สอบถามรายการจอง

ค้นหารายการจองห้องประชุม

รายละเอียดการจองใช้ห้องประชุม

วันที่จองใช้ห้อง ชื่อห้อง วาระการประชุม ชื่อหน่วยงาน
28/ก.ย./2561 - 28/ก.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะทำงานการจัดงานวันก่อตั้งกรมฯ (คณะใหญ่)สำนักเลขานุการกรมREM6113991589นางสาวศรัญญา บุญเพ็ง
27/ก.ย./2561 - 27/ก.ย./2561 เวลา 14:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมนำเสนอร่างราย งานฉบับสมบูรณ์ กองแผนงานREM6113981588นางสาวกนกนิจ พนาวาส
24/ก.ย./2561 - 24/ก.ย./2561 เวลา 08:00 - 12:30 น.ห้องประชุม 503ประชุมโครงการ D-HOPEกองแผนงานREM6113971587นางสาวสมัชญา ทองเลิศ
22/ต.ค./2561 - 22/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ ครั้งที่ 10/2561สหกรณ์ออมทรัพย์REM6113961586นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
18/ต.ค./2561 - 18/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการศึกษา ครั้งที่ 9/2561สหกรณ์ออมทรัพย์REM6113951585นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
27/ก.ย./2561 - 27/ก.ย./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯสหกรณ์ออมทรัพย์REM6113941584นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
28/ก.ย./2561 - 28/ก.ย./2561 เวลา 09:00 - 16:30 น.ห้องประชุม 3001ประชุมประจำเดือนสำนักตรวจราชการREM6113931583นางกิตติกานต์ โคตรมา
27/ก.ย./2561 - 27/ก.ย./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 503คณะผู้ตรวจการแผ่นดิน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ขอเข้าพบอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6113921582นางสาวภัทรลภา สุริโย
25/ก.ย./2561 - 25/ก.ย./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมคณะทำงานออกรางวัลกาชาดสำนักเลขานุการกรมREM6113911581นางสาวอำพา ดวงเนตร
12/ต.ค./2561 - 12/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001การประชุมการจัดทำเอกสารรายงานประจำปี2561 (annual report)กองแผนงานREM6113891579นางสาวขวัญดาว ลือเปี่ยม
5/ต.ค./2561 - 5/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001การประชุมการจัดทำเอกสารรายงานประจำปี2561 (annual report)กองแผนงานREM6113881578นางสาวขวัญดาว ลือเปี่ยม
26/ก.ย./2561 - 26/ก.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะทำงานจัดงานวันต่อตั้งกรมฯสำนักเลขานุการกรมREM6113871577นางสาวสรญา เชื้อเล็ก
20/ก.ย./2561 - 20/ก.ย./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมเตรียมการจัดงานวันก่อตั้งกรมฯสำนักเลขานุการกรมREM6113861576นางสาวสรญา เชื้อเล็ก
22/ก.ย./2561 - 22/ก.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมเจ้าหน้าที่ สอ.พช.สหกรณ์ออมทรัพย์REM6113851575นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
28/ก.ย./2561 - 28/ก.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003การประกวดภาพถ่ายหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6113841574พัชรินทร์ สมหอม
25/ก.ย./2561 - 25/ก.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุม อ.ก.พ. กรมกองการเจ้าหน้าที่REM6113831573นางรษิกา คุณาพรสุจริต
17/ก.ย./2561 - 17/ก.ย./2561 เวลา 10:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองคลังREM6113821572นางสาวภัทรลภา ลิ่มสูงเนิน
18/ก.ย./2561 - 18/ก.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003ประชุมทำสัญญาสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กทม.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6113811571นายอธิชัย มณีวงศ์
3/ต.ค./2561 - 3/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003otop village สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6113801570ผอ.สภว.
24/ก.ย./2561 - 24/ก.ย./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมกรมฯ ครั้งที่ 6/2561กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมข้าราชการREM6113791569น.ส.สุพัตรา วันนู
17/ก.ย./2561 - 17/ก.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางกองคลังREM6113781568อัญชลี คะเชนทร์
14/ก.ย./2561 - 14/ก.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมติดตามเร่งรัดงบประมาณ สำนัก กอง ศูนย์กองคลังREM6113771567นางสาวจุฑาภรณ์ สุขบรรจง
27/ก.ย./2561 - 27/ก.ย./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001คลินิคที่ปรึกษาแผนปฏิรูปองค์การกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM6113761566ฐิติมา สุทธิวาศ
19/ก.ย./2561 - 19/ก.ย./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 503สอบสัมภาษณ์ (พนง.รช.)กองการเจ้าหน้าที่REM6113741564ธันยนันท์ ชาญตะบะ
17/ก.ย./2561 - 17/ก.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมกองแผนงาน ประจำเดือนกันยายน 2561กองแผนงานREM6113731563สุธิดา มิตรแสง
12/ก.ย./2561 - 12/ก.ย./2561 เวลา 13:00 - 16:30 น.ห้องประชุม 3001การประชุมนำเสนอรายงานฉบับกลาง โครงการประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปี 2561กองแผนงานREM6113721562นางสาวกนกนิจ พนาวาส
14/ก.ย./2561 - 14/ก.ย./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003การประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดกิจกรรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคตะวันออกสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM6113711561นางสาวจิตรานุช เกัยรติอดิศร
18/ก.ย./2561 - 18/ก.ย./2561 เวลา 08:30 - 16:30 น.ห้องประชุม 5001งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562กองแผนงานREM6113701560นิภา เซ็มมี
29/ก.ย./2561 - 29/ก.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003การประกวดภาพถ่ายหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6113691559น.ส.ณัฐพัชร์ แสงทอง
27/ก.ย./2561 - 27/ก.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003การประกวดภาพถ่ายหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6113681558น.ส.ณัฐพัชร์ แสงทอง
10/ก.ย./2561 - 10/ก.ย./2561 เวลา 08:00 - 13:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมโครงการ D-HOPEกองแผนงานREM6113671557นางสาวสมัชญา ทองเลิศ
10/ก.ย./2561 - 10/ก.ย./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมประจำเดือนกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM6113641553ฐิติมา สุทธิวาศ
7/ก.ย./2561 - 7/ก.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503การดำเนินงานโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6113631552น.ส.ณัฐพัชร์ แสงทอง
19/ก.ย./2561 - 19/ก.ย./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมคณะกรรมการศึกษา ครั้งที่ 8/2561สหกรณ์ออมทรัพย์REM6113621551นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
26/ก.ย./2561 - 26/ก.ย./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะทำงานจัดทำร่างงบประมาณประจำปี 2562สหกรณ์ออมทรัพย์REM6113611550นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
6/ก.ย./2561 - 6/ก.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์กองแผนงานREM6113601549นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว
12/ก.ย./2561 - 12/ก.ย./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมการแบ่งส่วนราชการตามกฏกระทรวงฯ กองคลังกองคลังREM6113591548นางสาวอรจิรัฎฐ์ เกตะวันดี
5/ก.ย./2561 - 5/ก.ย./2561 เวลา 14:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมงานจัดกิจกรรมและสร้างสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน (ภาคตะวันออก)สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM6113581547ปวริศา สายสุภา
5/ก.ย./2561 - 5/ก.ย./2561 เวลา 09:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503กิจกรรมประเิมนโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 8 เส้นทางสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6113571546ปราณี ทองแท่ง
20/ก.ย./2561 - 20/ก.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003การสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวของ สกส. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6113561545นายภัทราวุธ ปะตังถาโต
20/ก.ย./2561 - 20/ก.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001การสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวของ สกส.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6113551544นายภัทราวุธ ปะตังถาโต
19/ก.ย./2561 - 19/ก.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003การสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวของ สกส.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6113541543นายภัทราวุธ ปะตังถาโต
19/ก.ย./2561 - 19/ก.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001การสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวของ สกส.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6113531542นายภัทราวุธ ปะตังถาโต
4/ก.ย./2561 - 4/ก.ย./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมคณะทำงานสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6113521540พัชรินทร์ สมหอม
12/ก.ย./2561 - 12/ก.ย./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ ตามตัวชี้วัด 5.2กลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM6113501538นางสาวนุจรีย์ ตุ้มคง
12/ก.ย./2561 - 12/ก.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003แถลงข่าวงานเสริมสร้างภาพลักษณ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมที่ 1กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6113491537อรฉัตร หาบุบผา
27/ก.ย./2561 - 27/ก.ย./2561 เวลา 09:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5001แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการกิจกรรมการจัดแสดง จำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6113481536นางสาวปราณี ทองแท่ง
10/ก.ย./2561 - 10/ก.ย./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 17/2561สหกรณ์ออมทรัพย์REM6113471535นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
14/ธ.ค./2561 - 14/ธ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ดำเนินการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2562 (นับคะแนนบัตรสรรหา)สหกรณ์ออมทรัพย์REM6113451533นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
26/ต.ค./2561 - 26/ต.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะทำงานจัดทำร่างงบประมาณประจำปี 2562สหกรณ์ออมทรัพย์REM6113441532นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
26/ต.ค./2561 - 26/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ดำเนินการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2561สหกรณ์ออมทรัพย์REM6113431531นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
31/ส.ค./2561 - 31/ส.ค./2561 เวลา 13:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมงานจัดกิจกรรมและสร้างสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน (ภาคตะวันออก)สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM6113421530ปวริศา สายสุภา
18/ก.ย./2561 - 18/ก.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนฯ ครังที่ 8/2561กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6113411529นายอธิชัย มณีวงศ์
5/ก.ย./2561 - 5/ก.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003การทำสัญญาของสมาชิกกองทุนฯกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6113401528นายอธิชัย มณีวงศ์
24/ก.ย./2561 - 24/ก.ย./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯกทม. ครั้งที่7/2561กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6113391527นายอธิชัย มณีวงศ์
4/ต.ค./2561 - 4/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานประจำปี 2561 และเตรียมการประชุมใหญ่ประจำปี 2562สหกรณ์ออมทรัพย์REM6113361524นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
25/ก.ย./2561 - 25/ก.ย./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะทำงานคัดสรรบุคคลมาดำรงตำแหน่งผู้จัดการ สอ.พช.สหกรณ์ออมทรัพย์REM6113351523นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
24/ก.ย./2561 - 24/ก.ย./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะทำงานจัดทำจรรยาบรรณคณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก สอ.พช. ครั้งที่ 1/2561สหกรณ์ออมทรัพย์REM6113331521นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
14/ก.ย./2561 - 14/ก.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมกองแผนงานกองแผนงานREM6113321520สุธิดา มิตรแสง
7/ก.ย./2561 - 7/ก.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003ประชุมสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ครั้งที่ 8/2561สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREM6113311519น.ส.ฉัตรชญ์กรณ์ พงษ์ลภัสวรชัย
28/ส.ค./2561 - 28/ส.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503การประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน CD Day 2018กองแผนงานREM6113301518นายอำเภอ มาพวง
11/ก.ย./2561 - 11/ก.ย./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุม สรุปผลการดำเนินงาน PMQAกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM6113291517ฐิติมา สุทธิวาศ
7/ก.ย./2561 - 7/ก.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001โครงการสร้างระบบประเมินผลด้วย Application Lineสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6113261514นางสาวเหมือนจันทร์ พัฒโร
21/ธ.ค./2561 - 21/ธ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ครั้งที่ 12/2561สหกรณ์ออมทรัพย์REM6113241512นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
16/พ.ย./2561 - 16/พ.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ครั้งที่ 11/2561สหกรณ์ออมทรัพย์REM6113231511นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
28/ส.ค./2561 - 28/ส.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001แผน 20 ปีกองแผนงานREM6113221510นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว
6/ก.ย./2561 - 6/ก.ย./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3003ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งระเทศไทย จำกัดสหกรณ์ออมทรัพย์REM6113211509นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
6/ก.ย./2561 - 6/ก.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมสำนักฯสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM6113191507ศิราภรณ์ ทองแจ้ง
28/ส.ค./2561 - 28/ส.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะทำงานประเมินผลฯ OTOP Village 8 เส้นทางสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6113181506ผอ.สภว.
30/ส.ค./2561 - 30/ส.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003ประชุมเจ้าหน้าที่ สอ.พช.สหกรณ์ออมทรัพย์REM6113171505นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
29/ส.ค./2561 - 29/ส.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503อกพ.กรมการพัฒนาชุมชน 4/2561กองการเจ้าหน้าที่REM6113161504นางรษิกา คุณาพรสุจริต
3/ก.ย./2561 - 3/ก.ย./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมประจำเดือน สำนักตรวจราชการREM6113151503นางกิตติกานต์ โคตรมา
23/ส.ค./2561 - 23/ส.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503พิจารณาผลการประกวดราคากิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าฯ โครงการ OTOP Village 8 เส้นทางสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6113141502ผอ.สภว.
21/ส.ค./2561 - 21/ส.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001คณะทำงานประเมินผลฯ โครงการ OTOP Village 8 เส้นทางสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6113131501ผอ.สภว.
22/ส.ค./2561 - 22/ส.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:30 น.ห้องประชุม 5001จัดทำแผนแม่บทกองแผนงานREM6113121500นายสรฤทธ จันสุข
27/ส.ค./2561 - 27/ส.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503การเตรียมงานประชาสัมพันธ์โครงการ OTOP Villageสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6113111499นางพัชรินทร์ สมหอม
9/ก.ย./2561 - 9/ก.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003สัมภาษณ์ พนง.รช.กองการเจ้าหน้าที่REM6113101497ธันยนันท์ ชาญตะบะ
27/ส.ค./2561 - 27/ส.ค./2561 เวลา 09:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3003MOU OTOP ขึ้นเครื่องบิน ครั้งที่ 2สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6113091496ปวีร์ณรัชต์ ผ่องคณะ
27/ส.ค./2561 - 27/ส.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 16/2561สหกรณ์ออมทรัพย์REM6113071494นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
20/ส.ค./2561 - 20/ส.ค./2561 เวลา 08:30 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการกองทุนชุมชนสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREM6113061493กนกพรรณ กลีบขจร
20/ส.ค./2561 - 20/ส.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003สัมมนาย่อยการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยวภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOp นวัตวิถีสถาบันการพัฒนาชุมชนREM6113041491นางสาวโสภาพร วิศิษฏ์พงศ์
13/ก.ย./2561 - 13/ก.ย./2561 เวลา 12:00 - 16:30 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 8/2561กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6113021489กฤษณา อนันตพฤทธิ์
6/ก.ย./2561 - 6/ก.ย./2561 เวลา 09:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001การประชุมกลั่นกรองคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6113011488กฤษณา อนันตพฤทธิ์
11/ก.ย./2561 - 11/ก.ย./2561 เวลา 12:30 - 16:30 น.ห้องประชุม 5001การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 8/2561กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6113001487กฤษณา อนันตพฤทธิ์
24/ส.ค./2561 - 24/ส.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมข้าราชการกองคลังREM6112991486จุฑาภรณ์ สุขบรรจง
11/ก.ย./2561 - 11/ก.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003การประชุมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สกส. ครั้งที่8/2561กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6112981485นส.กาญจนา ปาละกะวงศ์
23/ส.ค./2561 - 23/ส.ค./2561 เวลา 13:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM6112971484นางพรทิพย์ ไชยวัฒน์
22/ส.ค./2561 - 22/ส.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการควบคุมการสรรหาสหกรณ์ออมทรัพย์REM6112961483นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
21/ส.ค./2561 - 21/ส.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะกรรมการสรรหา พนง.รชกองการเจ้าหน้าที่REM6112951482ธันยนันท์ ชาญตะบะ
5/ก.ย./2561 - 5/ก.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 8/2561สำนักเลขานุการกรมREM6112941481นางสาวสรญา เชื้อเล็ก
13/ก.ย./2561 - 13/ก.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 8/2561สำนักเลขานุการกรมREM6112931480นางสาวสรญา เชื้อเล็ก
24/ต.ค./2561 - 24/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3003ประชุมต้อนรับคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง (สอ.สธ.พท.)สหกรณ์ออมทรัพย์REM6112921479นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
15/ส.ค./2561 - 15/ส.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503ประชุม workshop การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญกองการเจ้าหน้าที่REM6112911478นางรษิกา คุณาพรสุจริต
14/ส.ค./2561 - 14/ส.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503ประชุม workshop การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญกองการเจ้าหน้าที่REM6112901477นางรษิกา คุณาพรสุจริต
21/ส.ค./2561 - 21/ส.ค./2561 เวลา 09:30 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001ต้อนรับคณะรองรัฐมนตรีประเทศกานากองแผนงานREM6112891476นายพัลลภ ตันจริยภรณ์
30/ส.ค./2561 - 30/ส.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001จำหน่ายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยการขาย โดยวิธีทอดตลาดกองคลังREM6112861473อัญชลี คะเชนทร์
31/ส.ค./2561 - 31/ส.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมการปรับปรุงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญกองการเจ้าหน้าที่REM6112851472นางรษิกา คุณาพรสุจริต
31/ส.ค./2561 - 31/ส.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมติดตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 3กลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM6112841471ฐิติมา สุทธิวาศ
9/ส.ค./2561 - 9/ส.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003otop นวัฒวิธีกองคลังREM6112831470Rachen Bunta
29/ส.ค./2561 - 29/ส.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ปรับปรุงโครงสร้างกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM6112821469ฐิติมา สุทธิวาศ
7/ส.ค./2561 - 7/ส.ค./2561 เวลา 14:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001คณะกรรมการจริยธรรมฯ3/2561กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมข้าราชการREM6112811468น.ส.สุพัตรา วันนู
22/ส.ค./2561 - 22/ส.ค./2561 เวลา 13:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมสมาคมผุู้นำสตรีฯสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM6112801467นางพรทิพย์ ไชยวัฒน์
15/ส.ค./2561 - 15/ส.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการศึกษา ครั้งที่ 7/2561สหกรณ์ออมทรัพย์REM6112791466นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
7/ส.ค./2561 - 7/ส.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองเงินกู้พิเศษสหกรณ์ออมทรัพย์REM6112781465นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
14/ส.ค./2561 - 14/ส.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมยุทธศาสตร์กองแผนงานกองแผนงานREM6112761463สุธิดา มิตรแสง
23/ส.ค./2561 - 23/ส.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003การโฮนข้าราชการพลเรือนกองการเจ้าหน้าที่REM6112751462นางสาวเพ็ญนภา วรรณทอง
23/ส.ค./2561 - 23/ส.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญฯกองการเจ้าหน้าที่REM6112741461นางสาวธีรวรรณ วังใน
8/ส.ค./2561 - 8/ส.ค./2561 เวลา 08:30 - 12:00 น.ห้องประชุม 3003ประชุมคณะทำงานจัดทำร่างกำหนดโครงสร้างและข้อบังคับการบริหารงานบุคคลของ สกส.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6112731460นายภัทราวุธ ปะตังถาโต
16/ส.ค./2561 - 16/ส.ค./2561 เวลา 08:30 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003ประชุมคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREM6112721459นางสาวปฏิญญา ปงหาญ
17/ส.ค./2561 - 17/ส.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปการประเมินความเสี่ยงและความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐกองแผนงานREM6112711458นางสาวขวัญดาว ลือเปี่ยม
16/ส.ค./2561 - 16/ส.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปการประเมินความเสี่ยงและความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐกองแผนงานREM6112701457นางสาวขวัญดาว ลือเปี่ยม
21/ส.ค./2561 - 21/ส.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503คัดเลือกนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2561สถาบันการพัฒนาชุมชนREM6112681455นางสาวผ่องพรรณ บรรณทอง
27/ส.ค./2561 - 27/ส.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กทม. ครั้งที่ 6/2561กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6112671454นายอธิชัย มณีวงศ์
10/ส.ค./2561 - 10/ส.ค./2561 เวลา 08:30 - 16:30 น.ห้องประชุม 3001ประชุมกองแผนงานกองแผนงานREM6112661453นางสายชล สิงห์ซอม
13/ส.ค./2561 - 13/ส.ค./2561 เวลา 08:30 - 16:30 น.ห้องประชุม 5001ประชุมยุทธศาสตร์กองแผนงานกองแผนงานREM6112651452นางสายชล สิงห์ซอม
25/ก.ค./2561 - 25/ก.ค./2561 เวลา 14:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมหารือฯสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6112641451นายณภัทร แพงโสภา
6/ส.ค./2561 - 6/ส.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมติดตามการดำเนินงานร้านค้าประชารัฐสุขใจ shopกองคลังREM6112631450จุฑาภรณ์ สุขบรรจง
10/ส.ค./2561 - 10/ส.ค./2561 เวลา 09:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003การประชุมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สกส. ครั้งที่7/2561 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6112621449นางสาวกาญจนา ปาละกะวงศ์
7/ส.ค./2561 - 7/ส.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ คนต้นแบบกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM6112611448ฐิติมา สุทธิวาศ
16/ส.ค./2561 - 16/ส.ค./2561 เวลา 08:00 - 11:45 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ ครั้งที่ 7/2561สหกรณ์ออมทรัพย์REM6112601447นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
30/ส.ค./2561 - 30/ส.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียนการบริหารจัดการชุมชนโดยใช้ระบบภูมิสารสนเทศและการมัส่วนร่วมของชุมชนศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREM6112591446นางสาวดวงใจ พัทมุข
29/ส.ค./2561 - 29/ส.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียนการบริหารจัดการชุมชนโดยใช้ระบบภูมิสารสนเทศและการมีส่วนร่วมของชุมชนศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREM6112581445นางสาวดวงใจ พัทมุข
2/ส.ค./2561 - 2/ส.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมพิจารณาบุคคลและหน่วยงานต้นแบบกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM6112571444ฐิติมา สุทธิวาศ
16/ส.ค./2561 - 16/ส.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503คัดเลือกบุคคลฯกองการเจ้าหน้าที่REM6112551442สุภาวดี สุขคำ
14/ส.ค./2561 - 14/ส.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 15/2561สหกรณ์ออมทรัพย์REM6112541441นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
3/ส.ค./2561 - 3/ส.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 14/2561สหกรณ์ออมทรัพย์REM6112531440นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
31/ก.ค./2561 - 31/ก.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ครั้งที่ 4/2561สหกรณ์ออมทรัพย์REM6112521439นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
8/ส.ค./2561 - 8/ส.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมประจำเดือน สำนักตรวจราชการสำนักตรวจราชการREM6112511438นางกิตติกานต์ โคตรมา
3/ส.ค./2561 - 3/ส.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะทำงานงานศิลปาชีพฯสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6112501437สภว.
