สอบถามรายการจอง

ค้นหารายการจองห้องประชุม

รายละเอียดการจองใช้ห้องประชุม

วันที่จองใช้ห้อง ชื่อห้อง วาระการประชุม ชื่อหน่วยงาน
27/ก.ย./2560 - 27/ก.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.3003เตรียมสถานที่จัดงานคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชนกองคลังREM600246397ราเชนทร์
21/ก.ย./2560 - 21/ก.ย./2560 เวลา 08:00 - 12:00 น.503ประชุมฝ่ายวิเทศสัมพันธ์กองแผนงานREM600245396นายประพันธ์ จันแดง
26/ก.ย./2560 - 26/ก.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.503การสัมภาษณ์โครงการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมของข้าราชการในการปฏิบัติงานตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการฯกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมข้าราชการREM600244395นางสาวจงกลนี งามทรง
21/ก.ย./2560 - 21/ก.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.503การจัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานฯ ปี 2562กองแผนงานREM600243394นางสาวยุภารัตน์ ฟองคำมูล
25/ก.ย./2560 - 25/ก.ย./2560 เวลา 12:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมประจำเดือน สำนักตรวจราชการสำนักตรวจราชการREM600242393นางกิตติกานต์ โคตรมา
18/ต.ค./2560 - 18/ต.ค./2560 เวลา 13:30 - 16:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ ครั้งที่ 9/2560สหกรณ์ออมทรัพย์REM600241392นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
22/ก.ย./2560 - 22/ก.ย./2560 เวลา 09:00 - 12:00 น.5001ประชุมคณะกรรมการควบคุมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2561สหกรณ์ออมทรัพย์REM600240391นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
19/ก.ย./2560 - 19/ก.ย./2560 เวลา 09:00 - 17:00 น.3003การจัดทำกรอบงบประมาณปี 2560สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREM600239390นางสาววนิชดา สร้อยมณี
15/ก.ย./2560 - 15/ก.ย./2560 เวลา 13:00 - 17:00 น.503ประชุมงบประมาณสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM600238389นางอาภร โพธิ์เจริญ
25/ก.ย./2560 - 25/ก.ย./2560 เวลา 13:30 - 16:30 น.5001คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกรมการพัฒนาชุมชนสำนักเลขานุการกรมREM600237388สิทธิชัย ปาหุไณยกุล
19/ต.ค./2560 - 19/ต.ค./2560 เวลา 09:30 - 16:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ครั้งที่ 12/2560สหกรณ์ออมทรัพย์REM600236387นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
30/ต.ค./2560 - 30/ต.ค./2560 เวลา 13:30 - 16:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 19/2560สหกรณ์ออมทรัพย์REM600235386นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
9/ต.ค./2560 - 9/ต.ค./2560 เวลา 13:30 - 16:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 18/2560สหกรณ์ออมทรัพย์REM600234385นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
26/ก.ย./2560 - 26/ก.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.5001การประชุมประจำเดือนสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM600233384นางเบญจวรรณ อุบลแก้ว
17/ต.ค./2560 - 17/ต.ค./2560 เวลา 13:30 - 16:30 น.5001คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทส่วนกลางสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM600232383น.ส.ทิพย์วัลย์ สมบูรณ์ธนรัชต์
21/ก.ย./2560 - 21/ก.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมประจำเดือนสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM600231382นางเบญจวรรณ อุบลแก้ว
13/ก.ย./2560 - 13/ก.ย./2560 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุม สทอ.สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREM600230381นายสิทธิพงษ์ คงสุข
22/ก.ย./2560 - 22/ก.ย./2560 เวลา 10:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001ศึกษาร่าง พรบ.สถาบันการเงินชุมชน พ.ศ....สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREM600229380นายกิตติทัศน์ นาสรร
14/ก.ย./2560 - 14/ก.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.503ประชุมการขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยง 4.2กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600228379นางสาวกรปภา บุตรโยธี
15/ก.ย./2560 - 15/ก.ย./2560 เวลา 13:00 - 16:00 น.5001โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศัดยภาพผู้เกี่ยวข้องด้านการตลาดกลางและกลุ่มผู้ผลิต OTOP ในจังหวัดลำพูนสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM600227378นางสาวดวงนภา สงฆ์ประสิทธิ์
29/ก.ย./2560 - 29/ก.ย./2560 เวลา 13:30 - 16:30 น.5001ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM600226377ทิพย์วัลย์ สมบูรณ์ธนรัชต์
27/ก.ย./2560 - 27/ก.ย./2560 เวลา 13:30 - 16:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์REM600225376นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
3/ต.ค./2560 - 3/ต.ค./2560 เวลา 13:00 - 17:00 น.5001ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯครั้งที่7/2560กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600224375นายอธิชัย มณีวงศ์
18/ก.ย./2560 - 18/ก.ย./2560 เวลา 09:00 - 16:00 น.503ประชุมรารือการดำเนินกงานโอทอปจูเนียร์สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM600223374นางสาวณัชพัชร์ แสงทอง
21/ก.ย./2560 - 21/ก.ย./2560 เวลา 08:00 - 12:00 น.5001ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 7/2560กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600222373กฤษณา อนันตพฤทธิ์
2/ต.ค./2560 - 2/ต.ค./2560 เวลา 14:00 - 16:30 น.5001ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานครกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600221372นายอธิชัย มณีวงศ์
13/ก.ย./2560 - 13/ก.ย./2560 เวลา 08:30 - 16:30 น.5001การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจำหน่ายบนเครื่องบินสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM600220371นางปวีร์ณรัชต์ ผ่องคณา
9/ก.ย./2560 - 9/ก.ย./2560 เวลา 07:00 - 17:00 น.5001การคัดเลือกข้าราชการกองการเจ้าหน้าที่REM600219370นางสาวธันยนันท์ ชาญตะบะ
9/ก.ย./2560 - 9/ก.ย./2560 เวลา 07:00 - 17:00 น.503การคัดเลือกข้าราชการกองการเจ้าหน้าที่REM600218369นางสาวธันยนันท์ ชาญตะบะ
