สอบถามรายการจอง

ค้นหารายการจองใช้รถยนต์

รายละเอียดการขอจองรถยนต์

สถานะ วันที่จองใช้รถ ทะเบียนรถยนต์ จองใช้รถเพื่อ ผู้ขอจองใช้รถ ชื่อหน่วยงาน
020 ก.พ. 62ฮว 1578 กทม.ติดตามสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ในจังหวัดนำร่องนายอรรถพงศ์ สงวนเดือนศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREV620563
020 ก.พ. 62ฮษ 521 กทม.ติดตามสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ในจังหวัดนำร่องนายอรรถพงศ์ สงวนเดือนศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREV620555
018 ก.พ. 62ฮว 1578 กทม.ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์นายอรรถพงศ์ สงวนเดือนศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREV620554
020 ก.พ. 62ฮว 1613 กทม.ติดตามสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ในจังหวัดนำร่องนายอรรถพงศ์ สงวนเดือนศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREV620553
018 ก.พ. 62ฮว 1575 กทม.ติดตามประชุมเชิงปฎิบัติการ ดีโฮป ณิชา เปรมจันทร์กองแผนงานREV620551
015 ก.พ. 62ฮว 1623 กทม.ติดตามการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารนางสาวศรัญญา บุญเพ็งสำนักเลขานุการกรมREV620550
014 ก.พ. 62ฮว 1578 กทม.ปฏิบัติงานภาคสนามร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีนายพชร พลายพิชิตกองแผนงานREV620548
013 ก.พ. 62ฮว 1613 กทม.ไปราชการในพื้นที่จังหวัดระยองณัฐพจน์ บุญคงสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREV620547
013 ก.พ. 62ฮว. 1590 กทม.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนากรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562นางสาวปฐมพร คงสมบูรณ์สถาบันการพัฒนาชุมชนREV620546
013 ก.พ. 62ฮว 1575 กทม.กิจกรรม ถอดบทเรียน ส่งเสริมด้านวิชาการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตนางสาวทิพย์วรรณ อุทกธาราสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620545
013 ก.พ. 62ฮก 8421 กทม.กิจกรรมจัดการความรู้และสนับสนุนด้านวิชาการแก่คณะทำงานจัดการกองทุนชุมชนนางสาวณัฐปคัลภ์ เที่ยงธรรมสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620543
013 ก.พ. 62ฮจ 1543 กทม.กิจกรรมจัดการความรู้และสนับสนุนด้านวิชาการแก่คณะทำงานจัดการกองทุนชุมชนนางสาวกชพร มณีฝั้นสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620542
013 ก.พ. 62ฮษ 521 กทม.กิจกรรมจัดการความรู้และสนับสนุนด้านวิชาการแก่คณะทำงานจัดการกองทุนชุมชนนางสาวกนกพรรณ กลีบขจรสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620541
013 ก.พ. 62ฮว 1578 กทม.กิจกรรมจัดการความรู้และสนับสนุนด้านวิชาการแก่คณะทำงานจัดการกองทุนชุมชนนางสาวฐานิสร นันทพัฒน์ปรีชาสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620540
013 ก.พ. 62ฮว 1613 กทม.กิจกรรมจัดการความรู้และสนับสนุนด้านวิชาการแก่คณะทำงานจัดการกองทุนชุมชนนางสาวกชพร มณีฝั้นสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620539
013 ก.พ. 62ฮว. 1590 กทม.กิจกรรมจัดการความรู้และสนับสนุนด้านวิชาการแก่คณะทำงานจัดการกองทุนชุมชนนางสาวณัฐปคัลภ์ เที่ยงธรรมสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620538
011 ก.พ. 62ฮว 1623 กทม.กิจกรรม ถอดบทเรียน ส่งเสริมด้านวิชาการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตนางสาวมยุรี เย็นประเสริฐสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620536
011 ก.พ. 62ฮก 8421 กทม.กิจกรรม ถอดบทเรียน ส่งเสริมด้านวิชาการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตนางสาวจีรารัตน์ พัฒนคูหะสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620535
011 ก.พ. 62ฮจ 1543 กทม.กิจกรรม ถอดบทเรียน ส่งเสริมด้านวิชาการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตนางสาวมยุรี เย็นประเสริฐสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620534