31/ก.ค./2561 - 31/ก.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001พัฒนากรอบบริหารยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน กองแผนงานREM6112491436นายกฤษฎา สาคร
6/ส.ค./2561 - 6/ส.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์REM6112481435นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
5/ส.ค./2561 - 5/ส.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์REM6112471434นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
26/ก.ค./2561 - 26/ก.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3003พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2561 สำนักเลขานุการกรมREM6112461433นางพิมลรัตน์ ปั่นแก้ว
26/ก.ค./2561 - 26/ก.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003ประชุมชี้แจงกับสตง.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6112451432นายอธิชัย มณีวงศ์
23/ก.ค./2561 - 23/ก.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503การประชุม 3 ฝ่ายสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM6112431430นางสาวจิตรานุช เกัยรติอดิศร
2/ส.ค./2561 - 2/ส.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการดีเด่น ส่วนกลาง ประจำปี 2561กองการเจ้าหน้าที่REM6112421429โสภิดา สินปราณี
20/ก.ค./2561 - 20/ก.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองแผนงาน, พช.ใสสะอาดและ KMกองแผนงานREM6112411428สุธิดา มิตรแสง
24/ก.ค./2561 - 24/ก.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมคกส. กทม (เดิม)กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6112401427นายอธิชัย มณีวงศ์
1/ส.ค./2561 - 1/ส.ค./2561 เวลา 08:30 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001คัดเลือก ประเมินผล หน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่นในส่วนกลางกองการเจ้าหน้าที่REM6112391426วราพรรณ บุญวัฒน์
18/ก.ค./2561 - 18/ก.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์REM6112381425นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
23/ก.ค./2561 - 23/ก.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมต้อนรับการศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์REM6112371424นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
2/ส.ค./2561 - 2/ส.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7/2561สำนักเลขานุการกรมREM6112361423นางสาวสรญา เชื้อเล็ก
9/ส.ค./2561 - 9/ส.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7/2561สำนักเลขานุการกรมREM6112351422นางสาวสรญา เชื้อเล็ก
3/ส.ค./2561 - 3/ส.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรคืความคิดพิชิตงาน สสช.สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM6112331420นางสาวธวัลรัตน์ เดชบุญมา
2/ส.ค./2561 - 2/ส.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ความคิดพิชิตงาน สสช.สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM6112321419นางสาวธวัลรัตน์ เดชบุญมา
16/ส.ค./2561 - 16/ส.ค./2561 เวลา 12:00 - 16:30 น.ห้องประชุม 3001ประชุมร่างตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2562กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6112311418ธวัชชัย เปี้ยปลูก
17/ก.ค./2561 - 17/ก.ค./2561 เวลา 13:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 503คัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP ขึ้นเครื่องบินสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6112301417ปวีร์ณรัชต์ ผ่องคณะ
13/ก.ค./2561 - 13/ก.ค./2561 เวลา 10:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 503กลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6112291416นายอธิชัย มณีวงศ์
19/ก.ค./2561 - 19/ก.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003ประชุมการทำสั้ญญาของสมาชิกกองทุนฯกทม.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6112271414นายอธิชัย มณีวงศ์
31/ก.ค./2561 - 31/ก.ค./2561 เวลา 12:30 - 16:30 น.ห้องประชุม 5001การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 7/2561กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6112261413กฤษณา อนันตพฤทธิ์
11/ก.ค./2561 - 11/ก.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมเตรียมการจัดงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี ปี พ.ศ. 2561สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6112251412พัชรียา เพ็ชรพราว
12/ก.ค./2561 - 12/ก.ค./2561 เวลา 08:00 - 13:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2561สำนักเลขานุการกรมREM6112241411นางสาวสรญา เชื้อเล็ก
7/ส.ค./2561 - 7/ส.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503การจัดงานศิลปาชีพสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6112231410นางสาวฌา่นิฎา ศรีสิทธิชัยสกุล
31/ก.ค./2561 - 31/ก.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503การจัดงานศิลปาชีพสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6112221409นางสาวฌา่นิฎา ศรีสิทธิชัยสกุล
9/ส.ค./2561 - 9/ส.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503การจัดงานศิลปาชีพสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6112211408นางสาวฌา่นิฎา ศรีสิทธิชัยสกุล
8/ส.ค./2561 - 8/ส.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503การจัดงานศิลปาชีพสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6112201407นางสาวฌา่นิฎา ศรีสิทธิชัยสกุล
5/ส.ค./2561 - 5/ส.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503การจัดงานศิลปาชีพสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6112191406นางสาวฌา่นิฎา ศรีสิทธิชัยสกุล
4/ส.ค./2561 - 4/ส.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503การจัดงานศิลปาชีพสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6112181405นางสาวฌา่นิฎา ศรีสิทธิชัยสกุล
6/ส.ค./2561 - 6/ส.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503คณะทำงาน ว 15กองการเจ้าหน้าที่REM6112171404ธันยนันท์ ชาญตะบะ
2/ส.ค./2561 - 2/ส.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503การจัดงานศิลปาชีพฯสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6112161403นางสาวฌา่นิฎา ศรีสิทธิชัยสกุล
30/ก.ค./2561 - 30/ก.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503การจัดงานศิลปาชีพฯสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6112151402นางสาวฌา่นิฎา ศรีสิทธิชัยสกุล
1/ส.ค./2561 - 1/ส.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503การจัดงานศิลปาชีพฯสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6112141401นางสาวฌา่นิฎา ศรีสิทธิชัยสกุล
18/ก.ค./2561 - 18/ก.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมคณะกรรมการกองการเจ้าหน้าที่REM6112131400ธันยนันท์ ชาญตะบะ
16/ก.ค./2561 - 16/ก.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมกองแผน ประจำเดือน ก.ค. 61กองแผนงานREM6112121399สุธิดา มิตรแสง
24/ก.ค./2561 - 24/ก.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001โครงการตลาดนัดความรู้งานพัฒนาชุมชน (KM Market) สถาบันการพัฒนาชุมชนREM6112111398นางสาวชาลินี จันทรากุล
18/ก.ค./2561 - 18/ก.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมการทำลายหนังสือราชการสำนักเลขานุการกรมREM6112091396นางจิตสุภา ผดุงเจริญ
16/ก.ค./2561 - 16/ก.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003นักศึกษามหาวิทยาล้ยขอนแก่น ศึกษาดูงาน กรมการพัฒนาชุมชนกองแผนงานREM6112081395กฤษฎา สาคร
19/ก.ค./2561 - 19/ก.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6112051391น.ส.ณัฐพัชร์ แสงทอง
17/ก.ค./2561 - 17/ก.ค./2561 เวลา 17:00 - 18:00 น.ห้องประชุม 503การประชุมคัดเลือกข้าราชการดีเด่นกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561กองการเจ้าหน้าที่REM6112041390นางสาวโสภิดา สินปราณี
10/ก.ค./2561 - 10/ก.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001พัฒนากรอบบริหารยุทธศาสตร์กรมฯ กองแผนงานREM6112011387กฤษฎา สาคร
17/ก.ค./2561 - 17/ก.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003ประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2561สหกรณ์ออมทรัพย์REM6112001386นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
7/ส.ค./2561 - 7/ส.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003ตรวจสอบเอกสารการดำเนินงานมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีสถาบันการพัฒนาชุมชนREM6111991385นายดำรง สมหอม
6/ส.ค./2561 - 6/ส.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003ตรวจสอบเอกสารการดำเนินงานมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2561สถาบันการพัฒนาชุมชนREM6111961382นายดำรง สมหอม
24/ก.ค./2561 - 24/ก.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM6111951381นางสาวอรพรรณ หิรัญศิริวัฒน์
23/ก.ค./2561 - 23/ก.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001การดำเนินงานส่วนงานพัฒนาชุมชน ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREM6111921378นางสาวปฏิญญา ปงหาญ
12/ก.ค./2561 - 12/ก.ค./2561 เวลา 13:30 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001คัดเลือก OTOP Signature เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมีสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6111911377นางสาวยุคลพร เขียวม่วง
9/ก.ค./2561 - 9/ก.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมพิจารณาผู้รับจ้างการจัดงานโอทอป ศิลปาชีพ ประทีปไทย ปี 2561สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6111901375นางสาวพัชรียา เพ็ชรพราว
24/ส.ค./2561 - 24/ส.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญกองการเจ้าหน้าที่REM6111881373นางรษิกา คุณาพรสุจริต
17/ส.ค./2561 - 17/ส.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญกองการเจ้าหน้าที่REM6111871372นางรษิกา คุณาพรสุจริต
10/ส.ค./2561 - 10/ส.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญกองการเจ้าหน้าที่REM6111861371นางรษิกา คุณาพรสุจริต
3/ส.ค./2561 - 3/ส.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญกองการเจ้าหน้าที่REM6111851370นางรษิกา คุณาพรสุจริต
26/ก.ค./2561 - 26/ก.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญกองการเจ้าหน้าที่REM6111841369นางรษิกา คุณาพรสุจริต
20/ก.ค./2561 - 20/ก.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญกองการเจ้าหน้าที่REM6111831368นางรษิกา คุณาพรสุจริต
6/ก.ค./2561 - 6/ก.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญกองการเจ้าหน้าที่REM6111821367นางรษิกา คุณาพรสุจริต
5/ก.ค./2561 - 5/ก.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมโครงสร้าง กอ.นตผ.สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6111811366สภว.
11/ก.ค./2561 - 11/ก.ค./2561 เวลา 09:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503พิจารณาจ้าง โครงการลุ่มแม่น้ำโขงสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6111801365ปวิตรี
16/ก.ค./2561 - 16/ก.ค./2561 เวลา 09:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001กลั่นกรองคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 7/2561กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6111791364กฤษณา อนันตพฤทธิ์
3/ก.ค./2561 - 3/ก.ค./2561 เวลา 10:00 - 12:30 น.ห้องประชุม 5001การประชุม 3 ฝ่ายสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM6111771361นางสาวจิตรานุช เกัยรติอดิศร
5/ก.ค./2561 - 5/ก.ค./2561 เวลา 09:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมเรื่องแผนปฏิบัติการ ของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2561กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6111761360นางสาวธัญชนก นามเจิง
25/ก.ค./2561 - 25/ก.ค./2561 เวลา 13:00 - 15:30 น.ห้องประชุม 5001การประชุมตกลงเรื่องตัวชี้วัด ประจำปี 2562กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6111751359ธวัชชัย เปี้ยปลูก
5/ก.ค./2561 - 5/ก.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมการคัดเลือกฯให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปกองการเจ้าหน้าที่REM6111741358ธันยนันท์ ชาญตะบะ
2/ก.ค./2561 - 2/ก.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมประจำเดือนกลุ่มงานทะเบียนประวัติฯกองการเจ้าหน้าที่REM6111731357นางสาวโสภิดา สินปราณี
16/ก.ค./2561 - 16/ก.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะทำงานกองการเจ้าหน้าที่REM6111721356ธันยนันท์ ชาญตะบะ
17/ก.ค./2561 - 17/ก.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5001การประชุมคณะทำงาน Icon Siamสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6111711355นายชัยวุฒิ ไชยชนะ
15/ส.ค./2561 - 15/ส.ค./2561 เวลา 08:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 5001การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. กรมการพัฒนาชุมชนสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREM6111701354นายคมชาญ จันทรังสิกุล
9/ก.ค./2561 - 9/ก.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมคณะกรรมการเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์REM6111691353นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
13/ก.ค./2561 - 13/ก.ค./2561 เวลา 13:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3003การประชุมคณะทำงานดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. กรมการพัฒนาชุมชนสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREM6111681352นายคมชาญ จันทรังสิกุล
19/ก.ค./2561 - 19/ก.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์REM6111671351นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
27/ก.ค./2561 - 27/ก.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001พัฒนากรอบบริหารยุทธศาสตร์กรมฯ กองแผนงานREM6111661350กฤษฎา สาคร
13/ก.ค./2561 - 13/ก.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001พัฒนากรอบบริหารยุทธศาสตร์กรมฯ กองแผนงานREM6111651349กฤษฎา สาคร
10/ก.ค./2561 - 10/ก.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานกองทุน ค.6/2561กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6111641348นส.กาญจนา ปาละกะวงศ์
13/ก.ค./2561 - 13/ก.ค./2561 เวลา 08:30 - 16:30 น.ห้องประชุม 5001ประชุมกองแผนงานกองแผนงานREM6111631347สายชล สิงห์ซอม
14/ก.ย./2561 - 14/ก.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมต้อนรับคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไฟฟ้าเขต 2 พิษณุโลก (สอ.ฟน.2)สหกรณ์ออมทรัพย์REM6111621346นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
27/มิ.ย./2561 - 27/มิ.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6111611345นางสาวสุพัตรา เลี้ยงพรม
27/มิ.ย./2561 - 27/มิ.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุม คกส. ครั้งที่ 6/2561กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6111601344นายอธิชัย มณีวงศ์
19/ก.ค./2561 - 19/ก.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะทำงาน OTOP ศิลปาชีพสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6111591343นายชัยวุฒิ ไชยชนะ
6/ก.ค./2561 - 6/ก.ค./2561 เวลา 11:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003สัมภาษณ์กองการเจ้าหน้าที่REM6111581342ธันยนันท์ ชาญตะบะ
6/ก.ค./2561 - 6/ก.ค./2561 เวลา 11:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001สัมภาษณ์กองการเจ้าหน้าที่REM6111571341ธันยนันท์ ชาญตะบะ
4/ก.ค./2561 - 4/ก.ค./2561 เวลา 09:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตรการสัมมนาอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM6111561340สุธรรม วัฒน์หนู
26/มิ.ย./2561 - 26/มิ.ย./2561 เวลา 13:00 - 15:30 น.ห้องประชุม 503ประชุมติดตามงานสำนัก สภว. ภายใต้การกำกับของรอง อพช. (นายสมหวัง พ่วงบางโพ)สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6111551339นายสุมิตร พันเรืองเดช
29/มิ.ย./2561 - 29/มิ.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003ประชุมสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREM6111541338น.ส.ฉัตรชญ์กรณ์ พงษ์ลภัสวรชัย
9/ก.ค./2561 - 9/ก.ค./2561 เวลา 13:30 - 16:30 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลการการต่ออายุการปฏิบัติหน้าที่อาสาพัฒนา(อสพ.)รุ่นที่ 70สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM6111531337สุธรรม วัฒน์หนู
25/มิ.ย./2561 - 25/มิ.ย./2561 เวลา 14:00 - 16:30 น.ห้องประชุม 503ประชุมกลุ่มงานบริหารงบประมาณกองคลังREM6111521336จุฑาภรณ์ สุขบรรจง
2/ก.ค./2561 - 2/ก.ค./2561 เวลา 14:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503หารือความร่วมมือไทยญี่ปุ่นร่วมกับสถาบันการพัฒนาชุมชนกองแผนงานREM6111491333ณิชา เปรมจันทร์
26/ก.ค./2561 - 26/ก.ค./2561 เวลา 08:00 - 16:30 น.ห้องประชุม 5001การประชุมสำนักพัฒนาทุนชุมชนสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREM6111481332น.ส.ฉัตรชญ์กรณ์ พงษ์ลภัสวรชัย
19/ก.ค./2561 - 19/ก.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์REM6111471331นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
24/มิ.ย./2561 - 24/มิ.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003จัดเตรียมนิทรรศการ รับการตรวจประเมิน PMQAกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM6111461330นางสาวฐิติมา สุทธิวาศ
11/ก.ค./2561 - 11/ก.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003คัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP เภพื่อจำหน่ายบนเครื่องบินสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6111441328ปวีร์ณรัชต์ ผ่องคณะ
18/ก.ค./2561 - 18/ก.ค./2561 เวลา 14:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมภาคี ศิลปาชีพสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6111431327ปวิตรี
2/ก.ค./2561 - 2/ก.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003เตรียมความพร้อมกิจกรรมประชุมทบทวนงานพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREM6111421326นางสาวพัชรี ศรีสุวรรณ์
12/ก.ค./2561 - 12/ก.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน (ส่วนกลาง)กองการเจ้าหน้าที่REM6111411325โสภิดา สินปราณี
22/มิ.ย./2561 - 22/มิ.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003เตรียมห้องประชุม รับการตรวจ Site visitกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM6111401324นางสาวฐิติมา สุทธิวาศ
28/มิ.ย./2561 - 28/มิ.ย./2561 เวลา 08:30 - 12:00 น.ห้องประชุม 503นำเสนอผลงานนวัตกรรมระดับหน่วยงาน และระดับบุคคลสถาบันการพัฒนาชุมชนREM6111391322นางสาวผ่องพรรณ บรรณทอง
25/มิ.ย./2561 - 25/มิ.ย./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองเงินกู้พิเศษ ครั้ที่ 2/2561สหกรณ์ออมทรัพย์REM6111381321นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
25/มิ.ย./2561 - 25/มิ.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001เตรียม9ต้อนรับคณะกรรมการ SVกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM6111371320ฐิติมา สุทธิวาศ
5/ก.ค./2561 - 5/ก.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2561สำนักเลขานุการกรมREM6111361319นางสาวสรญา เชื้อเล็ก
20/มิ.ย./2561 - 20/มิ.ย./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมเตรียมโครงการ OTOP นวัตวิถีสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM6111351318นางสาวสุชาดา ทศานนท์
10/ก.ค./2561 - 10/ก.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะอำนวยการและคณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM6111341317นางสาวพิศมัย ปิ่นบุตร
20/มิ.ย./2561 - 20/มิ.ย./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503คัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP ขึ้นเครื่องบินสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6111321315ปวีร์ณรัชต์ ผ่องคณะ
17/ก.ค./2561 - 17/ก.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัมนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 6/2561กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6111311314นายอธิชัย มณีวงศ์
22/มิ.ย./2561 - 22/มิ.ย./2561 เวลา 09:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001ตัวชี้วัดที่ 4.2 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6111301313นายภัทราวุธ ปะตังถาโต
26/มิ.ย./2561 - 26/มิ.ย./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุม๕ระทำงานข้อมูลข่าวสารครั้งที่ 1/2561สำนักเลขานุการกรมREM6111291312นางพิมลรัตน์ ปั่นแก้ว
6/ก.ค./2561 - 6/ก.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผล (เปิดซอง) โครงการ OTOP Village 3 กิจกรรมสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6111281311สภว.
