สอบถามรายการจอง

ค้นหารายการจองห้องประชุม

รายละเอียดการจองใช้ห้องประชุม

วันที่จองใช้ห้อง ชื่อห้อง วาระการประชุม ชื่อหน่วยงาน
16/มี.ค./2561 - 16/มี.ค./2561 เวลา 10:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3003ลงนามความร่วมมือส่งเสริมช่องทางการตลาดกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREM610705873นายกิตติทัศน์ นาสรร
15/มี.ค./2561 - 15/มี.ค./2561 เวลา 09:30 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2/2561สหกรณ์ออมทรัพย์REM610704872นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
27/ก.พ./2561 - 27/ก.พ./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002คณะกรรมการสวัสดิการกรมการพัฒนาชุมชนสำนักเลขานุการกรมREM610703871นายเมธาพัฒน์ วงษ์ปา
23/ก.พ./2561 - 23/ก.พ./2561 เวลา 09:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 503การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองแผนงานREM610702870นิภา เซ็มมี
23/ก.พ./2561 - 23/ก.พ./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุม OTOP นวัตวิถีและชุมชนเข้มแข็งสำนักเลขานุการกรมREM610700868นางสาวรัตนา ขุนเคว็จ
6/มี.ค./2561 - 6/มี.ค./2561 เวลา 09:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมเครือข่าย OTOP Trader ครั้งที่ 2/2561สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610699867พัชรียา เพ็ชรพราว
2/มี.ค./2561 - 2/มี.ค./2561 เวลา 13:30 - 16:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหาร ครั้งที่ 1/2561สหกรณ์ออมทรัพย์REM610698866นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
20/เม.ย./2561 - 20/เม.ย./2561 เวลา 09:30 - 16:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ครั้งที่ 4/2561สหกรณ์ออมทรัพย์REM610697865นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
16/มี.ค./2561 - 16/มี.ค./2561 เวลา 09:30 - 16:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ครั้งที่ 3/2561สหกรณ์ออมทรัพย์REM610696864นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
26/ก.พ./2561 - 26/ก.พ./2561 เวลา 13:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 5002การประชุมยกร่างหลักเกณฑ์การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอกองการเจ้าหน้าที่REM610695862นายกฤษดาพงศ์ ศรีเข้ม
28/ก.พ./2561 - 28/ก.พ./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมกองการเจ้าหน้าที่REM610694861ธันยนันท์ ชาญตะบะ
26/ก.พ./2561 - 26/ก.พ./2561 เวลา 08:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 503ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่กองการเจ้าหน้าที่REM610693860นางสาวเพ็ญนภา วรรณทอง
20/ก.พ./2561 - 20/ก.พ./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพกองทุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610692859นายอธิชัย มณีวงศ์
21/ก.พ./2561 - 21/ก.พ./2561 เวลา 08:30 - 16:30 น.ห้องประชุม 5001โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีกองแผนงานREM610691858น.ส.เตือนใจ บุญทิม
15/พ.ค./2561 - 15/พ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003การจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมฯ ประจำปี 2563กองแผนงานREM610689856นางสาวยุภารัตน์ ฟองคำมูล
4/พ.ค./2561 - 4/พ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003การจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมฯ ประจำปี 2563กองแผนงานREM610688855นางสาวยุภารัตน์ ฟองคำมูล
3/พ.ค./2561 - 3/พ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003การจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมฯ ประจำปี 2563กองแผนงานREM610687854นางสาวยุภารัตน์ ฟองคำมูล
5/เม.ย./2561 - 5/เม.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003การจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมฯ ประจำปี 2563กองแผนงานREM610686853นางสาวยุภารัตน์ ฟองคำมูล
4/เม.ย./2561 - 4/เม.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003การจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมฯ ประจำปี 2563กองแผนงานREM610685852นางสาวยุภารัตน์ ฟองคำมูล
22/มี.ค./2561 - 22/มี.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003การจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมฯ ประจำปี 2563กองแผนงานREM610684851นางสาวยุภารัตน์ ฟองคำมูล
21/มี.ค./2561 - 21/มี.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003การจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมฯ ประจำปี 2563กองแผนงานREM610683850นางสาวยุภารัตน์ ฟองคำมูล
20/ก.พ./2561 - 20/ก.พ./2561 เวลา 09:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561กองแผนงานREM610682849นายกฤษฎา สาคร
27/ก.พ./2561 - 27/ก.พ./2561 เวลา 08:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3003ประชุม ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานกองทุน ค.2/2561กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610681848นส.กาญจนา ปาละกะวงศ์
16/ก.พ./2561 - 16/ก.พ./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมกลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610680847นายอธิชัย มณีวงศ์
2/มี.ค./2561 - 2/มี.ค./2561 เวลา 10:00 - 14:00 น.ห้องประชุม 5001การประชุม อ.ก.พ. กรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2/2561กองการเจ้าหน้าที่REM610679846นายชลิต นพรัตน์
21/ก.พ./2561 - 21/ก.พ./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 503รายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่กองการเจ้าหน้าที่REM610677844นางสาวเพ็ญนภา วรรณทอง
15/ก.พ./2561 - 15/ก.พ./2561 เวลา 13:00 - 15:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมหน่วยงานภาคีโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจำหน่ายบนเครื่องบินสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610676843ปวีร์ณรัชต์ ผ่องคณะ
23/ก.พ./2561 - 23/ก.พ./2561 เวลา 08:30 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 2/2561กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610675842กฤษณา อนันตพฤทธิ์
16/ก.พ./2561 - 16/ก.พ./2561 เวลา 09:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5001การจัดทำคำของบประมาณกรมการพัฒนาชุมชนกองแผนงานREM610670837นิภา เซ็มมี
27/ก.พ./2561 - 27/ก.พ./2561 เวลา 09:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5002หารือการดำเนินงาน MOU บางกอกแอร์เวย์สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM610669836นางสาวธวัลรัตน์ เดชบุญมา
19/ก.พ./2561 - 19/ก.พ./2561 เวลา 13:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมประจำเดือนสำนักตรวจสำนักตรวจราชการREM610667834นางกิตติกานต์ โคตรมา
22/ก.พ./2561 - 22/ก.พ./2561 เวลา 13:00 - 18:00 น.ห้องประชุม 503การประชุม 3 ฝ่าย: ทีมหารือร่วมระหว่างภาคเอกชนและทีมงานส่วนกลาง การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM610666833นางสาวจิตรานุช เกัยรติอดิศร
27/ก.พ./2561 - 27/ก.พ./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001คณะกรรมการฯโครงการทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM610665832นางสุภา พรหมชูแก้ว
23/ก.พ./2561 - 23/ก.พ./2561 เวลา 13:30 - 16:30 น.ห้องประชุม 3001ร่างพ.ร.บ.สถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. ....สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREM610661828นายกิตติทัศน์ นาสรร
14/ก.พ./2561 - 14/ก.พ./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมปรับปรุงโครงสร้างกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM610660827ฐิติมา สุทธิวาศ
15/ก.พ./2561 - 15/ก.พ./2561 เวลา 09:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 503การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนงานกองการเจ้าหน้าที่REM610659826นายชลิต นพรัตน์
20/ก.พ./2561 - 20/ก.พ./2561 เวลา 14:00 - 16:30 น.ห้องประชุม 503ประชุมคณะทำงา่นจัดการความรู้ กองแผนงานกองแผนงานREM610658825นางสาวกนกนิจ พนาวาส
19/ก.พ./2561 - 19/ก.พ./2561 เวลา 11:00 - 16:30 น.ห้องประชุม 503ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมการพัฒนาชุมชนกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมข้าราชการREM610657824นางสาวจงกลนี งามทรง
14/ก.พ./2561 - 14/ก.พ./2561 เวลา 09:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมกำหนดแนวทางดำเนินงานโครงการ Way of Life สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM610655822นางสาวสุชาดา ทศานนท์