10/ก.ย./2560 - 10/ก.ย./2560 เวลา 08:30 - 14:30 น.3003ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีตามเกณฑ์วัดพื้นฐานความเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ด้านระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สหกรณ์ออมทรัพย์REM600217368นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
9/ก.ย./2560 - 9/ก.ย./2560 เวลา 08:30 - 16:00 น.3003ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีตามเกณฑ์วัดพื้นฐานความเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ด้านระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงสหกรณ์ออมทรัพย์REM600216367นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
22/ก.ย./2560 - 22/ก.ย./2560 เวลา 13:00 - 17:00 น.5001การนำเสนอกรอบแนวทางการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการกรมฯ ประจำปี พ.ศ. 2562กองแผนงานREM600215366นางสาวยุภารัตน์ ฟองคำมูล
9/ก.ย./2560 - 9/ก.ย./2560 เวลา 07:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3002การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนกองการเจ้าหน้าที่REM600214365นางสาวธันยนันท์ ชาญตะบะ
9/ก.ย./2560 - 9/ก.ย./2560 เวลา 07:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนฯกองการเจ้าหน้าที่REM600213364นางสาวธันยนันท์ ชาญตะบะ
28/ก.ย./2560 - 28/ก.ย./2560 เวลา 12:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001การประชุมร่วมกับที่ปรึกษากรมบัญชีกลางกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600212363ธวัชชัย เปี้ยปลูก
8/ก.ย./2560 - 8/ก.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.503เรื่องศูนย์สาธิตการตลาดสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREM600211362น.ส.จีรารัตน์ พัฒนคูหะ
6/ก.ย./2560 - 6/ก.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.3003ประชุมงบประมาณ พ.ศ.2562สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREM600210361นายสิทธิชัย พรทิพย์พิทักษ์
11/ก.ย./2560 - 11/ก.ย./2560 เวลา 13:00 - 16:30 น.3003ประชุมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานจ้างเหมา สกส.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600209360นายอรรถพงษ์ รักทองจันทร์
19/ก.ย./2560 - 19/ก.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจภาครัฐกองแผนงานREM600208359รัชตา แย้มพุทธคุณ
7/ก.ย./2560 - 7/ก.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.3003การประชุมการประเมินผลทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 8/2560กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600207358ธวัชชัย เปี้ยปลูก
7/ก.ย./2560 - 7/ก.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประขุมจัดทำแผนงานปี 61-62กองแผนงานREM600206357วรธณมงคล
12/ก.ย./2560 - 12/ก.ย./2560 เวลา 08:30 - 16:30 น.5001ประชุมกองแผนงาน กองแผนงานREM600205356นางสายชล สิงห์ซอม
5/ก.ย./2560 - 5/ก.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.5001ประชุมติดตามการจัดซื้อจัดจ้างกองคลังREM600204355นางสาวอาภา เพ็งเลิก
14/ก.ย./2560 - 14/ก.ย./2560 เวลา 09:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001เชิญประชุมคณะกรรมการสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์REM600203354นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
6/ก.ย./2560 - 6/ก.ย./2560 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมเตรียมความพร้อม 55 ปี กรมการพัฒนาชุมชนสำนักตรวจราชการREM600202353นางกิตติกานต์ โคตรมา
6/ก.ย./2560 - 6/ก.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.503คัดเลือกข้าราชการต้นแบบด้านจริยธรรม The Iconกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมข้าราชการREM600201352นางสาวจงกลนี งามทรง
7/ก.ย./2560 - 7/ก.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.503ประชุมประจำเดือน กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM600200351กิรติการต์ ขยายแก้ว
8/ก.ย./2560 - 8/ก.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.3003พิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ ขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูงกองการเจ้าหน้าที่REM600199350นางสุภาวดี สุขคำ
8/ก.ย./2560 - 8/ก.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001พิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ ขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูงกองการเจ้าหน้าที่REM600198349นางสุภาวดี สุขคำ
13/ก.ย./2560 - 13/ก.ย./2560 เวลา 10:00 - 16:00 น.3003การประชุมกลั่นกรองวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่7/2560กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600197348กฤษณา อนันตพฤทธิ์
21/ก.ย./2560 - 21/ก.ย./2560 เวลา 14:00 - 16:30 น.5001การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 7/2560กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600196347กฤษณา อนันตพฤทธิ์
5/ก.ย./2560 - 5/ก.ย./2560 เวลา 13:00 - 16:30 น.ห้องประชุม 3001ประชุมสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600195346อธิชัย มณีวงศ์
5/ก.ย./2560 - 5/ก.ย./2560 เวลา 09:00 - 16:30 น.503ประชุมคณะกรรมการสอบสวนกองการเจ้าหน้าที่REM600194345วราพรรณ บุญวัฒน์
13/ก.ย./2560 - 13/ก.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.503ประชุมคณะทำงานกองคลังREM600193344อรจิรัฎฐ์ เกตะวันดี
4/ก.ย./2560 - 4/ก.ย./2560 เวลา 13:00 - 16:30 น.ห้องประชุม 3001ประชุมสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600192343นายอธิชัย มณีวงศ์
6/ก.ย./2560 - 6/ก.ย./2560 เวลา 13:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานขับเคลื่อน MOU ผู้ประกอบการชุมชนสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM600191342นายอำเภอ มาพวง
12/ก.ย./2560 - 12/ก.ย./2560 เวลา 09:00 - 16:30 น.503โครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อขับเคลื่อน SE และสานพลัง ประชารัฐ หลักสูตรเสริมสมรรถนะผู้บริหารระดับสูง ประจำปี 2560 สถาบันการพัฒนาชุมชนREM600190341น.ส.พาฝัน ปานเปี่ยมโภช
11/ก.ย./2560 - 11/ก.ย./2560 เวลา 09:00 - 16:30 น.503โครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อขับเคลื่อน SE และสานพลัง ประชารัฐ หลักสูตรเสริมสมรรถนะผู้บริหารระดับสูง ประจำปี 2560 สถาบันการพัฒนาชุมชนREM600189340น.ส.พาฝัน ปานเปี่ยมโภช
6/ก.ย./2560 - 6/ก.ย./2560 เวลา 08:30 - 16:30 น.3003โครงการ OTOP เพื่อจำหน่ายบนเครื่องบินสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM600188339นางปวีร์ณรัชต์ ผ่องคณา
