สอบถามรายการจอง

ค้นหารายการจองห้องประชุม

รายละเอียดการจองใช้ห้องประชุม

วันที่จองใช้ห้อง ชื่อห้อง วาระการประชุม ชื่อหน่วยงาน
20/พ.ย./2561 - 20/พ.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมจัดงานแสดงผลงานความสำเร็จของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM6215701770ศิราภรณ์ ทองแจ้ง
19/พ.ย./2561 - 19/พ.ย./2561 เวลา 16:45 - 18:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมเรื่องความก้าวหน้าโครงการ/งบประมาณ ของสำนักฯสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6215691769นางสาวพรทิพย์ ศรีไกรรส
19/ธ.ค./2561 - 19/ธ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุม PMQAกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM6215681768นายสุพงษ์ ยิ่งสมศาสตร์
25/ธ.ค./2561 - 25/ธ.ค./2561 เวลา 08:00 - 13:00 น.ห้องประชุม 3003สป.พม. ศึกษาดูงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM6215671767นายสุพงษ์ ยิ่งสมศาสตร์
20/พ.ย./2561 - 20/พ.ย./2561 เวลา 14:00 - 16:30 น.ห้องประชุม 3001ประชุมจัดทำโครงการของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6215661766นางสาวสมธัญ เล็กเซ้ง
18/ธ.ค./2561 - 18/ธ.ค./2561 เวลา 12:00 - 15:00 น.ห้องประชุม 5002ไจก้าประเทศเคนยาและจากประเทศไทยเข้าเยี่ยมและแลกเปลี่ยนงานด้านเศรษฐกิจของกรมกองแผนงานREM6215651765พัลลภ ตันจริยภรณ์
29/พ.ย./2561 - 29/พ.ย./2561 เวลา 09:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003การประชุมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สกส. ครั้งที่ 9/2561กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6215641764นส.กาญจนา ปาละกะวงศ์
30/พ.ย./2561 - 30/พ.ย./2561 เวลา 08:30 - 16:30 น.ห้องประชุม 3001รายงานตัวผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6215631763นายภัทราวุธ ปะตังถาโต
19/พ.ย./2561 - 19/พ.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ครั้งที่ 2/2561กองแผนงานREM6215611761นางสาวขวัญดาว ลือเปี่ยม
14/ธ.ค./2561 - 14/ธ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมJCCกองแผนงานREM6215601759พัลลถ ตันจริยภรณ์
20/ธ.ค./2561 - 20/ธ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREM6215591758นางสาวดวงใจ พัทมุข
19/ธ.ค./2561 - 19/ธ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREM6215581757นางสาวดวงใจ พัทมุข
18/ธ.ค./2561 - 18/ธ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREM6215571756นางสาวดวงใจ พัทมุข
9/ม.ค./2562 - 9/ม.ค./2562 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREM6215561755นางสาวดวงใจ พัทมุข
8/ม.ค./2562 - 8/ม.ค./2562 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREM6215551754นางสาวดวงใจ พัทมุข
19/พ.ย./2561 - 19/พ.ย./2561 เวลา 12:00 - 16:30 น.ห้องประชุม 3003การประชุมพัฒนาระบบสารสนเทศ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6215541753นางสาวอุดมพร ทับศฤงฆรา
26/พ.ย./2561 - 26/พ.ย./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5002จำหน่ายรถราชการ 1 คันกองคลังREM6215531752อัญชลี คะเชนทร์
14/พ.ย./2561 - 14/พ.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของกรมการพัฒนาชุมชนกองแผนงานREM6215521751นางสาวขวัญดาว ลือเปี่ยม
4/ธ.ค./2561 - 4/ธ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10/2561สำนักเลขานุการกรมREM6215511750นางสาวสรญา เชื้อเล็ก
13/ธ.ค./2561 - 13/ธ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10/2561สำนักเลขานุการกรมREM6215501749นางสาวสรญา เชื้อเล็ก
13/พ.ย./2561 - 13/พ.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมกลุ่มงานทะเบียนกองการเจ้าหน้าที่REM6215491748โสภิดา สินปราณี
19/พ.ย./2561 - 19/พ.ย./2561 เวลา 13:00 - 16:30 น.ห้องประชุม 5002เตรียมความพร้อมสมัครรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหาราชการแบบมีส่วนร่วม และบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562กลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM6215481746ชุมพล บุญแน่น