19/ก.พ./2561 - 19/ก.พ./2561 เวลา 13:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมคณะกรรมการยกร่างหลักเกณฑ์การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอกองการเจ้าหน้าที่REM610654821นายกฤษดาพงศ์ ศรีเข้ม
15/ก.พ./2561 - 15/ก.พ./2561 เวลา 13:00 - 16:30 น.ห้องประชุม 3001ประชุมชี้แจงการดำเนินงานของกลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610653820เมรินทร์ รัชชนะธรรม
13/ก.พ./2561 - 13/ก.พ./2561 เวลา 10:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมโครงการรวมพลังมวลชนสร้างจิตอาสาพัฒนาชุมชน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ไทยนิยมยั่งยืนสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM610652818นางสาวพวงเพชร ทิพย์ทอง
16/ก.พ./2561 - 16/ก.พ./2561 เวลา 09:30 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการศึกษา ครั้งที่ 1/2561สหกรณ์ออมทรัพย์REM610651817นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
8/ก.พ./2561 - 8/ก.พ./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมปรับปรุงโครงสร้างกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM610649815นางสาวนุจรีย์ ตุ้มคง
7/ก.พ./2561 - 7/ก.พ./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 503การประชุมกลุ่มงานบริหารงบประมาณกองคลังREM610647813จุฑาภรณ์ สุขบรรจง
14/ก.พ./2561 - 14/ก.พ./2561 เวลา 14:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ ครั้งที่ 1/2561สหกรณ์ออมทรัพย์REM610646812นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
7/ก.พ./2561 - 7/ก.พ./2561 เวลา 13:30 - 16:30 น.ห้องประชุม 5001ประชุมจิตอาสา อุ่นไอรักสำนักเลขานุการกรมREM610645811นางจิตสุภา ผดุงเจริญ
6/ก.พ./2561 - 6/ก.พ./2561 เวลา 13:30 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละกลุ่มงานสถาบันการพัฒนาชุมชนREM610644810นาชนะพล ศิริวรรณ
28/ก.พ./2561 - 28/ก.พ./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร ครั้งที่2/2561กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610643809นายอธิชัย มณีวงศ์
6/ก.พ./2561 - 6/ก.พ./2561 เวลา 08:00 - 13:00 น.ห้องประชุม 503การจัดทำหลักเกณฑ์ การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลังกองการเจ้าหน้าที่REM610642808ชลิต นพรัตน์
5/ก.พ./2561 - 5/ก.พ./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001เตรียมการโครงการดีโฮป ฟุกุโอกะกองแผนงานREM610641807nicha premjan
5/ก.พ./2561 - 5/ก.พ./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503ประเมินความเหมาะสม (สัมภาษณ์) ผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศสถาบันการพัฒนาชุมชนREM610640806นางสาวกุลนิษฐ์ บัวหลวง
15/ก.พ./2561 - 15/ก.พ./2561 เวลา 10:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001การประชุมกลั่นกรองคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 2/2561กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610639805กฤษณา อนันตพฤทธิ์
22/ก.พ./2561 - 22/ก.พ./2561 เวลา 12:00 - 16:30 น.ห้องประชุม 5001การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีครั้งที่ 2/2561กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610638804กฤษณา อนันตพฤทธิ์
5/ก.พ./2561 - 5/ก.พ./2561 เวลา 08:30 - 12:00 น.ห้องประชุม 5002เตรียมความพร้อมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีกองแผนงานREM610637803นิภา เซ็มมี
22/ก.พ./2561 - 22/ก.พ./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002A Workshop on Poor Identification and Poverty Alleviationศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREM610636802นางสาวดวงใจ พัทมุข
5/ก.พ./2561 - 5/ก.พ./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมปรับปรุงโครงสร้างกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM610635801นางสาวนุจรีย์ ตุ้มคง
13/มี.ค./2561 - 13/มี.ค./2561 เวลา 12:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003ฟังผลการตรวจติดตาม (โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2560)สำนักเลขานุการกรมREM610634800นางสาวปณิชา ริมทอง
8/มี.ค./2561 - 8/มี.ค./2561 เวลา 06:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3003โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2560 (ตรวจติดตาม)สำนักเลขานุการกรมREM610633799นางสาวปณิชา ริมทอง
2/ก.พ./2561 - 2/ก.พ./2561 เวลา 08:30 - 12:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีกองแผนงานREM610632798นิภา เซ็มมี
7/ก.พ./2561 - 7/ก.พ./2561 เวลา 10:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์กองประชาสัมพันธ์REM610631797นางสาวเปรมวดี มีสวัสดิ์
26/ก.พ./2561 - 26/ก.พ./2561 เวลา 09:30 - 16:30 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 2/2561สหกรณ์ออมทรัพย์REM610629795นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
12/ก.พ./2561 - 12/ก.พ./2561 เวลา 13:30 - 16:30 น.ห้องประชุม 5002ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 1/2561สหกรณ์ออมทรัพย์REM610628794นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
31/ม.ค./2561 - 31/ม.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003ประชุมซักซ้อมโครงการบริหารการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมฯ (ท่องเที่ยวชุมชน)กองแผนงานREM610627793นายอำเภอ มาพวง
30/ม.ค./2561 - 30/ม.ค./2561 เวลา 15:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503การดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโครงการสร้างอัตลักษณ์หมู่บ้านท่องเที่ยวสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610626792น.ส.ณัฐพัชร์ แสงทอง
2/ก.พ./2561 - 2/ก.พ./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561กองแผนงานREM610625791กฤษฎา สาคร
19/ก.พ./2561 - 19/ก.พ./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเขต ครั้งที่ 2/2561กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610624789นายอธิชัย มณีวงศ์
29/ม.ค./2561 - 29/ม.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุม ประจำเดือนกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM610623788ฐิติมา สุทธิวาศ
15/ก.พ./2561 - 15/ก.พ./2561 เวลา 08:30 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 35 ครั้งที่ 2/2560สหกรณ์ออมทรัพย์REM610622787นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
29/ม.ค./2561 - 29/ม.ค./2561 เวลา 15:30 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002นำเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการค้นหาต้นแบบ การต่อยอดและขยายผลการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM610617782นางสาวสุพัตรา สอแสง
31/ม.ค./2561 - 31/ม.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503ประชุม กองการเจ้าหน้าที่REM610615780ธันยนันท์ ชาญตะบะ
13/ก.พ./2561 - 13/ก.พ./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมการขับเคลื่อนภารกิจกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610614779นางสาวเหมือนจันทร์ พัฒโร
29/ม.ค./2561 - 29/ม.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมการพัฒนาชุมชนกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมข้าราชการREM610613778นางสาวจงกลนี งามทรง
5/ก.พ./2561 - 5/ก.พ./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002เตรียมความพร้อมคณะทำงานดูงานและอบรมดีโฮปประเทศญี่ปุ่นกองแผนงานREM610612777นาง.ณิชา เปรมจันทร์
19/ก.พ./2561 - 19/ก.พ./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003แสดงตนพัฒนากรบรรจุใหม่กองการเจ้าหน้าที่REM610611774เพ็ญนภา วรรณทอง
13/ก.พ./2561 - 13/ก.พ./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003แสดงตนพัฒนากรบรรจุใหม่กองการเจ้าหน้าที่REM610609772เพ็ญนภา วรรณทอง
22/ม.ค./2561 - 22/ม.ค./2561 เวลา 09:30 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมสรุปงานเพื่อจัดทำโครงการของบประมาณพิเศษสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610604767นายณภัทร แพงโสภา
24/ม.ค./2561 - 24/ม.ค./2561 เวลา 10:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมกำหนดกิจกรรมในการบริหารจัดการขยะชุมชนสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM610594757นายเกียรติภูมิ พิมพะสาลี