12/ก.ค./2561 - 12/ก.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM6111261309นางพรทิพย์ ไชยวัฒน์
13/ก.ค./2561 - 13/ก.ค./2561 เวลา 12:30 - 17:00 น.ห้องประชุม 503การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมกรมฯกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมข้าราชการREM6111251308น.ส.สุพัตรา วันนู
18/มิ.ย./2561 - 18/มิ.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503D - HOPE เตรียมความพร้อมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 ระดับจังหวัด กองแผนงานREM6111241307นางณิชา เปรมจันทร์
2/ก.ค./2561 - 2/ก.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001แสดงตนเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการกองการเจ้าหน้าที่REM6111231306นางสาวนันทวัน กังวาลวงศ์
9/ก.ค./2561 - 9/ก.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กทม.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6111201303นายอธิชัย มณีวงศ์
20/มิ.ย./2561 - 20/มิ.ย./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุม site visit PMQAกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM6111151298นางสาวฐิติมา สุทธิวาศ
19/ต.ค./2561 - 19/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ครั้งที่ 10/2561สหกรณ์ออมทรัพย์REM6111141297นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
21/ก.ย./2561 - 21/ก.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ผประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ครั้งที่ 9/2561สหกรณ์ออมทรัพย์REM6111131296นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
28/มิ.ย./2561 - 28/มิ.ย./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 11/2561สหกรณ์ออมทรัพย์REM6111121295นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
20/มิ.ย./2561 - 20/มิ.ย./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001การประชุมติดตามเร่งรัดงบประมาณ ครั้งที่ 11/2561กองคลังREM6111111294จุฑาภรณ์ สุขบรรจง
28/มิ.ย./2561 - 28/มิ.ย./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมประชุมคณะทำงานสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อหาผู้รับผิดชอบเงินค่ามัดจำซื้ออาวุธปืน สหกรณ์ออมทรัพย์REM6111101293นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
29/มิ.ย./2561 - 29/มิ.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะทำงานปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญกองการเจ้าหน้าที่REM6111081291นางรษิกา คุณาพรสุจริต
25/ก.ค./2561 - 25/ก.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003โครงการตลาดนัดความรู้งานพัฒนาชุมชน ปี 2561สถาบันการพัฒนาชุมชนREM6111071290นางสาวชาลินี จันทรากุล
24/ก.ค./2561 - 24/ก.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003โครงการตลาดนัดความรู้งานพัฒนาชุมชน ป 2561ีสถาบันการพัฒนาชุมชนREM6111061289นางสาวชาลินี จันทรากุล
23/ก.ค./2561 - 23/ก.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003โครงการตลาดนัดความรู้งานพัฒนาชุมชน ปี 2561สถาบันการพัฒนาชุมชนREM6111051288นางสาวชาลินี จันทรากุล
26/มิ.ย./2561 - 26/มิ.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะทำงานการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการกองการเจ้าหน้าที่REM6111041287นางรษิกา คุณาพรสุจริต
25/มิ.ย./2561 - 25/มิ.ย./2561 เวลา 14:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมกองการเจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่REM6111021285นางรษิกา คุณาพรสุจริต
13/มิ.ย./2561 - 13/มิ.ย./2561 เวลา 13:30 - 16:30 น.ห้องประชุม 3001การดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 4.2กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6111011284นายภัทราวุธ ปะตังถาโต
20/มิ.ย./2561 - 20/มิ.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001สมาชิกกองทุนฯกทม. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6111001283นายอธิชัย มณีวงศ์
20/มิ.ย./2561 - 20/มิ.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กทม.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6110991282นายอธิชัย มณีวงศ์
12/มิ.ย./2561 - 12/มิ.ย./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะทำงานบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2561สหกรณ์ออมทรัพย์REM6110981281นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
8/มิ.ย./2561 - 8/มิ.ย./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001การประชุมร่วมทีมประสาน 3 ฝ่าย คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM6110961279ฉัตริน สุวรรณหงส์
4/ก.ค./2561 - 4/ก.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001พัฒนากรอบบริหารยุทธศาสตร์กรมฯ กองแผนงานREM6110951278กฤษฎา สาคร
19/มิ.ย./2561 - 19/มิ.ย./2561 เวลา 09:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001พิจารณากลั่นกรององค์ความรู้ประเภทที่ 3 สถาบันการพัฒนาชุมชนREM6110941277น.ส. ชาลินี จันทรากุล
13/มิ.ย./2561 - 13/มิ.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001การประเมินฯ ระดับชำนาญงานกองการเจ้าหน้าที่REM6110921274ธันยนันท์ ชาญตะบะ
26/ก.ค./2561 - 26/ก.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001พัฒนากรอบบริหารยุทธศาสตตร์กรมฯ กองแผนงานREM6110891271นายกฤษฎา สาคร
25/ก.ค./2561 - 25/ก.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001พัฒนากรอบบริหารยุทธศาสตร์กรมฯกองแผนงานREM6110881270นายกฤษฎา สาคร
12/ก.ค./2561 - 12/ก.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001พัฒนากรอบบริหารยุทธศาสตร์กรมฯกองแผนงานREM6110871269นายกฤษฎา สาคร
11/ก.ค./2561 - 11/ก.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001พัฒนากรอบบริหารยุทธศาสตร์ฯกองแผนงานREM6110861268นายกฤษฎา สาคร
9/ก.ค./2561 - 9/ก.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003พัฒนากรอบบริหารยุทธศาสตร์กรมฯกองแผนงานREM6110851267นายกฤษฎา สาคร
14/มิ.ย./2561 - 14/มิ.ย./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 503ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคง (พลโทพิบูลย์ มณีโชติ) ประสานการปฏิบัติข้อราชการกับกรมการพัฒนาชุมชนสถาบันการพัฒนาชุมชนREM6110831265นางสมทรง แสงสิทธิโยธิน
12/มิ.ย./2561 - 12/มิ.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการคัดสรรบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เพื่อปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ครั้งที่ 2/2561สหกรณ์ออมทรัพย์REM6110801262นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
5/มิ.ย./2561 - 5/มิ.ย./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003ปฏิรูปประเทศกองแผนงานREM6110791261นายสรฤทธ จันสุข
5/มิ.ย./2561 - 5/มิ.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมรับนโยบายสำนักสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREM6110781260นางสาววิลาสินี ภูเมฆ
5/มิ.ย./2561 - 5/มิ.ย./2561 เวลา 15:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ปฏิรูปประเทศกองประชาสัมพันธ์REM6110771259สรฤทธ
21/มิ.ย./2561 - 21/มิ.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001การประชุมกลั่นกรองคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 6/2561กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6110761258กฤษณา อนันตพฤทธิ์
6/มิ.ย./2561 - 6/มิ.ย./2561 เวลา 09:00 - 16:30 น.ห้องประชุม 3001ประชุมกองแผนงานงานกองแผนงานREM6110741256นางสายชล สิงห์ซอม
7/มิ.ย./2561 - 7/มิ.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะทำงานกองการเจ้าหน้าที่REM6110731255ธันยนันท์ ชาญตะบะ
6/มิ.ย./2561 - 6/มิ.ย./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001การคัดเลือก OTOP Signatureสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6110721254ปวิตรี
15/มิ.ย./2561 - 15/มิ.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003สัมภาษณ์กองการเจ้าหน้าที่REM6110701252ธันยนันท์ ชาญตะบะ
15/มิ.ย./2561 - 15/มิ.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001สัมภาษณ์กองการเจ้าหน้าที่REM6110691251ธันยนันท์ ชาญตะบะ
21/มิ.ย./2561 - 21/มิ.ย./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503สัมภาษ นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6110681250นายอธิชัย มณีวงศ์
11/มิ.ย./2561 - 11/มิ.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003ประชุมข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 5/2561กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6110671249นางสาวกรปภา บุตรโยธี
4/มิ.ย./2561 - 4/มิ.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003ประชุมกลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน ประจำเดือน มิ.ย. 61กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6110661248นายอธิชัย มณีวงศ์
4/ก.ค./2561 - 4/ก.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนงานพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREM6110651247พัชรี ศรีสุวรรณ์
4/ก.ค./2561 - 4/ก.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนงานพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREM6110641246พัชรี ศรีสุวรรณ์
3/ก.ค./2561 - 3/ก.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนงานพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREM6110631245พัชรี ศรีสุวรรณ์
3/ก.ค./2561 - 3/ก.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนงานพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREM6110621244พัชรี ศรีสุวรรณ์
8/มิ.ย./2561 - 8/มิ.ย./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมคณะกรรมการศึกษา ครั้งที่ 5/2561สหกรณ์ออมทรัพย์REM6110611243นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
5/มิ.ย./2561 - 5/มิ.ย./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะทำงานการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ครั้งที่ 3/2561สหกรณ์ออมทรัพย์REM6110601242นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
11/มิ.ย./2561 - 11/มิ.ย./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 10/2561สหกรณ์ออมทรัพย์REM6110591241นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
30/พ.ค./2561 - 30/พ.ค./2561 เวลา 15:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003แผนปฏิรูปประเทศกองแผนงานREM6110581240นายพชร พลายพิชิต
4/มิ.ย./2561 - 4/มิ.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมแผนปฏิบัติงานสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREM6110571239น.ส.ฉัตรชญ์กรณ์ พงษ์ลภัสวรชัย
12/มิ.ย./2561 - 12/มิ.ย./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมติดตามเร่งรัดงบประมาณ ครั้งที่ 10/61กองคลังREM6110561238จุฑาภรณ์ สุขบรรจง
1/มิ.ย./2561 - 1/มิ.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003ผู้แทนสมาชิกกลุ่ม 1สำนักเลขานุการกรมREM6110551237นายเมธาพัฒน์ วงษ์ปา
30/พ.ค./2561 - 30/พ.ค./2561 เวลา 08:30 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001การประชุมทบทวนแผนแม่บทสารสนเทศกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6110541236นางสาวอุดมพร ทับศฤงฆรา
8/มิ.ย./2561 - 8/มิ.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003ประชุมเตรียมความพร้อม Site Visitกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM6110531235นางสาวฐิติมา สุทธิวาศ
6/มิ.ย./2561 - 6/มิ.ย./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมทางไกล VDO Conference เพื่อซักซ้อมการจัดทำโครงการของสหกรณ์ฯสหกรณ์ออมทรัพย์REM6110501232นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
5/มิ.ย./2561 - 5/มิ.ย./2561 เวลา 08:00 - 15:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมกรมการพัฒนาชุมชนครั้งที่ 5/2561สำนักเลขานุการกรมREM6110491231นางสาวสรญา เชื้อเล็ก
31/พ.ค./2561 - 31/พ.ค./2561 เวลา 08:30 - 16:30 น.ห้องประชุม 3003รายงานตัวผู้ขึ้นบัญชีจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนฯ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6110471229นายภัทราวุธ ปะตังถาโต
8/มิ.ย./2561 - 8/มิ.ย./2561 เวลา 08:30 - 16:30 น.ห้องประชุม 5001ประชุมกองแผนงานกองแผนงานREM6110461228นางสายชล สิงห์ซอม
24/พ.ค./2561 - 24/พ.ค./2561 เวลา 12:30 - 16:30 น.ห้องประชุม 3003การประชุมทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6110441226ธวัชชัย เปี้ยปลูก
23/พ.ค./2561 - 23/พ.ค./2561 เวลา 08:00 - 13:00 น.ห้องประชุม 3003พิธีมอบรางวัล ประกวดเรียงความ ประกวดเรียงความ otopกองประชาสัมพันธ์REM6110431225อภิญญา
26/มิ.ย./2561 - 26/มิ.ย./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3003Site Visit PMQAกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM6110411223นางสรัลนุช โพธิ๋ชัยโย
25/มิ.ย./2561 - 25/มิ.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003Site Visit PMQAกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM6110401222นางสรัลนุช โพธิ๋ชัยโย
21/มิ.ย./2561 - 21/มิ.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003เตรียม Site visit PMQAกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM6110391221นางสรัลนุช โพธิ๋ชัยโย
14/มิ.ย./2561 - 14/มิ.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุม PMQAกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM6110381220นางสรัลนุช โพธิ๋ชัยโย
30/พ.ค./2561 - 30/พ.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5001เกณฑ์การประกวดชุมชนท่องเที่ยว otopนวัตวิถีสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM6110371219ธวลรัตน์ เดชบุญมา
28/พ.ค./2561 - 28/พ.ค./2561 เวลา 13:00 - 16:30 น.ห้องประชุม 5001ประชุมติดตามเร่งรัดงบประมาณ ครั้งที่ 9/2561กองคลังREM6110361218จุฑาภรณ์ สุขบรรจง
30/พ.ค./2561 - 30/พ.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001การประชุม 3 ฝ่ายสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM6110341216นางสาวจิตรานุช เกัยรติอดิศร
28/พ.ค./2561 - 28/พ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003ประชุมสหรกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และสำนักตรวจราชการกรมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6110331215นางสาวกรปภา บุตรโยธี
21/พ.ค./2561 - 21/พ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003การประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ จำกัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6110321214กรปภา บุตรโยธี
28/พ.ค./2561 - 28/พ.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์REM6110311213นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
30/พ.ค./2561 - 30/พ.ค./2561 เวลา 13:00 - 16:30 น.ห้องประชุม 3001การนำเสนอรายงานเบื้องต้นกองแผนงานREM6110291211นางสาวกนกนิจ พนาวาส
18/มิ.ย./2561 - 18/มิ.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ครั้งที่ 6/2561สหกรณ์ออมทรัพย์REM6110281210นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
1/มิ.ย./2561 - 1/มิ.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001โครงการพัฒนากรอบการบริหารยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน กองแผนงานREM6110201202กฤษฎา สาคร
18/พ.ค./2561 - 18/พ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีกองแผนงานREM6110191201นายพชร พลายพิชิต
11/มิ.ย./2561 - 11/มิ.ย./2561 เวลา 13:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมทบทวนทวนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM6110171199นางสาวฐิติมา สุทธิวาศ
25/พ.ค./2561 - 25/พ.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมพิจารณาเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานกองการเจ้าหน้าที่REM6110151197นายสราวุธ หูมวงค์
1/มิ.ย./2561 - 1/มิ.ย./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะทำงานกลั่นกรอง กรมการพัฒนาชุมชนครั้งที่ 5/2561สำนักเลขานุการกรมREM6110141196นางสาวสรญา เชื้อเล็ก
24/พ.ค./2561 - 24/พ.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะทำงานไอคอนสยามสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6110131195ภูษณิศา สุวงศ์
17/พ.ค./2561 - 17/พ.ค./2561 เวลา 09:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 503ศึกษาดูงานแก่คณะสื่อมวลชนตุรกี ประเทศสาธารณรัฐตุรกีกองแผนงานREM6110121194นางสายชล สิงห์ซอม
21/พ.ค./2561 - 21/พ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ปรับปรุงโครงสร้างกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM6110111193นางสาวนุจรีย์ ตุ้มคง
16/พ.ค./2561 - 16/พ.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กรมการพัฒนาชุมชนกองแผนงานREM6110101192น.ส.เตือนใจ บุญทิม
1/มิ.ย./2561 - 1/มิ.ย./2561 เวลา 09:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5001Conference ประเด็น การรายงานผลการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนหนุนเสริมสัมมาชีพสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREM6110091191นางสาวกชพร มณีฝั้น
31/พ.ค./2561 - 31/พ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะทำงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกทม. ครั้งที่ 5/2561กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6110071189นายอธิชัย มณีวงศ์
25/พ.ค./2561 - 25/พ.ค./2561 เวลา 08:00 - 11:45 น.ห้องประชุม 3001รายงานตัวพัฒนากรกองการเจ้าหน้าที่REM6110051187เพ็ญนภา วรรณทอง
18/พ.ค./2561 - 18/พ.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003ประชุมคณะกรรมการสอบพนักงานราชการกองการเจ้าหน้าที่REM6110041186สุภาวดี สุขขำ
7/มิ.ย./2561 - 7/มิ.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 5/2561สำนักเลขานุการกรมREM6109991180นางสาวสรญา เชื้อเล็ก
15/พ.ค./2561 - 15/พ.ค./2561 เวลา 13:00 - 15:00 น.ห้องประชุม 503การพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่อง ราชอิสริยาภรณ์กองการเจ้าหน้าที่REM6109971178นางสาวกาญจนาวดี แซ่อื้อ
24/พ.ค./2561 - 24/พ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมกองคลัง ครั้งที่ 2กองคลังREM6109961177นางสาวอรจิรัฏฐ์ เกตะวันดี
15/พ.ค./2561 - 15/พ.ค./2561 เวลา 09:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5001ชี้แจงเรื่องโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREM6109951176ปภาวรินท์ ปานนี้
9/พ.ค./2561 - 9/พ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001จัดทำเครื่องมือประเมินผลกองแผนงานREM6109911172ดวงนภา เพชรแท้
8/พ.ค./2561 - 8/พ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001จัดทำเครื่องมือประเมินผลกองแผนงานREM6109901171นางสาวดวงนภา เพชรแท้
23/พ.ค./2561 - 23/พ.ค./2561 เวลา 10:00 - 12:30 น.ห้องประชุม 5001เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6109871168น.ส. สิริกาญจน์ หอมวิเศษวงศา
22/พ.ค./2561 - 22/พ.ค./2561 เวลา 14:00 - 16:30 น.ห้องประชุม 3001การประชุมกลั่นกรองคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 5/2561กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6109861167กฤษณา อนันตพฤทธิ์
22/พ.ค./2561 - 22/พ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุม อ.ก.พ. กรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2561กองการเจ้าหน้าที่REM6109851166นางรษิกา คุณาพรสุจริต
21/พ.ค./2561 - 21/พ.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2561ศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREM6109841165ปภาวรินท์ ปานนี้
8/พ.ค./2561 - 8/พ.ค./2561 เวลา 09:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมผู้บริหาร สพช.สถาบันการพัฒนาชุมชนREM6109831164นายวิพล ศรีเลิศ
17/พ.ค./2561 - 17/พ.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003การประชุมคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP ที่เป็นอัตลักษณ์จังหวัด สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6109821163นางสาวยุคลพร เขียวม่วง
7/พ.ค./2561 - 7/พ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประวางแผนการทำงานกองการเจ้าหน้าที่REM6109811162ธันยนันท์ ชาญตะบะ
16/พ.ค./2561 - 16/พ.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะทำงานการดำเนินงานส่งเสริมช่องทางการตลาดสำหรับศูนย์สาธิตการตลาดและตลาดประชารัฐสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREM6109801161นางสาวพัชรี ศรีสุวรรณ์
25/พ.ค./2561 - 25/พ.ค./2561 เวลา 09:30 - 12:00 น.ห้องประชุม 5001การประชุมคณะทำงาน OTOP Midyear 2018สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6109791160นายชัยวุฒิ ไชยชนะ
4/พ.ค./2561 - 4/พ.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503กลุ่มงานบริหารงบประมาณกองคลังREM6109781159จุฑาภรณ์ สุขบรรจง
3/พ.ค./2561 - 3/พ.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมกองกองแผนงานREM6109771157ราเชนทร์
7/พ.ค./2561 - 7/พ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมโครงการเติมพลังสร้างสรรค์คุณภาพ สอ.พช.สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREM6109751155นางสาววิลาสินี ภูเมฆ
8/พ.ค./2561 - 8/พ.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมประจำเดือน ผู้บริหาร/หัวหน้ากลุ่มงาน/ผอ.ศูนย์ 11 ศูนย์สถาบันการพัฒนาชุมชนREM6109741154นายวิพล ศรีเลิศ
17/พ.ค./2561 - 17/พ.ค./2561 เวลา 13:00 - 16:30 น.ห้องประชุม 503เพื่อนำเสนอหลักสูตร outward mindsetสถาบันการพัฒนาชุมชนREM6109731153นางสาวสุณี ภิรมย์รักษ์
7/มิ.ย./2561 - 7/มิ.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503การเตรียมการจัดงานโอทอปมิดเยีย 2018สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6109721152นางสาวฌา่นิฎา ศรีสิทธิชัยสกุล
5/มิ.ย./2561 - 5/มิ.ย./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503การเตรียมการจัดงานโอทอปมิดเยีย 2018สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6109711151นางสาวฌา่นิฎา ศรีสิทธิชัยสกุล
27/พ.ค./2561 - 27/พ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503การเตียมการจัดงานโอทอปมิดเยีย 2018สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6109701150นางสาวฌา่นิฎา ศรีสิทธิชัยสกุล
26/พ.ค./2561 - 26/พ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503การเตรียมการจัดงานโอทอปมิดเยีย 2018สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6109691149นางสาวฌา่นิฎา ศรีสิทธิชัยสกุล
22/พ.ค./2561 - 22/พ.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503การเตรียมการจัดงานโอทอปมิดเยีย 2018สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6109681148นางสาวฌา่นิฎา ศรีสิทธิชัยสกุล
21/พ.ค./2561 - 21/พ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503การเตรียมการจัดงานโอทอปมีดเยีย 2018สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6109671147นางสาวฌา่นิฎา ศรีสิทธิชัยสกุล
23/พ.ค./2561 - 23/พ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503การเตรียมงานโอทอปมิดเยีย 2018สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6109661146นางสาวฌา่นิฎา ศรีสิทธิชัยสกุล
6/มิ.ย./2561 - 6/มิ.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503การเตรียมการจัดงานโอทอปมิดเยีย 2018สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6109651145นางสาวฌา่นิฎา ศรีสิทธิชัยสกุล
4/มิ.ย./2561 - 4/มิ.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503การเตรียมการจัดงานโอทอปมิดเยีย 2018สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6109641144นางสาวฌา่นิฎา ศรีสิทธิชัยสกุล
3/มิ.ย./2561 - 3/มิ.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503การเตรียมการจัดงานโอทอปมิดเยีย 2018สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6109631143นางสาวฌา่นิฎา ศรีสิทธิชัยสกุล
2/มิ.ย./2561 - 2/มิ.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503การเตรียมการจัดงานโอทอปมิดเยีย 2018สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6109621142นางสาวฌา่นิฎา ศรีสิทธิชัยสกุล
1/มิ.ย./2561 - 1/มิ.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503การเตรียมการจัดงาน OTOP Midyear 2018สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6109611141นางสาวฌา่นิฎา ศรีสิทธิชัยสกุล