21/พ.ย./2561 - 21/พ.ย./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5002การประชุมเลขานุการภาครัฐ-เอกชน-บริษัทประชารัฐฯสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM6215471745จิตรานุช เกียรติอดิศร
12/พ.ย./2561 - 12/พ.ย./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์REM6215461744นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
16/พ.ย./2561 - 16/พ.ย./2561 เวลา 10:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจกรมฯ เพื่อขอรับรางวัล UNกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM6215441741นายกิตติทัศน์ นาสรร
15/พ.ย./2561 - 15/พ.ย./2561 เวลา 09:00 - 15:00 น.ห้องประชุม 5002การดำเนินโครงการพัฒนากลุ่มสัมมาชีพสู่ผู้ประกอบการชุมชนสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM6215431740นางสาวธิภาพรรณ มีแสงเงิน
27/พ.ย./2561 - 27/พ.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002การประชุมคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานการประเมินผล ครั้งที่ 2กองแผนงานREM6215421739นางสาวกนกนิจ พนาวาส
20/พ.ย./2561 - 20/พ.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002การประชุมคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานการประเมินผล ครั้งที่ 1กองแผนงานREM6215411738นางสาวกนกนิจ พนาวาส
13/พ.ย./2561 - 13/พ.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมหารือความร่วมมือ ส่งเสริม สนับสนุน ชุมชนโอทอปนวัตวิถีสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM6215401737นางสาวพิมพ์ชนา พิชาพันธ์โภคิน
3/ธ.ค./2561 - 3/ธ.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะทำงาน OTOP City 2018สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6215371734ปวิตรี อังกุลดี
14/พ.ย./2561 - 14/พ.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของกรมการพัฒนาชุมชนกองแผนงานREM6215361733นางสาวขวัญดาว ลือเปี่ยม
28/พ.ย./2561 - 28/พ.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะทำงานจัดทำเอกสารรายงานประจำปี 2561 กรมการพัฒนาชุมชน (Annual Report 2018)กองแผนงานREM6215351732นางสาวขวัญดาว ลือเปี่ยม
15/พ.ย./2561 - 15/พ.ย./2561 เวลา 16:00 - 18:00 น.ห้องประชุม 5002คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทส่วนกลางสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM6215341731น.ส.ทิพย์วัลย์ สมบูรณ์ธนรัชต์
21/พ.ย./2561 - 21/พ.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM6215331730นางสาวกิรติการต์ ขยายแก้ว
8/พ.ย./2561 - 8/พ.ย./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองเงินกู้พิเศษสหกรณ์ออมทรัพย์REM6215321729นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
15/พ.ย./2561 - 15/พ.ย./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมสำนักฯสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREM6215311728นายสิทธิพงษ์ คงสุข
9/พ.ย./2561 - 9/พ.ย./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5002การประชุม 3 ฝ่าย (ประชารัฐ)สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM6215301727จิตรานุช เกียรติอดิศร
19/พ.ย./2561 - 19/พ.ย./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานประจำปี 2561 และเตรียมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562สหกรณ์ออมทรัพย์REM6215291725นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
4/ธ.ค./2561 - 4/ธ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003แถลงข่าวการจัดงานโอทอปภูมิภาคสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6215281724นางสาวสุภาวดี ดำทรัพย์
6/พ.ย./2561 - 6/พ.ย./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001การประชุมผู้แทนสมาชิก สอ.พช.สำนักเลขานุการกรมREM6215271721นายเมธาพัฒน์ วงษ์ปา
6/พ.ย./2561 - 6/พ.ย./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์REM6215261720นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
5/พ.ย./2561 - 5/พ.ย./2561 เวลา 14:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมติดตามการดำเนินงานสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6215251719นางสาวเหมือนจันทร์ พัฒโร
