สอบถามรายการจอง

ค้นหารายการจองห้องประชุม

รายละเอียดการจองใช้ห้องประชุม

วันที่จองใช้ห้อง ชื่อห้อง วาระการประชุม ชื่อหน่วยงาน
24/ต.ค./2561 - 24/ต.ค./2561 เวลา 08:30 - 10:00 น.ห้องประชุม 5002การพิจารณาสถานที่ก่อสร้างอาคารหอพัก ขนาด 3 ชั้น 34 ห้อง ศพช.ลำปางกองคลังREM6214961690นายไชยรัตน์ กลั่นสกุล
26/ต.ค./2561 - 26/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001พรีเซ้นระบบสหกรณ์ฯสหกรณ์ออมทรัพย์REM6214951689นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
5/พ.ย./2561 - 5/พ.ย./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมกานคร ครั้งที่8/61กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6214941687อธิชัย มณีวงศ์
25/ต.ค./2561 - 25/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002พรีเซ้นระบบสหกรณ์ฯสหกรณ์ออมทรัพย์REM6214921685นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
22/ต.ค./2561 - 22/ต.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM6214911684นางสาวฉายาลักษณ์ แก้วศรีพจน์
30/ต.ค./2561 - 30/ต.ค./2561 เวลา 13:30 - 16:00 น.ห้องประชุม 5002คณะทำงาน UNกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM6214901683นายชุมพล บุญแน่น
28/ต.ค./2561 - 28/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003ประชุมคณะทำงานคัดสรรบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯสหกรณ์ออมทรัพย์REM6214891682นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
30/ต.ค./2561 - 30/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนกรุงเทพมหานคร ครั้งที่9/61กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6214881681นายอธิชัย มณีวงศ์
29/ต.ค./2561 - 29/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003การประชุมทำสัญญาสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กทม. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6214871680นายอธิชัย มณีวงศ์
30/ต.ค./2561 - 30/ต.ค./2561 เวลา 13:30 - 16:30 น.ห้องประชุม 5001การเข้าเปิดตรวจของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินกองคลังREM6214851678นางอำไพ พุฒิสนธิ
18/ต.ค./2561 - 18/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมสมาชิก สอ.พช.สภว.สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6214841677ผอ.สภว.
19/ต.ค./2561 - 19/ต.ค./2561 เวลา 15:30 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002การนำเสนอขอบเขตการประเมินผลสำเร็จโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีสถาบันการพัฒนาชุมชนREM6214831676นางสาวรุ่งนภา อุปมา
5/พ.ย./2561 - 5/พ.ย./2561 เวลา 13:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกรมการพัฒนาชุมชนสำนักเลขานุการกรมREM6214821675นายสิทธิชัย ปาหุไณยกุล
13/ธ.ค./2561 - 13/ธ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREM6214811674นางสาวดวงใจ พัทมุข
12/ธ.ค./2561 - 12/ธ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREM6214801673นางสาวดวงใจ พัทมุข
11/ธ.ค./2561 - 11/ธ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREM6214791672นางสาวดวงใจ พัทมุข
18/ต.ค./2561 - 18/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะทำงาน OTOP City 2018สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6214771670นายชัยวุฒิ ไชยชนะ
19/ต.ค./2561 - 19/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมคณะกรรมการควบคุมการสรรหาสหกรณ์ออมทรัพย์REM6214751668นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
27/พ.ย./2561 - 27/พ.ย./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ข้าราชการกรมฯกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมข้าราชการREM6214741667นางสาวจงกลนี งามทรง
22/ต.ค./2561 - 22/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 13:00 น.ห้องประชุม 3003รายงานตัวข้าราชการกองการเจ้าหน้าที่REM6214731666เพ็ญนภา วรรณทอง
17/ต.ค./2561 - 17/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ประเมินหมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยวสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6214721665นางสาวปราณี ทองแท่ง
16/ต.ค./2561 - 16/ต.ค./2561 เวลา 16:00 - 21:00 น.ห้องประชุม 5001OTOP นวัตวิถีกองแผนงานREM6214711664นางสาวดวงนภา เพชรแท้
16/ต.ค./2561 - 16/ต.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001อพช.พบปะ สภว.สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6214701663ผอ.สภว.