8/ก.ย./2560 - 8/ก.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.5001ปิดปรับปรุงกองคลังREM600187338ราเชนทร์
30/ส.ค./2560 - 30/ส.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.3003ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREM600186337นางสาววิลาสินี ภูเมฆ
31/ส.ค./2560 - 31/ส.ค./2560 เวลา 10:00 - 16:30 น.ห้องประชุม 3001การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 เมษายน 2560 - 30 กันยายน 2560)สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREM600185336นางกาญจนา อุบลบัณฑิต
4/ก.ย./2560 - 4/ก.ย./2560 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001โครงการ 55 ปี กรมการพัฒนาชุมชนสำนักตรวจราชการREM600184335นางกิตติกานต์ โคตรมา
11/ก.ย./2560 - 11/ก.ย./2560 เวลา 13:30 - 16:30 น.5001ประชุมนำเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ การประเมินผลนำแผนยุทธศาสตร์กรมฯ ไปสู่การปฏิบัติกองแผนงานREM600183334นางสาวกนกนิจ พนาวาส
29/ส.ค./2560 - 29/ส.ค./2560 เวลา 13:00 - 14:30 น.503การขับเคลื่อนคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM600182333นางอนัญญา หลังสตา
29/ส.ค./2560 - 29/ส.ค./2560 เวลา 10:00 - 12:00 น.503การเตรียมความพร้อมในการประกวดคนรุ่นใหม่หัวใจโอทอป 2017สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM600181332นางสาวณัชพัชร์ แสงทอง
31/ส.ค./2560 - 31/ส.ค./2560 เวลา 10:00 - 16:00 น.503ประชุมกลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600180331อธิชัย มณีวงศ์
29/ส.ค./2560 - 29/ส.ค./2560 เวลา 12:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001การพิจารณาบำเหน็จความชอบ ปี2559กองแผนงานREM600179330นางสมร เพชรพรรณ
6/ก.ย./2560 - 6/ก.ย./2560 เวลา 09:00 - 16:00 น.5001ประชุมการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560กลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM600178329อรพรรณ หิรัญศิริวัฒน์
13/ก.ย./2560 - 13/ก.ย./2560 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001โครงการสานสัมพันธ์ สอ.พช.สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREM600177328นายสิทธิพงษ์ คงสุข
30/ส.ค./2560 - 30/ส.ค./2560 เวลา 13:00 - 16:45 น.3003ศูนย์สาธิตการตลาดสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREM600176327นางสาวมยุรี เย็นประเสริฐ
29/ส.ค./2560 - 29/ส.ค./2560 เวลา 13:00 - 16:30 น.5001การนำเสนอกระดานสินค้าสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM600175326นางสาวธิภาพรรณ มีแสงเงิน
25/ส.ค./2560 - 25/ส.ค./2560 เวลา 13:00 - 16:30 น.503พิจารณางบประมาณโครงการปี 2561สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM600174325นางสาวเหมือนจันทร์ พัฒโร
25/ส.ค./2560 - 25/ส.ค./2560 เวลา 10:00 - 12:00 น.503ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมจัดแสดงและเผยแพร่ผลงานเยาวชน OTOPสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM600173324ณัฐพัชร์ แสงทอง
31/ส.ค./2560 - 31/ส.ค./2560 เวลา 13:00 - 15:00 น.5001จัดบรรยายสรุปให้กัมพูชากองแผนงานREM600172323นางณิชา เปรมจันทร์
7/ก.ย./2560 - 7/ก.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.5001ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 8/2560สำนักเลขานุการกรมREM600171322ศรัญญา บุญเพ็ง
24/ส.ค./2560 - 24/ส.ค./2560 เวลา 13:30 - 16:00 น.503การฌาปนกิจสงเคราะห์กองคลังREM600170321นางอำไพ พุฒิสนธิ์
28/ส.ค./2560 - 28/ส.ค./2560 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3002ประชุมประจำเดือนสำนักตรวจราชการสำนักตรวจราชการREM600169320นางกิตติกานต์ โคตรมา
23/ส.ค./2560 - 23/ส.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.503ประชุมจัดทำยุทธศาสตร์สำนักเสริมเสร้างความเข้มแข็งสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM600168319นางสาวธิภาพรรณ มีแสงเงิน
22/ส.ค./2560 - 22/ส.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมนำเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์กองแผนงานREM600167318นางสาวกนกนิจ พนาวาส
24/ส.ค./2560 - 24/ส.ค./2560 เวลา 08:00 - 12:00 น.503ประชุมกลุ่มงานบริหารงบประมาณกองคลังREM600166317จุฑาภรณ์ สุขบรรจง
19/ต.ค./2560 - 19/ต.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.3003ประชุมสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมการพัฒนาชุมชนจำกัด กลุ่มข้าราชการบำนาญส่วนกลางสหกรณ์ออมทรัพย์REM600165316สุนันทา ภู่สุวรรณ
25/ส.ค./2560 - 25/ส.ค./2560 เวลา 08:30 - 12:00 น.5001เตรียมความพร้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562กองแผนงานREM600164315นิภา เซ็มมี
28/ส.ค./2560 - 28/ส.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะทำงาน อพสธ.สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREM600161312ภวินท์ ทองทรัพย์
30/ส.ค./2560 - 30/ส.ค./2560 เวลา 08:00 - 16:00 น.503ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 15/2560สหกรณ์ออมทรัพย์REM600160311นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
1/ก.ย./2560 - 1/ก.ย./2560 เวลา 09:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 16/2560สหกรณ์ออมทรัพย์REM600159310นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
14/ก.ย./2560 - 14/ก.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.3003ประชุมนำเสนอผลการวิจัยและรับฟังความคิดเห็น การศึกษาวิจัย Model การพัฒนา OTOP สู่มิติใหม่สถาบันการพัฒนาชุมชนREM600158309นางสาวอรอุมา อึ้งประเสริฐภรณ์
22/ส.ค./2560 - 22/ส.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3002ประชุมกลุ่มงานส่งเสริมองค์กรการเงินชุมชนสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREM600157308น.ส.ธัญญ์นภัส รวิหิรัณยกรณ์
30/พ.ย./542 - 30/พ.ย./542 เวลา 00:00 - 00:00 น.5001คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM600156307นางสาวทิพย์วัลย์ สมบูรณ์ธนรัชต์
21/ส.ค./2560 - 21/ส.ค./2560 เวลา 13:00 - 16:30 น.ห้องประชุม 3002ประชุมกลุ่มพัฒนาศักยภาพ กองทุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600155306อธิชัย มณีวงศ์
18/ก.ย./2560 - 18/ก.ย./2560 เวลา 13:30 - 16:30 น.5001คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM600154305นางสาวทิพย์วัลย์ สมบูรณ์ธนรัชต์