2/พ.ย./2561 - 2/พ.ย./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 14 สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM6215241718นางสาวฉายาลักษณ์ แก้วศรีพจน์
7/พ.ย./2561 - 7/พ.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองแผนงานREM6215231717นางชุติมณฑน์ วงษ์คำหาร
9/พ.ย./2561 - 9/พ.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมกองแผนงานกองแผนงานREM6215221716นางชุติมณฑน์ วงษ์คำหาร
13/พ.ย./2561 - 13/พ.ย./2561 เวลา 09:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมเตรียมความพร้อมภาคีเครือข่าย การจังาน OTOP City 2018 สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6215211715ปวิตรี
15/พ.ย./2561 - 15/พ.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุม PMQAกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM6215201714นายสุพงษ์ ยิ่งสมศาสตร์
12/พ.ย./2561 - 12/พ.ย./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมขอใช้บัญชีกองการเจ้าหน้าที่REM6215181712ธันยนันท์ ชาญตะบะ
8/พ.ย./2561 - 8/พ.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะทำงานฯ กทม.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6215171711นายอธิชัย มณีวงศ์
16/พ.ย./2561 - 16/พ.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001หารือตัวชี้วัดกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM6215161710ฐิติมา สุทธิวาศ
1/พ.ย./2561 - 1/พ.ย./2561 เวลา 13:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3001การประชุมกลุ่มอำนวยการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6215151709นส.กาญจนา ปาละกะวงศ์
1/พ.ย./2561 - 1/พ.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002หารือตัวชี้วัดกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM6215141708ฐิติมา สุทธิวาศ
30/ต.ค./2561 - 30/ต.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์REM6215131707นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
12/พ.ย./2561 - 12/พ.ย./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์REM6215121706นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
29/ต.ค./2561 - 29/ต.ค./2561 เวลา 13:30 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมกลุ่มงานบริหารงบประมาณ ครั้งที่ 1กองคลังREM6215101704นางสาวจุฑาภรณ์ สุขบรรจง
2/พ.ย./2561 - 2/พ.ย./2561 เวลา 09:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมคณะทำงาน UNกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM6215091703นายกิตติทัศน์ นาสรร
6/พ.ย./2561 - 6/พ.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมสำนักเสริมสร้างความเข้ทแข็งชุมชน ครั้บที่ 4/2561สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM6215081702นายสุวรรณ์ ตะเคียนเกลี้ยง
31/ต.ค./2561 - 31/ต.ค./2561 เวลา 13:00 - 16:30 น.ห้องประชุม 3001ประชุมของสำนักฯสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6215071701นางสาวฟารีดา ม่าเหร็ม
15/พ.ย./2561 - 15/พ.ย./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์REM6215061700นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
1/พ.ย./2561 - 1/พ.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2561สำนักเลขานุการกรมREM6215051699นางสาวสรญา เชื้อเล็ก
31/ต.ค./2561 - 31/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002การบริหารกำลังคนคุณภาพกองการเจ้าหน้าที่REM6215021696นายเฉลิมพงษ์ หัตถา
8/พ.ย./2561 - 8/พ.ย./2561 เวลา 08:30 - 12:00 น.ห้องประชุม 5001การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 9/2561กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6215001694กฤษณา อนันตพฤทธิ์
22/ต.ค./2561 - 22/ต.ค./2561 เวลา 14:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมกลุ่มงานวิเทศกองแผนงานREM6214981692พัลลภ ตันจริยภรณ์
24/ต.ค./2561 - 24/ต.ค./2561 เวลา 08:30 - 10:00 น.ห้องประชุม 5002การพิจารณาสถานที่ก่อสร้างอาคารหอพัก ขนาด 3 ชั้น 34 ห้อง ศพช.ลำปางกองคลังREM6214961690นายไชยรัตน์ กลั่นสกุล