31/พ.ค./2561 - 31/พ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503การเตรียมการจัดงาน OTOP Midyear 2018สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6109601140นางสาวฌา่นิฎา ศรีสิทธิชัยสกุล
29/พ.ค./2561 - 29/พ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503การเตรียมการจัดงาน OTOP Miyear 2018สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6109591139นางสาวฌา่นิฎา ศรีสิทธิชัยสกุล
28/พ.ค./2561 - 28/พ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503การเตรียมงาน OTOP Midyear 2018สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6109581138นางสาวฌา่นิฎา ศรีสิทธิชัยสกุล
25/พ.ค./2561 - 25/พ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503เตรียมการจัดการงาน OTOP Midyear 2018สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6109571137ฌานิฎา ศรีสิทธิชัยสกุล
25/พ.ค./2561 - 25/พ.ค./2561 เวลา 12:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001การประชุมตัวชี้วัด 4.3 การตรวจสอบภายในกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6109561136ศิโรรัตน์
31/พ.ค./2561 - 31/พ.ค./2561 เวลา 08:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 5001การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 5/2561กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6109551135กฤษณา อนันตพฤทธิ์
1/พ.ค./2561 - 1/พ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมกองการเจ้าหน้าที่REM6109531133ธันยนันท์ ชาญตะบะ
9/พ.ค./2561 - 9/พ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมคณะทำงานกองการเจ้าหน้าที่REM6109521132ธันยนันท์ ชาญตะบะ
16/พ.ค./2561 - 16/พ.ค./2561 เวลา 09:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503การประชุมเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำกองการเจ้าหน้าที่REM6109511131ศิริรัตน์ โลหะประภากุล
27/พ.ค./2561 - 27/พ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงสร้างสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์REM6109501130นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
26/พ.ค./2561 - 26/พ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงสร้างสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์REM6109491129นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
2/พ.ค./2561 - 2/พ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003ประขุมสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานครกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6109481128นายอธิชัย มณีวงศ์
2/พ.ค./2561 - 2/พ.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6109471127นางสาวรมณ ณะรังษี
17/พ.ค./2561 - 17/พ.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะกรรมการศึกษา ครั้งที่ 4/2561สหกรณ์ออมทรัพย์REM6109461126นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
1/พ.ค./2561 - 1/พ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003ประชุมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREM6109451125นางสาววิลาสินี ภูเมฆ
3/พ.ค./2561 - 3/พ.ค./2561 เวลา 13:30 - 16:30 น.ห้องประชุม 503ประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตรการสัมมนาอาสาพัฒนา ( อสพ.) รุ่นที่ ๗๐สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM6109441124นายสุธรรม วัฒน์หนู
4/พ.ค./2561 - 4/พ.ค./2561 เวลา 08:00 - 13:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมกรมการพัฒนาชุมชนครั้งที่ 4/2561สำนักเลขานุการกรมREM6109431123นางสาวสรญา เชื้อเล็ก
17/พ.ค./2561 - 17/พ.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ ครั้งที่ 4/2561สหกรณ์ออมทรัพย์REM6109421122นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
18/พ.ค./2561 - 18/พ.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3003รายงานตัวพัฒนากรกองการเจ้าหน้าที่REM6109411121เพ็ญนภา วรรณทอง
11/พ.ค./2561 - 11/พ.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3003รายงานตัวพัฒนากรกองการเจ้าหน้าที่REM6109401120เพ็ญนภา วรรณทอง
17/ส.ค./2561 - 17/ส.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ครั้งที่ 8/2561สหกรณ์ออมทรัพย์REM6109391119นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
20/ก.ค./2561 - 20/ก.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ครั้งที่ 7/2561สหกรณ์ออมทรัพย์REM6109381118นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
26/เม.ย./2561 - 26/เม.ย./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหาร ครั้งที่ 4/2561สหกรณ์ออมทรัพย์REM6109371117นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
24/พ.ค./2561 - 24/พ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมคณะทำงานไอคอนสยามสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6109361116สภว.
1/พ.ค./2561 - 1/พ.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM6109351115นางสาวฐิติมา สุทธิวาศ
7/พ.ค./2561 - 7/พ.ค./2561 เวลา 10:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมโครงการประชารัฐ สุขใจ SHOPสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6109341114ปวีร์ณรัชต์ ผ่องคณะ
30/พ.ค./2561 - 30/พ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503คัดเลือก ว 15กองการเจ้าหน้าที่REM6109331113ธันยนันท์ ชาญตะบะ
2/พ.ค./2561 - 2/พ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินฯกองการเจ้าหน้าที่REM6109321112ธันยนันท์ ชาญตะบะ
23/พ.ค./2561 - 23/พ.ค./2561 เวลา 14:00 - 16:30 น.ห้องประชุม 3003มอบรางวัลและประกาศนียบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดโครงการผลิตสื่อเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร และโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์องค์กรกองประชาสัมพันธ์REM6109311111นางสาวอภิญญา เปรมปรี
25/เม.ย./2561 - 25/เม.ย./2561 เวลา 09:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3003จัดเตรียมห้องประชุมเพื่อดำเนินการจัดทำบันทึกความร่วมมือฯ ศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREM6109301110นายมนตรี อำพันทอง
11/พ.ค./2561 - 11/พ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมสอบคัดเลือกกองการเจ้าหน้าที่REM6109281108ธันยนันท์ ชาญตะบะ
27/เม.ย./2561 - 27/เม.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมหารือ OTOP Trader ในการจำหน่ายสินค้า ณ โครงการตลาดต่อยอดสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6109271107ปวิตรี
15/พ.ค./2561 - 15/พ.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมติดตามเร่งรัดงบประมาณกองคลังREM6109231103จุฑาภรณ์ สุขบรรจง
8/พ.ค./2561 - 8/พ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003ประชุมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สกส. ครั้งที่4/2561กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6109221102นางสาวกาญจนา ปาละกะวงศ์
27/เม.ย./2561 - 27/เม.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003ประชุมประจำเดือนสำนักพัฒนาทุนฯสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREM6109201100น.ส.ฉัตรชญ์กรณ์ พงษ์ลภัสวรชัย
30/เม.ย./2561 - 30/เม.ย./2561 เวลา 12:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003ประชุมสำนักตรวจราชการ ประจำเดือนเมษายน 2561สำนักตรวจราชการREM6109191099นางกิตติกานต์ โคตรมา
2/พ.ค./2561 - 2/พ.ค./2561 เวลา 09:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001คณะกรรมการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการ ครั้งที่ 2/2561กองการเจ้าหน้าที่REM6109181098นายชลิต นพรัตน์
26/เม.ย./2561 - 26/เม.ย./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมกลั่นกรองข้อมูลศิลปิน OTOP ปี พ.ศ.2561สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6109171097สภว.
23/เม.ย./2561 - 23/เม.ย./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001การประชุม 3 ฝ่ายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM6109161096จิตรานุช เกียรติอดิศร
30/เม.ย./2561 - 30/เม.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503กลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6109141094นายอธิชัย มณีวงศ์
18/พ.ค./2561 - 18/พ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมสมาชิกโครงการเติมพลังสร้างสรรค์คุณภาพ สอ.พช.สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6109131092นายจีรวัฒน์ เพิ่มทอง
25/เม.ย./2561 - 25/เม.ย./2561 เวลา 13:30 - 16:00 น.ห้องประชุม 3003ประชุมนำเสนอผลงานการคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นและนักสหกรณ์ดีเด่นสหกรณ์ออมทรัพย์REM6109121091นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
1/พ.ค./2561 - 1/พ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001กลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6109111090นายอธิชัย มณีวงศ์
4/พ.ค./2561 - 4/พ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503ประชุม OTOP Midyear 2018สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6109101089นางสาวสุภาวดี ดำทรัพย์
17/เม.ย./2561 - 17/เม.ย./2561 เวลา 13:30 - 17:00 น.ห้องประชุม 503OTOP ขึ้นเครื่องบินสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6109091088อนก.สภว
19/เม.ย./2561 - 19/เม.ย./2561 เวลา 17:15 - 20:00 น.ห้องประชุม 3001เตรียมความพร้อมสู่ระดับที่สูงขึ้นกองแผนงานREM6109081087นายสรฤทธ จันสุข
30/เม.ย./2561 - 30/เม.ย./2561 เวลา 13:30 - 16:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 7/2561สหกรณ์ออมทรัพย์REM6109071086นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
26/เม.ย./2561 - 26/เม.ย./2561 เวลา 13:00 - 16:30 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะกรรมการสรรหาพนักงานราชการกองการเจ้าหน้าที่REM6109051084นายธนภัทร เป้งทอง
19/เม.ย./2561 - 19/เม.ย./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003การจัดทำรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562กองแผนงานREM6109041083นิภา เซ็มมี
19/เม.ย./2561 - 19/เม.ย./2561 เวลา 13:30 - 16:30 น.ห้องประชุม 5001รายงานผลการเบิกจ่ายกองทุนพัมนาบทบาทสตรีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6109031082นางสาวศิริกาญจน์ หอมวิเวษวงศา
10/พ.ค./2561 - 10/พ.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กทม. ครังที่4/2561กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6109021081นายอธิชัย มณีวงศ์
11/เม.ย./2561 - 11/เม.ย./2561 เวลา 10:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 503คัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP ขึ้นเครื่องบินสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6109011080ปวีร์ณรัชต์ ผ่องคณะ
17/พ.ค./2561 - 17/พ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001แก้ไขแบบประเมินโครงการสำคัญ ปี 2561กองแผนงานREM6108991078นางสาวขวัญดาว ลือเปี่ยม
4/พ.ค./2561 - 4/พ.ค./2561 เวลา 13:30 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะทำงาน OTOP Midyear 2018สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6108961074นายชัยวุฒิ ไชยชนะ
9/พ.ค./2561 - 9/พ.ค./2561 เวลา 08:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3003พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการจัดทำระบบสำรวจจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREM6108951070นายนันทวุฒิ เนียมสินธุ์
8/พ.ค./2561 - 8/พ.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003จัดเตรียมห้องประชุมเพื่อดำเนินการจัดทำบันทึกความร่วมมือฯศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREM6108941069นายนันทวุฒิ เนียมสินธุ์
25/เม.ย./2561 - 25/เม.ย./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 503นำเสนอผลการศึกษาออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREM6108931068วรรณพร บุญมี
30/เม.ย./2561 - 30/เม.ย./2561 เวลา 13:30 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001MOU ตลาดออนไลน์สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6108921067นายจีรวัฒน์ เพิ่มทอง
22/พ.ค./2561 - 22/พ.ค./2561 เวลา 07:30 - 13:30 น.ห้องประชุม 3003ประชุมกิจกรรมย่อย สมาชิกสหกรณ์กรม สหกรณ์ออมทรัพย์REM6108911066นางสาวสุนันทา ภู่สุวรรณ์
8/พ.ค./2561 - 8/พ.ค./2561 เวลา 14:00 - 16:30 น.ห้องประชุม 5001การประชุมภาคีเตรียมความพร้อมวาน OTOP Midyear 2018สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6108891064ปวิตรี
10/เม.ย./2561 - 10/เม.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503ใต้ทางด่วนรามอินทราสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6108881063ดวงนภา
9/พ.ค./2561 - 9/พ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะทำงาน PMQAกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM6108871062นางสรัลนุช โพธิ๋ชัยโย
18/เม.ย./2561 - 18/เม.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001การเตีรยมความพร้อมประชุมเชิงปฏิบัติการ OTOP Villageสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6108861061น.ส.ณัฐพัชร์ แสงทอง
10/เม.ย./2561 - 10/เม.ย./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมปรับปรุงโครงสร้างกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM6108841059นางสาวนุจรีย์ ตุ้มคง
10/เม.ย./2561 - 10/เม.ย./2561 เวลา 13:30 - 17:00 น.ห้องประชุม 503การประชุมทีมประสาน 3 ฝ่ายสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM6108831058นายฉัตริน สุวรรณหงส์
20/เม.ย./2561 - 20/เม.ย./2561 เวลา 13:00 - 15:30 น.ห้องประชุม 5001การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองการประชุมกรมการพัฒนาชุมชนครั้งที่ 4/2561สำนักเลขานุการกรมREM6108801055นางสาวสรญา เชื้อเล็ก
19/เม.ย./2561 - 19/เม.ย./2561 เวลา 10:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5001การดำเนินงานจัดการความรู้ สถาบันการพัฒนาชุมชน ประจำปีพ.ศ. 2561สถาบันการพัฒนาชุมชนREM6108791054นายชนะพล ศิริวรรณ
11/เม.ย./2561 - 11/เม.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003จัดงานวันสงกรานต์กองคลังREM6108781053-
10/เม.ย./2561 - 10/เม.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003จัดงานวันสงกรานต์กองคลังREM6108771052-
9/เม.ย./2561 - 9/เม.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003จัดงานรดน้ำดำหัววันสงกรานต์กองคลังREM6108761051-
10/เม.ย./2561 - 10/เม.ย./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5001จัดทำระบบประชุมทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต (Conference) สำหรับใช้ชั่วคราวศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREM6108751050นางศิริจันทร์ พัฒพิบูลย์
27/เม.ย./2561 - 27/เม.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมหัวหน้าคณะทำงานกรุงเทพมหานคร ครั้งที่4/2561กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6108731048นายอธิชัย มณีวงศ์
26/เม.ย./2561 - 26/เม.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003ประชุมกทม เขตกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6108721047นายอธิชัย มณีวงศ์
20/เม.ย./2561 - 20/เม.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003ประชุมประจำเดือนสำนักงาน สกสกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6108681043นส.กาญจนา ปาละกะวงศ์
9/เม.ย./2561 - 9/เม.ย./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5001จัดทำระบบชั่วคราวสำหรับใช้ประชุมทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต (Conference) ศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREM6108661041ศิริจันทร์ พัฒพิบูลย์
3/เม.ย./2561 - 3/เม.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001การประชุมกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6108651040กฤษณา อนันตพฤทธิ์
19/เม.ย./2561 - 19/เม.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001การประชุมกลั่นกรองคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 4/2561กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6108641039กฤษณา อนันตพฤทธิ์
26/เม.ย./2561 - 26/เม.ย./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีครั้งที่ 4/2561กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6108631038กฤษณา อนันตพฤทธิ์
23/เม.ย./2561 - 23/เม.ย./2561 เวลา 14:00 - 16:30 น.ห้องประชุม 3001การจัดทำแผนการจัดการความรู้ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2561กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6108621037นางสาวณัฐชา ศรีวัฒนพันธุ์
5/เม.ย./2561 - 5/เม.ย./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 5/2561 (ต่อ)สหกรณ์ออมทรัพย์REM6108611036นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
9/เม.ย./2561 - 9/เม.ย./2561 เวลา 13:30 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001การประชุมติดตามเร่งรัดงบประมาณ ครั้งที่ 7/2561กองคลังREM6108591034จุฑาภรณ์ สุขบรรจง
10/เม.ย./2561 - 10/เม.ย./2561 เวลา 13:30 - 16:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการคัดสรรเจ้าหน้าที่สหกรณ์เป็นหัวหน้าฝ่าย ครั้งที่ 2/2561สหกรณ์ออมทรัพย์REM6108581032นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
5/เม.ย./2561 - 5/เม.ย./2561 เวลา 09:30 - 12:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ สหกรณ์ออมทรัพย์REM6108571031นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
2/เม.ย./2561 - 2/เม.ย./2561 เวลา 13:30 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมข้าราชการสำนักฯสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6108561030นายณภัทร แพงโสภา
2/เม.ย./2561 - 2/เม.ย./2561 เวลา 13:00 - 16:30 น.ห้องประชุม 3001ประชุมหารือการขับเคลื่อนหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี อย่างยั่งยืนสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREM6108551029นางสาวณัฐปคัลภ์ เที่ยงธรรม
5/เม.ย./2561 - 5/เม.ย./2561 เวลา 10:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5001เตรียมความพร้อมการจัดงานพิธีรดน้ำขอพรฯเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561สำนักเลขานุการกรมREM6108541028นายนิคม นิรันดร์
29/มี.ค./2561 - 29/มี.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมปรับปรุงโครงสร้างกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM6108531027นางสาวฐิติมา สุทธิวาศ
30/มี.ค./2561 - 30/มี.ค./2561 เวลา 12:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมคณะอนุกรรมการสำนักงานกองทุนฯกทม.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6108521024นายอธิชัย มณีวงศ์
18/เม.ย./2561 - 18/เม.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมให้ความรู้ IOS 27001 : 2013ศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREM6108511023ศรายุทธ พิทูรสกุล
29/มี.ค./2561 - 29/มี.ค./2561 เวลา 13:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหาร ครั้งที่ 2/2561สหกรณ์ออมทรัพย์REM6108501022นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
9/เม.ย./2561 - 9/เม.ย./2561 เวลา 13:30 - 16:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 5/2561สหกรณ์ออมทรัพย์REM6108491021นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
4/เม.ย./2561 - 4/เม.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503สอบสัมภาษ พนักงานขับรถยนต์กรมการพัฒนาชุมชนกองคลังREM6108471019นางสาวอาภา เพ็งเลิก
27/มี.ค./2561 - 27/มี.ค./2561 เวลา 10:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี)กองแผนงานREM6108461018นายอำเภอ มาพวง
19/เม.ย./2561 - 19/เม.ย./2561 เวลา 13:30 - 16:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ ครั้งที่ 3/2561สหกรณ์ออมทรัพย์REM6108441016นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
19/เม.ย./2561 - 19/เม.ย./2561 เวลา 09:30 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการศึกษา ครั้งที่ 3/2561สหกรณ์ออมทรัพย์REM6108431015นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
3/เม.ย./2561 - 3/เม.ย./2561 เวลา 09:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5001นำเสนอรายงานการวิจัยโครงการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จในการดำเนินงาน วิสาหกิจเพื่อสังคมที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ สถาบันการพัฒนาชุมชนREM6108421014นางสาวโสภาพร วิศิษฏ์พงศ์
2/เม.ย./2561 - 2/เม.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุม นพบกองการเจ้าหน้าที่REM6108411013ธันยนันท์ ชาญตะบะ
18/เม.ย./2561 - 18/เม.ย./2561 เวลา 09:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001คณะทำงานส่งเสริมช่องทางการตลาดฯสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREM6108401012นางจุฑารัตน์ ชุนเกาะ
26/มี.ค./2561 - 26/มี.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002สัมภาษณ์ Hippsกองการเจ้าหน้าที่REM6108391011ธันยนันท์ ชาญตะบะ
3/เม.ย./2561 - 3/เม.ย./2561 เวลา 09:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมเจ้าหน้าที่สหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์REM6108381010นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
28/มี.ค./2561 - 28/มี.ค./2561 เวลา 13:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 503การดำเนินโครงการ OTOP Juniorสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6108371009น.ส.ณัฐพัชร์ แสงทอง
29/มี.ค./2561 - 29/มี.ค./2561 เวลา 09:00 - 16:30 น.ห้องประชุม 5001จัดเก็บข้อมูลในพื้นที่ของการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวภาคตะวันออกกองแผนงานREM6108361008นิภา เซ็มมี
29/มี.ค./2561 - 29/มี.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003ประชุมข้าราชการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน คั้งที่ 2/2561สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM6108351007นายสุวรรณ์ ตะเคียนเกลี้ยง
28/มี.ค./2561 - 28/มี.ค./2561 เวลา 13:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 5002การประชุมติดตามเร่งรัดงบประมาณ ครั้งที่ 6/2561กองคลังREM6108341006นางสาวจุฑาภรณ์ สุขบรรจง
18/พ.ค./2561 - 18/พ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ครั้งที่ 5/2561สหกรณ์ออมทรัพย์REM6108321004นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
23/เม.ย./2561 - 23/เม.ย./2561 เวลา 08:00 - 13:00 น.ห้องประชุม 3001ชมรมข้าราชการบำนาญ พช.สำนักเลขานุการกรมREM6108301002บุญศิริ เทพภูธร
5/เม.ย./2561 - 5/เม.ย./2561 เวลา 08:30 - 16:00 น.ห้องประชุม 3003จัดทำแผนบริหารกำลังคนกองการเจ้าหน้าที่REM6108291001นายสามภพ ศิริจันทรางกูร
3/เม.ย./2561 - 3/เม.ย./2561 เวลา 13:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะทำงานศึกษาผลกระทบจากร่าง พ.ร.บ.ฯสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREM6108281000นายกิตติทัศน์ นาสรร
23/เม.ย./2561 - 23/เม.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503ดีโฮปกองแผนงานREM610827999ณิชา เปรมจันทร์
20/เม.ย./2561 - 20/เม.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503ดีโฮปกองแผนงานREM610826998ณิชา เปรมจันทร์
19/เม.ย./2561 - 19/เม.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503ดีโฮปกองแผนงานREM610825997ณิชา เปรมจันทร์
17/พ.ค./2561 - 17/พ.ค./2561 เวลา 14:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมโครงการวิเทศกองแผนงานREM610824996พัลลภ ตันจริยภรณ์
20/ก.ค./2561 - 20/ก.ค./2561 เวลา 12:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003ฟังผลและพบแพทย์๕รงการตรวจสุขภาพประจำปี 2561สำนักเลขานุการกรมREM610823995นางสาวปณิชา ริมทอง
27/มิ.ย./2561 - 27/มิ.ย./2561 เวลา 06:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3003โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2561สำนักเลขานุการกรมREM610822994นางสาวปณิชา ริมทอง
26/มิ.ย./2561 - 26/มิ.ย./2561 เวลา 14:30 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003จัดสถานที่เตรียมโครงการตรวจสุขภาพสำนักเลขานุการกรมREM610821993นางสาวปณิชา ริมทอง
23/มี.ค./2561 - 23/มี.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002MOU หัตถกรรม ร่วมกับ บริติช เคานซิลสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610820990สภว.
