สอบถามรายการจอง

ค้นหารายการจองใช้รถยนต์

รายละเอียดการขอจองรถยนต์

สถานะ วันที่จองใช้รถ ทะเบียนรถยนต์ จองใช้รถเพื่อ ผู้ขอจองใช้รถ ชื่อหน่วยงาน
023 ก.ย. 61ฮก 8421 กทม.จัดหาของที่ระลึกงานวันก่อตั้งกรมฯนางสาวปณิชา ริมทองสำนักเลขานุการกรมREV610342
021 ก.ย. 61ฮฐ.5042ประสานการจัดทำของที่ระลึกนางสาวปณิชา ริมทองสำนักเลขานุการกรมREV610341
020 ก.ย. 61ฮษ 521 กทม.ไปราชการนางสาวปณิชา ริมทองสำนักเลขานุการกรมREV610340
013 ก.ย. 61ฮว 1575 กทม.ติดตามงานโครงการพัฒนาศักยภาพสัมมาชีพชุมชนสู่ความยั่งยืนนางสาวภิญญภัค สินราสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREV610337
013 ก.ย. 61ฮว 1623 กทม.ไปฝึกอบรมหลักสูตรชำนาญการพิเศษปีงบประมาณ 2561นายณัฐพล ปาลิวนิชสถาบันการพัฒนาชุมชนREV610336
010 ก.ย. 61ไปราชการต่างจังหวัดนายนิคม นิรันดร์สำนักเลขานุการกรมREV610335
010 ก.ย. 61ฮจ 1543 กทม.ติดตามและประเมินผลการจัดเก็บข้อมูล ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศชุมชน ก้าวสู่ไทยแลนด์ ๔.๐มนตรี อำพันทองศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREV610334
010 ก.ย. 61ฮก 8421 กทม.ไปราชการนางสาวสรญา เชื้อเล็กสำนักเลขานุการกรมREV610333
010 ก.ย. 61ฮฐ.5042สนับสนุนการตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่นายณัฐพล บุญเจริญสำนักเลขานุการกรมREV610332
007 ก.ย. 61ฮว 1578 กทม.ติดตามและประเมินผลการจัดเก็บข้อมูล ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศชุมชน ก้าวสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ มนตรี อำพันทองศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREV610330
005 ก.ย. 61ฮว. 1590 กทม.ไปราชการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2561นายดำรง สมหอมสถาบันการพัฒนาชุมชนREV610328
005 ก.ย. 61ฮว 1575 กทม.ไปงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบทเคลื่อนที่สุภา พรหมชูแก้วสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREV610327
004 ก.ย. 61ฮว 1623 กทม.โครงการสัมมนาประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในฯ ประจำปี พ.ศ. 2562นางสาวกนกวรรณ สัมมาขันธ์กลุ่มตรวจสอบภายในREV610326
028 ส.ค. 61ฮว. 1590 กทม.ไปราชการต่างจังหวัดนายนิคม นิรันดร์สำนักเลขานุการกรมREV610324
027 ส.ค. 61ฮว 1623 กทม.ไปราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนางสาววิลาสินี สุดสารสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREV610322
022 ส.ค. 61ฮฐ.5042ติดตามการดำเนินงานโครงการศุภกร มูลสุวรรณสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREV610321
214 ส.ค. 61ฮว. 1590 กทม.ไปราชการต่างจังหวัดนางจิตสุภา ผดุงเจริญสำนักเลขานุการกรมREV610318
109 ส.ค. 61ฮว 1575 กทม.ประชุมสุกัญญา พลศรีลากองแผนงานREV610317
109 ส.ค. 61ฮว 1623 กทม.โครงการ สล. บริการด้วยใจ ห่วงใยคน พช.นางสาวปณิชา ริมทองสำนักเลขานุการกรมREV610316
109 ส.ค. 61ฮจ 1543 กทม.โครงการ สล. บริการด้วยใจ ห่วงใยคน พช.นายเมธาพัฒน์ วงษ์ปาสำนักเลขานุการกรมREV610315
108 ส.ค. 61ฮก 8421 กทม.โครงการ สล. บริการด้วยใจ ห่วงใยคน พช.นางสาวบุญศิริ เทพภูธรสำนักเลขานุการกรมREV610314
108 ส.ค. 61ฮฐ.5042โครงการ สล. บริการด้วยใจ ห่วงใยคน พช.นางสาวปณิชา ริมทองสำนักเลขานุการกรมREV610313
107 ส.ค. 61ฮษ 521 กทม.ไปราชการต่างจังหวัดนางจิตสุภา ผดุงเจริญสำนักเลขานุการกรมREV610312
106 ส.ค. 61ฮว 1578 กทม.ทดสอบโปรแกรม CDD Digital Survey Version 1 ในพื้นที่จริงนางสาวทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์ศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREV610311
101 ส.ค. 61ฮว 1613 กทม.เวทีการขับเคลื่อนศูนย์สาธิตการตลาดนางสาวจีรารัตน์ พัฒนคูหะสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV610310
020 ก.ค. 61ฮว 1575 กทม.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม OTOP แก่เยาวชนในกลุ่มอาเซียนนางสาวสุธาสินี ฟูแสงกองแผนงานREV610309
020 ก.ค. 61ฮฐ.5042ส่งคณะผู้ศึกษาดูงานจากต่างประเทศนางสาวสุธาสินี ฟูแสงกองแผนงานREV610307
020 ก.ค. 61ฮษ 521 กทม.ส่งคณะผู้ศึกษาดูงานจากต่างประเทศนางสาวสุธาสินี ฟูแสงกองแผนงานREV610306
020 ก.ค. 61ฮว 1578 กทม.ส่งคณะผู้ศึกษาดูงานจากต่างประเทศนางสาวสุธาสินี ฟูแสงกองแผนงานREV610305
020 ก.ค. 61ฮว 1575 กทม.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม OTOP แก่เยาวชนในกลุ่มอาเซียนนางสาวสุธาสินี ฟูแสงกองแผนงานREV610302
020 ก.ค. 61ฮว 1623 กทม.พาคณะผู้ศึกษาดูงานจากต่างประเทศเข้าร่วมพิธีเปิด OTOP ศิลปาชีพฯนางสาวสุธาสินี ฟูแสงกองแผนงานREV610301
020 ก.ค. 61ฮจ 1543 กทม.พาคณะผู้ศึกษาดูงานจากต่างประเทศเข้าร่วมพิธีเปิด OTOP ศิลปาชีพฯนางสาวสุธาสินี ฟูแสงกองแผนงานREV610300
020 ก.ค. 61ฮก 8421 กทม.พาคณะผู้ศึกษาดูงานจากต่างประเทศเข้าร่วมพิธีเปิด OTOP ศิลปาชีพฯนางสาวสุธาสินี ฟูแสงกองแผนงานREV610299
020 ก.ค. 61ฮฐ.5042รับคณะผู้ศึกษาดูงานจากต่างประเทศนางสาวสุธาสินี ฟูแสงกองแผนงานREV610298
120 ก.ค. 61ฮษ 521 กทม.รับคณะผู้ศึกษาดูงานจากต่างประเทศนางสาวสุธาสินี ฟูแสงกองแผนงานREV610297
120 ก.ค. 61ฮว 1578 กทม.รับคณะผู้ศึกษาดูงานจากต่างประเทศนางสาวสุธาสินี ฟูแสงกองแผนงานREV610296
218 ก.ค. 61ฮว. 1590 กทม.ไปราชการติดตามประเมินผลเพื่่อคัดเลือกหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด "กลุ่มท้าทาย"นางวราพรรณ บุญวัฒน์กองการเจ้าหน้าที่REV610294