26/ต.ค./2561 - 26/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001พรีเซ้นระบบสหกรณ์ฯสหกรณ์ออมทรัพย์REM6214951689นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
5/พ.ย./2561 - 5/พ.ย./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมกานคร ครั้งที่8/61กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6214941687อธิชัย มณีวงศ์
25/ต.ค./2561 - 25/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002พรีเซ้นระบบสหกรณ์ฯสหกรณ์ออมทรัพย์REM6214921685นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
22/ต.ค./2561 - 22/ต.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM6214911684นางสาวฉายาลักษณ์ แก้วศรีพจน์
28/ต.ค./2561 - 28/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003ประชุมคณะทำงานคัดสรรบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯสหกรณ์ออมทรัพย์REM6214891682นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
30/ต.ค./2561 - 30/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนกรุงเทพมหานคร ครั้งที่9/61กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6214881681นายอธิชัย มณีวงศ์
29/ต.ค./2561 - 29/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003การประชุมทำสัญญาสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กทม. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6214871680นายอธิชัย มณีวงศ์
30/ต.ค./2561 - 30/ต.ค./2561 เวลา 13:30 - 16:30 น.ห้องประชุม 5001การเข้าเปิดตรวจของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินกองคลังREM6214851678นางอำไพ พุฒิสนธิ
18/ต.ค./2561 - 18/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมสมาชิก สอ.พช.สภว.สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6214841677ผอ.สภว.
19/ต.ค./2561 - 19/ต.ค./2561 เวลา 15:30 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002การนำเสนอขอบเขตการประเมินผลสำเร็จโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีสถาบันการพัฒนาชุมชนREM6214831676นางสาวรุ่งนภา อุปมา
5/พ.ย./2561 - 5/พ.ย./2561 เวลา 13:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกรมการพัฒนาชุมชนสำนักเลขานุการกรมREM6214821675นายสิทธิชัย ปาหุไณยกุล
13/ธ.ค./2561 - 13/ธ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREM6214811674นางสาวดวงใจ พัทมุข
12/ธ.ค./2561 - 12/ธ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREM6214801673นางสาวดวงใจ พัทมุข
11/ธ.ค./2561 - 11/ธ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREM6214791672นางสาวดวงใจ พัทมุข
18/ต.ค./2561 - 18/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะทำงาน OTOP City 2018สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6214771670นายชัยวุฒิ ไชยชนะ
19/ต.ค./2561 - 19/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมคณะกรรมการควบคุมการสรรหาสหกรณ์ออมทรัพย์REM6214751668นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
27/พ.ย./2561 - 27/พ.ย./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ข้าราชการกรมฯกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมข้าราชการREM6214741667นางสาวจงกลนี งามทรง
22/ต.ค./2561 - 22/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 13:00 น.ห้องประชุม 3003รายงานตัวข้าราชการกองการเจ้าหน้าที่REM6214731666เพ็ญนภา วรรณทอง
17/ต.ค./2561 - 17/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ประเมินหมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยวสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6214721665นางสาวปราณี ทองแท่ง
16/ต.ค./2561 - 16/ต.ค./2561 เวลา 16:00 - 21:00 น.ห้องประชุม 5001OTOP นวัตวิถีกองแผนงานREM6214711664นางสาวดวงนภา เพชรแท้
16/ต.ค./2561 - 16/ต.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001อพช.พบปะ สภว.สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6214701663ผอ.สภว.