011 ก.พ. 62ฮษ 521 กทม.กิจกรรม ถอดบทเรียน ส่งเสริมด้านวิชาการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตนางสาวจีรารัตน์ พัฒนคูหะสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620533
011 ก.พ. 62ฮว 1578 กทม.กิจกรรม ถอดบทเรียน ส่งเสริมด้านวิชาการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตนางสาวจีรารัตน์ พัฒนคูหะสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620532
011 ก.พ. 62ฮว 1613 กทม.กิจกรรม ถอดบทเรียน ส่งเสริมด้านวิชาการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตนางสาวมยุรี เย็นประเสริฐสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620531
011 ก.พ. 62ฮว. 1590 กทม.กิจกรรม ถอดบทเรียน ส่งเสริมด้านวิชาการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตนางสาวจีรารัตน์ พัฒนคูหะสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620530
011 ก.พ. 62ฮว 1575 กทม.กิจกรรม ถอดบทเรียน ส่งเสริมด้านวิชาการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตนางสาวมยุรี เย็นประเสริฐสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620529
011 ก.พ. 62ฮษ 521 กทม.กิจกรรม ถอดบทเรียน ส่งเสริมด้านวิชาการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตนางสาวมยุรี เย็นประเสริฐสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620528
011 ก.พ. 62ฮว 1578 กทม.กิจกรรม ถอดบทเรียน ส่งเสริมด้านวิชาการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตนางสาวมยุรี เย็นประเสริฐสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620527
011 ก.พ. 62ฮว 1613 กทม.กิจกรรม ถอดบทเรียน ส่งเสริมด้านวิชาการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตนางสาวทิพย์วรรณ อุทกธาราสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620526
011 ก.พ. 62ฮว. 1590 กทม.กิจกรรมถอดบทเรียนองค์ความรู้นางสาวมยุรี เย็นประเสริฐสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620525
012 ก.พ. 62ฮว 1575 กทม.ติดตาม สนับสนุนงาน ณ ส่วนงานพัฒนาชุมชน ในศูนย์ฯ เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรานายคมชาญ จันทรังสิกุลสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620524
008 ก.พ. 62ฮว 1623 กทม.ประเมินผลโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชนตามแนวทาง D-HOPEนางสาวกนกนิจ พนาวาสกองแผนงานREV620523
008 ก.พ. 62ฮก 8421 กทม.ประเมินผลโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชนตามแนวทาง D-HOPEนางสาวกนกนิจ พนาวาสกองแผนงานREV620522
007 ก.พ. 62ฮว 1613 กทม.ติดตามประชุมเชิงปฎิบัติการ ดีโฮปณิชากองแผนงานREV620516
005 ก.พ. 62ฮว 1575 กทม. จัดกิจกรรมสำนักงานเลขานุการกรมเคลื่อนทีี่นางสาวปณิชา ริมทองสำนักเลขานุการกรมREV620514
006 ก.พ. 62ฮว 1623 กทม.สำนักงานเลขานุการกรมเคลื่อนที่นางสาวปณิชา ริมทองสำนักเลขานุการกรมREV620513
004 ก.พ. 62ฮว 1578 กทม.ตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ส่วนกลางอานุช ฉายาภักดีศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREV620511
001 ก.พ. 62ฮว 1613 กทม.จัดเวทียกระดับศูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบทิพย์วรรณ อุทกธาราสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620510
001 ก.พ. 62ฮว 1623 กทม.จัดเวทียกระดับศูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบทิพย์วรรณ อุทกธาราสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620509
001 ก.พ. 62ฮก 8421 กทม.ไปราชการนางสาวธวัลรัตน์ เดชบุญมาสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREV620508
030 ม.ค. 62ฮษ 521 กทม.ไปราชการเพื่อลงพื้นที่วางแผน Matching การดำเนินงานพัฒนายกระดับเศรษฐกิจชุมชนฯ นางสาวดวงนภา เพชรแท้กองแผนงานREV620507
030 ม.ค. 62ฮษ 521 กทม.เพื่อเก็บข้อมูล ถอดบทเรียนความสำเร็จการขับเคลื่อนงาน เผยแพร่ทางสื่อจุลสารฯ ปี 2562นางสาวปริศรา อ่ำมาลีสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREV620506