016 ก.ค. 61ฮจ 1543 กทม.บรรยายงานสล. และงานช่วยอำนวยการและประสานราชการนางสาวปณิชา ริมทองสำนักเลขานุการกรมREV610291
016 ก.ค. 61ฮก 8421 กทม.บรรยายงานสล. และติดตามงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตนายเมธาพัฒน์ วงษ์ปาสำนักเลขานุการกรมREV610290
111 ก.ค. 61ฮฐ.5042ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมตามตามภารกิจสถาบันการพัฒนาชุมชนนายดำรง สมหอมสถาบันการพัฒนาชุมชนREV610289
111 ก.ค. 61ฮษ 521 กทม.ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมตามตามภารกิจสถาบันการพัฒนาชุมชนนายดำรง สมหอมสถาบันการพัฒนาชุมชนREV610288
111 ก.ค. 61ฮว 1578 กทม.ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมตามตามภารกิจสถาบันการพัฒนาชุมชนนายดำรง สมหอมสถาบันการพัฒนาชุมชนREV610287
109 ก.ค. 61ฮว 1613 กทม.ดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการเข้าสู่ตลาดออนไลน์ ทีม 1นางสาวงามศิริ ดาอ่ำสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREV610286
109 ก.ค. 61ฮว. 1590 กทม.ดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการเข้าสู่ตลาดออนไลน์ ทีม 2นางสาวงามศิริ ดาอ่ำสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREV610285
104 ก.ค. 61ฮว 1623 กทม.ดำเนินการตรวจสอบตามแผนประจำปี 2561 จำนวน 2 โครงการนางสาวอัจฉรา เขียวภักดีกลุ่มตรวจสอบภายในREV610284
104 ก.ค. 61ฮว 1578 กทม.ดำเนินการตรวจสอบตามแผนประจำปี 2561 จำนวน 2 โครงการนางสาวอัจฉรา เขียวภักดีกลุ่มตรวจสอบภายในREV610283
104 ก.ค. 61ฮว 1575 กทม.ติดตามงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตนายเมธาพัฒน์ วงษ์ปาสำนักเลขานุการกรมREV610282
103 ก.ค. 61ฮว 1575 กทม.ไปราชการติดตามประเมินผลเพื่่อคัดเลือกหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด "กลุ่มท้าทาย"นางวราพรรณ บุญวัฒน์กองการเจ้าหน้าที่REV610278
103 ก.ค. 61ฮว 1623 กทม.ไปราชการติดตามประเมินผลเพื่่อคัดเลือกหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด "กลุ่มท้าทาย"นางวราพรรณ บุญวัฒน์กองการเจ้าหน้าที่REV610277
127 มิ.ย. 61ฮก 8421 กทม.แจ้งคำสั่งบรรจุพัฒนากร รุ่น 109นางสาวเพ็ญนภา วรรณทองกองการเจ้าหน้าที่REV610276
127 มิ.ย. 61ฮฐ.5042ใช้ในการรับ-ส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบนางสุภาวดี สุขคำกองการเจ้าหน้าที่REV610275
127 มิ.ย. 61ฮษ 521 กทม.ใช้ในการรับ-ส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบนางสุภาวดี สุขคำกองการเจ้าหน้าที่REV610274
127 มิ.ย. 61ฮว 1578 กทม.ใช้ในการรับ-ส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบนางสุภาวดี สุขคำกองการเจ้าหน้าที่REV610273
127 มิ.ย. 61ฮว. 1590 กทม.ใช้ในการรับ-ส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบนางสุภาวดี สุขคำกองการเจ้าหน้าที่REV610271
122 มิ.ย. 61ฮว 1578 กทม.ติดตามการดำเนินงานส่งเสริมช่องทางการตลาดสำหรับศูนย์สาธิตการตลาดนางจุฑารัตน์ ชุนเกาะสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV610266
121 มิ.ย. 61ฮว 1613 กทม.ติดตามการดำเนินงานส่งเสริมช่องทางการตลาดสำหรับศูนย์สาธิตการตลาดนางจุฑารัตน์ ชุนเกาะสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV610265
121 มิ.ย. 61ฮว. 1590 กทม.คัดเลือกพื้นที่ศึกษาดูงานหลักสูตร Micro-credit and Sufficiency Economy Development จันทิมา โจนส์กองแผนงานREV610264
121 มิ.ย. 61ฮว 1575 กทม.คัดเลือกพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Micro credit and Sufficiency Economy Development นายพัลลภ ตันจริยภรณ์กองแผนงานREV610263
118 มิ.ย. 61ฮจ 1543 กทม.ไปราชการติดตามประเมินผลเพื่่อคัดเลือกหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด "กลุ่มท้าทาย"นางวราพรรณ บุญวัฒน์กองการเจ้าหน้าที่REV610261
118 มิ.ย. 61ฮก 8421 กทม.ไปราชการติดตามประเมินผลเพื่้อคัดเลือกหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด "กลุ่มท้าทาย"นางวราพรรณ บุญวัฒน์กองการเจ้าหน้าที่REV610260
118 มิ.ย. 61ฮษ 521 กทม.นำคณะผู้แทนจากประเทศศรีลังกาศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจันทิมา โจนส์กองแผนงานREV610259
118 มิ.ย. 61ฮว 1578 กทม.นำคณะผู้แทนจากภูมิภาคเอเช๊ยและแปซิฟิกศึกษาดูงานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจันทิมา โจนส์กองแผนงานREV610258
111 มิ.ย. 61ฮว. 1590 กทม.เดินทางไปราชการเพื่อร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 การจัดทำโปรแกรมที่ผู้ชมลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง D - HOPEนางณิชา เปรมจันทร์กองแผนงานREV610257
111 มิ.ย. 61ฮว 1575 กทม.ติดตามการดำเนินงานส่งเสริมช่องทางการตลาดสำหรับศูนย์สาธิตการตลาดนางสาวรัชฎาภรณ์ บุตรคำโชติสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV610256
108 มิ.ย. 61ฮว 1623 กทม.เดินทางไปราชการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรม โครงการ D - HOPEนางณิชา เปรมจันทร์กองแผนงานREV610255
111 มิ.ย. 61ฮจ 1543 กทม.เดินทางไปราชการเพื่อร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 การจัดทำโปรแกรมที่ผู้ชมลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง D - HOPEนางณิชา เปรมจันทร์กองแผนงานREV610254
108 มิ.ย. 61ฮก 8421 กทม.จัดเก็บขอมูลในพื้นที่นางสาวดวงนภา เพชรแท้กองแผนงานREV610253
108 มิ.ย. 61ฮว 1578 กทม.จัดเก็บขอมูลในพื้นที่นางสาวดวงนภา เพชรแท้กองแผนงานREV610252
108 มิ.ย. 61ฮว 1613 กทม.จัดเก็บขอมูลในพื้นที่นางสาวดวงนภา เพชรแท้กองแผนงานREV610251