29/มี.ค./2561 - 29/มี.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุม MOU บางกอกแอร์เวย์สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM610819989ธวัลรัตน์ เดชบุญมา
19/มี.ค./2561 - 19/มี.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมกองการเจ้าหน้าที่REM610818988ธันยนันท์ ชาญตะบะ
22/มี.ค./2561 - 22/มี.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001คลินิคแผนปฏิรูปองค์การกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM610817987นางสาวฐิติมา สุทธิวาศ
30/มี.ค./2561 - 30/มี.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมคณะทำงานกองการเจ้าหน้าที่REM610816986ธันยนันท์ ชาญตะบะ
20/มี.ค./2561 - 20/มี.ค./2561 เวลา 08:30 - 12:30 น.ห้องประชุม 5002เรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนฯกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610815985ภัทราวุธ ปะตังถาโต
22/มี.ค./2561 - 22/มี.ค./2561 เวลา 14:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503การประชุม 3 ฝ่าย สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM610813983นางสาวจิตรานุช เกัยรติอดิศร
27/มี.ค./2561 - 27/มี.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503สัมภาษณ์ นบพ. สภว.สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610810980นายณภัทร แพงโสภา
27/มี.ค./2561 - 27/มี.ค./2561 เวลา 08:30 - 16:30 น.ห้องประชุม 3003โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ขึ้นเครื่องบิน รอบ 6สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610809979สภว.
26/มี.ค./2561 - 26/มี.ค./2561 เวลา 15:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001คณะกรรมการอำนวยการและคณะะทำงานทอดผ้าป่า ครั้งที่ 2/2561สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM610808978ทิพย์วัลย์ สมบูรณ์ธนรัชต์
16/มี.ค./2561 - 16/มี.ค./2561 เวลา 09:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 503จัดทำร่าง TOR งาน OTOP Midyear 2018สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610807977นางสาวสุภาวดี ดำทรัพย์
15/มี.ค./2561 - 15/มี.ค./2561 เวลา 16:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503การลงนาม MOU ร่วมกับ Central Lab (Thailand)สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610806976สภว.
27/มี.ค./2561 - 27/มี.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมคณะกรรมการ ชดต.กองการเจ้าหน้าที่REM610805975ธันยนันท์ ชาญตะบะ
14/มี.ค./2561 - 14/มี.ค./2561 เวลา 13:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 503ทบทวนวาระงานกองการเจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่REM610804974สามภพ ศิริจันทรางกูร
14/มี.ค./2561 - 14/มี.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003ประชุมประจำเดือนสำนักพัฒนาทุนสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREM610803973น.ส.ฉัตรชญ์กรณ์ พงษ์ลภัสวรชัย
28/มี.ค./2561 - 28/มี.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003วิพากษ์แผน 20 ปีกองแผนงานREM610802972นายสรฤทธ จันสุข
20/มี.ค./2561 - 20/มี.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมติดตามงานสำนักฯสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610801971สภว.
20/มี.ค./2561 - 20/มี.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมติดตามงาน สภว.สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610800970สภว.
16/มี.ค./2561 - 16/มี.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003ประชุมสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610799969นายอธิชัย มณีวงศ์
26/มี.ค./2561 - 26/มี.ค./2561 เวลา 15:30 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001คณะทำงานทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ครั้งที่ 2สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM610798968นางสุภา พรหมชูแก้ว
25/ธ.ค./2561 - 25/ธ.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมติดตามงาน สภว.สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610796966งามศิริ ดาอ่ำ
18/ธ.ค./2561 - 18/ธ.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมติดตามงาน สภว.สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610795965งามศิริ ดาอ่ำ
11/ธ.ค./2561 - 11/ธ.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมติดตามงาน สภว.สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610794964งามศิริ ดาอ่ำ
4/ธ.ค./2561 - 4/ธ.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมติดตามงาน สภว.สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610793963งามศิริ ดาอ่ำ
27/พ.ย./2561 - 27/พ.ย./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมติดตามงาน สภว.สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610792962งามศิริ ดาอ่ำ
20/พ.ย./2561 - 20/พ.ย./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมติดตามงาน สภว.สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610791961งามศิริ ดาอ่ำ
13/พ.ย./2561 - 13/พ.ย./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมติดตามงาน สภว.สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610790960งามศิริ ดาอ่ำ
6/พ.ย./2561 - 6/พ.ย./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมติดตามงาน สภว.สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610789959งามศิริ ดาอ่ำ
30/ต.ค./2561 - 30/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมติดตามงาน สภว.สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610788958งามศิริ ดาอ่ำ
16/ต.ค./2561 - 16/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมติดตามงาน สภว.สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610787957งามศิริ ดาอ่ำ
9/ต.ค./2561 - 9/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมติดตามงาน สภว.สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610786956งามศิริ ดาอ่ำ
2/ต.ค./2561 - 2/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมติดตามงาน สภว.สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610785955งามศิริ ดาอ่ำ
25/ก.ย./2561 - 25/ก.ย./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมติดตามงาน สภว.สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610784954งามศิริ ดาอ่ำ
18/ก.ย./2561 - 18/ก.ย./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมติดตามงาน สภว.สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610783953งามศิริ ดาอ่ำ
11/ก.ย./2561 - 11/ก.ย./2561 เวลา 08:00 - 18:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมติดตามงาน สภว. และประชุมงาน OTOP Villageสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610782952งามศิริ ดาอ่ำ
4/ก.ย./2561 - 4/ก.ย./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมติดตามงาน สภว.สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610781951งามศิริ ดาอ่ำ
28/ส.ค./2561 - 28/ส.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมติดตามงาน สภว.สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610780950งามศิริ ดาอ่ำ
21/ส.ค./2561 - 21/ส.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมติดตามงาน สภว.สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610779949งามศิริ ดาอ่ำ
14/ส.ค./2561 - 14/ส.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมติดตามงาน สภว.สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610778948งามศิริ ดาอ่ำ
7/ส.ค./2561 - 7/ส.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมติดตามงาน สภว.สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610777947งามศิริ ดาอ่ำ
31/ก.ค./2561 - 31/ก.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมติดตามงาน สภว.สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610776946งามศิริ ดาอ่ำ
17/ก.ค./2561 - 17/ก.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมติดตามงาน สภว.สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610774944งามศิริ ดาอ่ำ
10/ก.ค./2561 - 10/ก.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมติดตามงาน สภว.สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610773943งามศิริ ดาอ่ำ
3/ก.ค./2561 - 3/ก.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมติดตามงาน สภว.สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610772942งามศิริ ดาอ่ำ
26/มิ.ย./2561 - 26/มิ.ย./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมติดตามงาน สภว.สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610771941งามศิริ ดาอ่ำ
19/มิ.ย./2561 - 19/มิ.ย./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมติดตามงาน สภว.สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610770940งามศิริ ดาอ่ำ
12/มิ.ย./2561 - 12/มิ.ย./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมติดตามงาน สภว.สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610769939งามศิริ ดาอ่ำ
5/มิ.ย./2561 - 5/มิ.ย./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมติดตามงาน สภว.สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610768938งามศิริ ดาอ่ำ
22/พ.ค./2561 - 22/พ.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมติดตามงาน สภว.สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610767937งามศิริ ดาอ่ำ
15/พ.ค./2561 - 15/พ.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมติดตามงาน สภว.สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610766936งามศิริ ดาอ่ำ
8/พ.ค./2561 - 8/พ.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมติดตามงาน สภว.สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610765935งามศิริ ดาอ่ำ
1/พ.ค./2561 - 1/พ.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมติดตามงาน สภว.สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610764934งามศิริ ดาอ่ำ
24/เม.ย./2561 - 24/เม.ย./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมติดตามงาน สภว.สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610763933งามศิริ ดาอ่ำ
17/เม.ย./2561 - 17/เม.ย./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมติดตามงาน สภว.สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610762932งามศิริ ดาอ่ำ
9/เม.ย./2561 - 9/เม.ย./2561 เวลา 13:00 - 15:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมติดตามงาน สภว.สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610761931งามศิริ ดาอ่ำ
13/มี.ค./2561 - 13/มี.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003ประชุมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM610760930ศิราภรณ์ ต่วนเย็น
20/มี.ค./2561 - 20/มี.ค./2561 เวลา 13:30 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003ประชุมคณะทำงานรับผิดชอบการดำเนินงานทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM610759929นางสุภา พรหมชูแก้ว
3/เม.ย./2561 - 3/เม.ย./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมติดตามงาน สภว.สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610758928สภว.
27/มี.ค./2561 - 27/มี.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมติดตามงาน สภว.สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610757927สภว.
19/มี.ค./2561 - 19/มี.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมคณะกรรมการกองการเจ้าหน้าที่REM610754924ธันยนันท์ ชาญตะบะ
26/มี.ค./2561 - 26/มี.ค./2561 เวลา 13:30 - 16:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 4/2561สหกรณ์ออมทรัพย์REM610753923นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
12/มี.ค./2561 - 12/มี.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003จัดทำสัญญากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610752922น.ส.กัลยาณี ณ ชาตรี
12/มี.ค./2561 - 12/มี.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ระบบรายงานข้อมูล กชช. 2ค ผนวก จปฐ.ศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREM610751921ดวงใจ พัทมุข
30/มี.ค./2561 - 30/มี.ค./2561 เวลา 08:00 - 13:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2561 สำนักเลขานุการกรมREM610750920นางสาวสรญา เชื้อเล็ก
8/มี.ค./2561 - 8/มี.ค./2561 เวลา 13:00 - 15:00 น.ห้องประชุม 5001ประคณะทำงานผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทกองคลังREM610749918นางสุนันทา บำรุงศิลป์
28/มี.ค./2561 - 28/มี.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมปรับปรุงโครงสร้างกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM610746915นางสาวฐิติมา สุทธิวาศ
15/พ.ค./2561 - 15/พ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001การประชุมจัดทำแผนฯ 20 ปี กองแผนงานREM610745914นายกฤษฎา สาคร
4/พ.ค./2561 - 4/พ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001การประชุมจัดทำแผนฯ 20 ปี กองแผนงานREM610744913นายกฤษฎา สาคร
3/พ.ค./2561 - 3/พ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001การประชุมจัดทำแผนฯ 20 ปีกองแผนงานREM610743912นายกฤษฎา สาคร
5/เม.ย./2561 - 5/เม.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมจัดทำแผนฯ 20 ปีกองแผนงานREM610742911นายกฤษฎา สาคร
4/เม.ย./2561 - 4/เม.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001การประชุมจัดทำแผนฯ 20 ปีกองแผนงานREM610741910นายกฤษฎา สาคร
22/มี.ค./2561 - 22/มี.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001การประชุมจัดทำแผนฯ 20 ปีกองแผนงานREM610740909นายกฤษฎา สาคร
21/มี.ค./2561 - 21/มี.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001การประชุมจัดทำแผนกฯ 20 ปีกองแผนงานREM610739908กฤษฎา สาคร
25/เม.ย./2561 - 25/เม.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001การประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนสรุปบทเรียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2561กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610738907สมธัญ เล็กเซ้ง
24/เม.ย./2561 - 24/เม.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมเชิงปฏิบัติการการสรุปบทเรียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2561กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610737906สมธัญ เล็กเซ้ง
26/มี.ค./2561 - 26/มี.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503สัมภาษณ์กองการเจ้าหน้าที่REM610736905ธันยนันท์ ชาญตะบะ
30/มี.ค./2561 - 30/มี.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร ครั้งที่3/2561กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610735904นายอธิชัย มณีวงศ์
13/มี.ค./2561 - 13/มี.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503การประชุมคณะกรรมการการกำหนดราคากลางของโครงการค่าบำรุงรักษาและพัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610734903อุดมพร ทับศฤงฆรา
12/มี.ค./2561 - 12/มี.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมคณะกรรมการกำนหดร่างขอบเขตของงานโครงการจัดทำคลังอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610732901อุดมพร ทับศฤงฆรา
13/มี.ค./2561 - 13/มี.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ติดตามตัวชี้วัดกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM610731900นางสาวอรพรรณ หิรัญศิริวัฒน์
13/มี.ค./2561 - 13/มี.ค./2561 เวลา 08:30 - 16:30 น.ห้องประชุม 5001ประชุมกองแผนงานกองแผนงานREM610730899นางสายชล สิงห์ซอม
6/มี.ค./2561 - 6/มี.ค./2561 เวลา 10:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมติดตามงาน สภว.สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610729898นายณัฐพล แสนคำ
6/มี.ค./2561 - 6/มี.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003ประชุมเครือข่าย OTOP Trader ครั้งที่ 1/2561สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610728897นางสาวพัชรียา เพ็ชรพราว
20/มี.ค./2561 - 20/มี.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 503ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610727896วันวิสา กาญจนะสมบัติ
19/มี.ค./2561 - 19/มี.ค./2561 เวลา 08:30 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610726895วันวิสา กาญจนะสมบัติ
12/มี.ค./2561 - 12/มี.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610725894วันวิสา กาญจนะสมบัติ
6/มี.ค./2561 - 6/มี.ค./2561 เวลา 14:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610724893วันวิสา กาญจนะสมบัติ
20/มี.ค./2561 - 20/มี.ค./2561 เวลา 09:00 - 16:30 น.ห้องประชุม 3001การประชุมกลั่นกรองคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 3/2561กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610723892กฤษณา อนันตพฤทธิ์
29/มี.ค./2561 - 29/มี.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5001การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่3/2561กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610722891กฤษณา อนันตพฤทธิ์
16/มี.ค./2561 - 16/มี.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเขตกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610721890นายอธิชัย มณีวงศ์
9/มี.ค./2561 - 9/มี.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001การบริหารทรัพยากรบุคคลกองการเจ้าหน้าที่REM610718887ธันยนันท์ ชาญตะบะ
18/มี.ค./2561 - 18/มี.ค./2561 เวลา 08:30 - 16:00 น.ห้องประชุม 3003ประชุมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯสหกรณ์ออมทรัพย์REM610715883นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
17/มี.ค./2561 - 17/มี.ค./2561 เวลา 08:30 - 16:00 น.ห้องประชุม 3003ประชุมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯสหกรณ์ออมทรัพย์REM610714882นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
20/มี.ค./2561 - 20/มี.ค./2561 เวลา 13:00 - 16:30 น.ห้องประชุม 5002ประเด็นหารือเกี่ยวกับ "ภาวะธุรกิจและแนวโน้ม รวมถึงมุมมองต่อภาพรวมเศรษฐกิจ" กองแผนงานREM610713881นายกฤษฎา สาคร
13/มี.ค./2561 - 13/มี.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการขับเคลื่อนยุทธศษสตร์กรมการพัฒนาชุมชนสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM610712880นางสาวสุชาดา ทศานนท์
6/มี.ค./2561 - 6/มี.ค./2561 เวลา 13:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับติดตั้งโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2561สหกรณ์ออมทรัพย์REM610711879นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
7/มี.ค./2561 - 7/มี.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002กลุ่มเจ้าหน้าที่จากกลุ่มประเทศแอฟริกาเข้าศึกษาดูงานกองแผนงานREM610710878สุกัญญา พลศรีลา
15/มี.ค./2561 - 15/มี.ค./2561 เวลา 13:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ ครั้งที่ 2/2561สหกรณ์ออมทรัพย์REM610708876นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
9/มี.ค./2561 - 9/มี.ค./2561 เวลา 09:30 - 12:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 3/2561สหกรณ์ออมทรัพย์REM610707875นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
15/มี.ค./2561 - 15/มี.ค./2561 เวลา 10:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3003ลงนามความร่วมมือกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREM610706874นายกิตติทัศน์ นาสรร
15/มี.ค./2561 - 15/มี.ค./2561 เวลา 09:30 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2/2561สหกรณ์ออมทรัพย์REM610704872นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
27/ก.พ./2561 - 27/ก.พ./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002คณะกรรมการสวัสดิการกรมการพัฒนาชุมชนสำนักเลขานุการกรมREM610703871นายเมธาพัฒน์ วงษ์ปา
23/ก.พ./2561 - 23/ก.พ./2561 เวลา 09:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 503การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองแผนงานREM610702870นิภา เซ็มมี
23/ก.พ./2561 - 23/ก.พ./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุม OTOP นวัตวิถีและชุมชนเข้มแข็งสำนักเลขานุการกรมREM610700868นางสาวรัตนา ขุนเคว็จ
2/มี.ค./2561 - 2/มี.ค./2561 เวลา 13:30 - 16:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหาร ครั้งที่ 1/2561สหกรณ์ออมทรัพย์REM610698866นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
20/เม.ย./2561 - 20/เม.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ครั้งที่ 4/2561สหกรณ์ออมทรัพย์REM610697865นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
16/มี.ค./2561 - 16/มี.ค./2561 เวลา 09:30 - 16:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ครั้งที่ 3/2561สหกรณ์ออมทรัพย์REM610696864นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
26/ก.พ./2561 - 26/ก.พ./2561 เวลา 13:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 5002การประชุมยกร่างหลักเกณฑ์การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอกองการเจ้าหน้าที่REM610695862นายกฤษดาพงศ์ ศรีเข้ม
28/ก.พ./2561 - 28/ก.พ./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมกองการเจ้าหน้าที่REM610694861ธันยนันท์ ชาญตะบะ
26/ก.พ./2561 - 26/ก.พ./2561 เวลา 08:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 503ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่กองการเจ้าหน้าที่REM610693860นางสาวเพ็ญนภา วรรณทอง
20/ก.พ./2561 - 20/ก.พ./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพกองทุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610692859นายอธิชัย มณีวงศ์