029 ม.ค. 62ฮว 1578 กทม.เพื่อเก็บข้อมูล ถอดบทเรียนความสำเร็จการขับเคลื่อนงาน เผยแพร่ทางสื่อจุลสารฯ ปี 2562นางสาวปริศรา อ่ำมาลีสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREV620505
029 ม.ค. 62ฮว 1613 กทม.เพื่อเก็บข้อมูล ถอดบทเรียนความสำเร็จการขับเคลื่อนงาน เผยแพร่ทางสื่อจุลสารฯ ปี 2562นางสาวชุติมา ภูมิแก้วสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREV620504
029 ม.ค. 62ฮว. 1590 กทม.เพื่อเก็บข้อมูล ถอดบทเรียนความสำเร็จการขับเคลื่อนงาน เผยแพร่ทางสื่อจุลสารฯ ปี 2562นางสาวฉายาลักษณ์ แก้วศรีพจน์สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREV620503
029 ม.ค. 62ฮว 1575 กทม.ไปราชการตามแผนปฏิบัติงานการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562นางสาวอัจฉรา เขียวภักดีกลุ่มตรวจสอบภายในREV620502
029 ม.ค. 62ฮว 1623 กทม.ไปราชการตามแผนปฏิบัติงานการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562นางสาวอัจฉรา เขียวภักดีกลุ่มตรวจสอบภายในREV620501
029 ม.ค. 62ฮษ 521 กทม.พบอาจารย์ที่ปรึกษาขอคำแนะนำเรื่องกรอบการวิจัย และเครื่องมือการวิจัยอดิศักดิ์ แหวนสูงเนินสถาบันการพัฒนาชุมชนREV620500
028 ม.ค. 62ฮว. 1590 กทม.กิจกรรม ติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์พื่อการผลิตนางสาวมยุรี เย็นประเสริฐสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620498
028 ม.ค. 62ฮว 1623 กทม.กิจกรรม ติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์พื่อการผลิตนางสาวมยุรี เย็นประเสริฐสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620497
028 ม.ค. 62ฮก 8421 กทม.กิจกรรม ติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์พื่อการผลิตนางสาวมยุรี เย็นประเสริฐสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620496
028 ม.ค. 62ฮจ 1543 กทม.กิจกรรม ติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์พื่อการผลิตนางสาวมยุรี เย็นประเสริฐสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620495
028 ม.ค. 62ฮว 1613 กทม.กิจกรรม ติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์พื่อการผลิตนางสาวมยุรี เย็นประเสริฐสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620493
028 ม.ค. 62ฮว. 1590 กทม.กิจกรรม ติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์พื่อการผลิตนางสาวมยุรี เย็นประเสริฐสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620492
028 ม.ค. 62ฮว 1575 กทม.กิจกรรม ติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์พื่อการผลิตนางสาวมยุรี เย็นประเสริฐสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620491
028 ม.ค. 62ฮว 1623 กทม.กิจกรรม ติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์พื่อการผลิตนางสาวมยุรี เย็นประเสริฐสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620490
024 ม.ค. 62ฮว 1613 กทม.ติดตามและสรุปผลงานเด่นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐนางสุภา พรหมชูแก้วสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREV620488
024 ม.ค. 62ฮว. 1590 กทม.ติดตามและสรุปผลงานเด่นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐนางสุภา พรหมชูแก้วสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREV620487
024 ม.ค. 62ฮว 1575 กทม.ติดตามและสรุปผลงานเด่นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐนางสุภา พรหมชูแก้วสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREV620486
024 ม.ค. 62ฮว 1623 กทม.ติดตามและสรุปผลงานเด่นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐนางสุภา พรหมชูแก้วสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREV620485
024 ม.ค. 62ฮก 8421 กทม.ติดตามและสรุปผลงานเด่นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐนางสุภา พรหมชูแก้วสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREV620484