26/ม.ค./2561 - 26/ม.ค./2561 เวลา 10:30 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะทำงานสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อหาผู้รับผิดเงินค่ามัดจำซื้ออาวุธปืนสหกรณ์ออมทรัพย์REM610593756นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
23/ม.ค./2561 - 23/ม.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2561สำนักเลขานุการกรมREM610591754นางสาวศรัญญา บุญเพ็ง
19/ม.ค./2561 - 19/ม.ค./2561 เวลา 09:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3003ประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลกองการเจ้าหน้าที่REM610590753นายสมภพ หิรัญศิริวัฒน์
29/มี.ค./2561 - 29/มี.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001จัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ระยะ 20 ปีกองแผนงานREM610589752นายสรฤทธ จันสุข
20/มี.ค./2561 - 20/มี.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003จัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ระยะ 20 ปีกองแผนงานREM610588751นายสรฤทธ จันสุข
16/มี.ค./2561 - 16/มี.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001จัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ระยะ 20 ปีกองแผนงานREM610587750นายสรฤทธ จันสุข
14/มี.ค./2561 - 14/มี.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001จัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ระยะ 20 ปีกองแผนงานREM610586749นายสรฤทธ จันสุข
9/มี.ค./2561 - 9/มี.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001จัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ระยะ 20 ปีกองแผนงานREM610585748นายสรฤทธ จันสุข
22/ก.พ./2561 - 22/ก.พ./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001จัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ระยะ 20 ปีกองแผนงานREM610584747นายสรฤทธ จันสุข
28/มี.ค./2561 - 28/มี.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ครั้งที่ 9 - 10 จัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ระยะ 20 ปีกองแผนงานREM610583746นายสรฤทธ จันสุข
19/มี.ค./2561 - 19/มี.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003ครั้งที่ 8 จัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ระยะ 20 ปีกองแผนงานREM610582745นายสรฤทธ จันสุข
13/มี.ค./2561 - 13/มี.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ครั้งที่ 5 -7 จัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ระยะ 20 ปีกองแผนงานREM610581744นายสรฤทธ จันสุข
8/มี.ค./2561 - 8/มี.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ครั้งที่ 3 - 4 จัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ระยะ 20 ปีกองแผนงานREM610580743นายสรฤทธ จันสุข
5/มี.ค./2561 - 5/มี.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ครั้งที่ 2 จัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ระยะ 20 ปีกองแผนงานREM610579742นายสรฤทธ จันสุข
21/ก.พ./2561 - 21/ก.พ./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ครั้งที่ 1 จัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ระยะ 20 ปีกองแผนงานREM610578741สรฤทธ
25/ม.ค./2561 - 25/ม.ค./2561 เวลา 08:30 - 16:30 น.ห้องประชุม 5002ประชุมการจัดทำแผนกองฯกองแผนงานREM610577740นางสายชล สิงห์ซอม
19/ม.ค./2561 - 19/ม.ค./2561 เวลา 09:30 - 12:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์REM610576739นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
30/ม.ค./2561 - 30/ม.ค./2561 เวลา 08:30 - 16:30 น.ห้องประชุม 5001ประชุมกองแผนงานกองแผนงานREM610575738นางสายชล สิงห์ซอม
17/ม.ค./2561 - 17/ม.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมปรับปรุงโครงสร้างกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM610574737นางสาวนุจรีย์ ตุ้มคง
26/ม.ค./2561 - 26/ม.ค./2561 เวลา 09:00 - 15:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM610572735นางสาวธิภาพรรณ มีแสงเงิน
26/ม.ค./2561 - 26/ม.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน OTOP ภูมิภาคสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610571734ปวิตรี
25/ม.ค./2561 - 25/ม.ค./2561 เวลา 09:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน OTOP ภูมิภาค และ OTOP To The Townสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610570733ปวิตรี
24/ม.ค./2561 - 24/ม.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน OTOP ภูมิภาค และ To The Townสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610569732ปวิตรี
23/ม.ค./2561 - 23/ม.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน OTOP ภูมิภาค และ TO The Townสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610568731ปวิตรี
22/ม.ค./2561 - 22/ม.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน OTOP ภูมิภาค และ TO The Town (เตรียมความพร้อมก่อนจัดงาน)สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610567730ปวิตรี
19/ม.ค./2561 - 19/ม.ค./2561 เวลา 09:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503การประชุมคัดเลือกบูท 5 จุด OTOP ภูมิภาคสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610566729ปวิตรี
18/ม.ค./2561 - 18/ม.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน OTOP TO The Townสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610565728ปวิตรี
17/ม.ค./2561 - 17/ม.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน OTOP ภูมิภาคสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610564727ปวิตรี
12/ม.ค./2561 - 12/ม.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน OTOP ภูมิภาคสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610563726ปวิตรี
19/ม.ค./2561 - 19/ม.ค./2561 เวลา 16:00 - 18:00 น.ห้องประชุม 5001ต้อนรับสมาคมการค้าไทย จีนกองแผนงานREM610562725นายประพันธ์ จันแดง
22/ม.ค./2561 - 22/ม.ค./2561 เวลา 12:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมประจำเดือนสำนักตรวจราชการสำนักตรวจราชการREM610561724นางกิตติกานต์ โคตรมา
26/ม.ค./2561 - 26/ม.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานกองทุนสตรี ครั้งที่ 1/2561กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610560723กรปภา บุตรโยธี
11/ม.ค./2561 - 11/ม.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 1/2561กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610559722กรปภา บุตรโยธี
16/ม.ค./2561 - 16/ม.ค./2561 เวลา 13:30 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002การประชุมทีมประสานสามฝ่าย รัฐ - เอกชนสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM610558721นายฉัตริน สุวรรณหงส์
19/ม.ค./2561 - 19/ม.ค./2561 เวลา 14:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองการประชุมกรมฯ ครั้งที่ 1/2561สำนักเลขานุการกรมREM610557720ศรัญญา บุญเพ็ง
12/ก.พ./2561 - 12/ก.พ./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2561กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610556719นายอธิชัย มณีวงศ์
31/ม.ค./2561 - 31/ม.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุม อ.ก.พ. กรมการพัมนาชุมชน ครั้งที่ 1/2561กองการเจ้าหน้าที่REM610555718นางสาวรษิกา สีหะจุฬางกูร
12/ม.ค./2561 - 12/ม.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001วางแผนอัตรากำลังกองการเจ้าหน้าที่REM610553715ธันยนันท์
18/ม.ค./2561 - 18/ม.ค./2561 เวลา 10:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3003การประชุมกลั่นกรองคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 1/2561กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610552714กฤษณา อนันตพฤทธิ์
21/ก.พ./2561 - 21/ก.พ./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002A Workshop on Poor Identification and Poverty Alleviationศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREM610551713นางสาวดวงใจ พัทมุข
20/ก.พ./2561 - 20/ก.พ./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002A Workshop on Poor Identification and Poverty Alleviationศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREM610550712นางสาวดวงใจ พัทมุข
16/ม.ค./2561 - 16/ม.ค./2561 เวลา 09:30 - 12:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์REM610549711นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
24/ม.ค./2561 - 24/ม.ค./2561 เวลา 09:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑กองการเจ้าหน้าที่REM610548710ชลิต นพรัตน์