16/ต.ค./2561 - 16/ต.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กิจกรรมที่ 17 การประเมินผลสำเร็จ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOp นวัตวิถีสถาบันการพัฒนาชุมชนREM6214691662นายชนะพล ศิริวรรณ
29/ต.ค./2561 - 29/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์REM6214681661นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
30/ต.ค./2561 - 30/ต.ค./2561 เวลา 08:30 - 12:00 น.ห้องประชุม 5001การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 9/2561กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6214671660กฤษณา อนันตพฤทธิ์
16/ต.ค./2561 - 16/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001รายงานตัวพนักงานราชการทั่วไปกองการเจ้าหน้าที่REM6214641657นางสาวนันทวัน กังวาลวงศ์
2/พ.ย./2561 - 2/พ.ย./2561 เวลา 06:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3003โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2561 (ตรวจติดตาม)สำนักเลขานุการกรมREM6214631656นางสาวปณิชา ริมทอง
11/ต.ค./2561 - 11/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5002จัดเตรียมงานโครงการประชุมเชิิงปฏิบัติการฯศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREM6214621655วราพร หวังกลับ
12/ต.ค./2561 - 12/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002รายงานความก้าวหน้าประเมินหมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยวสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6214611654นางสาวปราณี ทองแท่ง
11/ต.ค./2561 - 11/ต.ค./2561 เวลา 10:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมคณะกรรมการตรวจรับ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 14สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM6214601653นางสาวชุติมา ภูมิแก้ว
2/พ.ย./2561 - 2/พ.ย./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุม อ.ก.พ.กรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 5/2561กองการเจ้าหน้าที่REM6214591652นายชลิต นพรัตน์
10/ต.ค./2561 - 10/ต.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมการบริหารทรัพยากรบุคคลกองการเจ้าหน้าที่REM6214581651นายพิเศษ นันต๊ะหม่น
10/ต.ค./2561 - 10/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลกองการเจ้าหน้าที่REM6214571650นางสาวโสภิดา สินปราณี
12/ต.ค./2561 - 12/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมคณะทำงานจัดทำเอกสารประจำปี 2561 กรมการพัฒนาชุมชนกองแผนงานREM6214561649นางสาวขวัญดาว ลือเปี่ยม
17/ต.ค./2561 - 17/ต.ค./2561 เวลา 14:00 - 15:00 น.ห้องประชุม 5001อธิบดีพบคณะสื่อมวลชนกองประชาสัมพันธ์REM6214541647นางสาวอภิญญา เปรมปรี
19/ต.ค./2561 - 19/ต.ค./2561 เวลา 07:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำนักเลขานุการกรมREM6214531646นางสาวศิริ ลือมงคล
18/ต.ค./2561 - 18/ต.ค./2561 เวลา 07:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำนักเลขานุการกรมREM6214521645นางสาวศิริ ลือมงคล
17/ต.ค./2561 - 17/ต.ค./2561 เวลา 07:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3003อบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำนักเลขานุการกรมREM6214511644นางสาวศิริ ลือมงคล
10/ต.ค./2561 - 10/ต.ค./2561 เวลา 08:30 - 12:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมติดตามงานฯสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6214501642ภัทรนันท์ สุริโย
22/พ.ย./2561 - 22/พ.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ และการบริหารความเสี่ยงระดับโครงการ ประจำปี 2562กองแผนงานREM6214491641นางสาวขวัญดาว ลือเปี่ยม
12/ต.ค./2561 - 12/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 15:30 น.ห้องประชุม 3001ประชุมเตรียมความพร้อมบุคคลากรกองคลังกองคลังREM6214481640นางสาวอรจิรัฏฐ์ เกตะวันดี
11/ต.ค./2561 - 11/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมเตรียมการจัดงานกาชาดประจำปี 2561สำนักเลขานุการกรมREM6214471639นางสาวอำพา ดวงเนตร
31/ต.ค./2561 - 31/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะทำงานพัฒนากฎหมายสหกรณ์ออมทรัพย์REM6214461638นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
10/ต.ค./2561 - 10/ต.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะทำงานติดตามการดำเนินคดี ครั้งที่ 1/2561สหกรณ์ออมทรัพย์REM6214451637นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
12/ต.ค./2561 - 12/ต.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001นำเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปี 2561กองแผนงานREM6214441636นางสาวกนกนิจ พนาวาส
22/ต.ค./2561 - 22/ต.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 20/2561สหกรณ์ออมทรัพย์REM6214431635นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