21/ก.พ./2561 - 21/ก.พ./2561 เวลา 08:30 - 16:30 น.ห้องประชุม 5001โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีกองแผนงานREM610691858น.ส.เตือนใจ บุญทิม
15/พ.ค./2561 - 15/พ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003การจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมฯ ประจำปี 2563กองแผนงานREM610689856นางสาวยุภารัตน์ ฟองคำมูล
4/พ.ค./2561 - 4/พ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003การจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมฯ ประจำปี 2563กองแผนงานREM610688855นางสาวยุภารัตน์ ฟองคำมูล
3/พ.ค./2561 - 3/พ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003การจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมฯ ประจำปี 2563กองแผนงานREM610687854นางสาวยุภารัตน์ ฟองคำมูล
5/เม.ย./2561 - 5/เม.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003การจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมฯ ประจำปี 2563กองแผนงานREM610686853นางสาวยุภารัตน์ ฟองคำมูล
4/เม.ย./2561 - 4/เม.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003การจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมฯ ประจำปี 2563กองแผนงานREM610685852นางสาวยุภารัตน์ ฟองคำมูล
22/มี.ค./2561 - 22/มี.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003การจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมฯ ประจำปี 2563กองแผนงานREM610684851นางสาวยุภารัตน์ ฟองคำมูล
21/มี.ค./2561 - 21/มี.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003การจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมฯ ประจำปี 2563กองแผนงานREM610683850นางสาวยุภารัตน์ ฟองคำมูล
20/ก.พ./2561 - 20/ก.พ./2561 เวลา 09:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561กองแผนงานREM610682849นายกฤษฎา สาคร
27/ก.พ./2561 - 27/ก.พ./2561 เวลา 08:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3003ประชุม ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานกองทุน ค.2/2561กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610681848นส.กาญจนา ปาละกะวงศ์
16/ก.พ./2561 - 16/ก.พ./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมกลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610680847นายอธิชัย มณีวงศ์
2/มี.ค./2561 - 2/มี.ค./2561 เวลา 09:00 - 14:00 น.ห้องประชุม 5001การประชุม อ.ก.พ. กรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2/2561กองการเจ้าหน้าที่REM610679846นายชลิต นพรัตน์
21/ก.พ./2561 - 21/ก.พ./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 503รายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่กองการเจ้าหน้าที่REM610677844นางสาวเพ็ญนภา วรรณทอง
15/ก.พ./2561 - 15/ก.พ./2561 เวลา 13:00 - 15:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมหน่วยงานภาคีโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจำหน่ายบนเครื่องบินสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610676843ปวีร์ณรัชต์ ผ่องคณะ
23/ก.พ./2561 - 23/ก.พ./2561 เวลา 08:30 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 2/2561กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610675842กฤษณา อนันตพฤทธิ์
16/ก.พ./2561 - 16/ก.พ./2561 เวลา 09:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5001การจัดทำคำของบประมาณกรมการพัฒนาชุมชนกองแผนงานREM610670837นิภา เซ็มมี
27/ก.พ./2561 - 27/ก.พ./2561 เวลา 09:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5002หารือการดำเนินงาน MOU บางกอกแอร์เวย์สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM610669836นางสาวธวัลรัตน์ เดชบุญมา
19/ก.พ./2561 - 19/ก.พ./2561 เวลา 13:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมประจำเดือนสำนักตรวจสำนักตรวจราชการREM610667834นางกิตติกานต์ โคตรมา
22/ก.พ./2561 - 22/ก.พ./2561 เวลา 13:00 - 18:00 น.ห้องประชุม 503การประชุม 3 ฝ่าย: ทีมหารือร่วมระหว่างภาคเอกชนและทีมงานส่วนกลาง การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM610666833นางสาวจิตรานุช เกัยรติอดิศร
27/ก.พ./2561 - 27/ก.พ./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001คณะกรรมการฯโครงการทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM610665832นางสุภา พรหมชูแก้ว
23/ก.พ./2561 - 23/ก.พ./2561 เวลา 13:30 - 16:30 น.ห้องประชุม 3001ร่างพ.ร.บ.สถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. ....สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREM610661828นายกิตติทัศน์ นาสรร
14/ก.พ./2561 - 14/ก.พ./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมปรับปรุงโครงสร้างกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM610660827ฐิติมา สุทธิวาศ
15/ก.พ./2561 - 15/ก.พ./2561 เวลา 09:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 503การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนงานกองการเจ้าหน้าที่REM610659826นายชลิต นพรัตน์
20/ก.พ./2561 - 20/ก.พ./2561 เวลา 14:00 - 16:30 น.ห้องประชุม 503ประชุมคณะทำงา่นจัดการความรู้ กองแผนงานกองแผนงานREM610658825นางสาวกนกนิจ พนาวาส
19/ก.พ./2561 - 19/ก.พ./2561 เวลา 11:00 - 16:30 น.ห้องประชุม 503ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมการพัฒนาชุมชนกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมข้าราชการREM610657824นางสาวจงกลนี งามทรง
14/ก.พ./2561 - 14/ก.พ./2561 เวลา 09:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมกำหนดแนวทางดำเนินงานโครงการ Way of Life สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM610655822นางสาวสุชาดา ทศานนท์
19/ก.พ./2561 - 19/ก.พ./2561 เวลา 13:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมคณะกรรมการยกร่างหลักเกณฑ์การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอกองการเจ้าหน้าที่REM610654821นายกฤษดาพงศ์ ศรีเข้ม
15/ก.พ./2561 - 15/ก.พ./2561 เวลา 13:00 - 16:30 น.ห้องประชุม 3001ประชุมชี้แจงการดำเนินงานของกลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610653820เมรินทร์ รัชชนะธรรม
13/ก.พ./2561 - 13/ก.พ./2561 เวลา 10:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมโครงการรวมพลังมวลชนสร้างจิตอาสาพัฒนาชุมชน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ไทยนิยมยั่งยืนสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM610652818นางสาวพวงเพชร ทิพย์ทอง
16/ก.พ./2561 - 16/ก.พ./2561 เวลา 09:30 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการศึกษา ครั้งที่ 1/2561สหกรณ์ออมทรัพย์REM610651817นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
8/ก.พ./2561 - 8/ก.พ./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมปรับปรุงโครงสร้างกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM610649815นางสาวนุจรีย์ ตุ้มคง
7/ก.พ./2561 - 7/ก.พ./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 503การประชุมกลุ่มงานบริหารงบประมาณกองคลังREM610647813จุฑาภรณ์ สุขบรรจง
14/ก.พ./2561 - 14/ก.พ./2561 เวลา 14:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ ครั้งที่ 1/2561สหกรณ์ออมทรัพย์REM610646812นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
7/ก.พ./2561 - 7/ก.พ./2561 เวลา 13:30 - 16:30 น.ห้องประชุม 5001ประชุมจิตอาสา อุ่นไอรักสำนักเลขานุการกรมREM610645811นางจิตสุภา ผดุงเจริญ
6/ก.พ./2561 - 6/ก.พ./2561 เวลา 13:30 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละกลุ่มงานสถาบันการพัฒนาชุมชนREM610644810นาชนะพล ศิริวรรณ
28/ก.พ./2561 - 28/ก.พ./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร ครั้งที่2/2561กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610643809นายอธิชัย มณีวงศ์
6/ก.พ./2561 - 6/ก.พ./2561 เวลา 08:00 - 13:00 น.ห้องประชุม 503การจัดทำหลักเกณฑ์ การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลังกองการเจ้าหน้าที่REM610642808ชลิต นพรัตน์
5/ก.พ./2561 - 5/ก.พ./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001เตรียมการโครงการดีโฮป ฟุกุโอกะกองแผนงานREM610641807nicha premjan
5/ก.พ./2561 - 5/ก.พ./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503ประเมินความเหมาะสม (สัมภาษณ์) ผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศสถาบันการพัฒนาชุมชนREM610640806นางสาวกุลนิษฐ์ บัวหลวง
15/ก.พ./2561 - 15/ก.พ./2561 เวลา 10:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001การประชุมกลั่นกรองคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 2/2561กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610639805กฤษณา อนันตพฤทธิ์
22/ก.พ./2561 - 22/ก.พ./2561 เวลา 12:00 - 16:30 น.ห้องประชุม 5001การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีครั้งที่ 2/2561กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610638804กฤษณา อนันตพฤทธิ์
5/ก.พ./2561 - 5/ก.พ./2561 เวลา 08:30 - 12:00 น.ห้องประชุม 5002เตรียมความพร้อมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีกองแผนงานREM610637803นิภา เซ็มมี
22/ก.พ./2561 - 22/ก.พ./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002A Workshop on Poor Identification and Poverty Alleviationศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREM610636802นางสาวดวงใจ พัทมุข
5/ก.พ./2561 - 5/ก.พ./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมปรับปรุงโครงสร้างกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM610635801นางสาวนุจรีย์ ตุ้มคง
13/มี.ค./2561 - 13/มี.ค./2561 เวลา 12:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003ฟังผลการตรวจติดตาม (โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2560)สำนักเลขานุการกรมREM610634800นางสาวปณิชา ริมทอง
8/มี.ค./2561 - 8/มี.ค./2561 เวลา 06:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3003โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2560 (ตรวจติดตาม)สำนักเลขานุการกรมREM610633799นางสาวปณิชา ริมทอง
2/ก.พ./2561 - 2/ก.พ./2561 เวลา 08:30 - 12:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีกองแผนงานREM610632798นิภา เซ็มมี
7/ก.พ./2561 - 7/ก.พ./2561 เวลา 10:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์กองประชาสัมพันธ์REM610631797นางสาวเปรมวดี มีสวัสดิ์
26/ก.พ./2561 - 26/ก.พ./2561 เวลา 09:30 - 16:30 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 2/2561สหกรณ์ออมทรัพย์REM610629795นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
12/ก.พ./2561 - 12/ก.พ./2561 เวลา 13:30 - 16:30 น.ห้องประชุม 5002ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 1/2561สหกรณ์ออมทรัพย์REM610628794นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
31/ม.ค./2561 - 31/ม.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003ประชุมซักซ้อมโครงการบริหารการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมฯ (ท่องเที่ยวชุมชน)กองแผนงานREM610627793นายอำเภอ มาพวง
30/ม.ค./2561 - 30/ม.ค./2561 เวลา 15:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503การดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโครงการสร้างอัตลักษณ์หมู่บ้านท่องเที่ยวสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610626792น.ส.ณัฐพัชร์ แสงทอง
2/ก.พ./2561 - 2/ก.พ./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561กองแผนงานREM610625791กฤษฎา สาคร
19/ก.พ./2561 - 19/ก.พ./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเขต ครั้งที่ 2/2561กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610624789นายอธิชัย มณีวงศ์
29/ม.ค./2561 - 29/ม.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุม ประจำเดือนกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM610623788ฐิติมา สุทธิวาศ
15/ก.พ./2561 - 15/ก.พ./2561 เวลา 08:30 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 35 ครั้งที่ 2/2560สหกรณ์ออมทรัพย์REM610622787นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
29/ม.ค./2561 - 29/ม.ค./2561 เวลา 15:30 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002นำเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการค้นหาต้นแบบ การต่อยอดและขยายผลการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM610617782นางสาวสุพัตรา สอแสง
31/ม.ค./2561 - 31/ม.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503ประชุม กองการเจ้าหน้าที่REM610615780ธันยนันท์ ชาญตะบะ
13/ก.พ./2561 - 13/ก.พ./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมการขับเคลื่อนภารกิจกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610614779นางสาวเหมือนจันทร์ พัฒโร
29/ม.ค./2561 - 29/ม.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมการพัฒนาชุมชนกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมข้าราชการREM610613778นางสาวจงกลนี งามทรง
5/ก.พ./2561 - 5/ก.พ./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002เตรียมความพร้อมคณะทำงานดูงานและอบรมดีโฮปประเทศญี่ปุ่นกองแผนงานREM610612777นาง.ณิชา เปรมจันทร์
19/ก.พ./2561 - 19/ก.พ./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003แสดงตนพัฒนากรบรรจุใหม่กองการเจ้าหน้าที่REM610611774เพ็ญนภา วรรณทอง
13/ก.พ./2561 - 13/ก.พ./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003แสดงตนพัฒนากรบรรจุใหม่กองการเจ้าหน้าที่REM610609772เพ็ญนภา วรรณทอง
22/ม.ค./2561 - 22/ม.ค./2561 เวลา 09:30 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมสรุปงานเพื่อจัดทำโครงการของบประมาณพิเศษสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610604767นายณภัทร แพงโสภา
24/ม.ค./2561 - 24/ม.ค./2561 เวลา 10:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมกำหนดกิจกรรมในการบริหารจัดการขยะชุมชนสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM610594757นายเกียรติภูมิ พิมพะสาลี
26/ม.ค./2561 - 26/ม.ค./2561 เวลา 10:30 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะทำงานสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อหาผู้รับผิดเงินค่ามัดจำซื้ออาวุธปืนสหกรณ์ออมทรัพย์REM610593756นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
23/ม.ค./2561 - 23/ม.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2561สำนักเลขานุการกรมREM610591754นางสาวศรัญญา บุญเพ็ง
19/ม.ค./2561 - 19/ม.ค./2561 เวลา 09:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3003ประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลกองการเจ้าหน้าที่REM610590753นายสมภพ หิรัญศิริวัฒน์
29/มี.ค./2561 - 29/มี.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001จัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ระยะ 20 ปีกองแผนงานREM610589752นายสรฤทธ จันสุข
20/มี.ค./2561 - 20/มี.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003จัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ระยะ 20 ปีกองแผนงานREM610588751นายสรฤทธ จันสุข
16/มี.ค./2561 - 16/มี.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001จัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ระยะ 20 ปีกองแผนงานREM610587750นายสรฤทธ จันสุข
14/มี.ค./2561 - 14/มี.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001จัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ระยะ 20 ปีกองแผนงานREM610586749นายสรฤทธ จันสุข
9/มี.ค./2561 - 9/มี.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001จัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ระยะ 20 ปีกองแผนงานREM610585748นายสรฤทธ จันสุข
22/ก.พ./2561 - 22/ก.พ./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001จัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ระยะ 20 ปีกองแผนงานREM610584747นายสรฤทธ จันสุข
28/มี.ค./2561 - 28/มี.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ครั้งที่ 9 - 10 จัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ระยะ 20 ปีกองแผนงานREM610583746นายสรฤทธ จันสุข
19/มี.ค./2561 - 19/มี.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003ครั้งที่ 8 จัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ระยะ 20 ปีกองแผนงานREM610582745นายสรฤทธ จันสุข
13/มี.ค./2561 - 13/มี.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ครั้งที่ 5 -7 จัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ระยะ 20 ปีกองแผนงานREM610581744นายสรฤทธ จันสุข
8/มี.ค./2561 - 8/มี.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ครั้งที่ 3 - 4 จัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ระยะ 20 ปีกองแผนงานREM610580743นายสรฤทธ จันสุข
5/มี.ค./2561 - 5/มี.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ครั้งที่ 2 จัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ระยะ 20 ปีกองแผนงานREM610579742นายสรฤทธ จันสุข
21/ก.พ./2561 - 21/ก.พ./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ครั้งที่ 1 จัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ระยะ 20 ปีกองแผนงานREM610578741สรฤทธ
25/ม.ค./2561 - 25/ม.ค./2561 เวลา 08:30 - 16:30 น.ห้องประชุม 5002ประชุมการจัดทำแผนกองฯกองแผนงานREM610577740นางสายชล สิงห์ซอม
19/ม.ค./2561 - 19/ม.ค./2561 เวลา 09:30 - 12:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์REM610576739นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
30/ม.ค./2561 - 30/ม.ค./2561 เวลา 08:30 - 16:30 น.ห้องประชุม 5001ประชุมกองแผนงานกองแผนงานREM610575738นางสายชล สิงห์ซอม
17/ม.ค./2561 - 17/ม.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมปรับปรุงโครงสร้างกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM610574737นางสาวนุจรีย์ ตุ้มคง
26/ม.ค./2561 - 26/ม.ค./2561 เวลา 09:00 - 15:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM610572735นางสาวธิภาพรรณ มีแสงเงิน
26/ม.ค./2561 - 26/ม.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน OTOP ภูมิภาคสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610571734ปวิตรี
25/ม.ค./2561 - 25/ม.ค./2561 เวลา 09:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน OTOP ภูมิภาค และ OTOP To The Townสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610570733ปวิตรี
24/ม.ค./2561 - 24/ม.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน OTOP ภูมิภาค และ To The Townสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610569732ปวิตรี
23/ม.ค./2561 - 23/ม.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน OTOP ภูมิภาค และ TO The Townสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610568731ปวิตรี
22/ม.ค./2561 - 22/ม.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน OTOP ภูมิภาค และ TO The Town (เตรียมความพร้อมก่อนจัดงาน)สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610567730ปวิตรี
19/ม.ค./2561 - 19/ม.ค./2561 เวลา 09:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503การประชุมคัดเลือกบูท 5 จุด OTOP ภูมิภาคสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610566729ปวิตรี
18/ม.ค./2561 - 18/ม.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน OTOP TO The Townสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610565728ปวิตรี
17/ม.ค./2561 - 17/ม.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน OTOP ภูมิภาคสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610564727ปวิตรี
12/ม.ค./2561 - 12/ม.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน OTOP ภูมิภาคสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610563726ปวิตรี
19/ม.ค./2561 - 19/ม.ค./2561 เวลา 16:00 - 18:00 น.ห้องประชุม 5001ต้อนรับสมาคมการค้าไทย จีนกองแผนงานREM610562725นายประพันธ์ จันแดง
22/ม.ค./2561 - 22/ม.ค./2561 เวลา 12:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมประจำเดือนสำนักตรวจราชการสำนักตรวจราชการREM610561724นางกิตติกานต์ โคตรมา
26/ม.ค./2561 - 26/ม.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานกองทุนสตรี ครั้งที่ 1/2561กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610560723กรปภา บุตรโยธี
11/ม.ค./2561 - 11/ม.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 1/2561กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610559722กรปภา บุตรโยธี
16/ม.ค./2561 - 16/ม.ค./2561 เวลา 13:30 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002การประชุมทีมประสานสามฝ่าย รัฐ - เอกชนสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM610558721นายฉัตริน สุวรรณหงส์
19/ม.ค./2561 - 19/ม.ค./2561 เวลา 14:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองการประชุมกรมฯ ครั้งที่ 1/2561สำนักเลขานุการกรมREM610557720ศรัญญา บุญเพ็ง
12/ก.พ./2561 - 12/ก.พ./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2561กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610556719นายอธิชัย มณีวงศ์
31/ม.ค./2561 - 31/ม.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุม อ.ก.พ. กรมการพัมนาชุมชน ครั้งที่ 1/2561กองการเจ้าหน้าที่REM610555718นางสาวรษิกา สีหะจุฬางกูร
12/ม.ค./2561 - 12/ม.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001วางแผนอัตรากำลังกองการเจ้าหน้าที่REM610553715ธันยนันท์
