สอบถามรายการจอง

ค้นหารายการจองห้องประชุม

รายละเอียดการจองใช้ห้องประชุม

วันที่จองใช้ห้อง ชื่อห้อง วาระการประชุม ชื่อหน่วยงาน
18/ต.ค./2560 - 18/ต.ค./2560 เวลา 13:00 - 16:30 น.5001แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560-2564กองแผนงานREM610312464กฤษฎา
8/พ.ย./2560 - 8/พ.ย./2560 เวลา 12:00 - 15:30 น.3003ฟังผลและพบแพทย์สำนักเลขานุการกรมREM610311463นางสาวปณิชา ริมทอง
8/ธ.ค./2560 - 8/ธ.ค./2560 เวลา 12:00 - 15:30 น.3003ฟังผลและพบแพทย์สำนักเลขานุการกรมREM610310462นางสาวปณิชา ริมทอง
3/พ.ย./2560 - 3/พ.ย./2560 เวลา 06:00 - 12:00 น.3003ตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนสำนักเลขานุการกรมREM610309461นางสาวปณิชา ริมทอง
28/ธ.ค./2560 - 28/ธ.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมจัดทำทิศทาง 20 ปี รายประเด็นกองแผนงานREM610308460สรฤทธ จันสุข
26/ธ.ค./2560 - 26/ธ.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.3003ประชุมจัดทำทิศทาง 20 ปี รายประเด็นกองแผนงานREM610307459สรฤทธ จันสุข
19/ธ.ค./2560 - 19/ธ.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมจัดทำทิศทาง 20 ปี รายประเด็นกองแผนงานREM610306458สรฤทธ จันสุข
18/ธ.ค./2560 - 18/ธ.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมจัดทำทิศทาง 20 ปี รายประเด็นกองแผนงานREM610305457สรฤทธ จันสุข
6/ธ.ค./2560 - 6/ธ.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมจัดทำทิศทาง 20 ปี รายประเด็นกองแผนงานREM610304456สรฤทธ จันสุข
1/ธ.ค./2560 - 1/ธ.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมจัดทำทิศทาง 20 ปี รายประเด็นกองแผนงานREM610303455สรฤทธ จันสุข
30/พ.ย./2560 - 30/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมจัดทำทิศทาง 20 ปี รายประเด็นกองแผนงานREM610302454สรฤทธ จันสุข
29/พ.ย./2560 - 29/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมจัดทำทิศทาง 20 ปี รายประเด็นกองแผนงานREM610301453สรฤทธ จันสุข
28/พ.ย./2560 - 28/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมจัดทำทิศทาง 20 ปี รายประเด็นกองแผนงานREM610300452สรฤทธ จันสุข
21/พ.ย./2560 - 21/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมจัดทำทิศทางยุทธศาสตร์ 20 ปี รายประเด็น ประเด็น 1กองแผนงานREM610299451สรฤทธ จันสุข
10/พ.ย./2560 - 10/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.3003เวทียุทธศาสตร์ 20 ปีกองแผนงานREM610298450สรฤทธ จันสุข
9/พ.ย./2560 - 9/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.3003เวทีจัดทำยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนระยะ 20 ปีกองแผนงานREM610297449สรฤทธ จันสุข
22/พ.ย./2560 - 22/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.3003กิจกรรมพัฒนาชุมชน : พํมนาตน พัฒนาคน พัฒนางานกองแผนงานREM610296448สรฤทธ จันสุข
16/ต.ค./2560 - 16/ต.ค./2560 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001โครงการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าสถาบันการพัฒนาชุมชนREM610295447นางสาวชาลินี จันทรากุล
1/พ.ย./2560 - 1/พ.ย./2560 เวลา 09:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2560สหกรณ์ออมทรัพย์REM610294446นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
17/ต.ค./2560 - 17/ต.ค./2560 เวลา 08:00 - 12:00 น.5001ประชุมคณะกรรมการสอบสวนกองการเจ้าหน้าที่REM610293445วราพรรณ บุญวัฒน์
12/ต.ค./2560 - 12/ต.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.503การจัดทำหลักสูตร พัฒนากรระหว่างประจำการสถาบันการพัฒนาชุมชนREM610292444นางประภา ปานนิตยกุล
