สอบถามรายการจอง

ค้นหารายการจองใช้รถยนต์

รายละเอียดการขอจองรถยนต์

สถานะ วันที่จองใช้รถ ทะเบียนรถยนต์ จองใช้รถเพื่อ ผู้ขอจองใช้รถ ชื่อหน่วยงาน
021 ส.ค. 60ฮจ 1673 กทม.เตรียมอำนวยการเพื่อความสะดวกของผู้บริหารกรมฯวาริสสา โพธิ์พันธุ์สำนักเลขานุการกรมREV600011
018 ส.ค. 60ฮว 1578 กทม.ส่งเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีนางอาทิตย์ อินเพ็งสำนักเลขานุการกรมREV600001
018 ส.ค. 60ฮว 1613 กทม.ไปราชการโครงการ ยกระดับผลิตภัณฑ์ร้านอาหารถนนคนเดิน street food และ โครงการการยกระดับอาหารอัตลักษณ์ท้องถิ่นในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวนางสาวมยุรี ภิรมย์โคร่งสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREV600001
018 ส.ค. 60ฮว. 1590 กทม.เตรียมงานประชารัฐโชคชัยสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREV600001
017 ส.ค. 60ฮว 1623 กทม.ไปราชการต่างจังหวัดนายจำเริญ แหวนเพ็ชรสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREV600001
017 ส.ค. 60ฮค 5877 กทม.ไปราชการต่างจังหวัดนายรังสรรค์ หังสนาวินสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREV600001
017 ส.ค. 60ฮษ 521 กทม.ไปราชการต่างจังหวัดนางพรทิพย์ ไชยวัฒน์สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREV600001
017 ส.ค. 60ฮจ 1543 กทม.ร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2561 - 2564นายกฤษฎา สาครกองแผนงานREV600001
016 ส.ค. 60ฮจ 1673 กทม.ไปราชการต่างจังหวัดนายนิคม นิรันดร์สำนักเลขานุการกรมREV600001
015 ส.ค. 60ฮว 1578 กทม.ไปราชการนายนิคม นิรันดร์สำนักเลขานุการกรมREV600001
015 ส.ค. 60ฮว 1613 กทม.ไปราชการโครงการ ยกระดับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทอาหาร "สะอาด ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค"นางสาวรมณ ณะรังสีสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREV600001
015 ส.ค. 60ฮว. 1590 กทม.ไปราชการโครงการ ยกระดับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทอาหาร "สะอาด ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค"นางสาวรมณ ณะรังสีสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREV600001
015 ส.ค. 60ฮว 1623 กทม.ไปราชการโครงการ ยกระดับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทอาหาร "สะอาด ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค"นางสาวรมณ ณะรังสีสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREV600001
015 ส.ค. 60ฮค 5877 กทม.ไปราชการโครงการ ยกระดับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทอาหาร "สะอาด ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริดภค"นางสาวรมณ ณะรังสีสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREV600001
015 ส.ค. 60ฮก 8421 กทม.โครงการข้าราชการต้นแบบด้านจริยธรรม The Iconนางสาวจงกลนี งามทรงกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมข้าราชการREV600001
010 ส.ค. 60ฮษ 521 กทม.ไปราชการเพื่อสนับสนุนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำประทรวงมหาดไทย (คตป.)นางรัชตา แย้มพุทธคุณกองแผนงานREV600001
004 ส.ค. 60ฮจ 1673 กทม.ติดตามและการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกฤษณา อนันตพฤทธิ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREV600001
004 ส.ค. 60ฮว 1578 กทม.ติดตามและการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกฤษณา อนันตพฤทธิ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREV600001
004 ส.ค. 60ฮว. 1590 กทม.ร่วมประชุมกับกองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้แทนสำนักงาน ก.พ.นายชลิต นพรัตน์กองการเจ้าหน้าที่REV600001
004 ส.ค. 60ฮว 1575 กทม.ประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.)นางสาวดวงใจ พัทมุขศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREV600001
003 ส.ค. 60ฮว 1623 กทม.ไปราชการในฐานะส่วนหน้า เพื่อช่วยดูแล ประสานงานล่วงหน้าให้แก่อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนวาริสสา โพธิ์พันธุ์สำนักเลขานุการกรมREV600001
001 ส.ค. 60ฮค 5877 กทม.ร่วมงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2560นางสาวกาญจนา ทองเกษมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREV600010
027 ก.ค. 60ฮก 8421 กทม.ไปราชการนายอาทิตย์ อินเพ็งสำนักเลขานุการกรมREV600009
026 ก.ค. 60ฮษ 521 กทม.ไปราชการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาชุมชนชลิต นพรัตน์กองการเจ้าหน้าที่REV600008
014 ก.ค. 60ฮจ 1543 กทม.ไปปฏิบัติราชการโครงการส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้ในระบบพี่เลี้ยงนายชลิต นพรัตน์กองการเจ้าหน้าที่REV600007
013 ก.ค. 60ฮจ 1673 กทม.รับส่งวิทยากร โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจริยธรรมฯนางสาวสุพัตรา วันนูกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมข้าราชการREV600006
013 ก.ค. 60ฮว 1578 กทม.รับส่งพระวิทยากร โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจริยธรรมฯนางสาวสุพัตรา วันนูกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมข้าราชการREV600005
012 ก.ค. 60ฮว 1613 กทม.โครงการข้าราชการต้นแบบด้านจริยธรรม The Iconนางสาวจงกลนี งามทรงกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมข้าราชการREV600004
014 ก.ค. 60ฮว. 1590 กทม.โครงการข้าราชการต้นแบบด้านจริยธรรม The Iconนางสาวจงกลนี งามทรงกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมข้าราชการREV600003
012 ก.ค. 60ฮว 1575 กทม.ไปราชการประชุมทดสอบกองคลังREV600002
007 ก.ค. 60ฮว 1623 กทม.ไปราชการทดสอบกองคลังREV600001