30/ส.ค./2560 - 30/ส.ค./2560 เวลา 13:30 - 16:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ สหกรณ์ออมทรัพย์REM600153304นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
23/ส.ค./2560 - 23/ส.ค./2560 เวลา 08:30 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562กองแผนงานREM600152303นิภา เซ็มมี
30/พ.ย./2560 - 30/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3002สตง.เข้าตรวจสอบงบการเงินสกสกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600151302อัญชลี คะเชนทร์
29/พ.ย./2560 - 29/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3002สตง.เข้าตรวจสอบงบการเงินสกสกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600150301อัญชลี คะเชนทร์
28/พ.ย./2560 - 28/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3002สตง.เข้าตรวจสอบงบการเงินสกสกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600149300อัญชลี คะเชนทร์
27/พ.ย./2560 - 27/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3002สตง.เข้าตรวจสอบงบการเงินสกสกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600148299อัญชลี คะเชนทร์
24/พ.ย./2560 - 24/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3002สตง.เข้าตรวจสอบงบการเงินสกส.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600147298อัญชลี คะเชนทร์
23/พ.ย./2560 - 23/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3002สตง.เข้าตรวจสอบงบการเงินสกสกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600146297อัญชลี คะเชนทร์
22/พ.ย./2560 - 22/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3002สตง.เข้าตรวจสอบงบการเงินสกสกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600145296อัญชลี คะเชนทร์
21/พ.ย./2560 - 21/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3002สตง.เข้าตรวจสอบงบการเงินสกสกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600144295อัญชลี คะเชนทร์
20/พ.ย./2560 - 20/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3002สตง.เข้าตรวจสอบงบการเงินสกสกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600143294อัญชลี คะเชนทร์
17/พ.ย./2560 - 17/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3002สตง.เข้าตรวจสอบงบการเงินสกสกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600142293อัญชลี คะเชนทร์
16/พ.ย./2560 - 16/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3002สตง.ข้าตรวจสอบงบการเงินสกสกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600141292อัญชลี คะเชนทร์
15/พ.ย./2560 - 15/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3002สตง.เข้าตรวจสอบงบการเงินสกสกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600140291อัญชลี คะเชนทร์
14/พ.ย./2560 - 14/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3002สตง.เข้าตรวจสอบงบการเงินสกสกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600139290อัญชลี คะเชนทร์
13/พ.ย./2560 - 13/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3002สตง.เข้าตรวจสอบงบการเงินสกส.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600138289อัญชลี คะเชนทร์
10/พ.ย./2560 - 10/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3002สตง.เข้าตรวจสอบงบการเงินสกส.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600137288อัญชลี คะเชนทร์
9/พ.ย./2560 - 9/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3002สตง.เข้าตรวจสอบงบการเงินสกสกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600136287อัญชลี คะเชนทร์
8/พ.ย./2560 - 8/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3002สตง.เข้าตรวจสอบงบการเงินสกสกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600135286อัญชลี คะเชนทร์
2/พ.ย./2560 - 2/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3002สตง.เข้าตรวจสอบงบการเงินสกสกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600134285อัญชลี คะเชนทร์
1/พ.ย./2560 - 1/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3002สตง.เข้าตรวจสอบงบการเงินสกสกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600133284อัญชลี คะเชนทร์
7/พ.ย./2560 - 7/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3002สตง.เข้าตรวจสอบงบการเงินสกสกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600132283อัญชลี คะเชนทร์
6/พ.ย./2560 - 6/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3002สตง.เข้าตรวจสอบงบการเงินสกสกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600131282อัญชลี คะเชนทร์
3/พ.ย./2560 - 3/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3002สตง.เข้าตรวจสอบงบการเงินสกสกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600130281อัญชลี คะเชนทร์
12/ก.ย./2560 - 12/ก.ย./2560 เวลา 09:30 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์REM600129280นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
15/ก.ย./2560 - 15/ก.ย./2560 เวลา 09:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์REM600128279นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
24/ส.ค./2560 - 24/ส.ค./2560 เวลา 09:00 - 11:00 น.5001การนำเสนอข้อมูล Big Dataศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREM600127278นางสาวดวงใจ พัทมุข
24/ส.ค./2560 - 24/ส.ค./2560 เวลา 09:00 - 11:00 น.5001การนำเสนอข้อมูล Big Dataศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREM600126277นางสาวดวงใจ พัทมุข
22/ส.ค./2560 - 22/ส.ค./2560 เวลา 09:30 - 16:00 น.503ประชุม ผู้บริหารกองคลังกองคลังREM600125276อรจิรัฎฐ์ เกตะวันดี
31/ต.ค./2560 - 31/ต.ค./2560 เวลา 08:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3002สตง.เข้าตรวจสอบงบการเงินสกสกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600124275อัญชลี คะเชนทร์
30/ต.ค./2560 - 30/ต.ค./2560 เวลา 08:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3002สตง.เข้าตรวจสอบงบการเงินสกสกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600123274อัญชลี คะเชนทร์
27/ต.ค./2560 - 27/ต.ค./2560 เวลา 08:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3002สตง.เข้าตรวจสอบงบการเงินสกสกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600122273อัญชลี คะเชนทร์