108 มิ.ย. 61ฮก 8421 กทม.จัดเก็บขอมูลในพื้นที่นางสาวดวงนภา เพชรแท้กองแผนงานREV610246
108 มิ.ย. 61ฮฐ.5042สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลโครงการประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปี 2561นางสาวกนกนิจ พนาวาสกองแผนงานREV610245
108 มิ.ย. 61ฮษ 521 กทม.สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลโครงการประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปี 2561นางสาวกนกนิจ พนาวาสกองแผนงานREV610244
108 มิ.ย. 61ฮว 1578 กทม.สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลโครงการประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปี 2561นางสาวกนกนิจ พนาวาสกองแผนงานREV610243
108 มิ.ย. 61ฮว. 1590 กทม.สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลโครงการประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปี 2561นางสาวกนกนิจ พนาวาสกองแผนงานREV610241
108 มิ.ย. 61ฮว 1575 กทม.สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลโครงการประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปี 2561นางสาวกนกนิจ พนาวาสกองแผนงานREV610240
108 มิ.ย. 61ฮว 1623 กทม.สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลโครงการประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปี 2561นางสาวกนกนิจ พนาวาสกองแผนงานREV610239
108 มิ.ย. 61ฮก 8421 กทม.สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลโครงการประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปี 2561นางสาวกนกนิจ พนาวาสกองแผนงานREV610237
108 มิ.ย. 61ฮฐ.5042สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลโครงการประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปี 2561นางสาวกนกนิจ พนาวาสกองแผนงานREV610236
108 มิ.ย. 61ฮษ 521 กทม.สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลโครงการประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปี 2561นางสาวกนกนิจ พนาวาสกองแผนงานREV610235
104 มิ.ย. 61ฮว. 1590 กทม.ไปราชการ ภารกิจดูแลสถานที่ การจัดเก็บเอกสารนายเวนิช ทองดีกองคลังREV610234
131 พ.ค. 61ฮว 1575 กทม.ติดตามสนับสนุนด้านวิชาการการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนชุมชน นางสาวกชพร มณีฝั้นสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV610233
130 พ.ค. 61ฮว 1623 กทม.ไปราชการสนับสนุนการเดินทางไปตรวจราขการของนายกรัฐมนตรี และประชุม ครม. นอกสถานที่นายณัฐพล บุญเจริญสำนักเลขานุการกรมREV610232
130 พ.ค. 61ฮก 8421 กทม.บรรยายงานสล. และติดตามงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตนายเมธาพัฒน์ วงษ์ปาสำนักเลขานุการกรมREV610231
130 พ.ค. 61ฮฐ.5042ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐนางสาวจิตรานุช เกียรติอดิศรสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREV610230
125 พ.ค. 61ฮษ 521 กทม.ไปทำลายเอกสารนางจิตสุภา ผดุงเจริญสำนักเลขานุการกรมREV610229
125 พ.ค. 61ฮว 1578 กทม.ไปทำลายเอกสารนางจิตสุภา ผดุงเจริญสำนักเลขานุการกรมREV610228
123 พ.ค. 61ฮว 1613 กทม.ไปราชการกิจกรรมการสัมมนาอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70นายสุธรรม วัฒน์หนูสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREV610227
123 พ.ค. 61ฮว. 1590 กทม.ไปราชการกิจกรรมการสัมมนาอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70นายสุธรรม วัฒน์หนูสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREV610226
122 พ.ค. 61ฮว 1623 กทม.บันทึกภาพทำข่าวอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.ราชบุรีนายธนชล คูณสวัสดิ์กองประชาสัมพันธ์REV610225
122 พ.ค. 61ฮก 8421 กทม.ประชาสัมพันธ์งานสวัสดิการให้กับบุคลากรกรมนายเมธาพัฒน์ วงษ์ปาสำนักเลขานุการกรมREV610224
122 พ.ค. 61ฮฐ.5042ไปราชการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการชุมชนนางสาวดวงใจ พัทมุขศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREV610223
122 พ.ค. 61ฮษ 521 กทม.ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่นันทวัน กังวาลวงศ์กองการเจ้าหน้าที่REV610222
116 พ.ค. 61ฮว 1578 กทม.คณะจากตุรกีมาเยี่ยมนครปฐมนางจันทิมา โจนส์กองแผนงานREV610221
111 พ.ค. 61ฮว 1613 กทม.ไปร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ บิดานางสาวอัญชิษฐา สิงห์สุทัศน์นางสมทรง แสงสิทธิโยธินสถาบันการพัฒนาชุมชนREV610220
110 พ.ค. 61ฮว 1575 กทม.ไปราชการโครงการกองทุนพัฒนาเด็กชนบทเคลื่อนที่นางสุภา พรหมชูแก้วสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREV610218
110 พ.ค. 61ฮว 1623 กทม.ไปราชการเพื่อสืบค้นหนังสือเป็นข้อมูลในการจัดทำสื่อส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการฯนางสาวสุพัตรา วันนูกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมข้าราชการREV610217
109 พ.ค. 61ฮฐ.5042ไปสวดพระอภิธรรมศพบิดาของนางสาวอัญชิษฐา สิงห์สุทัศน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนนายชนะพล ศิริวรรณสถาบันการพัฒนาชุมชนREV610216
109 พ.ค. 61ฮษ 521 กทม.ไปสวดพระอภิธรรมศพบิดาของนางสาวอัญชิษฐา สิงห์สุทัศน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนนายชนะพล ศิริวรรณสถาบันการพัฒนาชุมชนREV610215
103 พ.ค. 61ฮว 1578 กทม.เดินทางไปทดสอบเครื่องมือการประเมินผลนางสาวสิริอร นิยมเดชกองแผนงานREV610214
