สอบถามรายการจอง

ค้นหารายการจองใช้รถยนต์

รายละเอียดการขอจองรถยนต์

สถานะ วันที่จองใช้รถ ทะเบียนรถยนต์ จองใช้รถเพื่อ ผู้ขอจองใช้รถ ชื่อหน่วยงาน
015 ธ.ค. 60ฮว 1613 กทม.ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการเข้าสู่ตลาดออนไลนนางสาวจิรารัตน์ ถึงสุขสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREV610097
015 ธ.ค. 60ฮว 1575 กทม.ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการเข้าสู่ตลาดออนไลนนางสาวจิรารัตน์ ถึงสุขสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREV610096
015 ธ.ค. 60ฮว 1623 กทม.ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการเข้าสู่ตลาดออนไลน์นางสาวจิรารัตน์ ถึงสุขสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREV610095
014 ธ.ค. 60ฮค 5878โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง (นพส.)นางประภา ปานนิตยกุลสถาบันการพัฒนาชุมชนREV610094
007 ธ.ค. 60ฮค 5877 กทม.ไปราชการโครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลนายสามภพ ศิริจันทรางกูรกองการเจ้าหน้าที่REV610093
007 ธ.ค. 60ฮษ 521 กทม.ไปราชการโครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลนายสามภพ ศิริจันทรางกูรกองการเจ้าหน้าที่REV610092
007 ธ.ค. 60ฮจ 1543 กทม.ไปราชการโครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลนายสามภพ ศิริจันทรางกูรกองการเจ้าหน้าที่REV610091
007 ธ.ค. 60ฮว 1578 กทม.ไปราชการโครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลนายสามภพ ศิริจันทรางกูรกองการเจ้าหน้าที่REV610090
007 ธ.ค. 60ฮว 1613 กทม.ไปราชการโครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลนายสามภพ ศิริจันทรางกูรกองการเจ้าหน้าที่REV610089
007 ธ.ค. 60ฮว 1575 กทม.ไปราชการโครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลนายสามภพ ศิริจันทรางกูรกองการเจ้าหน้าที่REV610088
007 ธ.ค. 60ฮว 1623 กทม.ไปราชการโครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลนายสามภพ ศิริจันทรางกูรกองการเจ้าหน้าที่REV610087
007 ธ.ค. 60ฮค 5878ไปราชการโครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลนายสามภพ ศิริจันทรางกูรกองการเจ้าหน้าที่REV610086
028 พ.ย. 60ฮค 5877 กทม.ประสานราชการและอำนวยความสะดวกผู้บริหารนายนิคม นิรันดร์สำนักเลขานุการกรมREV610085
028 พ.ย. 60ฮษ 521 กทม.ประชุมการขับเคลื่อนกระดานสินค้านางสาวจีรารัตน์ พัฒนคูหะสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV610084
027 พ.ย. 60ฮจ 1543 กทม.โครงการศึกษาวิจัยปัจจัยที่ผลกระทบต่อความสำเร็จของการดำเนินงานวิสาหกิจเพื่อสังคมนางสายฝน ธรรมวิชิตสถาบันการพัฒนาชุมชนREV610083
024 พ.ย. 60ฮว 1578 กทม.โครงการพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 105นางประภา ปานนิตยกุลสถาบันการพัฒนาชุมชนREV610082
020 พ.ย. 60ฮว 1623 กทม.ร่วมพิธีมอบรางวัลนวัตกรรมด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประจำปี 2560ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯสถาบันการพัฒนาชุมชนREV610081
214 พ.ย. 60ฮษ 521 กทม.ไปราชการจังหวัดสระบุรีปวีร์ณรัชต์ ผ่องคณะสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREV610080
110 พ.ย. 60ฮว 1578 กทม.เดินทางไปปฏิบัติราชการร่วมกิจกรรมโครงการ Train the Trainer นายเฉลิมเกียรติ แผนกิจเจริญสถาบันการพัฒนาชุมชนREV610079
109 พ.ย. 60ฮว 1613 กทม.ใช้เดินทางไปราชการตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนากรระหว่างประจำการด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงนางประภา ปานนิตยกุลสถาบันการพัฒนาชุมชนREV610078
109 พ.ย. 60ฮว 1575 กทม.ใช้ในราชการตามโครงการหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ นางประภา ปานนิตยกุลสถาบันการพัฒนาชุมชนREV610077
106 พ.ย. 60ฮค 5877 กทม.ตรวจและติดตามผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในประเทศกัมพูชานส สุกัญญา พลศรีลากองแผนงานREV610076
106 พ.ย. 60ฮษ 521 กทม.ไปราชการที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นางสาวสุกานดา แสงวงษ์สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV610075
103 พ.ย. 60ฮจ 1543 กทม.ไปราชการจังหวัดหนองบัวลำภูนายนิคม นิรันดร์สำนักเลขานุการกรมREV610074
102 พ.ย. 60ฮว 1578 กทม.ไปราชการตามโครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการ นางประภา ปานนิตยกุลสถาบันการพัฒนาชุมชนREV610073
102 พ.ย. 60ฮว 1613 กทม.ไปราชการนางสาวเปรมวดี มีสวัสดิ์กองประชาสัมพันธ์REV610072
102 พ.ย. 60ฮว. 1590 กทม.ไปราชการตามโครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการ นางสาวชาลิสา กาปัญญาสถาบันการพัฒนาชุมชนREV610071
106 พ.ย. 60ฮว 1575 กทม.สำรวจพื้นที่เพื่อจัดสัมมนา ในจังหวัดนครราชสีมา , จังหวัดปราจีนบุรีนายจตุพร บุญศิลป์กองคลังREV610070