26/ต.ค./2560 - 26/ต.ค./2560 เวลา 08:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3002สตง.เข้าตรวจสอบงบการเงินสกสกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600121272อัญชลี คะเชนทร์
25/ต.ค./2560 - 25/ต.ค./2560 เวลา 08:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3002สตง.เข้าตรวจสอบงบการเงินสกสกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600120271อัญชลี คะเชนทร์
24/ต.ค./2560 - 24/ต.ค./2560 เวลา 08:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3002สตง.เข้าตรวจสอบงบการเงินสกสกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600119270อัญชลี คะเชนทร์
23/ต.ค./2560 - 23/ต.ค./2560 เวลา 08:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3002สตง.เข้าตรวจสอบงบการเงินสกสกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600118269อัญชลี คะเชนทร์
20/ต.ค./2560 - 20/ต.ค./2560 เวลา 08:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3002สตง.เข้าตรวจสอบงบการเงินสกสกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600117268อัญชลี คะเชนทร์
19/ต.ค./2560 - 19/ต.ค./2560 เวลา 08:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3002สตง.เข้าตรวจสอบงบการเงินสกสกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600116267อัญชลี คะเชนทร์
18/ต.ค./2560 - 18/ต.ค./2560 เวลา 08:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3002สตง.เข้าตรวจสอบงบการเงินสกสกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600115266อัญชลี คะเชนทร์
17/ต.ค./2560 - 17/ต.ค./2560 เวลา 08:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3002สตง.เช้าตรวจสอบงบการเงินสกสกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600114265อัญชลี คะเชนทร์
16/ต.ค./2560 - 16/ต.ค./2560 เวลา 08:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3002สตง.เข้าตรวจสอบงบการเงินสกสกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600113264อัญชลี คะเชนทร์
13/ต.ค./2560 - 13/ต.ค./2560 เวลา 08:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3002สตง.เข้าตรวจสอบงบการเงินสกสกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600112263อัญชลี คะเชนทร์
12/ต.ค./2560 - 12/ต.ค./2560 เวลา 08:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3002สตง.เข้าตรวจสอบงบการเงินสกสกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600111262อัญชลี คะเชนทร์
11/ต.ค./2560 - 11/ต.ค./2560 เวลา 08:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3002สตง.เข้าตรวจสอบงบการเงินสกสกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600110261อัญชลี คะเชนทร์
10/ต.ค./2560 - 10/ต.ค./2560 เวลา 08:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3002สตง.เข้าตรวจสอบงบการเงินสกสกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600109260อัญชลี คะเชนทร์
9/ต.ค./2560 - 9/ต.ค./2560 เวลา 08:30 - 16:30 น.ห้องประชุม 3002สตง.เข้าตรวจสอบงบการเงินสกสกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600108259อัญชลี คะเชนทร์
6/ต.ค./2560 - 6/ต.ค./2560 เวลา 08:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3002สตง.เข้าตรวจสอบงบการเงินสกสกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600107258อัญชลี คะเชนทร์
5/ต.ค./2560 - 5/ต.ค./2560 เวลา 08:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3002สตง.เข้าตรวจสอบงบการเงินสกสกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600106257อัญชลี คะเชนทร์
4/ต.ค./2560 - 4/ต.ค./2560 เวลา 08:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3002สตง.เข้าตรวจสอบงบการเงินสกสกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600105256อัญชลี คะเชนทร์
3/ต.ค./2560 - 3/ต.ค./2560 เวลา 08:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3002สตง.เข้าตรวสอบงบการเงินสกสกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600104255อัญชลี คะเชนทร์
2/ต.ค./2560 - 2/ต.ค./2560 เวลา 08:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3002สตง.เข้าตรวจสอบงบการเงินสกสกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600103254อัญชลี คะเชนทร์
29/ก.ย./2560 - 29/ก.ย./2560 เวลา 08:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3002สตง.เข้าตรวจสอบงบการเงินสกสกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600102253อัญชลี คะเชนทร์
28/ก.ย./2560 - 28/ก.ย./2560 เวลา 08:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3002สตง.เข้าตรวจสอบงบการเงินสกสกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600101252อัญชลี คะเชนทร์
27/ก.ย./2560 - 27/ก.ย./2560 เวลา 08:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3002สตง.เช้าตรวจสอบงบการเงินสกสกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600100251อัญชลี คะเชนทร์
26/ก.ย./2560 - 26/ก.ย./2560 เวลา 08:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3002สตง.เข้าตรวจสอบงบการเงินสกสกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600099250อัญชลี คะเชนทร์
25/ก.ย./2560 - 25/ก.ย./2560 เวลา 08:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3002สตง.เข้าตรวจสอบงบการเงินสกสกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600098249อัญชลี คะเชนทร์
22/ก.ย./2560 - 22/ก.ย./2560 เวลา 08:30 - 16:00 น.ห้องประชุม 3002สตง.เข้าตรวจสอบงบการเงินสกสกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600097248อัญชลี คะเชนทร์
21/ก.ย./2560 - 21/ก.ย./2560 เวลา 08:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3002สตง.เข้าตรวจสอบงบการเงินสกสกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600096247อัญชลี คะเชนทร์
20/ก.ย./2560 - 20/ก.ย./2560 เวลา 08:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3002สตง.เข้าตรวจสอบงบการเงินสกสกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600095246อัญชลี คะเชนทร์
19/ก.ย./2560 - 19/ก.ย./2560 เวลา 08:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3002สตง.เข้าตรวจสอบงบการเงินสกสกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600094245อัญชลี คะเชนทร์
18/ก.ย./2560 - 18/ก.ย./2560 เวลา 08:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3002สตง.เข้าตรวจสอบงบการเงินสกสกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600093244อัญชลี คะเชนทร์