103 พ.ค. 61ฮว 1613 กทม.ประชุมรับนโยบายส่งเสริมการเกษตรผู้ปลูกข้าวกระทรวงมหาดไทยจ่าเอกสงัด พืชพันธุ์สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREV610213
102 พ.ค. 61ฮว. 1590 กทม.ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการไทยยิยม ยั่งยืนน.ส.ปริศรา อ่ำมาลีสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREV610212
130 เม.ย. 61ฮว 1575 กทม.โครงการสัมมนาสร้างศักยภาพการพัฒนาที่มีชุมชนและหมู่บ้านเป็นกลไกขับเคลื่อนของประเทศอาเซียนนางจันทิมา โจนส์กองแผนงานREV610211
130 เม.ย. 61ฮว 1623 กทม.โครงการสัมมนาสร้างศักยภาพการพัฒนาที่มีชุมชนและหมู่บ้านเป็นกลไกขับเคลื่อนของประเทศอาเซียนนางจันทิมา โจนส์กองแผนงานREV610210
128 เม.ย. 61ฮก 8421 กทม.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนากรเปลี่ยนสายงานนางปาริชาติ สุรบัณฑิตวงศ์สถาบันการพัฒนาชุมชนREV610209
125 เม.ย. 61ฮฐ.5042ศึกษาพื้นที่สำหรับโครงการสัมมนาการสร้างศักยภาพการพัฒนาฯ นางจันทิมา โจนส์กองแผนงานREV610208
124 เม.ย. 61ฮว 1613 กทม.ติดตามการส่งเสริม และสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ชุมชน น.ส.ปริศรา อ่ำมาลีสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREV610206
224 เม.ย. 61ฮว. 1590 กทม.สนับสนุนการเดินทางไปตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีนายณัฐพล บุญเจริญสำนักเลขานุการกรมREV610205
124 เม.ย. 61ฮว 1575 กทม.ลงพื้นที่ส่งเสริมช่องทางการตลาดสำหรับศูนย์สาธิตการตลาดนางจุฑารัตน์ ชุนเกาะสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV610204
120 เม.ย. 61ฮว 1623 กทม.ไปราชการโครงการติดตาม สนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล กจ สัญจร ประจำปี 2561นางสุภาวดี สุขคำกองการเจ้าหน้าที่REV610203
119 เม.ย. 61ฮจ 1543 กทม.ร่วมเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.) รุ่นที่ 6 - 7นางสาวกนกวรรณ สัมมาขันธ์กลุ่มตรวจสอบภายในREV610202
111 เม.ย. 61ฮว 1613 กทม.ทดสอบแบบสอบถามในการใช้ประเมินโครงการสำคัญปี2561นางสาวขวัญดาว ลือเปี่ยมกองแผนงานREV610201
110 เม.ย. 61ฮว. 1590 กทม.ไปราชการโครงการติดตาม สนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล กจ สัญจร ประจำปี 2561นางสุภาวดี สุขคำกองการเจ้าหน้าที่REV610200
211 เม.ย. 61ฮว 1575 กทม.ติดตามโครงการดีโฮปไทยญี่ปุ่นระนองตรังณิชา เปรมจันทน์กองแผนงานREV610199
104 เม.ย. 61ฮว 1623 กทม.ติดตามโครงการดีโฮปไทยญี่ปุ่นชลบุรีจันทบุรีณิชา เปรมจันทน์กองแผนงานREV610198
104 เม.ย. 61ฮจ 1543 กทม.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.7)ณัฐพล ปาลิวนิชสถาบันการพัฒนาชุมชนREV610197
104 เม.ย. 61ฮษ 521 กทม.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.6)ณัฐพล ปาลิวนิชสถาบันการพัฒนาชุมชนREV610196
103 เม.ย. 61ฮว 1578 กทม.ติดตามสนับสนุนทางวิชาการแก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมายนางสาวชลทิชา เหมวรชาติสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREV610195
103 เม.ย. 61ฮว 1613 กทม.ติดตามสนับสนุนทางวิชาการแก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมายนางสาวชลทิชา เหมวรชาติสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREV610194
103 เม.ย. 61ฮว 1575 กทม.ติดตามสนับสนุนทางวิชาการแก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย นางสาวชลทิชา เหมวรชาติสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREV610192
103 เม.ย. 61ฮว 1623 กทม.ติดตามสนับสนุนทางวิชาการแก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย นางสาวชลทิชา เหมวรชาติสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREV610191
129 มี.ค. 61ฮจ 1543 กทม.ไปราชการจังหวัดปทุมธานี และศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายกนางสุภาวดี สุขคำกองการเจ้าหน้าที่REV610190
129 มี.ค. 61ฮษ 521 กทม.ไปราชการจังหวัดปทุมธานี และศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายกนางสุภาวดี สุขคำกองการเจ้าหน้าที่REV610189
129 มี.ค. 61ฮว 1578 กทม.เพื่อไปราชการจังหวัดปทุมธานี และศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายกนางสุภาวดี สุขคำกองการเจ้าหน้าที่REV610188
128 มี.ค. 61ฮว 1613 กทม.ไปแจ้งคำสั่งบรรจุแต่งตั้งข้าราชการนางสาวเพ็ญนภา วรรณทองกองการเจ้าหน้าที่REV610187
228 มี.ค. 61ฮว. 1590 กทม.ไปแจ้งคำสั่งบรรจุแต่งตั้งข้าราชการนางสาวเพ็ญนภา วรรณทองกองการเจ้าหน้าที่REV610186
127 มี.ค. 61ฮว 1575 กทม.ส่งผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาสร้างศักยภาพการพัฒนาทีมีชุมชนฯ จากประทเศสมาชิกอาเซียนนายพัลลภ ตันจริยภรณ์กองแผนงานREV610185
127 มี.ค. 61ฮว 1623 กทม.ส่งผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาสร้างศักยภาพการพัฒนาทีมีชุมชนฯ จากประทเศสมาชิกอาเซียนนางสาวสุธาสินี ฟูแสงกองแผนงานREV610184
127 มี.ค. 61ฮจ 1543 กทม.ส่งผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาสร้างศักยภาพการพัฒนาทีมีชุมชนฯ จากประทเศสมาชิกอาเซียนนางสาวสุธาสินี ฟูแสงกองแผนงานREV610183
127 มี.ค. 61ฮษ 521 กทม.ส่งผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาสร้างศักยภาพการพัฒนาที่มีชุมชนฯ จากประทเศสมาชิกอาเซียนนางจันทิมา โจนส์กองแผนงานREV610182
127 มี.ค. 61ฮว 1578 กทม.รับผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาสร้างศักยภาพการพัฒนาฯ จากประเทศสมาชิกอาเซียน นายพัลลภ ตันจริยภรณ์กองแผนงานREV610181