12/ม.ค./2561 - 12/ม.ค./2561 เวลา 09:00 - 16:30 น.ห้องประชุม 3002ประชุมกองประชาสัมพันธ์กองประชาสัมพันธ์REM610547709นางสาวยอดขวัญ ว่านเครือ
9/ม.ค./2561 - 9/ม.ค./2561 เวลา 13:30 - 17:00 น.ห้องประชุม 503การประชุมทีมประสานสามฝ่าย สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM610546708นายฉัตริน ุสุวรรณหงส์
12/ม.ค./2561 - 12/ม.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมพิจารณาผู้รับจ้างโครงการ OTOP ภูมิภาค/OTOP To The Townสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610545706ปวิตรี
11/ม.ค./2561 - 11/ม.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503การประชุมพิจารณาผู้รับจ้างโครงการ OTOP ภูมิภาค / OTOP To The Townสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610544705ปวิตรี
10/ม.ค./2561 - 10/ม.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503การประชุมพิจารณาผู้รับจ้าง โครงการ OTOP ภูมิภาค/ OTOP To The Townสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610543704ปวิตรี
26/ม.ค./2561 - 26/ม.ค./2561 เวลา 13:30 - 16:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์REM610542703นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
11/ม.ค./2561 - 11/ม.ค./2561 เวลา 08:30 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมสำนักประจำเดือนสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM610541702ศิราภรณ์ ต่วนเย็น
22/ม.ค./2561 - 22/ม.ค./2561 เวลา 14:00 - 16:30 น.ห้องประชุม 5001ประชุมรับฟังรายงานผลโครงการการค้นหาต้นแบบ การต่อยอด และขยายผลความสำเร็จการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM610540701นางอาภร โพธิ์เจริญ
8/ม.ค./2561 - 8/ม.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001กลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610538699นายอธิชัย มณีวงศ์
12/ม.ค./2561 - 12/ม.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003การจัดทำแผนแม่บทการส่งเสริมความเสมิภาคระหว่างหญิงชาย พ.ศ. 2561 - 2564กองการเจ้าหน้าที่REM610536697นายสามภพ ศิริจันทรางกูร
11/ม.ค./2561 - 11/ม.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003จัดกิจกรรม “จปฐ. UPDATE 2018 : ลดความเหลื่อมล้ำ ก้าวข้ามความจน” กองประชาสัมพันธ์REM610535696นายธนชล คูณสวัสดิ์
14/ม.ค./2561 - 14/ม.ค./2561 เวลา 07:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมเชิงงปฏิบัติการกองการเจ้าหน้าที่REM610534695นางสุภาวดี สุขคำ
13/ม.ค./2561 - 13/ม.ค./2561 เวลา 07:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมเชิงปฏิบัติการกองการเจ้าหน้าที่REM610533694นางสุภาวดี สุขคำ
5/ม.ค./2561 - 5/ม.ค./2561 เวลา 10:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหาร ครั้งที่ 3สหกรณ์ออมทรัพย์REM610532693นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
9/ม.ค./2561 - 9/ม.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะทำงานดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการวางแผนและบริหารกำลังคนของส่วนราชการกองการเจ้าหน้าที่REM610531692นายชลิต นพรัตน์
12/ม.ค./2561 - 12/ม.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003กำหนดการกิจกรรม “จปฐ. UPDATE 2018 : ลดความเหลื่อมล้ำ ก้าวข้ามความจน” กองประชาสัมพันธ์REM610530691นายธนชล คูณสวัสดิ์
12/ม.ค./2561 - 12/ม.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003กำหนดการกิจกรรม “จปฐ. UPDATE 2018 : ลดความเหลื่อมล้ำ ก้าวข้ามความจน” กองประชาสัมพันธ์REM610529690นายธนชล คูณสวัสดิ์
9/ม.ค./2561 - 9/ม.ค./2561 เวลา 09:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 503โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง CEสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM610527688นางสาวธิภาพรรณ มีแสงเงิน
10/ม.ค./2561 - 10/ม.ค./2561 เวลา 09:30 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 5สหกรณ์ออมทรัพย์REM610523684นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
8/ม.ค./2561 - 8/ม.ค./2561 เวลา 13:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 24สหกรณ์ออมทรัพย์REM610522682นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
5/ม.ค./2561 - 5/ม.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมประจำเดือนสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREM610521681น.ส.ฉัตรชญ์กรณ์ พงษ์ลภัสวรชัย
19/ม.ค./2561 - 19/ม.ค./2561 เวลา 09:00 - 16:30 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกรมการพัฒนาชุมชนสำนักเลขานุการกรมREM610520680นายสิทธิชัย ปาหุไณยกุล
25/ม.ค./2561 - 25/ม.ค./2561 เวลา 09:00 - 16:30 น.ห้องประชุม 5001การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 1/2561กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610519679กฤษณา อนันตพฤทธิ์
18/ม.ค./2561 - 18/ม.ค./2561 เวลา 09:00 - 16:30 น.ห้องประชุม 3002การประชุมกลั่นกรองคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีครั้งที่ 1/2561กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610518678กฤษณา อนันตพฤทธิ์
25/เม.ย./2561 - 25/เม.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะกรรมการ PMQAกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM610516676นางสรัลนุช โพธิ๋ชัยโย
4/เม.ย./2561 - 4/เม.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะกรรมการ PMQAกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM610515675นางสรัลนุช โพธิ๋ชัยโย
6/มี.ค./2561 - 6/มี.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะกรรมการ PMQAกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM610514674นางสรัลนุช โพธิ๋ชัยโย
23/ก.พ./2561 - 23/ก.พ./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะกรรมการ PMQAกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM610513673นางสรัลนุช โพธิ๋ชัยโย
9/ม.ค./2561 - 9/ม.ค./2561 เวลา 12:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003จัดกิจกรรมแถลงข่าวรณรงค์เชิญชวนจัดเก็บข้อมูล จปฐ ระดับประเทศกองประชาสัมพันธ์REM610512672นายธนชล คูณสวัสดิ์
12/ม.ค./2561 - 12/ม.ค./2561 เวลา 09:30 - 16:30 น.ห้องประชุม 3001กำหนดกรอบการประเมินผลและร่างขอบเขตของงาน การจ่้างที่ปรึกษาประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กองแผนงานREM610507667นางสาวกนกนิจ พนาวาส
4/ม.ค./2561 - 4/ม.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร เขตกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610506666นายอธิชัย มณีวงศ์
31/ม.ค./2561 - 31/ม.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ปรับปรุงโครงสร้างกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM610503663นางสาวนุจรีย์ ตุ้มคง
7/ก.พ./2561 - 7/ก.พ./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ปรับปรุงโครงสร้างกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM610502662นางสาวนุจรีย์ ตุ้มคง
9/ก.พ./2561 - 9/ก.พ./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ปรับปรุงโครงสร้างกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM610501661นางสาวนุจรีย์ ตุ้มคง
5/ก.พ./2561 - 5/ก.พ./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ปรับปรุงโครงสร้างกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM610500660นางสาวนุจรีย์ ตุ้มคง
17/ม.ค./2561 - 17/ม.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ปร้บปรุงโครงสร้างกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM610499659นางสาวนุจรีย์ ตุ้มคง
30/ม.ค./2561 - 30/ม.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ปรับปรุงโครงสร้างกรมฯกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM610498658นางสาวนุจรีย์ ตุ้มคง
12/ม.ค./2561 - 12/ม.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ปรับปรุงโครงสร้างกรมฯกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM610497657นางสาวนุจรีย์ ตุ้มคง
4/ม.ค./2561 - 4/ม.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันการพัฒนาชุมชนสถาบันการพัฒนาชุมชนREM610494654นาชนะพล ศิริวรรณ
26/ธ.ค./2560 - 26/ธ.ค./2560 เวลา 14:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมฝ่ายสารบรรณ สำนักงานเลขานุการกรมสำนักเลขานุการกรมREM610492652นางสาวนุชรัตน์ วงศ์อนุ
25/ธ.ค./2560 - 25/ธ.ค./2560 เวลา 09:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM610491651นางสาวธิภาพรรณ มีแสงเงิน