16/ต.ค./2561 - 16/ต.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กิจกรรมที่ 17 การประเมินผลสำเร็จ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOp นวัตวิถีสถาบันการพัฒนาชุมชนREM6214691662นายชนะพล ศิริวรรณ
29/ต.ค./2561 - 29/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์REM6214681661นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
16/ต.ค./2561 - 16/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001รายงานตัวพนักงานราชการทั่วไปกองการเจ้าหน้าที่REM6214641657นางสาวนันทวัน กังวาลวงศ์
2/พ.ย./2561 - 2/พ.ย./2561 เวลา 06:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3003โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2561 (ตรวจติดตาม)สำนักเลขานุการกรมREM6214631656นางสาวปณิชา ริมทอง
11/ต.ค./2561 - 11/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5002จัดเตรียมงานโครงการประชุมเชิิงปฏิบัติการฯศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREM6214621655วราพร หวังกลับ
12/ต.ค./2561 - 12/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002รายงานความก้าวหน้าประเมินหมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยวสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6214611654นางสาวปราณี ทองแท่ง
11/ต.ค./2561 - 11/ต.ค./2561 เวลา 10:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมคณะกรรมการตรวจรับ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 14สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM6214601653นางสาวชุติมา ภูมิแก้ว
20/พ.ย./2561 - 20/พ.ย./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุม อ.ก.พ.กรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 5/2561กองการเจ้าหน้าที่REM6214591652นายชลิต นพรัตน์
10/ต.ค./2561 - 10/ต.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมการบริหารทรัพยากรบุคคลกองการเจ้าหน้าที่REM6214581651นายพิเศษ นันต๊ะหม่น
10/ต.ค./2561 - 10/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลกองการเจ้าหน้าที่REM6214571650นางสาวโสภิดา สินปราณี
12/ต.ค./2561 - 12/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมคณะทำงานจัดทำเอกสารประจำปี 2561 กรมการพัฒนาชุมชนกองแผนงานREM6214561649นางสาวขวัญดาว ลือเปี่ยม
17/ต.ค./2561 - 17/ต.ค./2561 เวลา 14:00 - 15:00 น.ห้องประชุม 5001อธิบดีพบคณะสื่อมวลชนกองประชาสัมพันธ์REM6214541647นางสาวอภิญญา เปรมปรี
19/ต.ค./2561 - 19/ต.ค./2561 เวลา 07:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำนักเลขานุการกรมREM6214531646นางสาวศิริ ลือมงคล
18/ต.ค./2561 - 18/ต.ค./2561 เวลา 07:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำนักเลขานุการกรมREM6214521645นางสาวศิริ ลือมงคล
17/ต.ค./2561 - 17/ต.ค./2561 เวลา 07:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3003อบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำนักเลขานุการกรมREM6214511644นางสาวศิริ ลือมงคล
10/ต.ค./2561 - 10/ต.ค./2561 เวลา 08:30 - 12:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมติดตามงานฯสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6214501642ภัทรนันท์ สุริโย
22/พ.ย./2561 - 22/พ.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ และการบริหารความเสี่ยงระดับโครงการ ประจำปี 2562กองแผนงานREM6214491641นางสาวขวัญดาว ลือเปี่ยม
12/ต.ค./2561 - 12/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 15:30 น.ห้องประชุม 3001ประชุมเตรียมความพร้อมบุคคลากรกองคลังกองคลังREM6214481640นางสาวอรจิรัฏฐ์ เกตะวันดี
11/ต.ค./2561 - 11/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมเตรียมการจัดงานกาชาดประจำปี 2561สำนักเลขานุการกรมREM6214471639นางสาวอำพา ดวงเนตร
10/ต.ค./2561 - 10/ต.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะทำงานติดตามการดำเนินคดี ครั้งที่ 1/2561สหกรณ์ออมทรัพย์REM6214451637นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
12/ต.ค./2561 - 12/ต.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001นำเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปี 2561กองแผนงานREM6214441636นางสาวกนกนิจ พนาวาส
22/ต.ค./2561 - 22/ต.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 20/2561สหกรณ์ออมทรัพย์REM6214431635นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
31/ต.ค./2561 - 31/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2561สำนักเลขานุการกรมREM6214421634นางสาวสรญา เชื้อเล็ก
25/ต.ค./2561 - 25/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองการประชุมกรมครั้งที่ 9/2561สำนักเลขานุการกรมREM6214411633นางสาวสรญา เชื้อเล็ก