127 มี.ค. 61ฮว 1613 กทม.รับผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาสร้างศักยภาพการพัฒนาฯ จากประเทศสมาชิกอาเซียน นางสาวสุธาสินี ฟูแสงกองแผนงานREV610180
127 มี.ค. 61ฮว. 1590 กทม.รับผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาสร้างศักยภาพการพัฒนาฯจากประเทศสมาชิกอาเซียนจันทิมา โจนส์กองแผนงานREV610179
127 มี.ค. 61ฮว 1575 กทม.ติดตามสนับสนุนด้านวิชาการการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนชุมชน นางสาวกชพร มณีฝั้นสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV610178
103 เม.ย. 61ฮว 1623 กทม.ไปราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนางสาวมนทิรา เข็มทองสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREV610177
119 มี.ค. 61ฮษ 521 กทม.เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัตินางสาวกุลนิษฐ์ บัวหลวงสถาบันการพัฒนาชุมชนREV610175
116 มี.ค. 61ฮว 1578 กทม.นำคณะผู้แทนจากราชอาณาจักรภูฏานศึกษาดูงานจังหวัดนครปฐมจันทิมา โจนส์กองแผนงานREV610174
116 มี.ค. 61ฮว 1613 กทม.นำคณะผู้แทนจากราชอาณาจักรภูฏานศึกษาดูงานจังหวัดนครปฐมจันทิมา โจนส์กองแผนงานREV610173
116 มี.ค. 61ฮว. 1590 กทม.นำคณะผู้แทนจากราชอาณาจักรภูฏานศึกษาดูงานจังหวัดนครปฐมจันทิมา โจนส์กองแผนงานREV610172
116 มี.ค. 61ฮว 1575 กทม.นำคณะผู้แทนจากราชอาณาจักรภูฏานศึกษาดูงานจังหวัดนครปฐมจันทิมา โจนส์กองแผนงานREV610171
116 มี.ค. 61ฮว 1623 กทม.นำคณะผู้แทนจากราชอาณาจักรภูฏานศึกษาดูงานจังหวัดนครปฐมจันทิมา โจนส์กองแผนงานREV610170
115 มี.ค. 61ฮจ 1543 กทม.โครงการอบรมรณรงค์ให้ข้าราชการตระหนักรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมวิชชพัฒน์ ยฆะเสมสถาบันการพัฒนาชุมชนREV610169
114 มี.ค. 61ฮษ 521 กทม.ไปราชการโครงการติดตาม สนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล กจ สัญจร ประจำปี 2561นางสุภาวดี สุขคำกองการเจ้าหน้าที่REV610168
114 มี.ค. 61ฮว 1578 กทม.ไปราชการโครงการติดตาม สนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล กจ สัญจร ประจำปี 2561นางสุภาวดี สุขคำกองการเจ้าหน้าที่REV610167
114 มี.ค. 61ฮว 1613 กทม.ไปราชการโครงการติดตาม สนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล กจ สัญจร ประจำปี 2561นางสุภาวดี สุขคำกองการเจ้าหน้าที่REV610166
114 มี.ค. 61ฮว. 1590 กทม.ไปราชการโครงการติดตาม สนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล กจ สัญจร ประจำปี 2561นางสุภาวดี สุขคำกองการเจ้าหน้าที่REV610165
113 มี.ค. 61ฮว 1575 กทม.ติดตามสนับสนุนด้านวิชาการการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนชุมชน นางสาวกชพร มณีฝั้นสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV610164
113 มี.ค. 61ฮว 1623 กทม.ติดตามสนับสนุนด้านวิชาการการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนชุมชน นางสาวกชพร มณีฝั้นสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV610163
127 มี.ค. 61ฮจ 1543 กทม.ติดตามสนับสนุนด้านวิชาการการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนชุมชน นางสาวกชพร มณีฝั้นสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV610162
112 มี.ค. 61ฮว 1578 กทม.งานประชุมโครงการดีโฮปไทยญี่ปุ่นสุกัญญา พลศรีลากองแผนงานREV610160
108 มี.ค. 61ฮว 1613 กทม.ไปปฏิบัติราชการโครงการฝึกอบรมฯ หลักสูตรเสริมสมรรถนะผู้บริหารระดับสูงนางสาวพาฝัน ปานเปี่ยมโภชสถาบันการพัฒนาชุมชนREV610159
227 ก.พ. 61ฮว. 1590 กทม.ศึกษาผลกระทบจากร่างพระราชบััญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ.........นางจุฑารัตน์ ชุนเกาะสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV610158
127 ก.พ. 61ฮว 1575 กทม.ศึกษาผลกระทบจากร่างพระราชบััญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ.........นางจุฑารัตน์ ชุนเกาะสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV610157
123 ก.พ. 61ฮจ 1543 กทม.รับรองคณะดูงานจากประเทศเนปาลปวิตรีสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREV610156
121 ก.พ. 61ฮษ 521 กทม.ดำเนินการตรวจสอบตามแผนประจำปี 2561 จำนวน 2 โครงการนางสาวธนพร คดอ่ำกลุ่มตรวจสอบภายในREV610155
121 ก.พ. 61ฮว 1578 กทม.ดำเนินการตรวจสอบตามแผนประจำปี 2561 จำนวน 2 โครงการนางสาวธนพร คดอ่ำกลุ่มตรวจสอบภายในREV610154
121 ก.พ. 61ฮว 1613 กทม.ดำเนินการตรวจสอบตามแผนประจำปี 2561 จำนวน 2 โครงการนางสาวเกวรักษ์ ณ เชียงใหม่กลุ่มตรวจสอบภายในREV610153
121 ก.พ. 61ฮว. 1590 กทม.ดำเนินการตรวจสอบตามแผนประจำปี 2561 จำนวน 2 โครงการนางสาวเกวรักษ์ ณ เชียงใหม่กลุ่มตรวจสอบภายในREV610152
119 ก.พ. 61ฮว 1575 กทม.ไปราชการนายวรงค์ แสงเมืองสำนักเลขานุการกรมREV610151
119 ก.พ. 61ฮว 1623 กทม. งานประชุมสัมมนาคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับภาค(ภาคกลาง)พวงเพชร ทิพย์ทองสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREV610150
115 ก.พ. 61ฮจ 1543 กทม.ประชาสัมพันธ์งานสวัสดิการให้กับบุคลากรกรมนายเมธาพัฒน์ วงษ์ปาสำนักเลขานุการกรมREV610149
114 ก.พ. 61ฮษ 521 กทม.ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2561นางสุนันทา บำรุงศิลป์กองคลังREV610148
106 ก.พ. 61ฮว 1575 กทม.ไปราชการจังหวัดยโสธร และจังหวัดชัยภูมินางสาวสุชาดา ทศานนท์สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREV610147
106 ก.พ. 61ฮว 1623 กทม.ไปราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นางสาววิลาสินี สุดสารสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREV610146