29/ธ.ค./2560 - 29/ธ.ค./2560 เวลา 09:00 - 16:30 น.ห้องประชุม 5002โครงการจัดทำสารสนเทศของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยระบบลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management : CRM) สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM610490650นางสาวธิภาพรรณ มีแสงเงิน
29/ธ.ค./2560 - 29/ธ.ค./2560 เวลา 09:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 23/2560สหกรณ์ออมทรัพย์REM610489649นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
15/ม.ค./2561 - 15/ม.ค./2561 เวลา 09:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ครั้งที่ 15สหกรณ์ออมทรัพย์REM610488648นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
9/ม.ค./2561 - 9/ม.ค./2561 เวลา 09:30 - 16:30 น.ห้องประชุม 5002การวางกรอบการประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2กองแผนงานREM610487647นางสาวกนกนิจ พนาวาส
25/ธ.ค./2560 - 25/ธ.ค./2560 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมสำนักตรวจสำนักตรวจราชการREM610485645วิลาสินี
1/ก.พ./2561 - 1/ก.พ./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุม PMQAกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM610484643นางสรัลนุช โพธิ๋ชัยโย
18/ม.ค./2561 - 18/ม.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุม PMQAกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM610483642นางสรัลนุช โพธิ๋ชัยโย
4/ม.ค./2561 - 4/ม.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานครกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610482641นายอธิชัย มณีวงศ์
14/ธ.ค./2560 - 14/ธ.ค./2560 เวลา 09:00 - 15:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง CEสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM610481640นางสาวธิภาพรรณ มีแสงเงิน
21/ธ.ค./2560 - 21/ธ.ค./2560 เวลา 08:30 - 13:00 น.ห้องประชุม 3001เรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนของ สกส.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610480639นายภัทราวุธ ปะตังถาโต
13/ธ.ค./2560 - 13/ธ.ค./2560 เวลา 10:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมหารือการจัดทำประกันชีวิตสหกรณ์ออมทรัพย์REM610479638นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
12/ธ.ค./2560 - 12/ธ.ค./2560 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3003สัมนาลูกจ้างฯกองคลังREM610478637ราเชนทร์
19/ธ.ค./2560 - 19/ธ.ค./2560 เวลา 09:30 - 16:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 22/2560สหกรณ์ออมทรัพย์REM610477636นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
25/ม.ค./2561 - 25/ม.ค./2561 เวลา 08:30 - 16:00 น.ห้องประชุม 3003ประชุมชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการสร้างภาพลักษณ์พัฒนากรสู่รั้วมหาวิทยาลัยกองการเจ้าหน้าที่REM610476635นายสามภพ ศิริจันทรางกูร
18/ธ.ค./2560 - 18/ธ.ค./2560 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3003นับคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯสหกรณ์ออมทรัพย์REM610475634นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
20/ธ.ค./2560 - 20/ธ.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003อัตรากำลังกองการเจ้าหน้าที่REM610474633ธันยนันท์ ชาญตะบะ
29/ม.ค./2561 - 29/ม.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503เตรียมความพร้อมก่อนดำเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสมรรถนะผู้บริหารระดับสูงสถาบันการพัฒนาชุมชนREM610472631น.ส.พาฝัน ปานเปี่ยมโภช
8/ธ.ค./2560 - 8/ธ.ค./2560 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001การจัดงาน OTOP City 2017สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610469628ยุคลพร เขียวม่วง
25/ธ.ค./2560 - 25/ธ.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREM610468627นางสาวดวงใจ พัทมุข
13/ธ.ค./2560 - 13/ธ.ค./2560 เวลา 09:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ กำหนดแนวทางการดำเนินงานจัดการความรู้ ประจำปี 2561สถาบันการพัฒนาชุมชนREM610467626นางสาวชาลินี จันทรากุล
20/ธ.ค./2560 - 20/ธ.ค./2560 เวลา 08:30 - 16:30 น.ห้องประชุม 3001ประชุมกองแผนงานกองแผนงานREM610466625นางสายชล สิงห์ซอม
7/ธ.ค./2560 - 7/ธ.ค./2560 เวลา 08:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3003การประชุมความร่วมมือ ร่วมกับมูลนิธิสัมมาชีพสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM610465624นางสาวธิภาพรรณ มีแสงเงิน
21/ธ.ค./2560 - 21/ธ.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003อัตรากำลังกองการเจ้าหน้าที่REM610463621ธันยนันท์ ชาญตะบะ
22/ธ.ค./2560 - 22/ธ.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003อัตรกำลังกองการเจ้าหน้าที่REM610461619ธันยนันท์ ชาญตะบะ
19/ธ.ค./2560 - 19/ธ.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานการกำหนดตำแหน่งระดับสูงกองการเจ้าหน้าที่REM610454612ชลิต นพรัตน์
22/ธ.ค./2560 - 22/ธ.ค./2560 เวลา 12:30 - 16:30 น.ห้องประชุม 5001คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 10/2560กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610452610กฤษณา อนันตพฤทธิ์
9/ม.ค./2561 - 9/ม.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001การประชุมคณะอนุกรรมบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 7/2561กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610451609นายอธิชัย มณีวงศ์
23/ธ.ค./2560 - 23/ธ.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003อัตรากำลังกองการเจ้าหน้าที่REM610446604ธันยนันท์ ชาญตะบะ
17/ธ.ค./2560 - 17/ธ.ค./2560 เวลา 09:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003โครงการเสริมสร้างจริยธรรมแก่ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมข้าราชการREM610444602น.ส.สุพัตรา วันนู
26/ธ.ค./2560 - 26/ธ.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะทำงาน PMQA ครั้งที่ 2กลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM610443601นางสาวฐิติมา สุทธิวาศ
6/ธ.ค./2560 - 6/ธ.ค./2560 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะทำงาน ค่านิยมกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM610442600นางสาวฐิติมา สุทธิวาศ
4/ธ.ค./2560 - 4/ธ.ค./2560 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมนำเสนอผลงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM610441599นางสาวฐิติมา สุทธิวาศ
7/ธ.ค./2560 - 7/ธ.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003ประชุมวางแผนอัตรกำลังกองการเจ้าหน้าที่REM610440598ธันยนันท์ ชาญตะบะ
27/พ.ย./2560 - 27/พ.ย./2560 เวลา 14:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะกรรมการคัดสรรผลิตภัณฑ์ ของฝากฯสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610436594ภูษณิศา สุวงษ์
21/ธ.ค./2560 - 21/ธ.ค./2560 เวลา 13:30 - 16:30 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ ครั้งที่ 11/2560สหกรณ์ออมทรัพย์REM610435592นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
15/ธ.ค./2560 - 15/ธ.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001การจัดทำสารสนเทศของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยระบบลูกค้าสัมพันธ์สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM610434591นางสาวธิภาพรรณ มีแสงเงิน
30/พ.ย./2560 - 30/พ.ย./2560 เวลา 08:30 - 16:30 น.5001งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562กองแผนงานREM610427584นิภา เซ็มมี
17/ม.ค./2561 - 17/ม.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.3003กิจกรรมพัฒนาชุมชน : พัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางานกองแผนงานREM610425582สรฤทธ จันสุข
1/ธ.ค./2560 - 1/ธ.ค./2560 เวลา 14:00 - 17:00 น.5001การคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านพัฒนาชุมชนสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM610424580พรทิพย์
30/พ.ย./2560 - 30/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.3003ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานกองทุน สกส.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610423579กรปภา
23/พ.ย./2560 - 23/พ.ย./2560 เวลา 14:00 - 16:00 น.5001ประชุมการประชาสัมพันธ์งาน otop city 2017กองประชาสัมพันธ์REM610421577เปรมวดี มีสวัสดิ์