024 ม.ค. 62ฮจ 1543 กทม.ติดตามและสรุปผลงานเด่นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐนางสุภา พรหมชูแก้วสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREV620483
024 ม.ค. 62ฮษ 521 กทม.ติดตามและสรุปผลงานเด่นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐนางสุภา พรหมชูแก้วสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREV620482
024 ม.ค. 62ฮว 1613 กทม.ติดตามและสรุปผลงานเด่นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐนางสุภา พรหมชูแก้วสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREV620480
023 ม.ค. 62ฮว. 1590 กทม.บันทึกภาพทำข่าวอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.สระบุรีนายธนชล คูณสวัสดิ์กองประชาสัมพันธ์REV620479
018 ม.ค. 62ฮก 8421 กทม.ใช้ในโครงการประชุมเเชิงปฏิบัติการพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มสู่ผู้ประกอบการชุมชน(ขนเอกสารและรับ-ส่งวิทยากร)นางสาวพิศมัย ปิ่นบุตรสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREV620478
018 ม.ค. 62ฮจ 1543 กทม.การติดตามสนับสนุนการบริหารจัดการเงินทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)นางสาวกนกพรรณ กลีบขจรสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620477
018 ม.ค. 62ฮษ 521 กทม.การติดตามสนับสนุนการบริหารจัดการเงินทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)นางสาวฐานิสร นันทพัฒน์ปรีชาสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620476
018 ม.ค. 62ฮว 1578 กทม.การติดตามสนับสนุนการบริหารจัดการเงินทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)นางสาวสุธาสินี พุ่มกุมารสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620475
018 ม.ค. 62ฮว 1613 กทม.การติดตามสนับสนุนการบริหารจัดการเงินทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)นางสาวณัฐปคัลภ์ เที่ยงธรรมสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620474
018 ม.ค. 62ฮว. 1590 กทม.การติดตามสนับสนุนการบริหารจัดการเงินทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)นางสาวกชพร มณีฝั้นสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620473
017 ม.ค. 62ฮว 1623 กทม.จัดเวทียกระดับศูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบทิพย์วรรณ อุทกธาราสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620470
017 ม.ค. 62ฮษ 521 กทม.จัดเวทียกระดับศูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบทิพย์วรรณ อุทกธาราสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620467
001 ก.พ. 62ฮว 1613 กทม.จัดเวทียกระดับศูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบทิพย์วรรณ อุทกธาราสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620465
014 ม.ค. 62ฮว. 1590 กทม.กิจกรรม ถอดบทเรียน ส่งเสริมด้านวิชาการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาลนางสาวมยุรี เย็นประเสริฐสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620464
014 ม.ค. 62ฮว 1575 กทม.กิจกรรม ถอดบทเรียน ส่งเสริมด้านวิชาการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาลนางสาวมยุรี เย็นประเสริฐสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620463
014 ม.ค. 62ฮก 8421 กทม.กิจกรรม ถอดบทเรียน ส่งเสริมด้านวิชาการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาลนางสาวมยุรี เย็นประเสริฐสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620461
014 ม.ค. 62ฮว 1578 กทม.กิจกรรม ถอดบทเรียน ส่งเสริมด้านวิชาการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาลนางสาวจีรารัตน์ พัฒนคูหะสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620459
014 ม.ค. 62ฮว 1613 กทม.กิจกรรม ถอดบทเรียน ส่งเสริมด้านวิชาการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาลนางสาวจีรารัตน์ พัฒนคูหะสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620458
