สอบถามรายการจอง

ค้นหารายการจองใช้รถยนต์

รายละเอียดการขอจองรถยนต์

สถานะ วันที่จองใช้รถ ทะเบียนรถยนต์ จองใช้รถเพื่อ ผู้ขอจองใช้รถ ชื่อหน่วยงาน
018 ม.ค. 61ฮว 1623 กทม.ไปราชการการประชุมนอกสถานที่ของคณะรัฐมนตรีนายณัฐพล บุญเจริญสำนักเลขานุการกรมREV610131
117 ม.ค. 61ฮจ 1543 กทม.ติดตามกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตนายเมธาพัฒน์ วงษ์ปาสำนักเลขานุการกรมREV610130
016 ม.ค. 61ฮษ 521 กทม.ไปราชการติดตามผลการดำเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศดีเด่นเพื่อการพัฒนาเศณษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิตกาญจนวรรณ ช่วยมั่นคงศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREV610129
016 ม.ค. 61ฮว 1578 กทม.ไปราชการติดตามผลการดำเนินงานสารสนเทศตำบลต้นแบบนางกาญจนวรรณ ช่วยมั่นคงศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREV610128
209 ม.ค. 61ฮว 1613 กทม.ส่งผู้แทนสำนักงาน กพ.นายสามภพ ศิริจันทรางกูรกองการเจ้าหน้าที่REV610127
105 ม.ค. 61ฮว. 1590 กทม.เก็บข้อมูลเตรียมความพร้อมเข้ารับรางวัลบริการภาครัฐนางวิภาวี นิยมสมิตกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREV610126
105 ม.ค. 61ฮว 1575 กทม.ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงินการคลังฯนางสาวอัญชลี โคฮุดกองคลังREV610125
105 ม.ค. 61ฮจ 1543 กทม.ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงินการคลังฯนางสาวอัญชลี โคฮุดกองคลังREV610124
105 ม.ค. 61ฮษ 521 กทม.ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงินการคลังฯนางสาวอัญชลี โคฮุดกองคลังREV610123
105 ม.ค. 61ฮว 1578 กทม.ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงินการคลังฯนางสาวอัญชลี โคฮุดกองคลังREV610122
105 ม.ค. 61ฮว 1613 กทม.ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงินการคลังฯนางสาวอัญชลี โคฮุดกองคลังREV610121
105 ม.ค. 61ฮว. 1590 กทม.ติดตามโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารนางสาวอำพา ดวงเนตรสำนักเลขานุการกรมREV610120
105 ม.ค. 61ฮว 1623 กทม.ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงินการกลังฯนางสาวอัญชลี โคฮุดกองคลังREV610118
105 ม.ค. 61ฮก 8421 กทม.ประชาสัมพันธ์งานสวัสดิการให้กับบุคลากรกรมนายเมธาพัฒน์ วงษ์ปาสำนักเลขานุการกรมREV610117
104 ม.ค. 61ฮษ 521 กทม.ไปราชการโครงการติดตาม สนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล กจ สัญจร ประจำปี 2561นางสุภาวดี สุขคำกองการเจ้าหน้าที่REV610116
104 ม.ค. 61ฮว 1578 กทม.ไปราชการโครงการติดตาม สนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล กจ สัญจร ประจำปี 2561นางสุภาวดี สุขคำกองการเจ้าหน้าที่REV610115
104 ม.ค. 61ฮว 1613 กทม.ไปราชการโครงการติดตาม สนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล กจ สัญจร ประจำปี 2561นางสุภาวดี สุขคำกองการเจ้าหน้าที่REV610114
104 ม.ค. 61ฮว. 1590 กทม.ไปราชการโครงการติดตาม สนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล กจ สัญจร ประจำปี 2561นางสุภาวดี สุขคำกองการเจ้าหน้าที่REV610113
104 ม.ค. 61ฮว 1575 กทม.ไปราชการโครงการติดตาม สนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล กจ สัญจร ประจำปี 2561นางสุภาวดี สุขคำกองการเจ้าหน้าที่REV610112
104 ม.ค. 61ฮว 1623 กทม.ไปราชการโครงการติดตาม สนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล กจ สัญจร ประจำปี 2561นางสุภาวดี สุขคำกองการเจ้าหน้าที่REV610111
104 ม.ค. 61ฮจ 1543 กทม.ไปราชการจังหวัดสมุทรสงครามนายสามภพ ศิริจันทรางกูรกองการเจ้าหน้าที่REV610110
104 ม.ค. 61ฮก 8421 กทม.ติดตามงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงไทยกัมพูชาสุกัญญา พลศรีลากองแผนงานREV610109
103 ม.ค. 61ฮษ 521 กทม.เก็บข้อมูลเตรียมความพร้อมเข้ารับรางวัลบริการภาครัฐนางวิภาวี นิยมสมิตกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREV610108
128 ธ.ค. 60ฮว 1613 กทม.เก็บข้อมูลเตรียมความพร้อมเข้ารับรางวัลบริการภาครัฐนางวิภาวี นิยมสมิตกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREV610106
127 ธ.ค. 60ฮว. 1590 กทม.งานสวดพระอภิธรรม มารดานางสาวรัชนีวรรณ แสงอรุณนายอาทิตย์ อินเพ็งสำนักเลขานุการกรมREV610105
127 ธ.ค. 60ฮว 1575 กทม.งานสวดพระอภิธรรม มารดานางสาวรัชนีวรรณ แสงอรุณนายอาทิตย์ อินเพ็งสำนักเลขานุการกรมREV610104
127 ธ.ค. 60ฮว 1623 กทม.จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการเข้าสู่ตลาดออนไลน์นางสาวจิรารัตน์ ถึงสุขสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREV610103
125 ธ.ค. 60ฮค 5877 กทม.ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่นายกฤษดาพงศ์ ศรีเข้มกองการเจ้าหน้าที่REV610101