19/ต.ค./2561 - 19/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001รับฟังนโยบายการขับเคลื่อนงานผู้นำ กลุุ่ม องค์กร และเครือข่าย สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM6214401632นายไพรัตน์ จงรักษา
8/ต.ค./2561 - 8/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมกลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6214391631นายอธิชัย มณีวงศ์
9/ต.ค./2561 - 9/ต.ค./2561 เวลา 08:30 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001การประชุมจัดทำโครงการฯ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREM6214381630นายมนตรี อำพันทอง
12/ต.ค./2561 - 12/ต.ค./2561 เวลา 09:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานจัดเตรียมของขวัญและของที่ระลึก สำหรับผู้นำและคู่สมรส และผู้เข้าร่วมการประชุมระดับต่างๆ ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๔ และ ๓๕ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ของกรมการพัฒนาชุมชน กองแผนงานREM6214371629นางจันทิมา โจนส์
5/ต.ค./2561 - 5/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001จัดเวทีกองการเจ้าหน้าที่REM6214351627เฉลิมพงษ์ หัตถา
19/ต.ค./2561 - 19/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมเตรีมความพร้อมคณะทำงานจัดงานกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน สำนักเลขานุการกรมREM6214341626นายนิคม นิรันดร์
21/พ.ย./2561 - 21/พ.ย./2561 เวลา 07:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการประเมินความคุ้มค่าฯ และการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2562 กองแผนงานREM6214311623นางสาวขวัญดาว ลือเปี่ยม
16/ต.ค./2561 - 16/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 13:00 น.ห้องประชุม 3003รายงานตัวข้าราชการกองการเจ้าหน้าที่REM6214281618เพ็ญนภา วรรณทอง
13/พ.ย./2561 - 13/พ.ย./2561 เวลา 12:00 - 15:30 น.ห้องประชุม 3003โครงการตรวจสุขภาพประจำปี (ตรวจติดตาม)สำนักเลขานุการกรมREM6214251615นางสาวปณิชา ริมทอง
25/ต.ค./2561 - 25/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001กองคลังกองคลังREM6214241614กองคลัง
5/ต.ค./2561 - 5/ต.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001กลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6214221612นายอธิชัย มณีวงศ์
8/ต.ค./2561 - 8/ต.ค./2561 เวลา 09:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กองแผนงานREM6214201610กฤษฎา สาคร
10/ต.ค./2561 - 10/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะทำงานคัดสรรบุคคลมาดำรงตำแหน่งผู้จัดการ สอ.พช. ครั้งที่ 1/2561สหกรณ์ออมทรัพย์REM6214191609นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
3/ต.ค./2561 - 3/ต.ค./2561 เวลา 11:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001การบริหารทรัพยากรบุคคลกองการเจ้าหน้าที่REM6214181608นายเฉลิมพงษ์ หัตถา
17/ต.ค./2561 - 17/ต.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สอ.สปน.สหกรณ์ออมทรัพย์REM6214171607นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
24/ต.ค./2561 - 24/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ครั้งที่ 10/2561สหกรณ์ออมทรัพย์REM6214161606นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
5/ต.ค./2561 - 5/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมบูรณาการรางวัลกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM6214151605ฐิติมา สุทธิวาศ
9/ต.ค./2561 - 9/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมมอบนโยบาย กลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM6214141604ฐิติมา สุทธิวาศ
2/ต.ค./2561 - 2/ต.ค./2561 เวลา 14:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001การบริหารกำลังคนกองการเจ้าหน้าที่REM6214131603นายเฉลิมพงษ์ หัตถา
12/ต.ค./2561 - 12/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมไทยญี่ปุ่นกองแผนงานREM6214121602พัลลภ ตันจริยภรณ์
4/ต.ค./2561 - 4/ต.ค./2561 เวลา 12:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมเตรียมขับเคลื่อนงานตามภารกิจกรมฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6214101600นางสาวพูพิศ ลาวัลย์
7/พ.ย./2561 - 7/พ.ย./2561 เวลา 07:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุม Annual Report 2018 ครั้งที่ 3กองแผนงานREM6214091599นางสาวขวัญดาว ลือเปี่ยม
4/ต.ค./2561 - 4/ต.ค./2561 เวลา 14:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 503ประชุม OTOP ขึ้นเครื่องบินสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6214081598ปวีร์ณรัชต์ ผ่องคณะ