014 ม.ค. 62ฮว. 1590 กทม.กิจกรรม ถอดบทเรียน ส่งเสริมด้านวิชาการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาลนางสาวมยุรี เย็นประเสริฐสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620457
014 ม.ค. 62ฮว 1575 กทม.กิจกรรม ถอดบทเรียน ส่งเสริมด้านวิชาการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาลนางสาวจีรารัตน์ พัฒนคูหะสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620456
014 ม.ค. 62ฮว 1613 กทม.กิจกรรม ถอดบทเรียน ส่งเสริมด้านวิชาการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาลนางสาวจีรารัตน์ พัฒนคูหะสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620455
014 ม.ค. 62ฮว. 1590 กทม.กิจกรรม ถอดบทเรียน ส่งเสริมด้านวิชาการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาลนางสาวมยุรี เย็นประเสริฐสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620454
014 ม.ค. 62ฮว 1575 กทม.กิจกรรม ถอดบทเรียน ส่งเสริมด้านวิชาการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาลนางสาวจีรารัตน์ พัฒนคูหะสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620453
011 ม.ค. 62ฮว 1578 กทม.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนระดับภาคนางสาวปวีณา ท่าสว่างกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREV620451
011 ม.ค. 62ฮว 1575 กทม.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนระดับภาคนางสาวปวีณา ท่าสว่างกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREV620450
010 ม.ค. 62ฮษ 521 กทม.ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560 - 2564นายประทีป คำดวงกองแผนงานREV620449
010 ม.ค. 62ฮว 1578 กทม.ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560 - 2564นายประทีป คำดวงกองแผนงานREV620448
010 ม.ค. 62ฮว 1613 กทม.ติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนในพื้นที่ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษบกิจพอเพียง นางสาวอรวรรณ เพียราษฎร์สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREV620447
010 ม.ค. 62ฮว. 1590 กทม.ติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนในพื้นที่ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษบกิจพอเพียง (ภาคกลาง)นางสาวอรวรรณ เพียราษฎร์สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREV620446
010 ม.ค. 62ฮว 1575 กทม.ติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนในพื้นที่ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษบกิจพอเพียง (ภาคใต้)นางสาวอรวรรณ เพียราษฎร์สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREV620445
010 ม.ค. 62ฮว 1623 กทม.ติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนในพื้นที่ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษบกิจพอเพียง (ภาคใต้)นางสาวอรวรรณ เพียราษฎร์สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREV620444
010 ม.ค. 62ฮก 8421 กทม.ติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนในพื้นที่ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษบกิจพอเพียงนางสาวอรวรรณ เพียราษฎร์สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREV620443
009 ม.ค. 62ฮจ 1543 กทม.ติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนในพื้นที่ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษบกิจพอเพียง นางสาวอรวรรณ เพียราษฎร์สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREV620442
010 ม.ค. 62ฮษ 521 กทม.ติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนในพื้นที่ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษบกิจพอเพียง (ภาคเหนือ)นางสาวอรวรรณ เพียราษฎร์สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREV620441
009 ม.ค. 62ฮว 1578 กทม.ติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนในพื้นที่ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษบกิจพอเพียงนางสาวอรวรรณ เพียราษฎร์สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREV620440