5/ต.ค./2560 - 5/ต.ค./2560 เวลา 14:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุม 55 ปี กรมการพัฒนาชุมชนสำนักตรวจราชการREM610291443นางกิตติกานต์ โคตรมา
6/ต.ค./2560 - 6/ต.ค./2560 เวลา 13:30 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ครั้งที่ 4/2560สหกรณ์ออมทรัพย์REM610290442นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
5/ต.ค./2560 - 5/ต.ค./2560 เวลา 10:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมกลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610289441นายอธิชัย มณีวงศ์
17/ต.ค./2560 - 17/ต.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.503ประชุมคณะทำงานพัฒนามาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2561สถาบันการพัฒนาชุมชนREM610288440นางสาวผ่องพรรณ บรรณทอง
10/ต.ค./2560 - 10/ต.ค./2560 เวลา 13:00 - 16:30 น.5001ประชุมกองแผนงานกองแผนงานREM610287439นางสายชล สิงห์ซอม
12/ต.ค./2560 - 12/ต.ค./2560 เวลา 08:30 - 16:30 น.5001ประชุมกองแผนงานกองแผนงานREM610286438นางสายชล สิงห์ซอม
19/ต.ค./2560 - 19/ต.ค./2560 เวลา 07:00 - 16:00 น.5001ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่กองการเจ้าหน้าที่REM610285437นางสาวเพ็ญนภา วรรณทอง
11/ต.ค./2560 - 11/ต.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.3003คัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจำหน่ายบนเครื่องบินรอบที่ 5สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610283435นางปวีร์ณรัชต์ ผ่องคณะ
11/ต.ค./2560 - 11/ต.ค./2560 เวลา 10:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองเงินกู้ ครั้งที่ 5/2560สหกรณ์ออมทรัพย์REM610282434นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
5/ต.ค./2560 - 5/ต.ค./2560 เวลา 13:30 - 15:00 น.503ประชุมคณะกรรมการแบบรูปรายงานการก่อสร้างกองคลังREM610281433อาภา เพ็งเลิก
4/ต.ค./2560 - 4/ต.ค./2560 เวลา 08:00 - 12:00 น.503การประชุมทำข้อตกลงกับที่ปรึกษา เรื่องทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610280432ธวัชชัย เปี้ยปลูก
6/ต.ค./2560 - 6/ต.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.5001คณะทำงานบริหารจัดการโครงการจัดงาน OTOP City 2017สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610279431มรุต ภูมิมี
10/ต.ค./2560 - 10/ต.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.3003ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่กงคลังกองคลังREM610278430อรจิรัฎฐ์ เกตะวันดี
10/ต.ค./2560 - 10/ต.ค./2560 เวลา 07:00 - 12:00 น.5001ประชุมชี้แจงเรียกตัวผู้บรรจุเข้ารับราชการกองการเจ้าหน้าที่REM610277429นางสาวเพ็ญนภา วรรณทอง
4/ต.ค./2560 - 4/ต.ค./2560 เวลา 13:00 - 17:00 น.3003การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610276428นางสาวธัญชนก นามเจิง
5/ต.ค./2560 - 5/ต.ค./2560 เวลา 14:00 - 17:00 น.503CDD TalentสถาบันการพัฒนาชุมชนREM610275427นางประภา ปานนิตยกุล
3/ต.ค./2560 - 3/ต.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.503หลักสูตรฝึกอบรม SEP SMART Mobilizing Team กองแผนงานREM610274426จันทิมา
4/ต.ค./2560 - 4/ต.ค./2560 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมทำข้อตกลงกับที่ปรึกษาทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610273425ธวัชชัย เปี้ยปลูก
9/ต.ค./2560 - 9/ต.ค./2560 เวลา 08:00 - 16:30 น.3003ประชุมหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานครเขตกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610272424นายอธิชัย มณีวงศ์
2/ต.ค./2560 - 2/ต.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.503ประชุมกลุ่มงานบัญชีกองคลังREM610271422นางสาวสินีณัฐ ถนอมตน