สอบถามรายการจอง

ค้นหารายการจองใช้รถยนต์

รายละเอียดการขอจองรถยนต์

สถานะ วันที่จองใช้รถ ทะเบียนรถยนต์ จองใช้รถเพื่อ ผู้ขอจองใช้รถ ชื่อหน่วยงาน
018 พ.ย. 61ฮว 1623 กทม.ใช้ในโครงการประชุมเเชิงปฏิบัติการพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มสู่ผู้ประกอบการชุมชน(ขนเอกสารและรับ-ส่งวิทยากร)นางสาวพิศมัย ปิ่นบุตรสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREV620410
018 พ.ย. 61ฮจ 1543 กทม.ใช้ในโครงการประชุมเเชิงปฏิบัติการพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มสู่ผู้ประกอบการชุมชน(ขนเอกสารและรับ-ส่งวิทยากร)นางสาวพิศมัย ปิ่นบุตรสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREV620409
015 พ.ย. 61ฮก 8421 กทม.ไปประชุมอุ่นไอรักปวิตรี อังกุลดีสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREV620408
013 พ.ย. 61ฮว 1578 กทม.ติดตามการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมนางสาวศรัญญา บุญเพ็งสำนักเลขานุการกรมREV620407
009 พ.ย. 61ฮว 1613 กทม.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สู่ตลาดในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนสมปอง อาจณรงค์สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREV620406
009 พ.ย. 61ฮว. 1590 กทม.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สู่ตลาดในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนนายจิรวัฒน์ เพิ่มทองสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREV620405
008 พ.ย. 61ฮว 1578 กทม.รับ-ส่ง วิทยากร ไปราชการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯนางสาวนันทวัน กังวาลวงศ์กองการเจ้าหน้าที่REV620400
006 พ.ย. 61ฮว 1575 กทม.กิจกรรม ถอดบทเรียน ส่งเสริมด้านวิชาการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาลนางสาวจีรารัตน์ พัฒนคูหะสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620397
005 พ.ย. 61ฮว 1623 กทม.ไปราชการต่างจังหวัดนางสาวรินรดา มะโนสร้อยสำนักเลขานุการกรมREV620396
005 พ.ย. 61ฮจ 1543 กทม.ไปราชการต่างจังหวัดนางสาวศิริ ลือมงคลสำนักเลขานุการกรมREV620395
005 พ.ย. 61ฮก 8421 กทม.ไปราชการต่างจังหวัดนางสาวสรญา เชื้อเล็กสำนักเลขานุการกรมREV620394
005 พ.ย. 61ฮฐ.5042ไปราชการต่างจังหวัดนายนิคม นิรันดร์สำนักเลขานุการกรมREV620393
005 พ.ย. 61ฮษ 521 กทม.ไปราชการจังหวัดนครราชสีมานางจิตสุภา ผดุงเจริญสำนักเลขานุการกรมREV620392
005 พ.ย. 61ฮว 1578 กทม.กิจกรรม ถอดบทเรียน ส่งเสริมด้านวิชาการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาลนางสาวจีรารัตน์ พัฒนคูหะสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620391
005 พ.ย. 61ฮว 1613 กทม.กิจกรรม ถอดบทเรียน ส่งเสริมด้านวิชาการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาลนางสาวจีรารัตน์ พัฒนคูหะสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620390
005 พ.ย. 61ฮว. 1590 กทม.กิจกรรม ถอดบทเรียน ส่งเสริมด้านวิชาการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาลนางสาวจีรารัตน์ พัฒนคูหะสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620389
005 พ.ย. 61ฮว 1575 กทม.กิจกรรม ถอดบทเรียน ส่งเสริมด้านวิชาการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาลนางสาวจีรารัตน์ พัฒนคูหะสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620388
005 พ.ย. 61ฮว 1623 กทม.กิจกรรม ถอดบทเรียน ส่งเสริมด้านวิชาการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาลนางสาวจีรารัตน์ พัฒนคูหะสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620387
005 พ.ย. 61ฮจ 1543 กทม.กิจกรรม ถอดบทเรียน ส่งเสริมด้านวิชาการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาลนางสาวจีรารัตน์ พัฒนคูหะสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620386
005 พ.ย. 61ฮก 8421 กทม.กิจกรรม ถอดบทเรียน ส่งเสริมด้านวิชาการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาลนางสาวจีรารัตน์ พัฒนคูหะสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620385
031 ต.ค. 61ฮฐ.5042รับ-ส่งเจ้าหน้าที่นางสาวธันยนันท์ ชาญตะบะกองการเจ้าหน้าที่REV620384
029 ต.ค. 61ฮว 1578 กทม.กิจกรรม ถอดบทเรียน ส่งเสริมด้านวิชาการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาลนางสาวจีรารัตน์ พัฒนคูหะสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620383
031 ต.ค. 61ฮว. 1590 กทม.ไปราชการเพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแม่บทงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯนางสาวเฉลิมศรี แหยมพลับสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620381
029 ต.ค. 61ฮว 1575 กทม.ไปราชการเพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแม่บทงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯนางสาวเฉลิมศรี แหยมพลับสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620380
029 ต.ค. 61ฮว 1623 กทม.ไปราชการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง นางสาวอัจฉรา เขียวภักดีกลุ่มตรวจสอบภายในREV620379