008 ม.ค. 62ฮว. 1590 กทม.ติดตามสนับสนุนพื้นที่ต้นแบบในการดำเนินงานการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการนายชุมพล บุญแน่นกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREV620438
008 ม.ค. 62ฮก 8421 กทม.ติดตามสนับสนุนพื้นที่ต้นแบบในการดำเนินงานการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการนายชุมพล บุญแน่นกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREV620437
010 ม.ค. 62ฮจ 1543 กทม.สนับสนุนการบูรณาการชี้เป้าลดความเหลื่อมล้ำด้วยเทคโนโลยีนางสาวดวงใจ พัทมุขศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREV620436
006 ม.ค. 62ฮษ 521 กทม.เตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนางสาวปณิชา ริมทองสำนักเลขานุการกรมREV620435
004 ม.ค. 62ฮว 1578 กทม.ไปราชการโครงการพัฒนาคุรภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลนายสามภพ ศิริจันทรทรางกูรกองการเจ้าหน้าที่REV620434
004 ม.ค. 62ฮว 1613 กทม.ไปราชการโครงการพัฒนาคุรภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลนายสามภพ ศิริจันทรทรางกูรกองการเจ้าหน้าที่REV620433
004 ม.ค. 62ฮว. 1590 กทม.ไปราชการโครงการพัฒนาคุรภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลนายสามภพ ศิริจันทรทรางกูรกองการเจ้าหน้าที่REV620432
004 ม.ค. 62ฮว 1575 กทม.ไปราชการโครงการพัฒนาคุรภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลนายสามภพ ศิริจันทรทรางกูรกองการเจ้าหน้าที่REV620431
004 ม.ค. 62ฮว 1623 กทม.ไปราชการโครงการพัฒนาคุรภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลนายสามภพ ศิริจันทรทรางกูรกองการเจ้าหน้าที่REV620430
004 ม.ค. 62ฮก 8421 กทม.ไปราชการโครงการพัฒนาคุรภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลนายสามภพ ศิริจันทรทรางกูรกองการเจ้าหน้าที่REV620429
004 ม.ค. 62ฮจ 1543 กทม.ไปราชการโครงการพัฒนาคุรภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลนายสามภพ ศิริจันทรทรางกูรกองการเจ้าหน้าที่REV620428
004 ม.ค. 62ฮษ 521 กทม.ไปราชการโครงการพัฒนาคุรภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลนายสามภพ ศิริจันทรทรางกูรกองการเจ้าหน้าที่REV620427
004 ม.ค. 62ฮว 1578 กทม.ไปราชการโครงการพัฒนาคุรภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562นายสามภพ ศิริจันทรทรางกูรกองการเจ้าหน้าที่REV620426
021 ธ.ค. 61ฮว. 1590 กทม.ตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ส่วนกลางนางสาวอานุช ฉายาภักดีศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREV620425
021 ธ.ค. 61ฮว 1575 กทม.ตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ส่วนกลางนางสาวอานุช ฉายาภักดีศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREV620424
021 ธ.ค. 61ฮว 1623 กทม.ตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ส่วนกลางนางสาวอานุช ฉายาภักดีศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREV620423
024 ธ.ค. 61ฮก 8421 กทม.ตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ส่วนกลางนางสาวอานุช ฉายาภักดีศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREV620422
021 ธ.ค. 61ฮจ 1543 กทม.ตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ส่วนกลางนางสาวอานุช ฉายาภักดีศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREV620421
021 ธ.ค. 61ฮษ 521 กทม.ตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ส่วนกลางนางสาวอานุช ฉายาภักดีศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREV620420
014 ธ.ค. 61ฮว 1578 กทม.นำคณะผู้แทนจากประะเทศเวียดนามศึกษาดูงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดระยองนางจันทิมา โจนส์กองแผนงานREV620419
012 ธ.ค. 61ฮว 1613 กทม.ประชุมดีโฮปณิชากองแผนงานREV620418
012 ธ.ค. 61ฮว. 1590 กทม.สนับสนุนการฝึกอบรมผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ในจังหวัดนำร่องนายอรรถพงศ์ สงวนเดือนศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREV620417