105 ก.พ. 61ฮจ 1543 กทม.คัดเลือกพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการสัมมนาสร้างศักยภาพการพัฒนาที่มีชุมชนและหมู่บ้านเป็นกลไกขับเคลื่อนของประเทศอาเซียนนางจันทิมา โจนส์กองแผนงานREV610145
105 ก.พ. 61ฮษ 521 กทม.แจ้งคำสั่งบรรจุพัฒนากร รุ่น 105นายกฤษดาพงศ์ ศรีเข้มกองการเจ้าหน้าที่REV610144
102 ก.พ. 61ฮว 1578 กทม.ไปราชการกองทุนพัฒนาเด็กฯ เคลื่อนที่นางสุภา พรหมชูแก้วสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREV610143
101 ก.พ. 61ฮว 1613 กทม.ไปราชการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาคนางสาวปวีณา ท่าสว่างกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREV610142
101 ก.พ. 61ฮว 1623 กทม.ไปราชการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาคนางสาวปวีณา ท่าสว่างกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREV610141
130 ม.ค. 61ฮษ 521 กทม.เดินทางไปราชการตามโครงการบริหารการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมฯ (ท่องเที่ยวชุมชน)นางสาวเตือนใจ บุญทิมกองแผนงานREV610140
130 ม.ค. 61ฮว 1578 กทม.เดินทางไปราชการตามโครงการบริหารการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมฯ (ท่องเที่ยวชุมชน)นายอำเภอ มาพวงกองแผนงานREV610139
126 ม.ค. 61ฮว 1623 กทม.คัดเลือกพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการสัมมนาสร้างศักยภาพการพัฒนาที่มีชุมชนและหมู่บ้านเป็นกลไกขับเคลื่อนของประเทศอาเซียนจันทิมา โจนส์กองแผนงานREV610138
126 ม.ค. 61ฮจ 1543 กทม.คัดเลือกพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการสัมมนาสร้างศักยภาพการพัฒนาที่มีชุมชนและหมู่บ้านเป็นกลไกขับเคลื่อนของประเทศอาเซียนจันทิมา โจนส์กองแผนงานREV610137
106 ก.พ. 61ฮษ 521 กทม.ไปติดตามสนับสนุนการดำเนินงานสัมมาชีพ อภิญญาสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREV610136
125 ม.ค. 61ฮว 1578 กทม.ติดตามการดำเนินงานสัมมาชีพอถิญญาสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREV610135
112 ก.พ. 61ฮว 1613 กทม.ไปติดตามสนับสนุนการดำเนินงานสัมมาชีพ อภิญญาสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREV610134
124 ม.ค. 61ฮว. 1590 กทม.เดินทางไปสนามบิน เพื่อไปตรวจติดตามราชการนายสุพงษ์ ยิ่งสมศาสตร์กลุ่มพัฒนาระบบบริหารREV610133
123 ม.ค. 61ฮว 1575 กทม.ไปราชการนางสาวศิริพร พรหมมากองประชาสัมพันธ์REV610132
117 ม.ค. 61ฮจ 1543 กทม.ติดตามกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตนายเมธาพัฒน์ วงษ์ปาสำนักเลขานุการกรมREV610130
116 ม.ค. 61ฮษ 521 กทม.ไปราชการติดตามผลการดำเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศดีเด่นเพื่อการพัฒนาเศณษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิตกาญจนวรรณ ช่วยมั่นคงศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREV610129
116 ม.ค. 61ฮว 1578 กทม.ไปราชการติดตามผลการดำเนินงานสารสนเทศตำบลต้นแบบนางกาญจนวรรณ ช่วยมั่นคงศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREV610128
209 ม.ค. 61ฮว 1613 กทม.ส่งผู้แทนสำนักงาน กพ.นายสามภพ ศิริจันทรางกูรกองการเจ้าหน้าที่REV610127
105 ม.ค. 61ฮว. 1590 กทม.เก็บข้อมูลเตรียมความพร้อมเข้ารับรางวัลบริการภาครัฐนางวิภาวี นิยมสมิตกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREV610126
105 ม.ค. 61ฮว 1575 กทม.ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงินการคลังฯนางสาวอัญชลี โคฮุดกองคลังREV610125
105 ม.ค. 61ฮจ 1543 กทม.ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงินการคลังฯนางสาวอัญชลี โคฮุดกองคลังREV610124
105 ม.ค. 61ฮษ 521 กทม.ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงินการคลังฯนางสาวอัญชลี โคฮุดกองคลังREV610123
105 ม.ค. 61ฮว 1578 กทม.ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงินการคลังฯนางสาวอัญชลี โคฮุดกองคลังREV610122
105 ม.ค. 61ฮว 1613 กทม.ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงินการคลังฯนางสาวอัญชลี โคฮุดกองคลังREV610121
105 ม.ค. 61ฮว. 1590 กทม.ติดตามโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารนางสาวอำพา ดวงเนตรสำนักเลขานุการกรมREV610120
105 ม.ค. 61ฮว 1623 กทม.ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงินการกลังฯนางสาวอัญชลี โคฮุดกองคลังREV610118
105 ม.ค. 61ฮก 8421 กทม.ประชาสัมพันธ์งานสวัสดิการให้กับบุคลากรกรมนายเมธาพัฒน์ วงษ์ปาสำนักเลขานุการกรมREV610117
104 ม.ค. 61ฮษ 521 กทม.ไปราชการโครงการติดตาม สนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล กจ สัญจร ประจำปี 2561นางสุภาวดี สุขคำกองการเจ้าหน้าที่REV610116
104 ม.ค. 61ฮว 1578 กทม.ไปราชการโครงการติดตาม สนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล กจ สัญจร ประจำปี 2561นางสุภาวดี สุขคำกองการเจ้าหน้าที่REV610115
104 ม.ค. 61ฮว 1613 กทม.ไปราชการโครงการติดตาม สนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล กจ สัญจร ประจำปี 2561นางสุภาวดี สุขคำกองการเจ้าหน้าที่REV610114
104 ม.ค. 61ฮว. 1590 กทม.ไปราชการโครงการติดตาม สนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล กจ สัญจร ประจำปี 2561นางสุภาวดี สุขคำกองการเจ้าหน้าที่REV610113
104 ม.ค. 61ฮว 1575 กทม.ไปราชการโครงการติดตาม สนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล กจ สัญจร ประจำปี 2561นางสุภาวดี สุขคำกองการเจ้าหน้าที่REV610112