15/ก.ย./2560 - 15/ก.ย./2560 เวลา 08:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3002สตง.เข้าตรวจสอบงบการเงินสกสกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600092243อัญชลี คะเชนทร์
14/ก.ย./2560 - 14/ก.ย./2560 เวลา 08:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3002สตง.เช้าตรวจสอบงบการเงินสกสกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600091242อัญชลี คะเชนทร์
13/ก.ย./2560 - 13/ก.ย./2560 เวลา 08:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3002สตง.เข้าตรวจสอบงบการเงินสกสกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600090241อัญชลี คะเชนทร์
12/ก.ย./2560 - 12/ก.ย./2560 เวลา 08:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3002สตง.เข้าตรวจสอบงบการเงินสกส.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600089240อัญชลี คะเชนทร์
11/ก.ย./2560 - 11/ก.ย./2560 เวลา 08:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3002สตง.เข้าตรวจสอบงบการเงินสกสกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600088239อัญชลี คะเชนทร์
8/ก.ย./2560 - 8/ก.ย./2560 เวลา 08:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3002สตง.เข้าตรวจสอบงบการเงินสกส.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600087238อัญชลี คะเชนทร์
7/ก.ย./2560 - 7/ก.ย./2560 เวลา 08:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3002สตง.เข้าตรวจสอบงบการเงินสกส.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600086237อัญชลี คะเชนทร์
6/ก.ย./2560 - 6/ก.ย./2560 เวลา 08:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3002สตง.เข้าตรวจสอบงบการเงินสกส.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600085236อัญชลี คะเชนทร์
5/ก.ย./2560 - 5/ก.ย./2560 เวลา 08:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3002สตง.เข้าตรวจสอบงบการเงินสกส.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600084235อัญชลี คะเชนทร์
4/ก.ย./2560 - 4/ก.ย./2560 เวลา 08:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3002สตง.เข้าตรวจสอบงบการเงินสกสกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600083234อัญชลี คะเชนทร์
1/ก.ย./2560 - 1/ก.ย./2560 เวลา 08:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3002สตง.เข้าตรวจสอบงบการเงินสกส.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600082233อัญชลี คะเชนทร์
31/ส.ค./2560 - 31/ส.ค./2560 เวลา 08:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3002สตง.เข้าตรวจสอบงบการเงินสกสกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600081232อัญชลี คะเชนทร์
30/ส.ค./2560 - 30/ส.ค./2560 เวลา 08:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3002สตง.เข้าตรวจสอบงบการเงินสกส.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600080231อัญชลี คะเชนทร์
29/ส.ค./2560 - 29/ส.ค./2560 เวลา 08:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3002สตง.เข้าตรวจสอบงบการเงิน สกสกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600079230อัญชลี คะเชนทร์
29/ส.ค./2560 - 29/ส.ค./2560 เวลา 09:30 - 16:30 น.503ประชุมผู้บริหารกองคลังกองคลังREM600078229อรจิรัฎฐ์ เกตะวันดี
16/ส.ค./2560 - 16/ส.ค./2560 เวลา 13:00 - 16:30 น.ห้องประชุม 3002การประชุมกลั่นกรองคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่1กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600077228กฤษณา อนันตพฤทธิ์
30/ส.ค./2560 - 30/ส.ค./2560 เวลา 13:30 - 16:30 น.5001คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM600076227น.ส.ทิพย์วัลย์ สมบูรณ์ธนรัชต์
17/ส.ค./2560 - 17/ส.ค./2560 เวลา 10:00 - 16:30 น.ห้องประชุม 3001งบประมาณ 2561สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREM600075226น.ส.นฤมล ปัจฉิม
1/ก.ย./2560 - 1/ก.ย./2560 เวลา 09:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3002ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 16/2560สหกรณ์ออมทรัพย์REM600074225นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
15/ส.ค./2560 - 15/ส.ค./2560 เวลา 10:00 - 16:30 น.ห้องประชุม 3002เตรียมข้อมูลการกำกับดูแลองค์กรการเงินระดับฐานรากสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREM600073224นายสิทธิชัย พรทิพย์พิทักษ์
18/ส.ค./2560 - 18/ส.ค./2560 เวลา 08:30 - 16:30 น.503ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างงปม.2561กองคลังREM600072223อัญชลี คะเชนทร์
17/ส.ค./2560 - 17/ส.ค./2560 เวลา 08:30 - 16:30 น.503ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างงปม.2561กองคลังREM600071222อัญชลี คะเชนทร์
16/ส.ค./2560 - 16/ส.ค./2560 เวลา 08:30 - 16:30 น.503ประชุมคณะกรรมกำหนดราคากลางก่อสร้าง กองคลังREM600070221อัญชลี คะเชนทร์
21/ส.ค./2560 - 21/ส.ค./2560 เวลา 13:00 - 16:00 น.503ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการกำหนดตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดกองการเจ้าหน้าที่REM600069220ชลิต
11/ส.ค./2560 - 11/ส.ค./2560 เวลา 09:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3002การจัดทำข้อมู,แผนงาน/โครงการ ประเด็นการพัฒนาที่มีความสำคัญสูงสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกองแผนงานREM600068219ปฏิภาณ ชัยลังกา
17/ส.ค./2560 - 17/ส.ค./2560 เวลา 13:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3002การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM600067218นายอำเภอ มาพวง
21/ส.ค./2560 - 21/ส.ค./2560 เวลา 09:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3002ประชุมคณะกรรมการสรรหาเจ้าหน้าที่ สอ.พช.สหกรณ์ออมทรัพย์REM600066217นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
18/ส.ค./2560 - 18/ส.ค./2560 เวลา 08:30 - 16:30 น.ห้องประชุม 3001ประชุมสำนักสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM600065216ศิราภรณ์ ต่วนเย็น
15/ส.ค./2560 - 15/ส.ค./2560 เวลา 09:00 - 16:00 น.5001ประชุมกองกองแผนงานREM600064215สายชล สิงห์ซอม
15/ส.ค./2560 - 15/ส.ค./2560 เวลา 13:00 - 16:30 น.ห้องประชุม 3001การนำเสนอรายงานฉบับกลาง การประเมินผลการนำแผนยุทธศาสตร์กรมฯ ไปสู่การปฏิบัติกองแผนงานREM600063214นางสาวกนกนิจ พนาวาส
11/ส.ค./2560 - 11/ส.ค./2560 เวลา 09:00 - 16:00 น.503การคัดเลือกฯชายแดดนใต้กองการเจ้าหน้าที่REM600062213นางสาวธันยนันท์ ชาญตะบะ