011 ธ.ค. 61ฮว 1575 กทม.ไปสอบสวนข้าราชการนางวราพรรณ บุญวัฒน์กองการเจ้าหน้าที่REV620416
006 ธ.ค. 61ฮว 1623 กทม.คัดเลือกพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมนางสาวปณิชา ริมทองสำนักเลขานุการกรมREV620415
003 ธ.ค. 61ฮก 8421 กทม.ไปราชการรับรองชาวต่างประเทศนายสุรศักดิ์ อักษรกุลกองแผนงานREV620413
026 พ.ย. 61ฮว. 1590 กทม.ไปราชการต่างจังหวัดชัยภูมินายนิคม นิรันดร์สำนักเลขานุการกรมREV620412
021 พ.ย. 61ฮว 1575 กทม.ไปโครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนนายระวินันท์ นาคสินธุ์สถาบันการพัฒนาชุมชนREV620411
018 พ.ย. 61ฮว 1623 กทม.ใช้ในโครงการประชุมเเชิงปฏิบัติการพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มสู่ผู้ประกอบการชุมชน(ขนเอกสารและรับ-ส่งวิทยากร)นางสาวพิศมัย ปิ่นบุตรสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREV620410
015 พ.ย. 61ฮก 8421 กทม.ไปประชุมอุ่นไอรักปวิตรี อังกุลดีสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREV620408
013 พ.ย. 61ฮว 1578 กทม.ติดตามการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมนางสาวศรัญญา บุญเพ็งสำนักเลขานุการกรมREV620407
009 พ.ย. 61ฮว 1613 กทม.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สู่ตลาดในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนสมปอง อาจณรงค์สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREV620406
009 พ.ย. 61ฮว. 1590 กทม.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สู่ตลาดในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนนายจิรวัฒน์ เพิ่มทองสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREV620405
008 พ.ย. 61ฮว 1578 กทม.รับ-ส่ง วิทยากร ไปราชการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯนางสาวนันทวัน กังวาลวงศ์กองการเจ้าหน้าที่REV620400
006 พ.ย. 61ฮว 1575 กทม.กิจกรรม ถอดบทเรียน ส่งเสริมด้านวิชาการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาลนางสาวจีรารัตน์ พัฒนคูหะสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620397
005 พ.ย. 61ฮว 1623 กทม.ไปราชการต่างจังหวัดนางสาวรินรดา มะโนสร้อยสำนักเลขานุการกรมREV620396
005 พ.ย. 61ฮจ 1543 กทม.ไปราชการต่างจังหวัดนางสาวศิริ ลือมงคลสำนักเลขานุการกรมREV620395
005 พ.ย. 61ฮก 8421 กทม.ไปราชการต่างจังหวัดนางสาวสรญา เชื้อเล็กสำนักเลขานุการกรมREV620394
005 พ.ย. 61ฮฐ.5042ไปราชการต่างจังหวัดนายนิคม นิรันดร์สำนักเลขานุการกรมREV620393
005 พ.ย. 61ฮษ 521 กทม.ไปราชการจังหวัดนครราชสีมานางจิตสุภา ผดุงเจริญสำนักเลขานุการกรมREV620392
005 พ.ย. 61ฮว 1578 กทม.กิจกรรม ถอดบทเรียน ส่งเสริมด้านวิชาการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาลนางสาวจีรารัตน์ พัฒนคูหะสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620391
005 พ.ย. 61ฮว 1613 กทม.กิจกรรม ถอดบทเรียน ส่งเสริมด้านวิชาการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาลนางสาวจีรารัตน์ พัฒนคูหะสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620390
005 พ.ย. 61ฮว. 1590 กทม.กิจกรรม ถอดบทเรียน ส่งเสริมด้านวิชาการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาลนางสาวจีรารัตน์ พัฒนคูหะสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620389
005 พ.ย. 61ฮว 1575 กทม.กิจกรรม ถอดบทเรียน ส่งเสริมด้านวิชาการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาลนางสาวจีรารัตน์ พัฒนคูหะสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620388
005 พ.ย. 61ฮว 1623 กทม.กิจกรรม ถอดบทเรียน ส่งเสริมด้านวิชาการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาลนางสาวจีรารัตน์ พัฒนคูหะสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620387