104 ม.ค. 61ฮว 1623 กทม.ไปราชการโครงการติดตาม สนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล กจ สัญจร ประจำปี 2561นางสุภาวดี สุขคำกองการเจ้าหน้าที่REV610111
104 ม.ค. 61ฮจ 1543 กทม.ไปราชการจังหวัดสมุทรสงครามนายสามภพ ศิริจันทรางกูรกองการเจ้าหน้าที่REV610110
104 ม.ค. 61ฮก 8421 กทม.ติดตามงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงไทยกัมพูชาสุกัญญา พลศรีลากองแผนงานREV610109
103 ม.ค. 61ฮษ 521 กทม.เก็บข้อมูลเตรียมความพร้อมเข้ารับรางวัลบริการภาครัฐนางวิภาวี นิยมสมิตกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREV610108
128 ธ.ค. 60ฮว 1613 กทม.เก็บข้อมูลเตรียมความพร้อมเข้ารับรางวัลบริการภาครัฐนางวิภาวี นิยมสมิตกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREV610106
127 ธ.ค. 60ฮว. 1590 กทม.งานสวดพระอภิธรรม มารดานางสาวรัชนีวรรณ แสงอรุณนายอาทิตย์ อินเพ็งสำนักเลขานุการกรมREV610105
127 ธ.ค. 60ฮว 1575 กทม.งานสวดพระอภิธรรม มารดานางสาวรัชนีวรรณ แสงอรุณนายอาทิตย์ อินเพ็งสำนักเลขานุการกรมREV610104
127 ธ.ค. 60ฮว 1623 กทม.จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการเข้าสู่ตลาดออนไลน์นางสาวจิรารัตน์ ถึงสุขสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREV610103
125 ธ.ค. 60ฮค 5877 กทม.ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่นายกฤษดาพงศ์ ศรีเข้มกองการเจ้าหน้าที่REV610101
126 ธ.ค. 60ฮษ 521 กทม.จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการเข้าสู่ตลาดออนไลน์นางสาวจิรารัตน์ ถึงสุขสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREV610100
126 ธ.ค. 60ฮจ 1543 กทม.จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการเข้าสู่ตลาดออนไลน์นางสาวจิรารัตน์ ถึงสุขสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREV610099
126 ธ.ค. 60ฮว 1578 กทม.จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการเข้าสู่ตลาดออนไลน์นางสาวจิรารัตน์ ถึงสุขสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREV610098
114 ธ.ค. 60ฮค 5878โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง (นพส.)นางประภา ปานนิตยกุลสถาบันการพัฒนาชุมชนREV610094
107 ธ.ค. 60ฮค 5877 กทม.ไปราชการโครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลนายสามภพ ศิริจันทรางกูรกองการเจ้าหน้าที่REV610093
107 ธ.ค. 60ฮษ 521 กทม.ไปราชการโครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลนายสามภพ ศิริจันทรางกูรกองการเจ้าหน้าที่REV610092
107 ธ.ค. 60ฮจ 1543 กทม.ไปราชการโครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลนายสามภพ ศิริจันทรางกูรกองการเจ้าหน้าที่REV610091
107 ธ.ค. 60ฮว 1578 กทม.ไปราชการโครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลนายสามภพ ศิริจันทรางกูรกองการเจ้าหน้าที่REV610090
107 ธ.ค. 60ฮว 1613 กทม.ไปราชการโครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลนายสามภพ ศิริจันทรางกูรกองการเจ้าหน้าที่REV610089
107 ธ.ค. 60ฮว 1575 กทม.ไปราชการโครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลนายสามภพ ศิริจันทรางกูรกองการเจ้าหน้าที่REV610088
107 ธ.ค. 60ฮว 1623 กทม.ไปราชการโครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลนายสามภพ ศิริจันทรางกูรกองการเจ้าหน้าที่REV610087
107 ธ.ค. 60ฮค 5878ไปราชการโครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลนายสามภพ ศิริจันทรางกูรกองการเจ้าหน้าที่REV610086
128 พ.ย. 60ฮค 5877 กทม.ประสานราชการและอำนวยความสะดวกผู้บริหารนายนิคม นิรันดร์สำนักเลขานุการกรมREV610085
128 พ.ย. 60ฮษ 521 กทม.ประชุมการขับเคลื่อนกระดานสินค้านางสาวจีรารัตน์ พัฒนคูหะสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV610084
124 พ.ย. 60ฮว 1578 กทม.โครงการพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 105นางประภา ปานนิตยกุลสถาบันการพัฒนาชุมชนREV610082
120 พ.ย. 60ฮว 1623 กทม.ร่วมพิธีมอบรางวัลนวัตกรรมด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประจำปี 2560ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯสถาบันการพัฒนาชุมชนREV610081
214 พ.ย. 60ฮษ 521 กทม.ไปราชการจังหวัดสระบุรีปวีร์ณรัชต์ ผ่องคณะสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREV610080
110 พ.ย. 60ฮว 1578 กทม.เดินทางไปปฏิบัติราชการร่วมกิจกรรมโครงการ Train the Trainer นายเฉลิมเกียรติ แผนกิจเจริญสถาบันการพัฒนาชุมชนREV610079
109 พ.ย. 60ฮว 1613 กทม.ใช้เดินทางไปราชการตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนากรระหว่างประจำการด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงนางประภา ปานนิตยกุลสถาบันการพัฒนาชุมชนREV610078
109 พ.ย. 60ฮว 1575 กทม.ใช้ในราชการตามโครงการหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ นางประภา ปานนิตยกุลสถาบันการพัฒนาชุมชนREV610077
106 พ.ย. 60ฮค 5877 กทม.ตรวจและติดตามผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในประเทศกัมพูชานส สุกัญญา พลศรีลากองแผนงานREV610076
106 พ.ย. 60ฮษ 521 กทม.ไปราชการที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นางสาวสุกานดา แสงวงษ์สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV610075
103 พ.ย. 60ฮจ 1543 กทม.ไปราชการจังหวัดหนองบัวลำภูนายนิคม นิรันดร์สำนักเลขานุการกรมREV610074
102 พ.ย. 60ฮว 1578 กทม.ไปราชการตามโครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการ นางประภา ปานนิตยกุลสถาบันการพัฒนาชุมชนREV610073