18/ม.ค./2561 - 18/ม.ค./2561 เวลา 10:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3003การประชุมกลั่นกรองคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 1/2561กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610552714กฤษณา อนันตพฤทธิ์
21/ก.พ./2561 - 21/ก.พ./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002A Workshop on Poor Identification and Poverty Alleviationศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREM610551713นางสาวดวงใจ พัทมุข
20/ก.พ./2561 - 20/ก.พ./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002A Workshop on Poor Identification and Poverty Alleviationศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREM610550712นางสาวดวงใจ พัทมุข
16/ม.ค./2561 - 16/ม.ค./2561 เวลา 09:30 - 12:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์REM610549711นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
24/ม.ค./2561 - 24/ม.ค./2561 เวลา 09:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑กองการเจ้าหน้าที่REM610548710ชลิต นพรัตน์
12/ม.ค./2561 - 12/ม.ค./2561 เวลา 09:00 - 16:30 น.ห้องประชุม 3002ประชุมกองประชาสัมพันธ์กองประชาสัมพันธ์REM610547709นางสาวยอดขวัญ ว่านเครือ
9/ม.ค./2561 - 9/ม.ค./2561 เวลา 13:30 - 17:00 น.ห้องประชุม 503การประชุมทีมประสานสามฝ่าย สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM610546708นายฉัตริน ุสุวรรณหงส์
12/ม.ค./2561 - 12/ม.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมพิจารณาผู้รับจ้างโครงการ OTOP ภูมิภาค/OTOP To The Townสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610545706ปวิตรี
11/ม.ค./2561 - 11/ม.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503การประชุมพิจารณาผู้รับจ้างโครงการ OTOP ภูมิภาค / OTOP To The Townสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610544705ปวิตรี
10/ม.ค./2561 - 10/ม.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503การประชุมพิจารณาผู้รับจ้าง โครงการ OTOP ภูมิภาค/ OTOP To The Townสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610543704ปวิตรี
26/ม.ค./2561 - 26/ม.ค./2561 เวลา 13:30 - 16:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์REM610542703นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
11/ม.ค./2561 - 11/ม.ค./2561 เวลา 08:30 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมสำนักประจำเดือนสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM610541702ศิราภรณ์ ต่วนเย็น
22/ม.ค./2561 - 22/ม.ค./2561 เวลา 14:00 - 16:30 น.ห้องประชุม 5001ประชุมรับฟังรายงานผลโครงการการค้นหาต้นแบบ การต่อยอด และขยายผลความสำเร็จการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM610540701นางอาภร โพธิ์เจริญ
8/ม.ค./2561 - 8/ม.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001กลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610538699นายอธิชัย มณีวงศ์
12/ม.ค./2561 - 12/ม.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003การจัดทำแผนแม่บทการส่งเสริมความเสมิภาคระหว่างหญิงชาย พ.ศ. 2561 - 2564กองการเจ้าหน้าที่REM610536697นายสามภพ ศิริจันทรางกูร
11/ม.ค./2561 - 11/ม.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003จัดกิจกรรม “จปฐ. UPDATE 2018 : ลดความเหลื่อมล้ำ ก้าวข้ามความจน” กองประชาสัมพันธ์REM610535696นายธนชล คูณสวัสดิ์
14/ม.ค./2561 - 14/ม.ค./2561 เวลา 07:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมเชิงงปฏิบัติการกองการเจ้าหน้าที่REM610534695นางสุภาวดี สุขคำ
13/ม.ค./2561 - 13/ม.ค./2561 เวลา 07:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมเชิงปฏิบัติการกองการเจ้าหน้าที่REM610533694นางสุภาวดี สุขคำ
5/ม.ค./2561 - 5/ม.ค./2561 เวลา 10:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหาร ครั้งที่ 3สหกรณ์ออมทรัพย์REM610532693นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
9/ม.ค./2561 - 9/ม.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะทำงานดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการวางแผนและบริหารกำลังคนของส่วนราชการกองการเจ้าหน้าที่REM610531692นายชลิต นพรัตน์
12/ม.ค./2561 - 12/ม.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003กำหนดการกิจกรรม “จปฐ. UPDATE 2018 : ลดความเหลื่อมล้ำ ก้าวข้ามความจน” กองประชาสัมพันธ์REM610530691นายธนชล คูณสวัสดิ์
12/ม.ค./2561 - 12/ม.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003กำหนดการกิจกรรม “จปฐ. UPDATE 2018 : ลดความเหลื่อมล้ำ ก้าวข้ามความจน” กองประชาสัมพันธ์REM610529690นายธนชล คูณสวัสดิ์
9/ม.ค./2561 - 9/ม.ค./2561 เวลา 09:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 503โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง CEสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM610527688นางสาวธิภาพรรณ มีแสงเงิน
10/ม.ค./2561 - 10/ม.ค./2561 เวลา 09:30 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 5สหกรณ์ออมทรัพย์REM610523684นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
8/ม.ค./2561 - 8/ม.ค./2561 เวลา 13:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 24สหกรณ์ออมทรัพย์REM610522682นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
5/ม.ค./2561 - 5/ม.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมประจำเดือนสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREM610521681น.ส.ฉัตรชญ์กรณ์ พงษ์ลภัสวรชัย
19/ม.ค./2561 - 19/ม.ค./2561 เวลา 09:00 - 16:30 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกรมการพัฒนาชุมชนสำนักเลขานุการกรมREM610520680นายสิทธิชัย ปาหุไณยกุล
25/ม.ค./2561 - 25/ม.ค./2561 เวลา 09:00 - 16:30 น.ห้องประชุม 5001การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 1/2561กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610519679กฤษณา อนันตพฤทธิ์
18/ม.ค./2561 - 18/ม.ค./2561 เวลา 09:00 - 16:30 น.ห้องประชุม 3002การประชุมกลั่นกรองคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีครั้งที่ 1/2561กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610518678กฤษณา อนันตพฤทธิ์
25/เม.ย./2561 - 25/เม.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะกรรมการ PMQAกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM610516676นางสรัลนุช โพธิ๋ชัยโย
4/เม.ย./2561 - 4/เม.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะกรรมการ PMQAกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM610515675นางสรัลนุช โพธิ๋ชัยโย
6/มี.ค./2561 - 6/มี.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะกรรมการ PMQAกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM610514674นางสรัลนุช โพธิ๋ชัยโย
23/ก.พ./2561 - 23/ก.พ./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะกรรมการ PMQAกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM610513673นางสรัลนุช โพธิ๋ชัยโย
9/ม.ค./2561 - 9/ม.ค./2561 เวลา 12:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003จัดกิจกรรมแถลงข่าวรณรงค์เชิญชวนจัดเก็บข้อมูล จปฐ ระดับประเทศกองประชาสัมพันธ์REM610512672นายธนชล คูณสวัสดิ์
12/ม.ค./2561 - 12/ม.ค./2561 เวลา 09:30 - 16:30 น.ห้องประชุม 3001กำหนดกรอบการประเมินผลและร่างขอบเขตของงาน การจ่้างที่ปรึกษาประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กองแผนงานREM610507667นางสาวกนกนิจ พนาวาส
4/ม.ค./2561 - 4/ม.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร เขตกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610506666นายอธิชัย มณีวงศ์
31/ม.ค./2561 - 31/ม.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ปรับปรุงโครงสร้างกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM610503663นางสาวนุจรีย์ ตุ้มคง
7/ก.พ./2561 - 7/ก.พ./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ปรับปรุงโครงสร้างกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM610502662นางสาวนุจรีย์ ตุ้มคง
9/ก.พ./2561 - 9/ก.พ./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ปรับปรุงโครงสร้างกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM610501661นางสาวนุจรีย์ ตุ้มคง
5/ก.พ./2561 - 5/ก.พ./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ปรับปรุงโครงสร้างกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM610500660นางสาวนุจรีย์ ตุ้มคง
17/ม.ค./2561 - 17/ม.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ปร้บปรุงโครงสร้างกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM610499659นางสาวนุจรีย์ ตุ้มคง
30/ม.ค./2561 - 30/ม.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ปรับปรุงโครงสร้างกรมฯกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM610498658นางสาวนุจรีย์ ตุ้มคง
12/ม.ค./2561 - 12/ม.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ปรับปรุงโครงสร้างกรมฯกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM610497657นางสาวนุจรีย์ ตุ้มคง
4/ม.ค./2561 - 4/ม.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันการพัฒนาชุมชนสถาบันการพัฒนาชุมชนREM610494654นาชนะพล ศิริวรรณ
26/ธ.ค./2560 - 26/ธ.ค./2560 เวลา 14:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมฝ่ายสารบรรณ สำนักงานเลขานุการกรมสำนักเลขานุการกรมREM610492652นางสาวนุชรัตน์ วงศ์อนุ
25/ธ.ค./2560 - 25/ธ.ค./2560 เวลา 09:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM610491651นางสาวธิภาพรรณ มีแสงเงิน
29/ธ.ค./2560 - 29/ธ.ค./2560 เวลา 09:00 - 16:30 น.ห้องประชุม 5002โครงการจัดทำสารสนเทศของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยระบบลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management : CRM) สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM610490650นางสาวธิภาพรรณ มีแสงเงิน
29/ธ.ค./2560 - 29/ธ.ค./2560 เวลา 09:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 23/2560สหกรณ์ออมทรัพย์REM610489649นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
15/ม.ค./2561 - 15/ม.ค./2561 เวลา 09:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ครั้งที่ 15สหกรณ์ออมทรัพย์REM610488648นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
9/ม.ค./2561 - 9/ม.ค./2561 เวลา 09:30 - 16:30 น.ห้องประชุม 5002การวางกรอบการประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2กองแผนงานREM610487647นางสาวกนกนิจ พนาวาส
25/ธ.ค./2560 - 25/ธ.ค./2560 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมสำนักตรวจสำนักตรวจราชการREM610485645วิลาสินี
1/ก.พ./2561 - 1/ก.พ./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุม PMQAกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM610484643นางสรัลนุช โพธิ๋ชัยโย
18/ม.ค./2561 - 18/ม.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุม PMQAกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM610483642นางสรัลนุช โพธิ๋ชัยโย
4/ม.ค./2561 - 4/ม.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานครกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610482641นายอธิชัย มณีวงศ์
14/ธ.ค./2560 - 14/ธ.ค./2560 เวลา 09:00 - 15:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง CEสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM610481640นางสาวธิภาพรรณ มีแสงเงิน
21/ธ.ค./2560 - 21/ธ.ค./2560 เวลา 08:30 - 13:00 น.ห้องประชุม 3001เรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนของ สกส.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610480639นายภัทราวุธ ปะตังถาโต
13/ธ.ค./2560 - 13/ธ.ค./2560 เวลา 10:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมหารือการจัดทำประกันชีวิตสหกรณ์ออมทรัพย์REM610479638นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
12/ธ.ค./2560 - 12/ธ.ค./2560 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3003สัมนาลูกจ้างฯกองคลังREM610478637ราเชนทร์
19/ธ.ค./2560 - 19/ธ.ค./2560 เวลา 09:30 - 16:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 22/2560สหกรณ์ออมทรัพย์REM610477636นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
25/ม.ค./2561 - 25/ม.ค./2561 เวลา 08:30 - 16:00 น.ห้องประชุม 3003ประชุมชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการสร้างภาพลักษณ์พัฒนากรสู่รั้วมหาวิทยาลัยกองการเจ้าหน้าที่REM610476635นายสามภพ ศิริจันทรางกูร
18/ธ.ค./2560 - 18/ธ.ค./2560 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3003นับคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯสหกรณ์ออมทรัพย์REM610475634นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
20/ธ.ค./2560 - 20/ธ.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003อัตรากำลังกองการเจ้าหน้าที่REM610474633ธันยนันท์ ชาญตะบะ
29/ม.ค./2561 - 29/ม.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503เตรียมความพร้อมก่อนดำเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสมรรถนะผู้บริหารระดับสูงสถาบันการพัฒนาชุมชนREM610472631น.ส.พาฝัน ปานเปี่ยมโภช
8/ธ.ค./2560 - 8/ธ.ค./2560 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001การจัดงาน OTOP City 2017สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610469628ยุคลพร เขียวม่วง
25/ธ.ค./2560 - 25/ธ.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREM610468627นางสาวดวงใจ พัทมุข
13/ธ.ค./2560 - 13/ธ.ค./2560 เวลา 09:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ กำหนดแนวทางการดำเนินงานจัดการความรู้ ประจำปี 2561สถาบันการพัฒนาชุมชนREM610467626นางสาวชาลินี จันทรากุล
20/ธ.ค./2560 - 20/ธ.ค./2560 เวลา 08:30 - 16:30 น.ห้องประชุม 3001ประชุมกองแผนงานกองแผนงานREM610466625นางสายชล สิงห์ซอม
7/ธ.ค./2560 - 7/ธ.ค./2560 เวลา 08:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3003การประชุมความร่วมมือ ร่วมกับมูลนิธิสัมมาชีพสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM610465624นางสาวธิภาพรรณ มีแสงเงิน
21/ธ.ค./2560 - 21/ธ.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003อัตรากำลังกองการเจ้าหน้าที่REM610463621ธันยนันท์ ชาญตะบะ
22/ธ.ค./2560 - 22/ธ.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003อัตรกำลังกองการเจ้าหน้าที่REM610461619ธันยนันท์ ชาญตะบะ
19/ธ.ค./2560 - 19/ธ.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานการกำหนดตำแหน่งระดับสูงกองการเจ้าหน้าที่REM610454612ชลิต นพรัตน์
22/ธ.ค./2560 - 22/ธ.ค./2560 เวลา 12:30 - 16:30 น.ห้องประชุม 5001คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 10/2560กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610452610กฤษณา อนันตพฤทธิ์
9/ม.ค./2561 - 9/ม.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001การประชุมคณะอนุกรรมบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 7/2561กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610451609นายอธิชัย มณีวงศ์
23/ธ.ค./2560 - 23/ธ.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003อัตรากำลังกองการเจ้าหน้าที่REM610446604ธันยนันท์ ชาญตะบะ
17/ธ.ค./2560 - 17/ธ.ค./2560 เวลา 09:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003โครงการเสริมสร้างจริยธรรมแก่ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมข้าราชการREM610444602น.ส.สุพัตรา วันนู
26/ธ.ค./2560 - 26/ธ.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะทำงาน PMQA ครั้งที่ 2กลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM610443601นางสาวฐิติมา สุทธิวาศ
6/ธ.ค./2560 - 6/ธ.ค./2560 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะทำงาน ค่านิยมกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM610442600นางสาวฐิติมา สุทธิวาศ
4/ธ.ค./2560 - 4/ธ.ค./2560 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมนำเสนอผลงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM610441599นางสาวฐิติมา สุทธิวาศ
7/ธ.ค./2560 - 7/ธ.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003ประชุมวางแผนอัตรกำลังกองการเจ้าหน้าที่REM610440598ธันยนันท์ ชาญตะบะ
27/พ.ย./2560 - 27/พ.ย./2560 เวลา 14:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะกรรมการคัดสรรผลิตภัณฑ์ ของฝากฯสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610436594ภูษณิศา สุวงษ์
21/ธ.ค./2560 - 21/ธ.ค./2560 เวลา 13:30 - 16:30 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ ครั้งที่ 11/2560สหกรณ์ออมทรัพย์REM610435592นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
15/ธ.ค./2560 - 15/ธ.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001การจัดทำสารสนเทศของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยระบบลูกค้าสัมพันธ์สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM610434591นางสาวธิภาพรรณ มีแสงเงิน
30/พ.ย./2560 - 30/พ.ย./2560 เวลา 08:30 - 16:30 น.5001งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562กองแผนงานREM610427584นิภา เซ็มมี
17/ม.ค./2561 - 17/ม.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.3003กิจกรรมพัฒนาชุมชน : พัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางานกองแผนงานREM610425582สรฤทธ จันสุข
1/ธ.ค./2560 - 1/ธ.ค./2560 เวลา 14:00 - 17:00 น.5001การคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านพัฒนาชุมชนสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM610424580พรทิพย์
30/พ.ย./2560 - 30/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.3003ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานกองทุน สกส.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610423579กรปภา
23/พ.ย./2560 - 23/พ.ย./2560 เวลา 14:00 - 16:00 น.5001ประชุมการประชาสัมพันธ์งาน otop city 2017กองประชาสัมพันธ์REM610421577เปรมวดี มีสวัสดิ์
7/ธ.ค./2560 - 7/ธ.ค./2560 เวลา 13:30 - 16:00 น.5001ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกร์ฯสหกรณ์ออมทรัพย์REM610420576นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
27/พ.ย./2560 - 27/พ.ย./2560 เวลา 09:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน OTOP JUNIORสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610419575นางสาวณัชพัชร์ แสงทอง
22/ธ.ค./2560 - 22/ธ.ค./2560 เวลา 09:30 - 16:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการดเนินการสหกรณ์ฯ ครั้งที่ 14/2560สหกรณ์ออมทรัพย์REM610413568นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
26/ธ.ค./2560 - 26/ธ.ค./2560 เวลา 08:30 - 16:30 น.ห้องประชุม 3002การจัดทำสารสนเทศของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยระบบลูกค้าสัมพันธ์สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM610411566นางสาวธิภาพรรณ มีแสงเงิน
13/ธ.ค./2560 - 13/ธ.ค./2560 เวลา 08:30 - 16:30 น.ห้องประชุม 3002การจัดทำสารสนเทศของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยระบบลูกค้าสัมพันธ์สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM610409564นางสาวธิภาพรรณ มีแสงเงิน
27/พ.ย./2560 - 27/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.3003ประชุมคณะทำงาน PMQA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561กลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM610407562นางสรัลนุช โพธิ๋ชัยโย
20/พ.ย./2560 - 20/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 12:00 น.5001หารือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562กองแผนงานREM610406561นิภา เซ็มมี
31/ม.ค./2561 - 31/ม.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001จัดเวทีทำแผนปฏิบัติราชการกรมฯ ประจำปี พ.ศ. 2562กองแผนงานREM610405560นางสาวยุภารัตน์ ฟองคำมูล
7/ธ.ค./2560 - 7/ธ.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001จัดเวทีทำแผนปฏิบัติราชการกรมฯ ประจำปี พ.ศ. 2562กองแผนงานREM610404559นางสาวยุภารัตน์ ฟองคำมูล
17/พ.ย./2560 - 17/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมกลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610403558นายอธิชัย มณีวงศ์
20/พ.ย./2560 - 20/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 12:00 น.503ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างกองคลังREM610402557นางสาวอาภา เพ็งเลิก
17/พ.ย./2560 - 17/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.503ประชุม โอทอป มหาวิทยาลัยลาดกระบังกองแผนงานREM610401556นายประพันธ์ จันแดง
17/พ.ย./2560 - 17/พ.ย./2560 เวลา 10:00 - 12:00 น.503ประชุมหารือการดำเนินกิจกรรมโครงการประจำปี 2561 สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610400555ณัฐพัชร์ แสงทอง
28/พ.ย./2560 - 28/พ.ย./2560 เวลา 13:00 - 17:00 น.5001พิจารณาคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชนสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM610399554น.ส.อภิญญา ช่างศรี
23/พ.ย./2560 - 23/พ.ย./2560 เวลา 09:00 - 15:00 น.ห้องประชุม 3001เตรียมความพร้อมเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจแกนนำการท่องเที่ยวโดยชุมชนสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM610398553นายศุภฤกษ์ แสนแก้ว
27/พ.ย./2560 - 27/พ.ย./2560 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมประจำเดือนสำนักตรวจราชการสำนักตรวจราชการREM610397552นางกิตติกานต์ โคตรมา
17/พ.ย./2560 - 17/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.5001ประชุมประจำเดือนสำนักพัฒนาทุนฯสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREM610395550ฉัตรชญ์กรณ์ พงษ์ลภัสวรชัย