027 ต.ค. 61ฮษ 521 กทม.ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของสำนักงานเลขานุการกรม และรับสมัครสมาชิก ฌส.พช.นางบุญศิริ เทพภูธรสำนักเลขานุการกรมREV620378
026 ต.ค. 61ฮว. 1590 กทม.นำคณะผู้แทนจากประะเทศเวียดนามศึกษาดูงานศูนย์โอทอปคอมเพล็กซ์พุแค ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรีจันทิมา โจนส์กองแผนงานREV620376
026 ต.ค. 61ฮว 1623 กทม.เก็บข้อมูลความต้องการด้านสวัสดิการ และประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรมนางสาวปณิชา ริมทองสำนักเลขานุการกรมREV620374
026 ต.ค. 61ฮจ 1543 กทม.ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของสำนักงานเลขานุการกรมนางสาวปณิชา รืมทองสำนักเลขานุการกรมREV620373
018 ต.ค. 61ฮว. 1590 กทม.ติดตามกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการในการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต นางสาวพัชรี ศรีสุวรรณ์สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620368
018 ต.ค. 61ฮว 1575 กทม.ติดตามกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการในการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต นางสาวพัชรี ศรีสุวรรณ์สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620367
018 ต.ค. 61ฮว 1623 กทม.ติดตามกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการในการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต นางสาวพัชรี ศรีสุวรรณ์สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620366
018 ต.ค. 61ฮว 1578 กทม.ติดตามกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการในการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต นางสาวพัชรี ศรีสุวรรณ์สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620365
018 ต.ค. 61ฮว 1613 กทม.ติดตามกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการในการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต นางสาวพัชรี ศรีสุวรรณ์สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620364
018 ต.ค. 61ฮว. 1590 กทม.ติดตามกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการในการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต นางสาวพัชรี ศรีสุวรรณ์สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620363
018 ต.ค. 61ฮว 1575 กทม.ติดตามกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการในการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต นางสาวพัชรี ศรีสุวรรณ์สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620362
018 ต.ค. 61ฮว 1623 กทม.ติดตามกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการในการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต นางสาวพัชรี ศรีสุวรรณ์สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620361
018 ต.ค. 61ฮฐ.5042ติดตามกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการในการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต นางสาวพัชรี ศรีสุวรรณ์สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620358
017 ต.ค. 61ฮษ 521 กทม.ใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการศูนย์สาธิตการตลาดเชิงธุรกิจนางสาวจีรารัตน์ พัฒนคูหะสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620357
017 ต.ค. 61ฮว 1578 กทม.ใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการศูนย์สาธิตการตลาดเชิงธุรกิจนางสาวจีรารัตน์ พัฒนคูหะสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620356
016 ต.ค. 61ฮว 1613 กทม.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ : รุ่นที่ 110นางชนัญญา ภู่ระหงษ์สถาบันการพัฒนาชุมชนREV620355
012 ต.ค. 61ฮว. 1590 กทม.ไปราชการต่างจังหวัดนายนิคม นิรันดร์สำนักเลขานุการกรมREV620354
011 ต.ค. 61ฮว 1623 กทม. ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรมนางสาวปณิชา ริมทองสำนักเลขานุการกรมREV620353
011 ต.ค. 61ฮจ 1543 กทม. ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรมนางสาวปณิชา ริมทองสำนักเลขานุการกรมREV620352
011 ต.ค. 61ฮก 8421 กทม.ประชาสัมพันธ์งานสำนักงานเลขานุการกรมนางสาวปณิชา ริมทองสำนักเลขานุการกรมREV620351
009 ต.ค. 61ฮฐ.5042ไปราชการนางจิตสุภา ผดุงเจริญสำนักเลขานุการกรมREV620350
008 ต.ค. 61ฮษ 521 กทม.โครงการหลักสูตรข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษนายเอกราช ญาณอุบลสถาบันการพัฒนาชุมชนREV620349
003 ต.ค. 61ฮว 1578 กทม.กิจกรรม ถอดบทเรียน ส่งเสริมด้านวิชาการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาลนางสาวจีรารัตน์ พัฒนคูหะสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620348
003 ต.ค. 61ฮว 1613 กทม.กิจกรรม ถอดบทเรียน ส่งเสริมด้านวิชาการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาลนางสาวจีรารัตน์ พัฒนคูหะสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620347
012 ต.ค. 61ฮว. 1590 กทม.ใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการศูนย์สาธิตการตลาดเชิงธุรกิจนางสาวจีรารัตน์ พัฒนคูหะสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620346