126 ธ.ค. 60ฮษ 521 กทม.จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการเข้าสู่ตลาดออนไลน์นางสาวจิรารัตน์ ถึงสุขสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREV610100
126 ธ.ค. 60ฮจ 1543 กทม.จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการเข้าสู่ตลาดออนไลน์นางสาวจิรารัตน์ ถึงสุขสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREV610099
126 ธ.ค. 60ฮว 1578 กทม.จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการเข้าสู่ตลาดออนไลน์นางสาวจิรารัตน์ ถึงสุขสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREV610098
114 ธ.ค. 60ฮค 5878โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง (นพส.)นางประภา ปานนิตยกุลสถาบันการพัฒนาชุมชนREV610094
107 ธ.ค. 60ฮค 5877 กทม.ไปราชการโครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลนายสามภพ ศิริจันทรางกูรกองการเจ้าหน้าที่REV610093
107 ธ.ค. 60ฮษ 521 กทม.ไปราชการโครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลนายสามภพ ศิริจันทรางกูรกองการเจ้าหน้าที่REV610092
107 ธ.ค. 60ฮจ 1543 กทม.ไปราชการโครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลนายสามภพ ศิริจันทรางกูรกองการเจ้าหน้าที่REV610091
107 ธ.ค. 60ฮว 1578 กทม.ไปราชการโครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลนายสามภพ ศิริจันทรางกูรกองการเจ้าหน้าที่REV610090
107 ธ.ค. 60ฮว 1613 กทม.ไปราชการโครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลนายสามภพ ศิริจันทรางกูรกองการเจ้าหน้าที่REV610089
107 ธ.ค. 60ฮว 1575 กทม.ไปราชการโครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลนายสามภพ ศิริจันทรางกูรกองการเจ้าหน้าที่REV610088
107 ธ.ค. 60ฮว 1623 กทม.ไปราชการโครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลนายสามภพ ศิริจันทรางกูรกองการเจ้าหน้าที่REV610087
107 ธ.ค. 60ฮค 5878ไปราชการโครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลนายสามภพ ศิริจันทรางกูรกองการเจ้าหน้าที่REV610086
128 พ.ย. 60ฮค 5877 กทม.ประสานราชการและอำนวยความสะดวกผู้บริหารนายนิคม นิรันดร์สำนักเลขานุการกรมREV610085
128 พ.ย. 60ฮษ 521 กทม.ประชุมการขับเคลื่อนกระดานสินค้านางสาวจีรารัตน์ พัฒนคูหะสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV610084
124 พ.ย. 60ฮว 1578 กทม.โครงการพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 105นางประภา ปานนิตยกุลสถาบันการพัฒนาชุมชนREV610082
120 พ.ย. 60ฮว 1623 กทม.ร่วมพิธีมอบรางวัลนวัตกรรมด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประจำปี 2560ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯสถาบันการพัฒนาชุมชนREV610081
214 พ.ย. 60ฮษ 521 กทม.ไปราชการจังหวัดสระบุรีปวีร์ณรัชต์ ผ่องคณะสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREV610080
110 พ.ย. 60ฮว 1578 กทม.เดินทางไปปฏิบัติราชการร่วมกิจกรรมโครงการ Train the Trainer นายเฉลิมเกียรติ แผนกิจเจริญสถาบันการพัฒนาชุมชนREV610079
109 พ.ย. 60ฮว 1613 กทม.ใช้เดินทางไปราชการตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนากรระหว่างประจำการด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงนางประภา ปานนิตยกุลสถาบันการพัฒนาชุมชนREV610078
109 พ.ย. 60ฮว 1575 กทม.ใช้ในราชการตามโครงการหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ นางประภา ปานนิตยกุลสถาบันการพัฒนาชุมชนREV610077
106 พ.ย. 60ฮค 5877 กทม.ตรวจและติดตามผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในประเทศกัมพูชานส สุกัญญา พลศรีลากองแผนงานREV610076
106 พ.ย. 60ฮษ 521 กทม.ไปราชการที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นางสาวสุกานดา แสงวงษ์สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV610075
103 พ.ย. 60ฮจ 1543 กทม.ไปราชการจังหวัดหนองบัวลำภูนายนิคม นิรันดร์สำนักเลขานุการกรมREV610074
102 พ.ย. 60ฮว 1578 กทม.ไปราชการตามโครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการ นางประภา ปานนิตยกุลสถาบันการพัฒนาชุมชนREV610073
102 พ.ย. 60ฮว 1613 กทม.ไปราชการนางสาวเปรมวดี มีสวัสดิ์กองประชาสัมพันธ์REV610072
102 พ.ย. 60ฮว. 1590 กทม.ไปราชการตามโครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการ นางสาวชาลิสา กาปัญญาสถาบันการพัฒนาชุมชนREV610071
106 พ.ย. 60ฮว 1575 กทม.สำรวจพื้นที่เพื่อจัดสัมมนา ในจังหวัดนครราชสีมา , จังหวัดปราจีนบุรีนายจตุพร บุญศิลป์กองคลังREV610070
131 ต.ค. 60ฮจ 1543 กทม.โครงการประชุมเชิงปฎิบััติการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการศูนย์สาธิตการตลาดเชิงธุรกิจนางสาวมยุรี เย็นประเสริฐสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV610066