31/ต.ค./2561 - 31/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2561สำนักเลขานุการกรมREM6214421634นางสาวสรญา เชื้อเล็ก
25/ต.ค./2561 - 25/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองการประชุมกรมครั้งที่ 9/2561สำนักเลขานุการกรมREM6214411633นางสาวสรญา เชื้อเล็ก
19/ต.ค./2561 - 19/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001รับฟังนโยบายการขับเคลื่อนงานผู้นำ กลุุ่ม องค์กร และเครือข่าย สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM6214401632นายไพรัตน์ จงรักษา
8/ต.ค./2561 - 8/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมกลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6214391631นายอธิชัย มณีวงศ์
9/ต.ค./2561 - 9/ต.ค./2561 เวลา 08:30 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001การประชุมจัดทำโครงการฯ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREM6214381630นายมนตรี อำพันทอง
12/ต.ค./2561 - 12/ต.ค./2561 เวลา 09:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานจัดเตรียมของขวัญและของที่ระลึก สำหรับผู้นำและคู่สมรส และผู้เข้าร่วมการประชุมระดับต่างๆ ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๔ และ ๓๕ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ของกรมการพัฒนาชุมชน กองแผนงานREM6214371629นางจันทิมา โจนส์
5/ต.ค./2561 - 5/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001จัดเวทีกองการเจ้าหน้าที่REM6214351627เฉลิมพงษ์ หัตถา
19/ต.ค./2561 - 19/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมเตรีมความพร้อมคณะทำงานจัดงานกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน สำนักเลขานุการกรมREM6214341626นายนิคม นิรันดร์
21/พ.ย./2561 - 21/พ.ย./2561 เวลา 07:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการประเมินความคุ้มค่าฯ และการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2562 กองแผนงานREM6214311623นางสาวขวัญดาว ลือเปี่ยม
16/ต.ค./2561 - 16/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 13:00 น.ห้องประชุม 3003รายงานตัวข้าราชการกองการเจ้าหน้าที่REM6214281618เพ็ญนภา วรรณทอง
13/พ.ย./2561 - 13/พ.ย./2561 เวลา 12:00 - 15:30 น.ห้องประชุม 3003โครงการตรวจสุขภาพประจำปี (ตรวจติดตาม)สำนักเลขานุการกรมREM6214251615นางสาวปณิชา ริมทอง
25/ต.ค./2561 - 25/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001กองคลังกองคลังREM6214241614กองคลัง
5/ต.ค./2561 - 5/ต.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001กลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6214221612นายอธิชัย มณีวงศ์
8/ต.ค./2561 - 8/ต.ค./2561 เวลา 09:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กองแผนงานREM6214201610กฤษฎา สาคร
10/ต.ค./2561 - 10/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะทำงานคัดสรรบุคคลมาดำรงตำแหน่งผู้จัดการ สอ.พช. ครั้งที่ 1/2561สหกรณ์ออมทรัพย์REM6214191609นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
3/ต.ค./2561 - 3/ต.ค./2561 เวลา 11:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001การบริหารทรัพยากรบุคคลกองการเจ้าหน้าที่REM6214181608นายเฉลิมพงษ์ หัตถา
17/ต.ค./2561 - 17/ต.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สอ.สปน.สหกรณ์ออมทรัพย์REM6214171607นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
24/ต.ค./2561 - 24/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ครั้งที่ 10/2561สหกรณ์ออมทรัพย์REM6214161606นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
5/ต.ค./2561 - 5/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมบูรณาการรางวัลกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM6214151605ฐิติมา สุทธิวาศ
9/ต.ค./2561 - 9/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมมอบนโยบาย กลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM6214141604ฐิติมา สุทธิวาศ
2/ต.ค./2561 - 2/ต.ค./2561 เวลา 14:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001การบริหารกำลังคนกองการเจ้าหน้าที่REM6214131603นายเฉลิมพงษ์ หัตถา
12/ต.ค./2561 - 12/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมไทยญี่ปุ่นกองแผนงานREM6214121602พัลลภ ตันจริยภรณ์
4/ต.ค./2561 - 4/ต.ค./2561 เวลา 12:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมเตรียมขับเคลื่อนงานตามภารกิจกรมฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6214101600นางสาวพูพิศ ลาวัลย์
7/พ.ย./2561 - 7/พ.ย./2561 เวลา 07:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุม Annual Report 2018 ครั้งที่ 3กองแผนงานREM6214091599นางสาวขวัญดาว ลือเปี่ยม
4/ต.ค./2561 - 4/ต.ค./2561 เวลา 14:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 503ประชุม OTOP ขึ้นเครื่องบินสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6214081598ปวีร์ณรัชต์ ผ่องคณะ