7/ธ.ค./2560 - 7/ธ.ค./2560 เวลา 13:30 - 16:00 น.5001ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกร์ฯสหกรณ์ออมทรัพย์REM610420576นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
27/พ.ย./2560 - 27/พ.ย./2560 เวลา 09:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน OTOP JUNIORสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610419575นางสาวณัชพัชร์ แสงทอง
22/ธ.ค./2560 - 22/ธ.ค./2560 เวลา 09:30 - 16:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการดเนินการสหกรณ์ฯ ครั้งที่ 14/2560สหกรณ์ออมทรัพย์REM610413568นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
26/ธ.ค./2560 - 26/ธ.ค./2560 เวลา 08:30 - 16:30 น.ห้องประชุม 3002การจัดทำสารสนเทศของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยระบบลูกค้าสัมพันธ์สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM610411566นางสาวธิภาพรรณ มีแสงเงิน
13/ธ.ค./2560 - 13/ธ.ค./2560 เวลา 08:30 - 16:30 น.ห้องประชุม 3002การจัดทำสารสนเทศของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยระบบลูกค้าสัมพันธ์สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM610409564นางสาวธิภาพรรณ มีแสงเงิน
27/พ.ย./2560 - 27/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.3003ประชุมคณะทำงาน PMQA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561กลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM610407562นางสรัลนุช โพธิ๋ชัยโย
20/พ.ย./2560 - 20/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 12:00 น.5001หารือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562กองแผนงานREM610406561นิภา เซ็มมี
31/ม.ค./2561 - 31/ม.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001จัดเวทีทำแผนปฏิบัติราชการกรมฯ ประจำปี พ.ศ. 2562กองแผนงานREM610405560นางสาวยุภารัตน์ ฟองคำมูล
7/ธ.ค./2560 - 7/ธ.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001จัดเวทีทำแผนปฏิบัติราชการกรมฯ ประจำปี พ.ศ. 2562กองแผนงานREM610404559นางสาวยุภารัตน์ ฟองคำมูล
17/พ.ย./2560 - 17/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมกลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610403558นายอธิชัย มณีวงศ์
20/พ.ย./2560 - 20/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 12:00 น.503ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างกองคลังREM610402557นางสาวอาภา เพ็งเลิก
17/พ.ย./2560 - 17/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.503ประชุม โอทอป มหาวิทยาลัยลาดกระบังกองแผนงานREM610401556นายประพันธ์ จันแดง
17/พ.ย./2560 - 17/พ.ย./2560 เวลา 10:00 - 12:00 น.503ประชุมหารือการดำเนินกิจกรรมโครงการประจำปี 2561 สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610400555ณัฐพัชร์ แสงทอง
28/พ.ย./2560 - 28/พ.ย./2560 เวลา 13:00 - 17:00 น.5001พิจารณาคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชนสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM610399554น.ส.อภิญญา ช่างศรี
23/พ.ย./2560 - 23/พ.ย./2560 เวลา 09:00 - 15:00 น.ห้องประชุม 3001เตรียมความพร้อมเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจแกนนำการท่องเที่ยวโดยชุมชนสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM610398553นายศุภฤกษ์ แสนแก้ว
27/พ.ย./2560 - 27/พ.ย./2560 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมประจำเดือนสำนักตรวจราชการสำนักตรวจราชการREM610397552นางกิตติกานต์ โคตรมา
17/พ.ย./2560 - 17/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.5001ประชุมประจำเดือนสำนักพัฒนาทุนฯสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREM610395550ฉัตรชญ์กรณ์ พงษ์ลภัสวรชัย
20/พ.ย./2560 - 20/พ.ย./2560 เวลา 13:30 - 16:30 น.ห้องประชุม 3001การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561กองคลังREM610394549นางสาวจุฑาภรณ์ สุขบรรจง
15/ธ.ค./2560 - 15/ธ.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐและการบริหารความเสี่ยงกองแผนงานREM610393548นางสาวทัศนีย์ ยกศิริ
14/ธ.ค./2560 - 14/ธ.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐและการบริหารความเสี่ยงกองแผนงานREM610392547นางสาวทัศนีย์ ยกศิริ
27/ธ.ค./2560 - 27/ธ.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะทำงานจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองแผนงานREM610391546นางสาวทัศนีย์ ยกศิริ
19/ธ.ค./2560 - 19/ธ.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะทำงานจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองแผนงานREM610390545นางสาวทัศนีย์ ยกศิริ
8/ธ.ค./2560 - 8/ธ.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะทำงานจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองแผนงานREM610389544นางสาวทัศนีย์ ยกศิริ
29/พ.ย./2560 - 29/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะทำงานจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองแผนงานREM610388543ทัศนีย์ ยกศิริ
13/พ.ย./2560 - 13/พ.ย./2560 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ดูงานกองทุนพัฒนาดิจิทอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610387542กฤษณา อนันตพฤทธิ์
15/พ.ย./2560 - 15/พ.ย./2560 เวลา 08:30 - 12:00 น.503การจัดงาน OTOP CITI 2017สำนักเลขานุการกรมREM610386541น.ส. วาริสสา โพธิ์พันธุ์
21/พ.ย./2560 - 21/พ.ย./2560 เวลา 11:00 - 13:30 น.ห้องประชุม 3001โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561สำนักเลขานุการกรมREM610385540นางบุญศิริ เทพภุธร
14/พ.ย./2560 - 14/พ.ย./2560 เวลา 08:30 - 16:30 น.ห้องประชุม 3001ประชุมกองแผนงานกองแผนงานREM610384539นางสายชล สิงห์ซอม
14/พ.ย./2560 - 14/พ.ย./2560 เวลา 09:00 - 12:00 น.503ประชุมกลุ่มตามมติ ครม .กองแผนงานREM610383538นายประพันธ์ จันแดง
9/พ.ย./2560 - 9/พ.ย./2560 เวลา 10:00 - 12:00 น.503พิจารณา TOR งาน OTOP CITY 2017สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610382537นางสาววันดี ศรีขวัญ
16/พ.ย./2560 - 16/พ.ย./2560 เวลา 08:30 - 12:30 น.ห้องประชุม 3001การประชุมกลั่นกรองคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 9/2560กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610379534กฤษณา อนันตพฤทธิ์
20/พ.ย./2560 - 20/พ.ย./2560 เวลา 13:00 - 17:00 น.5001การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 9/2560กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610378533กฤษณา อนันตพฤทธิ์
9/พ.ย./2560 - 9/พ.ย./2560 เวลา 13:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมกลุ่มสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานครกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610377532นายอธิชัย มณีวงศ์
20/พ.ย./2560 - 20/พ.ย./2560 เวลา 13:00 - 17:00 น.503การคัดเลือกข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กองการเจ้าหน้าที่REM610376531นายณัฐพงษ์ โพธิ์ศรี
14/พ.ย./2560 - 14/พ.ย./2560 เวลา 13:00 - 16:30 น.503การดำเนินงานโครงการประกวด OTOP Juniorสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610375530นางสาวณัชพัชร์ แสงทอง
15/พ.ย./2560 - 15/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.3003ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานครเขตกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610374529นายอธิชัย มณีวงศ์
10/พ.ย./2560 - 10/พ.ย./2560 เวลา 15:00 - 16:30 น.5001ประชุมโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวดีโฮบโดยญี่ปุ่นกองแผนงานREM610373528นส สุกัญญา พลศรีลา
15/ธ.ค./2560 - 15/ธ.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.503เตรียการจัดงาน OTOP City 2017สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610371526มรุต
14/ธ.ค./2560 - 14/ธ.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.503เตรียการจัดงาน OTOP City 2017สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610370525มรุต
13/ธ.ค./2560 - 13/ธ.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.503เตรียการจัดงาน OTOP City 2017สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610369524มรุต
12/ธ.ค./2560 - 12/ธ.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.503เตรียการจัดงาน OTOP City 2017สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610368523มรุต