131 ต.ค. 60ฮว 1578 กทม.โครงการประชุมเชิงปฎิบััติการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการศูนย์สาธิตการตลาดเชิงธุรกิจนางสาวมยุรี เย็นประเสริฐสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV610065
131 ต.ค. 60ฮว 1613 กทม.ใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการศูนย์สาธิตการตลาดเชิงธุรกิจนางสาวมยุรี เย็นประเสริฐสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV610064
131 ต.ค. 60ฮว. 1590 กทม.ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้นนางสาวกนกวรรณ สัมมาขันธ์กลุ่มตรวจสอบภายในREV610063
130 ต.ค. 60ฮว 1575 กทม.รับ-ส่งเจ้าหน้าที่นายธนภัทร เป้งทองกองการเจ้าหน้าที่REV610062
130 ต.ค. 60ฮว 1623 กทม.ต้อนรับคณะผู้ศักษาดูงานจากประเทศบรูไนดารุสลามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นหัวหน้าคณะจากบรูไนนส สุกัญญา พลศรีลากองแผนงานREV610061
130 ต.ค. 60ฮค 5877 กทม.ตรวจติดตามความก้าวน้าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนางสาวนุชรัตน์ วงค์อนุสำนักเลขานุการกรมREV610060
130 ต.ค. 60ฮษ 521 กทม.ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนางสาวนุชรัตน์ วงค์อนุสำนักเลขานุการกรมREV610059
130 ต.ค. 60ฮจ 1543 กทม.ประชุมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชุมชนฯนายวิโรจน์ น้ำหอมศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREV610058
130 ต.ค. 60ฮจ 1673 กทม.ประชุมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชุมชนฯน.ส.ดวงใจ พัทมุขศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREV610057
117 ต.ค. 60ฮว 1578 กทม.ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561นายอรรถพงศ์ สงวนเดือนศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREV610056
117 ต.ค. 60ฮว 1613 กทม.ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561นายอรรถพงศ์ สงวนเดือนศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREV610055
116 ต.ค. 60ฮว. 1590 กทม.ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561นายอรรถพงศ์ สงวนเดือนศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREV610054
112 ต.ค. 60ฮว 1575 กทม.ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561นายอรรถพงศ์ สงวนเดือนศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREV610053
116 ต.ค. 60ฮว 1623 กทม.ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561นายอรรถพงศ์ สงวนเดือนศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREV610052
116 ต.ค. 60ฮค 5877 กทม.ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561นายอรรถพงศ์ สงวนเดือนศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREV610051
117 ต.ค. 60ฮก 8421 กทม.ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561นายอรรถพงศ์ สงวนเดือนศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREV610050
112 ต.ค. 60ฮษ 521 กทม.ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561นายอรรถพงศ์ สงวนเดือนศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREV610049
116 ต.ค. 60ฮจ 1543 กทม.ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561นายอรรถพงศ์ สงวนเดือนศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREV610048
116 ต.ค. 60ฮจ 1673 กทม.ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561นายอรรถพงศ์ สงวนเดือนศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREV610047
130 ต.ค. 60ฮว 1578 กทม.ประชุมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชุมชนและลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่น.ส.ณัฐปคัลภ์ เที่ยงธรรมศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREV610046
130 ต.ค. 60ฮว 1613 กทม.ประชุมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชุมชนและลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่นายมนตรี อำพันทองศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREV610045
130 ต.ค. 60ฮว. 1590 กทม.ประชุมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชุมชนและลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่น.ส.ทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์ศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREV610044
130 ต.ค. 60ฮว 1575 กทม.ประชุมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชุมชนและลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่น.ส.ดวงใจ พัทมุขศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREV610043
103 ต.ค. 60ฮว 1623 กทม.ไปราชการเพื่อรับสมัครลูกจ้างในการปฏิบัติงานราชการนางประภา ปานนิตยกุลสถาบันการพัฒนาชุมชนREV610042