8/ส.ค./2560 - 8/ส.ค./2560 เวลา 13:00 - 16:30 น.ห้องประชุม 3002ประชุมกลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600061212วันวิสา
16/ส.ค./2560 - 16/ส.ค./2560 เวลา 13:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะทำงานทีมปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM600060211นายอำเภอ มาพวง
10/ส.ค./2560 - 10/ส.ค./2560 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001รายงานตัวพนักงานกองทุน สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600059210เยาวนาฎ ซ้ายเกล้า
23/ส.ค./2560 - 23/ส.ค./2560 เวลา 10:00 - 12:00 น.5001คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกรมการพัฒนาชุมชนสำนักเลขานุการกรมREM600058209นายสิทธิชัย ปาหุไณยกุล
21/ส.ค./2560 - 21/ส.ค./2560 เวลา 08:30 - 16:30 น.3003การบริหารทรัพยากรบุคคลกองการเจ้าหน้าที่REM600057208นายธนภัทร เป้งทอง
21/ส.ค./2560 - 21/ส.ค./2560 เวลา 08:30 - 16:30 น.ห้องประชุม 3001การบริหารทรัพยากรบุคคลกองการเจ้าหน้าที่REM600056207นายธนภัทร เป้งทอง
17/ส.ค./2560 - 17/ส.ค./2560 เวลา 10:00 - 12:00 น.5001คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกรมการพัฒนาชุมชนสำนักเลขานุการกรมREM600055206นายสิทธิชัย ปาหุไณยกุล
17/ส.ค./2560 - 17/ส.ค./2560 เวลา 10:00 - 12:00 น.5001คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกรมการพัฒนาชุมชนสำนักเลขานุการกรมREM600054205นายสิทธิชัย ปาหุไณยกุล
7/ส.ค./2560 - 7/ส.ค./2560 เวลา 13:30 - 15:00 น.ห้องประชุม 3002การดำเนินงาน OTOP ขึ้นเครื่องบินสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM600053204นางพัชรินทร์ พานำมา
8/ส.ค./2560 - 8/ส.ค./2560 เวลา 13:30 - 16:30 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะทำงานโครงการศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมีสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM600052203นางสาวเสาวลักษณ์ หิรัญรักษ์
7/ส.ค./2560 - 7/ส.ค./2560 เวลา 10:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001เตรียมคณะทำงานพิธีเปิดงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมีสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM600051202นายจิรวัฒน์ เพิ่มาทอง
16/ส.ค./2560 - 16/ส.ค./2560 เวลา 08:30 - 16:00 น.5001ประชุมคณะทำงาน PMQAกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM600050201นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
9/ส.ค./2560 - 9/ส.ค./2560 เวลา 10:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3002ประชุมกระดานสินค้าฯสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREM600049200อดิศักดิ์
7/ส.ค./2560 - 7/ส.ค./2560 เวลา 10:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3002ประชุมกลุ่มงานสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREM600048199อดิศักดิ์
7/ส.ค./2560 - 7/ส.ค./2560 เวลา 13:00 - 16:30 น.ห้องประชุม 3001เตรียมคณะทำงานพิธีเปิดงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมีสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM600047198นายจิรวัฒน์ เพิ่มาทอง
8/ส.ค./2560 - 8/ส.ค./2560 เวลา 09:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะทำงาน โครงการศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมีสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM600046197นางสาวเสาวลักษณ์ หิรัญรักษ์
8/ส.ค./2560 - 8/ส.ค./2560 เวลา 09:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3002การสนทนากลุ่มตามโครงการจ้างที่ปรึกษาประเมินผลการนำแผนยุทธศาสตร์กรมฯ พ.ศ. 2560-2564 ไปสู่การปฏิบัติกองแผนงานREM600045196นางสาวกนกนิจ พนาวาส
22/ส.ค./2560 - 22/ส.ค./2560 เวลา 09:30 - 16:30 น.ห้องประชุม 3001ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน และจัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการประจำ ปี 2561-2562ศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREM600044195นายวิโรจน์ น้ำหอม
10/ส.ค./2560 - 10/ส.ค./2560 เวลา 09:00 - 16:00 น.5001ประชุมพิจารณาแผน 4 ปีกองแผนงานREM600043194นางสายชล สิงห์ซอม
18/ส.ค./2560 - 18/ส.ค./2560 เวลา 10:00 - 16:30 น.ห้องประชุม 3002การประชุมกลั่นกรองคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 6/2560 (2)กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600042193กฤษณา อนันตพฤทธิ์
16/ส.ค./2560 - 16/ส.ค./2560 เวลา 10:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3002การประชุมกลั่นกรองคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่6/2560 (1)กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600041192กฤษณา อนันตพฤทธิ์
8/ส.ค./2560 - 8/ส.ค./2560 เวลา 09:00 - 16:30 น.5001ประชุมกองแผนงานกองแผนงานREM600040191นางสายชล สิงห์ซอม
24/ส.ค./2560 - 24/ส.ค./2560 เวลา 12:00 - 16:30 น.5001การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 6/2560กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600039190กฤษณา อนันตพฤทธิ์
11/ส.ค./2560 - 11/ส.ค./2560 เวลา 09:00 - 16:00 น.5001การจัดงานแสดงมุทิตาจิตให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560กองการเจ้าหน้าที่REM600038189นางสาวโสภิดา สินปราณี
9/ส.ค./2560 - 9/ส.ค./2560 เวลา 13:00 - 16:30 น.5001ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานครกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600037188อธิชัย มณีวงศ์
3/ส.ค./2560 - 3/ส.ค./2560 เวลา 13:00 - 16:30 น.ห้องประชุม 3002ประชุมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง กลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600036187อธิชัย มณีวงศ์
3/ส.ค./2560 - 3/ส.ค./2560 เวลา 09:30 - 12:00 น.ห้องประชุม 3002ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600035186นางสาวเกษิณี ธรรมชัย
2/ส.ค./2560 - 2/ส.ค./2560 เวลา 13:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3002โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREM600034185สิทธิพงษ์ คงสุ
30/ส.ค./2560 - 30/ส.ค./2560 เวลา 08:30 - 12:30 น.5001คณะศึกษาดูงานจากอาฟริกากองแผนงานREM600033184ประพัน จันแดง
7/ส.ค./2560 - 7/ส.ค./2560 เวลา 13:30 - 16:30 น.5001ซักซ้อมการชี้แจงรายละเอียดการประชุมคณะกรรมการการกำหนดตำแหน่งระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยกองการเจ้าหน้าที่REM600032183นายชลิต นพรัตน์