11/ธ.ค./2560 - 11/ธ.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.503เตรียการจัดงาน OTOP City 2017สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610367522มรุต
8/ธ.ค./2560 - 8/ธ.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.503เตรียการจัดงาน OTOP City 2017สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610366521มรุต
7/ธ.ค./2560 - 7/ธ.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.503เตรียการจัดงาน OTOP City 2017สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610365520มรุต
6/ธ.ค./2560 - 6/ธ.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.503เตรียการจัดงาน OTOP City 2017สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610364519มรุต
5/ธ.ค./2560 - 5/ธ.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.503เตรียการจัดงาน OTOP City 2017สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610363518มรุต
4/ธ.ค./2560 - 4/ธ.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.503เตรียการจัดงาน OTOP City 2017สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610362517มรุต
30/พ.ย./2560 - 30/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.503เตรียการจัดงาน OTOP City 2017สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610361516มรุต
29/พ.ย./2560 - 29/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.503เตรียการจัดงาน OTOP City 2017สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610360515มรุต
28/พ.ย./2560 - 28/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.503เตรียการจัดงาน OTOP City 2017สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610359514มรุต
27/พ.ย./2560 - 27/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.503เตรียการจัดงาน OTOP City 2017สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610358513มรุต
24/พ.ย./2560 - 24/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.503เตรียการจัดงาน OTOP City 2017สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610357512มรุต
23/พ.ย./2560 - 23/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.503เตรียการจัดงาน OTOP City 2017สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610356511มรุต
22/พ.ย./2560 - 22/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.503เตรียมการจัดงาน OTOP City 2017สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610355510มรุต
1/ธ.ค./2560 - 1/ธ.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.503เตรียมการจัดงาน OTOP City 2017สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610354509มรุต
6/พ.ย./2560 - 6/พ.ย./2560 เวลา 13:00 - 17:00 น.3003ฝึกอบรมการประหยัดพลังงานสำนักเลขานุการกรมREM610353508นายเมธาพัฒน์ วงษ์ปา
10/พ.ย./2560 - 10/พ.ย./2560 เวลา 09:00 - 16:30 น.503ประชุมกองประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560กองประชาสัมพันธ์REM610352507นางสาวอภิญญา เปรมปรี
10/พ.ย./2560 - 10/พ.ย./2560 เวลา 10:00 - 12:00 น.5001ประชุมคณะกรรมการควบคุมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 4/2560สหกรณ์ออมทรัพย์REM610350505นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
8/พ.ย./2560 - 8/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมกลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610349504นายอธิชัย มณีวงศ์
10/พ.ย./2560 - 10/พ.ย./2560 เวลา 13:00 - 16:00 น.503ข้อมูลร้านค้าริมทาง กับ ร้านค้าประชารัฐ สุขใจ SHOPสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610348503ปฐมพร อจลกิตติสิน
13/พ.ย./2560 - 13/พ.ย./2560 เวลา 14:00 - 17:00 น.5001การประชุม อ.ก.พ.กรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4/2560กองการเจ้าหน้าที่REM610347501นายชลิต นพรัตน์
3/พ.ย./2560 - 3/พ.ย./2560 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานครกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610346500นายอธิชัย มณีวงศ์
21/พ.ย./2560 - 21/พ.ย./2560 เวลา 13:00 - 17:00 น.503ประชุมคณะทำงานดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREM610345499นายภวินท์ ทองทรัพย์
29/พ.ย./2560 - 29/พ.ย./2560 เวลา 13:00 - 17:00 น.5001ประชุมคณะกรรมการอนุรักษณ์พันธุกรรมพืชสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREM610344497นายภวินท์ ทองทรัพย์
16/พ.ย./2560 - 16/พ.ย./2560 เวลา 13:30 - 16:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์REM610342495นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
6/พ.ย./2560 - 6/พ.ย./2560 เวลา 13:30 - 16:00 น.5001ประชุมคณะทำงานจัดทำร่างงบประมาณประจำปี 2561สหกรณ์ออมทรัพย์REM610341494นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
10/พ.ย./2560 - 10/พ.ย./2560 เวลา 13:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์REM610340493นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
10/พ.ย./2560 - 10/พ.ย./2560 เวลา 09:30 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะทำงานเตรียมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561สหกรณ์ออมทรัพย์REM610339492นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
17/พ.ย./2560 - 17/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.3003โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร พช. รุ่นใหม่: CD Talent สถาบันการพัฒนาชุมชนREM610338491นางประภา ปานนิตยกุล
14/พ.ย./2560 - 14/พ.ย./2560 เวลา 08:30 - 16:30 น.5001ประชุมยุทธศาสตร์ตัวชี้วัดฯกองแผนงานREM610336489นางสายชล สิงห์ซอม
2/พ.ย./2560 - 2/พ.ย./2560 เวลา 10:00 - 13:00 น.5001ประชุมเตรียมงาน คณะ OTOP 4.0 ศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREM610335488นางสาวณัฐปคัลภ์ เที่ยงธรรม
31/ต.ค./2560 - 31/ต.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมการบริหารงบประมาณปี พ.ศ.2561สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREM610334487นางสาววิลาสินี ภูเมฆ
21/พ.ย./2560 - 21/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.3003โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสำนักเลขานุการกรมREM610333486นายเมธาพัฒน์ วงษ์ปา
6/พ.ย./2560 - 6/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมวิทยากรผู้นำสัมมาชีพสถาบันการพัฒนาชุมชนREM610332485น.ส.พาฝัน ปานเปี่ยมโภช
31/ต.ค./2560 - 31/ต.ค./2560 เวลา 13:00 - 15:30 น.503ต้อนรับไจก้ากองแผนงานREM610331483นายประพันธ์ จันแดง
6/พ.ย./2560 - 6/พ.ย./2560 เวลา 13:00 - 17:00 น.503แนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในชุมชนสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610330482นางสาวกัญจนพรรรณ การะศรี
3/พ.ย./2560 - 3/พ.ย./2560 เวลา 09:00 - 16:30 น.503ประชุมกับบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด เรื่องการขนส่งผลิตภัณฑ์ OTOPสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610328480นายจิรวัฒน์ เพิ่มทอง
8/พ.ย./2560 - 8/พ.ย./2560 เวลา 14:00 - 16:30 น.5001การจัดดงาน OTOP City 2017สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610327479นายมรุต ภูมิมี
27/ต.ค./2560 - 27/ต.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.503การดำเนินงาน otop juniorสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610326478น.ส.ณัฐพัชร์ แสงทอง
31/ต.ค./2560 - 31/ต.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.5001ระบบรายงานข้อมูลกชช. 2ค ผนวก จปฐ.ศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREM610325477น.ส.ดวงใจ พัทมุข
2/พ.ย./2560 - 2/พ.ย./2560 เวลา 09:00 - 12:00 น.503MOU กับ Bangkok Airwayสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM610324476นางระเบียบ จินดา
17/พ.ย./2560 - 17/พ.ย./2560 เวลา 09:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 13/2560สหกรณ์ออมทรัพย์REM610323475นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
12/พ.ย./2560 - 12/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมเพื่อยกร่างข้อบังคับสหกรณ์ฯ ฉบับใหม่สหกรณ์ออมทรัพย์REM610322474นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
11/พ.ย./2560 - 11/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมเพื่อยกร่างข้อบังคับสหกรณ์ฯ ฉบับใหม่สหกรณ์ออมทรัพย์REM610321473นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