005 พ.ย. 61ฮจ 1543 กทม.กิจกรรม ถอดบทเรียน ส่งเสริมด้านวิชาการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาลนางสาวจีรารัตน์ พัฒนคูหะสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620386
005 พ.ย. 61ฮก 8421 กทม.กิจกรรม ถอดบทเรียน ส่งเสริมด้านวิชาการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาลนางสาวจีรารัตน์ พัฒนคูหะสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620385
031 ต.ค. 61ฮฐ.5042รับ-ส่งเจ้าหน้าที่นางสาวธันยนันท์ ชาญตะบะกองการเจ้าหน้าที่REV620384
029 ต.ค. 61ฮว 1578 กทม.กิจกรรม ถอดบทเรียน ส่งเสริมด้านวิชาการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาลนางสาวจีรารัตน์ พัฒนคูหะสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620383
031 ต.ค. 61ฮว. 1590 กทม.ไปราชการเพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแม่บทงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯนางสาวเฉลิมศรี แหยมพลับสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620381
029 ต.ค. 61ฮว 1575 กทม.ไปราชการเพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแม่บทงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯนางสาวเฉลิมศรี แหยมพลับสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620380
029 ต.ค. 61ฮว 1623 กทม.ไปราชการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง นางสาวอัจฉรา เขียวภักดีกลุ่มตรวจสอบภายในREV620379
027 ต.ค. 61ฮษ 521 กทม.ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของสำนักงานเลขานุการกรม และรับสมัครสมาชิก ฌส.พช.นางบุญศิริ เทพภูธรสำนักเลขานุการกรมREV620378
026 ต.ค. 61ฮว 1623 กทม.เก็บข้อมูลความต้องการด้านสวัสดิการ และประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรมนางสาวปณิชา ริมทองสำนักเลขานุการกรมREV620374
026 ต.ค. 61ฮจ 1543 กทม.ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของสำนักงานเลขานุการกรมนางสาวปณิชา รืมทองสำนักเลขานุการกรมREV620373
017 ต.ค. 61ฮษ 521 กทม.ใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการศูนย์สาธิตการตลาดเชิงธุรกิจนางสาวจีรารัตน์ พัฒนคูหะสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620357
017 ต.ค. 61ฮว 1578 กทม.ใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการศูนย์สาธิตการตลาดเชิงธุรกิจนางสาวจีรารัตน์ พัฒนคูหะสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620356
016 ต.ค. 61ฮว 1613 กทม.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ : รุ่นที่ 110นางชนัญญา ภู่ระหงษ์สถาบันการพัฒนาชุมชนREV620355
012 ต.ค. 61ฮว. 1590 กทม.ไปราชการต่างจังหวัดนายนิคม นิรันดร์สำนักเลขานุการกรมREV620354
011 ต.ค. 61ฮว 1623 กทม. ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรมนางสาวปณิชา ริมทองสำนักเลขานุการกรมREV620353
011 ต.ค. 61ฮจ 1543 กทม. ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรมนางสาวปณิชา ริมทองสำนักเลขานุการกรมREV620352
011 ต.ค. 61ฮก 8421 กทม.ประชาสัมพันธ์งานสำนักงานเลขานุการกรมนางสาวปณิชา ริมทองสำนักเลขานุการกรมREV620351
009 ต.ค. 61ฮฐ.5042ไปราชการนางจิตสุภา ผดุงเจริญสำนักเลขานุการกรมREV620350
008 ต.ค. 61ฮษ 521 กทม.โครงการหลักสูตรข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษนายเอกราช ญาณอุบลสถาบันการพัฒนาชุมชนREV620349
003 ต.ค. 61ฮว 1578 กทม.กิจกรรม ถอดบทเรียน ส่งเสริมด้านวิชาการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาลนางสาวจีรารัตน์ พัฒนคูหะสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620348
003 ต.ค. 61ฮว 1613 กทม.กิจกรรม ถอดบทเรียน ส่งเสริมด้านวิชาการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาลนางสาวจีรารัตน์ พัฒนคูหะสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620347
012 ต.ค. 61ฮว. 1590 กทม.ใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการศูนย์สาธิตการตลาดเชิงธุรกิจนางสาวจีรารัตน์ พัฒนคูหะสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREV620346