131 ต.ค. 60ฮจ 1543 กทม.โครงการประชุมเชิงปฎิบััติการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการศูนย์สาธิตการตลาดเชิงธุรกิจนางสาวมยุรี เย็นประเสริฐสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV610066
131 ต.ค. 60ฮว 1578 กทม.โครงการประชุมเชิงปฎิบััติการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการศูนย์สาธิตการตลาดเชิงธุรกิจนางสาวมยุรี เย็นประเสริฐสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV610065
131 ต.ค. 60ฮว 1613 กทม.ใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการศูนย์สาธิตการตลาดเชิงธุรกิจนางสาวมยุรี เย็นประเสริฐสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV610064
131 ต.ค. 60ฮว. 1590 กทม.ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้นนางสาวกนกวรรณ สัมมาขันธ์กลุ่มตรวจสอบภายในREV610063
130 ต.ค. 60ฮว 1575 กทม.รับ-ส่งเจ้าหน้าที่นายธนภัทร เป้งทองกองการเจ้าหน้าที่REV610062
130 ต.ค. 60ฮว 1623 กทม.ต้อนรับคณะผู้ศักษาดูงานจากประเทศบรูไนดารุสลามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นหัวหน้าคณะจากบรูไนนส สุกัญญา พลศรีลากองแผนงานREV610061
130 ต.ค. 60ฮค 5877 กทม.ตรวจติดตามความก้าวน้าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนางสาวนุชรัตน์ วงค์อนุสำนักเลขานุการกรมREV610060
130 ต.ค. 60ฮษ 521 กทม.ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนางสาวนุชรัตน์ วงค์อนุสำนักเลขานุการกรมREV610059
130 ต.ค. 60ฮจ 1543 กทม.ประชุมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชุมชนฯนายวิโรจน์ น้ำหอมศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREV610058
130 ต.ค. 60ฮจ 1673 กทม.ประชุมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชุมชนฯน.ส.ดวงใจ พัทมุขศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREV610057
117 ต.ค. 60ฮว 1578 กทม.ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561นายอรรถพงศ์ สงวนเดือนศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREV610056
117 ต.ค. 60ฮว 1613 กทม.ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561นายอรรถพงศ์ สงวนเดือนศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREV610055
016 ต.ค. 60ฮว. 1590 กทม.ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561นายอรรถพงศ์ สงวนเดือนศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREV610054
012 ต.ค. 60ฮว 1575 กทม.ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561นายอรรถพงศ์ สงวนเดือนศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREV610053
016 ต.ค. 60ฮว 1623 กทม.ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561นายอรรถพงศ์ สงวนเดือนศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREV610052
016 ต.ค. 60ฮค 5877 กทม.ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561นายอรรถพงศ์ สงวนเดือนศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREV610051
117 ต.ค. 60ฮก 8421 กทม.ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561นายอรรถพงศ์ สงวนเดือนศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREV610050
012 ต.ค. 60ฮษ 521 กทม.ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561นายอรรถพงศ์ สงวนเดือนศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREV610049
116 ต.ค. 60ฮจ 1543 กทม.ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561นายอรรถพงศ์ สงวนเดือนศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREV610048
116 ต.ค. 60ฮจ 1673 กทม.ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561นายอรรถพงศ์ สงวนเดือนศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREV610047
130 ต.ค. 60ฮว 1578 กทม.ประชุมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชุมชนและลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่น.ส.ณัฐปคัลภ์ เที่ยงธรรมศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREV610046
130 ต.ค. 60ฮว 1613 กทม.ประชุมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชุมชนและลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่นายมนตรี อำพันทองศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREV610045
130 ต.ค. 60ฮว. 1590 กทม.ประชุมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชุมชนและลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่น.ส.ทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์ศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREV610044
130 ต.ค. 60ฮว 1575 กทม.ประชุมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชุมชนและลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่น.ส.ดวงใจ พัทมุขศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREV610043
003 ต.ค. 60ฮว 1623 กทม.ไปราชการเพื่อรับสมัครลูกจ้างในการปฏิบัติงานราชการนางประภา ปานนิตยกุลสถาบันการพัฒนาชุมชนREV610042