23/พ.ย./2560 - 23/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001การประชุมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชุมชนศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREM610320472น.ส.ดวงใจ พัทมุข
22/พ.ย./2560 - 22/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001การประชุมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชุมชนศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREM610317469น.ส.ดวงใจ พัทมุข
25/ต.ค./2560 - 25/ต.ค./2560 เวลา 08:30 - 16:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมประตำเดือนตุลาคม สำนักตรวจราชการสำนักตรวจราชการREM610316468นางกิตติกานต์ โคตรมา
1/พ.ย./2560 - 1/พ.ย./2560 เวลา 14:00 - 17:00 น.5001ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทส่วนกลางสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM610315467ทิพย์วัลย์ สมบูรณ์ธนรัชต์
24/ต.ค./2560 - 24/ต.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.503กระดานสินค้าสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREM610314466น.ส.ฉัตรชญ์กรณ์ พงษ์ลภัสวรชัย
30/ต.ค./2560 - 30/ต.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.503ประชุมพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทอนิกส์ (e-bidding)กองคลังREM610313465อาภา เพ็งเลิก
18/ต.ค./2560 - 18/ต.ค./2560 เวลา 13:00 - 16:30 น.5001แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560-2564กองแผนงานREM610312464กฤษฎา
8/พ.ย./2560 - 8/พ.ย./2560 เวลา 12:00 - 15:30 น.3003ฟังผลและพบแพทย์สำนักเลขานุการกรมREM610311463นางสาวปณิชา ริมทอง
8/ธ.ค./2560 - 8/ธ.ค./2560 เวลา 12:00 - 15:30 น.3003ฟังผลและพบแพทย์สำนักเลขานุการกรมREM610310462นางสาวปณิชา ริมทอง
3/พ.ย./2560 - 3/พ.ย./2560 เวลา 06:00 - 12:00 น.3003ตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนสำนักเลขานุการกรมREM610309461นางสาวปณิชา ริมทอง
28/ธ.ค./2560 - 28/ธ.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมจัดทำทิศทาง 20 ปี รายประเด็นกองแผนงานREM610308460สรฤทธ จันสุข
26/ธ.ค./2560 - 26/ธ.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.3003ประชุมจัดทำทิศทาง 20 ปี รายประเด็นกองแผนงานREM610307459สรฤทธ จันสุข
19/ธ.ค./2560 - 19/ธ.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมจัดทำทิศทาง 20 ปี รายประเด็นกองแผนงานREM610306458สรฤทธ จันสุข
18/ธ.ค./2560 - 18/ธ.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมจัดทำทิศทาง 20 ปี รายประเด็นกองแผนงานREM610305457สรฤทธ จันสุข
6/ธ.ค./2560 - 6/ธ.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมจัดทำทิศทาง 20 ปี รายประเด็นกองแผนงานREM610304456สรฤทธ จันสุข
1/ธ.ค./2560 - 1/ธ.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมจัดทำทิศทาง 20 ปี รายประเด็นกองแผนงานREM610303455สรฤทธ จันสุข
30/พ.ย./2560 - 30/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001จัดเวทีทำแผนปฏิบัติราชการกรมฯ ประจำปี พ.ศ. 2562กองแผนงานREM610302454นางสาวยุภารัตน์ ฟองคำมูล
29/พ.ย./2560 - 29/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมจัดทำทิศทาง 20 ปี รายประเด็นกองแผนงานREM610301453สรฤทธ จันสุข
28/พ.ย./2560 - 28/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมจัดทำทิศทาง 20 ปี รายประเด็นกองแผนงานREM610300452สรฤทธ จันสุข
21/พ.ย./2560 - 21/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมจัดทำทิศทางยุทธศาสตร์ 20 ปี รายประเด็น ประเด็น 1กองแผนงานREM610299451สรฤทธ จันสุข
10/พ.ย./2560 - 10/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.3003เวทียุทธศาสตร์ 20 ปีกองแผนงานREM610298450สรฤทธ จันสุข
9/พ.ย./2560 - 9/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.3003เวทีจัดทำยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนระยะ 20 ปีกองแผนงานREM610297449สรฤทธ จันสุข
22/พ.ย./2560 - 22/พ.ย./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.3003กิจกรรมพัฒนาชุมชน : พํมนาตน พัฒนาคน พัฒนางานกองแผนงานREM610296448สรฤทธ จันสุข
16/ต.ค./2560 - 16/ต.ค./2560 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001โครงการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าสถาบันการพัฒนาชุมชนREM610295447นางสาวชาลินี จันทรากุล
1/พ.ย./2560 - 1/พ.ย./2560 เวลา 09:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2560สหกรณ์ออมทรัพย์REM610294446นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
17/ต.ค./2560 - 17/ต.ค./2560 เวลา 08:00 - 12:00 น.5001ประชุมคณะกรรมการสอบสวนกองการเจ้าหน้าที่REM610293445วราพรรณ บุญวัฒน์
12/ต.ค./2560 - 12/ต.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.503การจัดทำหลักสูตร พัฒนากรระหว่างประจำการสถาบันการพัฒนาชุมชนREM610292444นางประภา ปานนิตยกุล
5/ต.ค./2560 - 5/ต.ค./2560 เวลา 14:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุม 55 ปี กรมการพัฒนาชุมชนสำนักตรวจราชการREM610291443นางกิตติกานต์ โคตรมา
6/ต.ค./2560 - 6/ต.ค./2560 เวลา 13:30 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ครั้งที่ 4/2560สหกรณ์ออมทรัพย์REM610290442นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
5/ต.ค./2560 - 5/ต.ค./2560 เวลา 10:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมกลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610289441นายอธิชัย มณีวงศ์
17/ต.ค./2560 - 17/ต.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.503ประชุมคณะทำงานพัฒนามาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2561สถาบันการพัฒนาชุมชนREM610288440นางสาวผ่องพรรณ บรรณทอง
10/ต.ค./2560 - 10/ต.ค./2560 เวลา 13:00 - 16:30 น.5001ประชุมกองแผนงานกองแผนงานREM610287439นางสายชล สิงห์ซอม
12/ต.ค./2560 - 12/ต.ค./2560 เวลา 08:30 - 16:30 น.5001ประชุมกองแผนงานกองแผนงานREM610286438นางสายชล สิงห์ซอม
19/ต.ค./2560 - 19/ต.ค./2560 เวลา 07:00 - 16:00 น.5001ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่กองการเจ้าหน้าที่REM610285437นางสาวเพ็ญนภา วรรณทอง
11/ต.ค./2560 - 11/ต.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.3003คัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจำหน่ายบนเครื่องบินรอบที่ 5สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610283435นางปวีร์ณรัชต์ ผ่องคณะ
11/ต.ค./2560 - 11/ต.ค./2560 เวลา 10:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองเงินกู้ ครั้งที่ 5/2560สหกรณ์ออมทรัพย์REM610282434นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
5/ต.ค./2560 - 5/ต.ค./2560 เวลา 13:30 - 15:00 น.503ประชุมคณะกรรมการแบบรูปรายงานการก่อสร้างกองคลังREM610281433อาภา เพ็งเลิก
4/ต.ค./2560 - 4/ต.ค./2560 เวลา 08:00 - 12:00 น.503การประชุมทำข้อตกลงกับที่ปรึกษา เรื่องทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610280432ธวัชชัย เปี้ยปลูก
6/ต.ค./2560 - 6/ต.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.5001คณะทำงานบริหารจัดการโครงการจัดงาน OTOP City 2017สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM610279431มรุต ภูมิมี
10/ต.ค./2560 - 10/ต.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.3003ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่กงคลังกองคลังREM610278430อรจิรัฎฐ์ เกตะวันดี
10/ต.ค./2560 - 10/ต.ค./2560 เวลา 07:00 - 12:00 น.5001ประชุมชี้แจงเรียกตัวผู้บรรจุเข้ารับราชการกองการเจ้าหน้าที่REM610277429นางสาวเพ็ญนภา วรรณทอง
4/ต.ค./2560 - 4/ต.ค./2560 เวลา 13:00 - 17:00 น.3003การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610276428นางสาวธัญชนก นามเจิง
5/ต.ค./2560 - 5/ต.ค./2560 เวลา 14:00 - 17:00 น.503CDD TalentสถาบันการพัฒนาชุมชนREM610275427นางประภา ปานนิตยกุล
3/ต.ค./2560 - 3/ต.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.503หลักสูตรฝึกอบรม SEP SMART Mobilizing Team กองแผนงานREM610274426จันทิมา
4/ต.ค./2560 - 4/ต.ค./2560 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมทำข้อตกลงกับที่ปรึกษาทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610273425ธวัชชัย เปี้ยปลูก
9/ต.ค./2560 - 9/ต.ค./2560 เวลา 08:00 - 16:30 น.3003ประชุมหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานครเขตกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM610272424นายอธิชัย มณีวงศ์
2/ต.ค./2560 - 2/ต.ค./2560 เวลา 08:00 - 17:00 น.503ประชุมกลุ่มงานบัญชีกองคลังREM610271422นางสาวสินีณัฐ ถนอมตน