20/พ.ย./2560 - 20/พ.ย./2560 เวลา 13:30 - 16:30 น.ห้องประชุม 3001การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561กองคลังREM610394549นางสาวจุฑาภรณ์ สุขบรรจง
15/ธ.ค./2560 - 15/ธ.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐและการบริหารความเสี่ยงกองแผนงานREM610393548นางสาวทัศนีย์ ยกศิริ
14/ธ.ค./2560 - 14/ธ.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐและการบริหารความเสี่ยงกองแผนงานREM610392547นางสาวทัศนีย์ ยกศิริ
27/ธ.ค./2560 - 27/ธ.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะทำงานจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองแผนงานREM610391546นางสาวทัศนีย์ ยกศิริ
19/ธ.ค./2560 - 19/ธ.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะทำงานจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองแผนงานREM610390545นางสาวทัศนีย์ ยกศิริ
8/ธ.ค./2560 - 8/ธ.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะทำงานจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองแผนงานREM610389544นางสาวทัศนีย์ ยกศิริ
29/พ.ย./2560 - 29/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะทำงานจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองแผนงานREM610388543ทัศนีย์ ยกศิริ
13/พ.ย./2560 - 13/พ.ย./2560 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ดูงานกองทุนพัฒนาดิจิทอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610387542กฤษณา อนันตพฤทธิ์
15/พ.ย./2560 - 15/พ.ย./2560 เวลา 08:30 - 12:00 น.503การจัดงาน OTOP CITI 2017สำนักเลขานุการกรมREM610386541น.ส. วาริสสา โพธิ์พันธุ์
21/พ.ย./2560 - 21/พ.ย./2560 เวลา 11:00 - 13:30 น.ห้องประชุม 3001โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561สำนักเลขานุการกรมREM610385540นางบุญศิริ เทพภุธร
14/พ.ย./2560 - 14/พ.ย./2560 เวลา 08:30 - 16:30 น.ห้องประชุม 3001ประชุมกองแผนงานกองแผนงานREM610384539นางสายชล สิงห์ซอม
14/พ.ย./2560 - 14/พ.ย./2560 เวลา 09:00 - 12:00 น.503ประชุมกลุ่มตามมติ ครม .กองแผนงานREM610383538นายประพันธ์ จันแดง
9/พ.ย./2560 - 9/พ.ย./2560 เวลา 10:00 - 12:00 น.503พิจารณา TOR งาน OTOP CITY 2017สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610382537นางสาววันดี ศรีขวัญ
16/พ.ย./2560 - 16/พ.ย./2560 เวลา 08:30 - 12:30 น.ห้องประชุม 3001การประชุมกลั่นกรองคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 9/2560กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610379534กฤษณา อนันตพฤทธิ์
20/พ.ย./2560 - 20/พ.ย./2560 เวลา 13:00 - 17:00 น.5001การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 9/2560กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610378533กฤษณา อนันตพฤทธิ์
9/พ.ย./2560 - 9/พ.ย./2560 เวลา 13:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมกลุ่มสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานครกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610377532นายอธิชัย มณีวงศ์
20/พ.ย./2560 - 20/พ.ย./2560 เวลา 13:00 - 17:00 น.503การคัดเลือกข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กองการเจ้าหน้าที่REM610376531นายณัฐพงษ์ โพธิ์ศรี
14/พ.ย./2560 - 14/พ.ย./2560 เวลา 13:00 - 16:30 น.503การดำเนินงานโครงการประกวด OTOP Juniorสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610375530นางสาวณัชพัชร์ แสงทอง
15/พ.ย./2560 - 15/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.3003ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานครเขตกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610374529นายอธิชัย มณีวงศ์
10/พ.ย./2560 - 10/พ.ย./2560 เวลา 15:00 - 16:30 น.5001ประชุมโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวดีโฮบโดยญี่ปุ่นกองแผนงานREM610373528นส สุกัญญา พลศรีลา
15/ธ.ค./2560 - 15/ธ.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.503เตรียการจัดงาน OTOP City 2017สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610371526มรุต
14/ธ.ค./2560 - 14/ธ.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.503เตรียการจัดงาน OTOP City 2017สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610370525มรุต
13/ธ.ค./2560 - 13/ธ.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.503เตรียการจัดงาน OTOP City 2017สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610369524มรุต
12/ธ.ค./2560 - 12/ธ.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.503เตรียการจัดงาน OTOP City 2017สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610368523มรุต
11/ธ.ค./2560 - 11/ธ.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.503เตรียการจัดงาน OTOP City 2017สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610367522มรุต
8/ธ.ค./2560 - 8/ธ.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.503เตรียการจัดงาน OTOP City 2017สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610366521มรุต
7/ธ.ค./2560 - 7/ธ.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.503เตรียการจัดงาน OTOP City 2017สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610365520มรุต
6/ธ.ค./2560 - 6/ธ.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.503เตรียการจัดงาน OTOP City 2017สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610364519มรุต
5/ธ.ค./2560 - 5/ธ.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.503เตรียการจัดงาน OTOP City 2017สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610363518มรุต
4/ธ.ค./2560 - 4/ธ.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.503เตรียการจัดงาน OTOP City 2017สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610362517มรุต
30/พ.ย./2560 - 30/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.503เตรียการจัดงาน OTOP City 2017สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610361516มรุต
29/พ.ย./2560 - 29/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.503เตรียการจัดงาน OTOP City 2017สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610360515มรุต
28/พ.ย./2560 - 28/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.503เตรียการจัดงาน OTOP City 2017สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610359514มรุต
27/พ.ย./2560 - 27/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.503เตรียการจัดงาน OTOP City 2017สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610358513มรุต
24/พ.ย./2560 - 24/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.503เตรียการจัดงาน OTOP City 2017สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610357512มรุต
23/พ.ย./2560 - 23/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.503เตรียการจัดงาน OTOP City 2017สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610356511มรุต
22/พ.ย./2560 - 22/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.503เตรียมการจัดงาน OTOP City 2017สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610355510มรุต
1/ธ.ค./2560 - 1/ธ.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.503เตรียมการจัดงาน OTOP City 2017สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610354509มรุต
6/พ.ย./2560 - 6/พ.ย./2560 เวลา 13:00 - 17:00 น.3003ฝึกอบรมการประหยัดพลังงานสำนักเลขานุการกรมREM610353508นายเมธาพัฒน์ วงษ์ปา
10/พ.ย./2560 - 10/พ.ย./2560 เวลา 09:00 - 16:30 น.503ประชุมกองประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560กองประชาสัมพันธ์REM610352507นางสาวอภิญญา เปรมปรี
10/พ.ย./2560 - 10/พ.ย./2560 เวลา 10:00 - 12:00 น.5001ประชุมคณะกรรมการควบคุมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 4/2560สหกรณ์ออมทรัพย์REM610350505นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
8/พ.ย./2560 - 8/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมกลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610349504นายอธิชัย มณีวงศ์
10/พ.ย./2560 - 10/พ.ย./2560 เวลา 13:00 - 16:00 น.503ข้อมูลร้านค้าริมทาง กับ ร้านค้าประชารัฐ สุขใจ SHOPสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610348503ปฐมพร อจลกิตติสิน
13/พ.ย./2560 - 13/พ.ย./2560 เวลา 14:00 - 17:00 น.5001การประชุม อ.ก.พ.กรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4/2560กองการเจ้าหน้าที่REM610347501นายชลิต นพรัตน์
3/พ.ย./2560 - 3/พ.ย./2560 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานครกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610346500นายอธิชัย มณีวงศ์
21/พ.ย./2560 - 21/พ.ย./2560 เวลา 13:00 - 17:00 น.503ประชุมคณะทำงานดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREM610345499นายภวินท์ ทองทรัพย์
29/พ.ย./2560 - 29/พ.ย./2560 เวลา 13:00 - 17:00 น.5001ประชุมคณะกรรมการอนุรักษณ์พันธุกรรมพืชสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREM610344497นายภวินท์ ทองทรัพย์
16/พ.ย./2560 - 16/พ.ย./2560 เวลา 13:30 - 16:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์REM610342495นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
6/พ.ย./2560 - 6/พ.ย./2560 เวลา 13:30 - 16:00 น.5001ประชุมคณะทำงานจัดทำร่างงบประมาณประจำปี 2561สหกรณ์ออมทรัพย์REM610341494นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
10/พ.ย./2560 - 10/พ.ย./2560 เวลา 13:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์REM610340493นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
10/พ.ย./2560 - 10/พ.ย./2560 เวลา 09:30 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะทำงานเตรียมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561สหกรณ์ออมทรัพย์REM610339492นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
17/พ.ย./2560 - 17/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.3003โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร พช. รุ่นใหม่: CD Talent สถาบันการพัฒนาชุมชนREM610338491นางประภา ปานนิตยกุล
14/พ.ย./2560 - 14/พ.ย./2560 เวลา 08:30 - 16:30 น.5001ประชุมยุทธศาสตร์ตัวชี้วัดฯกองแผนงานREM610336489นางสายชล สิงห์ซอม
2/พ.ย./2560 - 2/พ.ย./2560 เวลา 10:00 - 13:00 น.5001ประชุมเตรียมงาน คณะ OTOP 4.0 ศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREM610335488นางสาวณัฐปคัลภ์ เที่ยงธรรม
31/ต.ค./2560 - 31/ต.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมการบริหารงบประมาณปี พ.ศ.2561สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREM610334487นางสาววิลาสินี ภูเมฆ
21/พ.ย./2560 - 21/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.3003โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสำนักเลขานุการกรมREM610333486นายเมธาพัฒน์ วงษ์ปา
6/พ.ย./2560 - 6/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมวิทยากรผู้นำสัมมาชีพสถาบันการพัฒนาชุมชนREM610332485น.ส.พาฝัน ปานเปี่ยมโภช
31/ต.ค./2560 - 31/ต.ค./2560 เวลา 13:00 - 15:30 น.503ต้อนรับไจก้ากองแผนงานREM610331483นายประพันธ์ จันแดง
6/พ.ย./2560 - 6/พ.ย./2560 เวลา 13:00 - 17:00 น.503แนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในชุมชนสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610330482นางสาวกัญจนพรรรณ การะศรี
3/พ.ย./2560 - 3/พ.ย./2560 เวลา 09:00 - 16:30 น.503ประชุมกับบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด เรื่องการขนส่งผลิตภัณฑ์ OTOPสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610328480นายจิรวัฒน์ เพิ่มทอง
8/พ.ย./2560 - 8/พ.ย./2560 เวลา 14:00 - 16:30 น.5001การจัดดงาน OTOP City 2017สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610327479นายมรุต ภูมิมี
27/ต.ค./2560 - 27/ต.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.503การดำเนินงาน otop juniorสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610326478น.ส.ณัฐพัชร์ แสงทอง
31/ต.ค./2560 - 31/ต.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.5001ระบบรายงานข้อมูลกชช. 2ค ผนวก จปฐ.ศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREM610325477น.ส.ดวงใจ พัทมุข
2/พ.ย./2560 - 2/พ.ย./2560 เวลา 09:00 - 12:00 น.503MOU กับ Bangkok Airwayสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM610324476นางระเบียบ จินดา
17/พ.ย./2560 - 17/พ.ย./2560 เวลา 09:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 13/2560สหกรณ์ออมทรัพย์REM610323475นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
12/พ.ย./2560 - 12/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมเพื่อยกร่างข้อบังคับสหกรณ์ฯ ฉบับใหม่สหกรณ์ออมทรัพย์REM610322474นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
11/พ.ย./2560 - 11/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมเพื่อยกร่างข้อบังคับสหกรณ์ฯ ฉบับใหม่สหกรณ์ออมทรัพย์REM610321473นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
23/พ.ย./2560 - 23/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001การประชุมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชุมชนศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREM610320472น.ส.ดวงใจ พัทมุข
22/พ.ย./2560 - 22/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001การประชุมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชุมชนศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREM610317469น.ส.ดวงใจ พัทมุข
25/ต.ค./2560 - 25/ต.ค./2560 เวลา 08:30 - 16:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมประตำเดือนตุลาคม สำนักตรวจราชการสำนักตรวจราชการREM610316468นางกิตติกานต์ โคตรมา
1/พ.ย./2560 - 1/พ.ย./2560 เวลา 14:00 - 17:00 น.5001ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทส่วนกลางสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM610315467ทิพย์วัลย์ สมบูรณ์ธนรัชต์
24/ต.ค./2560 - 24/ต.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.503กระดานสินค้าสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREM610314466น.ส.ฉัตรชญ์กรณ์ พงษ์ลภัสวรชัย
30/ต.ค./2560 - 30/ต.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.503ประชุมพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทอนิกส์ (e-bidding)กองคลังREM610313465อาภา เพ็งเลิก
18/ต.ค./2560 - 18/ต.ค./2560 เวลา 13:00 - 16:30 น.5001แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560-2564กองแผนงานREM610312464กฤษฎา
8/พ.ย./2560 - 8/พ.ย./2560 เวลา 12:00 - 15:30 น.3003ฟังผลและพบแพทย์สำนักเลขานุการกรมREM610311463นางสาวปณิชา ริมทอง
8/ธ.ค./2560 - 8/ธ.ค./2560 เวลา 12:00 - 15:30 น.3003ฟังผลและพบแพทย์สำนักเลขานุการกรมREM610310462นางสาวปณิชา ริมทอง
3/พ.ย./2560 - 3/พ.ย./2560 เวลา 06:00 - 12:00 น.3003ตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนสำนักเลขานุการกรมREM610309461นางสาวปณิชา ริมทอง
28/ธ.ค./2560 - 28/ธ.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมจัดทำทิศทาง 20 ปี รายประเด็นกองแผนงานREM610308460สรฤทธ จันสุข
26/ธ.ค./2560 - 26/ธ.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.3003ประชุมจัดทำทิศทาง 20 ปี รายประเด็นกองแผนงานREM610307459สรฤทธ จันสุข
19/ธ.ค./2560 - 19/ธ.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมจัดทำทิศทาง 20 ปี รายประเด็นกองแผนงานREM610306458สรฤทธ จันสุข
18/ธ.ค./2560 - 18/ธ.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมจัดทำทิศทาง 20 ปี รายประเด็นกองแผนงานREM610305457สรฤทธ จันสุข
6/ธ.ค./2560 - 6/ธ.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมจัดทำทิศทาง 20 ปี รายประเด็นกองแผนงานREM610304456สรฤทธ จันสุข
1/ธ.ค./2560 - 1/ธ.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมจัดทำทิศทาง 20 ปี รายประเด็นกองแผนงานREM610303455สรฤทธ จันสุข
30/พ.ย./2560 - 30/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001จัดเวทีทำแผนปฏิบัติราชการกรมฯ ประจำปี พ.ศ. 2562กองแผนงานREM610302454นางสาวยุภารัตน์ ฟองคำมูล
29/พ.ย./2560 - 29/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมจัดทำทิศทาง 20 ปี รายประเด็นกองแผนงานREM610301453สรฤทธ จันสุข
28/พ.ย./2560 - 28/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมจัดทำทิศทาง 20 ปี รายประเด็นกองแผนงานREM610300452สรฤทธ จันสุข
21/พ.ย./2560 - 21/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมจัดทำทิศทางยุทธศาสตร์ 20 ปี รายประเด็น ประเด็น 1กองแผนงานREM610299451สรฤทธ จันสุข
10/พ.ย./2560 - 10/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.3003เวทียุทธศาสตร์ 20 ปีกองแผนงานREM610298450สรฤทธ จันสุข
9/พ.ย./2560 - 9/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.3003เวทีจัดทำยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนระยะ 20 ปีกองแผนงานREM610297449สรฤทธ จันสุข
22/พ.ย./2560 - 22/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.3003กิจกรรมพัฒนาชุมชน : พํมนาตน พัฒนาคน พัฒนางานกองแผนงานREM610296448สรฤทธ จันสุข
16/ต.ค./2560 - 16/ต.ค./2560 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001โครงการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าสถาบันการพัฒนาชุมชนREM610295447นางสาวชาลินี จันทรากุล
1/พ.ย./2560 - 1/พ.ย./2560 เวลา 09:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2560สหกรณ์ออมทรัพย์REM610294446นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
17/ต.ค./2560 - 17/ต.ค./2560 เวลา 08:00 - 12:00 น.5001ประชุมคณะกรรมการสอบสวนกองการเจ้าหน้าที่REM610293445วราพรรณ บุญวัฒน์
12/ต.ค./2560 - 12/ต.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.503การจัดทำหลักสูตร พัฒนากรระหว่างประจำการสถาบันการพัฒนาชุมชนREM610292444นางประภา ปานนิตยกุล
5/ต.ค./2560 - 5/ต.ค./2560 เวลา 14:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุม 55 ปี กรมการพัฒนาชุมชนสำนักตรวจราชการREM610291443นางกิตติกานต์ โคตรมา
6/ต.ค./2560 - 6/ต.ค./2560 เวลา 13:30 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ครั้งที่ 4/2560สหกรณ์ออมทรัพย์REM610290442นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
5/ต.ค./2560 - 5/ต.ค./2560 เวลา 10:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมกลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610289441นายอธิชัย มณีวงศ์
17/ต.ค./2560 - 17/ต.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.503ประชุมคณะทำงานพัฒนามาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2561สถาบันการพัฒนาชุมชนREM610288440นางสาวผ่องพรรณ บรรณทอง
10/ต.ค./2560 - 10/ต.ค./2560 เวลา 13:00 - 16:30 น.5001ประชุมกองแผนงานกองแผนงานREM610287439นางสายชล สิงห์ซอม
12/ต.ค./2560 - 12/ต.ค./2560 เวลา 08:30 - 16:30 น.5001ประชุมกองแผนงานกองแผนงานREM610286438นางสายชล สิงห์ซอม
19/ต.ค./2560 - 19/ต.ค./2560 เวลา 07:00 - 16:00 น.5001ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่กองการเจ้าหน้าที่REM610285437นางสาวเพ็ญนภา วรรณทอง
11/ต.ค./2560 - 11/ต.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.3003คัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจำหน่ายบนเครื่องบินรอบที่ 5สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610283435นางปวีร์ณรัชต์ ผ่องคณะ
11/ต.ค./2560 - 11/ต.ค./2560 เวลา 10:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองเงินกู้ ครั้งที่ 5/2560สหกรณ์ออมทรัพย์REM610282434นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
5/ต.ค./2560 - 5/ต.ค./2560 เวลา 13:30 - 15:00 น.503ประชุมคณะกรรมการแบบรูปรายงานการก่อสร้างกองคลังREM610281433อาภา เพ็งเลิก
4/ต.ค./2560 - 4/ต.ค./2560 เวลา 08:00 - 12:00 น.503การประชุมทำข้อตกลงกับที่ปรึกษา เรื่องทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610280432ธวัชชัย เปี้ยปลูก
6/ต.ค./2560 - 6/ต.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.5001คณะทำงานบริหารจัดการโครงการจัดงาน OTOP City 2017สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610279431มรุต ภูมิมี
10/ต.ค./2560 - 10/ต.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.3003ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่กงคลังกองคลังREM610278430อรจิรัฎฐ์ เกตะวันดี
10/ต.ค./2560 - 10/ต.ค./2560 เวลา 07:00 - 12:00 น.5001ประชุมชี้แจงเรียกตัวผู้บรรจุเข้ารับราชการกองการเจ้าหน้าที่REM610277429นางสาวเพ็ญนภา วรรณทอง
4/ต.ค./2560 - 4/ต.ค./2560 เวลา 13:00 - 17:00 น.3003การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610276428นางสาวธัญชนก นามเจิง
5/ต.ค./2560 - 5/ต.ค./2560 เวลา 14:00 - 17:00 น.503CDD TalentสถาบันการพัฒนาชุมชนREM610275427นางประภา ปานนิตยกุล
3/ต.ค./2560 - 3/ต.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.503หลักสูตรฝึกอบรม SEP SMART Mobilizing Team กองแผนงานREM610274426จันทิมา
4/ต.ค./2560 - 4/ต.ค./2560 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมทำข้อตกลงกับที่ปรึกษาทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610273425ธวัชชัย เปี้ยปลูก
9/ต.ค./2560 - 9/ต.ค./2560 เวลา 08:00 - 16:30 น.3003ประชุมหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานครเขตกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610272424นายอธิชัย มณีวงศ์
2/ต.ค./2560 - 2/ต.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.503ประชุมกลุ่มงานบัญชีกองคลังREM610271422นางสาวสินีณัฐ ถนอมตน