102 พ.ย. 60ฮว 1613 กทม.ไปราชการนางสาวเปรมวดี มีสวัสดิ์กองประชาสัมพันธ์REV610072
102 พ.ย. 60ฮว. 1590 กทม.ไปราชการตามโครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการ นางสาวชาลิสา กาปัญญาสถาบันการพัฒนาชุมชนREV610071
106 พ.ย. 60ฮว 1575 กทม.สำรวจพื้นที่เพื่อจัดสัมมนา ในจังหวัดนครราชสีมา , จังหวัดปราจีนบุรีนายจตุพร บุญศิลป์กองคลังREV610070
131 ต.ค. 60ฮจ 1543 กทม.โครงการประชุมเชิงปฎิบััติการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการศูนย์สาธิตการตลาดเชิงธุรกิจนางสาวมยุรี เย็นประเสริฐสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV610066
131 ต.ค. 60ฮว 1578 กทม.โครงการประชุมเชิงปฎิบััติการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการศูนย์สาธิตการตลาดเชิงธุรกิจนางสาวมยุรี เย็นประเสริฐสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV610065
131 ต.ค. 60ฮว 1613 กทม.ใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการศูนย์สาธิตการตลาดเชิงธุรกิจนางสาวมยุรี เย็นประเสริฐสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV610064
131 ต.ค. 60ฮว. 1590 กทม.ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้นนางสาวกนกวรรณ สัมมาขันธ์กลุ่มตรวจสอบภายในREV610063
130 ต.ค. 60ฮว 1575 กทม.รับ-ส่งเจ้าหน้าที่นายธนภัทร เป้งทองกองการเจ้าหน้าที่REV610062
130 ต.ค. 60ฮว 1623 กทม.ต้อนรับคณะผู้ศักษาดูงานจากประเทศบรูไนดารุสลามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นหัวหน้าคณะจากบรูไนนส สุกัญญา พลศรีลากองแผนงานREV610061
130 ต.ค. 60ฮค 5877 กทม.ตรวจติดตามความก้าวน้าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนางสาวนุชรัตน์ วงค์อนุสำนักเลขานุการกรมREV610060
130 ต.ค. 60ฮษ 521 กทม.ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนางสาวนุชรัตน์ วงค์อนุสำนักเลขานุการกรมREV610059
130 ต.ค. 60ฮจ 1543 กทม.ประชุมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชุมชนฯนายวิโรจน์ น้ำหอมศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREV610058
130 ต.ค. 60ฮจ 1673 กทม.ประชุมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชุมชนฯน.ส.ดวงใจ พัทมุขศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREV610057
117 ต.ค. 60ฮว 1578 กทม.ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561นายอรรถพงศ์ สงวนเดือนศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREV610056
117 ต.ค. 60ฮว 1613 กทม.ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561นายอรรถพงศ์ สงวนเดือนศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREV610055
116 ต.ค. 60ฮว. 1590 กทม.ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561นายอรรถพงศ์ สงวนเดือนศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREV610054
112 ต.ค. 60ฮว 1575 กทม.ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561นายอรรถพงศ์ สงวนเดือนศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREV610053
116 ต.ค. 60ฮว 1623 กทม.ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561นายอรรถพงศ์ สงวนเดือนศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREV610052
116 ต.ค. 60ฮค 5877 กทม.ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561นายอรรถพงศ์ สงวนเดือนศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREV610051
117 ต.ค. 60ฮก 8421 กทม.ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561นายอรรถพงศ์ สงวนเดือนศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREV610050
112 ต.ค. 60ฮษ 521 กทม.ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561นายอรรถพงศ์ สงวนเดือนศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREV610049
116 ต.ค. 60ฮจ 1543 กทม.ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561นายอรรถพงศ์ สงวนเดือนศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREV610048
116 ต.ค. 60ฮจ 1673 กทม.ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561นายอรรถพงศ์ สงวนเดือนศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREV610047
130 ต.ค. 60ฮว 1578 กทม.ประชุมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชุมชนและลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่น.ส.ณัฐปคัลภ์ เที่ยงธรรมศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREV610046
130 ต.ค. 60ฮว 1613 กทม.ประชุมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชุมชนและลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่นายมนตรี อำพันทองศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREV610045
130 ต.ค. 60ฮว. 1590 กทม.ประชุมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชุมชนและลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่น.ส.ทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์ศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREV610044
130 ต.ค. 60ฮว 1575 กทม.ประชุมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชุมชนและลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่น.ส.ดวงใจ พัทมุขศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREV610043
103 ต.ค. 60ฮว 1623 กทม.ไปราชการเพื่อรับสมัครลูกจ้างในการปฏิบัติงานราชการนางประภา ปานนิตยกุลสถาบันการพัฒนาชุมชนREV610042