2/ส.ค./2560 - 2/ส.ค./2560 เวลา 10:00 - 12:00 น.5001ประชุมคณะทำงานปฏิบัติหน้าที่ในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมีสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM600031182นายมรุต ภูมิมี
9/ส.ค./2560 - 9/ส.ค./2560 เวลา 09:30 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหากรรมการดำเนินการ สอ.พช.สหกรณ์ออมทรัพย์REM600030181นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
2/ส.ค./2560 - 2/ส.ค./2560 เวลา 10:00 - 11:00 น.ห้องประชุม 3002ประชุมคณะกรรมการสรรหาเจ้าหน้าที่สหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์REM600029180นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
30/ส.ค./2560 - 30/ส.ค./2560 เวลา 08:00 - 12:30 น.ห้องประชุม 3001บรรยายสรุปคณะจากศรีลังกากองแผนงานREM600028179สุกัญญา รสานนท์
1/ส.ค./2560 - 1/ส.ค./2560 เวลา 09:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3002การประชุมกลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600027178อธิชัย มณีวงษ์
3/ส.ค./2560 - 3/ส.ค./2560 เวลา 14:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการควบคุมการสรรหากรรมการดำเนินการ สอ.พช.สหกรณ์ออมทรัพย์REM600026177นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
4/ส.ค./2560 - 4/ส.ค./2560 เวลา 09:30 - 12:00 น.5001ประชุมคณะกรรมการควบคุมการสรรหากรรมการ สอ.พช.สหกรณ์ออมทรัพย์REM600025176นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
1/ส.ค./2560 - 1/ส.ค./2560 เวลา 12:00 - 18:00 น.ห้องประชุม 3001ตัวชี้วัด 4.2 การบรีิหารความเสี่ยงและควบคุมภายในกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600024175กรปภา
11/ส.ค./2560 - 11/ส.ค./2560 เวลา 13:30 - 16:00 น.ห้องประชุม 3002ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ สหกรณ์ออมทรัพย์REM600023174นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
4/ส.ค./2560 - 4/ส.ค./2560 เวลา 12:30 - 16:30 น.5001คณะผู้แทนจากประเทศกัมพูชา รับฟังการบรรยายสรุปโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์กองแผนงานREM600022173นางจันทิมา โจนส์
3/ส.ค./2560 - 3/ส.ค./2560 เวลา 14:00 - 16:00 น.5001ประชุมคณะทำงาน ศิลปาชีพสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM600021172นายมรุต ภูมิมี
10/ส.ค./2560 - 10/ส.ค./2560 เวลา 13:30 - 16:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์REM600020171นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
10/ส.ค./2560 - 10/ส.ค./2560 เวลา 13:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3002ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์REM600019170นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
10/ส.ค./2560 - 10/ส.ค./2560 เวลา 10:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3002ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสหกรณ์ออมทรัพย์REM600018169นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
25/ก.ค./2560 - 25/ก.ค./2560 เวลา 09:00 - 16:30 น.ห้องประชุม 3002โครงการตลาดนัดความรู้สถาบันการพัฒนาชุมชนREM600017168สมทรง
10/ส.ค./2560 - 10/ส.ค./2560 เวลา 08:00 - 16:30 น.503การเตรียมงานศิลปาชีพฯสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM600016167ฌานิฎา
4/ส.ค./2560 - 4/ส.ค./2560 เวลา 08:30 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมกรรมการกำหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไขกฎหมายสำนักเลขานุการกรมREM600015166นายสิทธิชัย ปาหุไณยกุล
9/ส.ค./2560 - 9/ส.ค./2560 เวลา 07:00 - 20:00 น.503การเตรียมงานศิลปาชีพฯสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM600014165ฌานิฎา
8/ส.ค./2560 - 8/ส.ค./2560 เวลา 08:00 - 20:00 น.503การเตรียมงานศิลปาชีพฯสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM600013164ฌานิฎา
7/ส.ค./2560 - 7/ส.ค./2560 เวลา 08:00 - 19:00 น.503การจัดงานศิลปาชีพฯสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM600012163ฌานิฎา
4/ส.ค./2560 - 4/ส.ค./2560 เวลา 08:00 - 19:00 น.503การเตรียมงานศิลปาชีพฯสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM600011162ฌานิฎา
3/ส.ค./2560 - 3/ส.ค./2560 เวลา 08:30 - 18:30 น.503การเตรียมงานศิลปาชีพประไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมีสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM600010161ฌานิฎา
2/ส.ค./2560 - 2/ส.ค./2560 เวลา 08:30 - 19:00 น.503การเตรียมการจัดงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมีสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM600009160ฌานิฎา
1/ส.ค./2560 - 1/ส.ค./2560 เวลา 08:30 - 19:00 น.503การเตรียมการจัดงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมีสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM600008159ฌานิฎา
31/ก.ค./2560 - 31/ก.ค./2560 เวลา 08:30 - 16:30 น.ห้องประชุม 3001ประชุมสำนักตรวจราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560สำนักตรวจราชการREM600007158นางกิตติกานต์ โคตรมา
11/ส.ค./2560 - 11/ส.ค./2560 เวลา 09:30 - 16:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ครั้งที่ 8/2560สหกรณ์ออมทรัพย์REM600006157นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
26/ก.ค./2560 - 26/ก.ค./2560 เวลา 09:00 - 12:00 น.3003ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาศักภาพสัมมาชีพชุมชน สู่ความยั่งยื่นสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM600005156พิมพ์ชนา พิชาพันธ์โภคิน
18/ส.ค./2560 - 18/ส.ค./2560 เวลา 12:00 - 16:30 น.5001ประชุมเลขานุการคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรุงเทพมหานครกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM600004155นายอธิชัย มณีวงศ์
28/ส.ค./2560 - 28/ส.ค./2560 เวลา 13:00 - 16:00 น.503ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการต้นแบบด้านจริยธรรม (The Icon) ครั้งที่2/2560กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมข้าราชการREM600003154นางสาวจงกลนี งามทรง
10/ส.ค./2560 - 10/ส.ค./2560 เวลา 08:00 - 16:30 น.3003อบรมโครงการเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2560กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมข้าราชการREM600002153นางสาวสุพัตรา วันนู
13/ก.ค./2560 - 13/ก.ค./2560 เวลา 12:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมชี้แจงกองคลังREM600001152ทดสอบ