สอบถามรายการจอง

ค้นหารายการจองห้องประชุม

รายละเอียดการจองใช้ห้องประชุม

วันที่จองใช้ห้อง ชื่อห้อง วาระการประชุม ชื่อหน่วยงาน
20/ก.พ./2562 - 20/ก.พ./2562 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001วางแผนระบบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6218082021นางสาวกาญจนา ปาละกะวงศ์
8/มี.ค./2562 - 8/มี.ค./2562 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานสำนักเลขานุการกรมREM6218072020นายนิคม นิรันดร์
7/มี.ค./2562 - 7/มี.ค./2562 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001โครงการบรรยาย ขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ กรมการพัฒนาชุมชนสำนักเลขานุการกรมREM6218062019อำพา ดวงเนตร
5/มี.ค./2562 - 5/มี.ค./2562 เวลา 13:30 - 16:30 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบมาตรฐานความเชี่ยวชาญในงานอาชีพกองการเจ้าหน้าที่REM6218052017นายชลิต นพรัตน์
26/ก.พ./2562 - 26/ก.พ./2562 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 2/2562สหกรณ์ออมทรัพย์REM6218042016นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
5/เม.ย./2562 - 5/เม.ย./2562 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุม PMQA 4.0กลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM6218032015นายสุพงษ์ ยิ่งสมศาสตร์
18/มี.ค./2562 - 18/มี.ค./2562 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุม PMQA 4.0กลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM6218022014นายสุพงษ์ ยิ่งสมศาสตร์
7/มี.ค./2562 - 7/มี.ค./2562 เวลา 09:00 - 16:30 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างกรมฯกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM6218012012นางสาวนุจรีย์ ตุ้มคง
18/ก.พ./2562 - 18/ก.พ./2562 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3003ประชุมหารือแนวทางการทำงาน กิจกรรมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑNชุมชน OTOPสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6218002011นายสุมิตร พันเรืองเดช
25/ก.พ./2562 - 25/ก.พ./2562 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5002จำหน่ายรถราชการ จำนวน 3 คันกองคลังREM6217992010อัญชลี คะเชนทร์
15/ก.พ./2562 - 15/ก.พ./2562 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมคณะกรรมการฯกองการเจ้าหน้าที่REM6217982008ธันยนันท์ ชาญตะบะ
18/ก.พ./2562 - 18/ก.พ./2562 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะทำงาน UNกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM6217972007นายกิตติทัศน์ นาสรร
26/ก.พ./2562 - 26/ก.พ./2562 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกรมการพัฒนาชุมชนครั้งที่ 3/2562สำนักเลขานุการกรมREM6217962006นางสาวสรญา เชื้อเล็ก
18/ก.พ./2562 - 18/ก.พ./2562 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมคณะกรรมการกองการเจ้าหน้าที่REM6217942004ธันยนันท์ ชาญตะบะ
15/ก.พ./2562 - 15/ก.พ./2562 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002จัดทำTORกองแผนงานREM6217932003นางสาวดวงนภา เพชรแท้
14/ก.พ./2562 - 14/ก.พ./2562 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003การพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6217922002น.ส.ณัฐพัชร์ แสงทอง
12/ก.พ./2562 - 12/ก.พ./2562 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมวางระบบการเงินและบัญชี สกส.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6217912001น.ส.ศิโรรัตน์ จันสีดา
12/ก.พ./2562 - 12/ก.พ./2562 เวลา 08:00 - 13:00 น.ห้องประชุม 3003ประชุมวางระบบการเงินและบัญชี สกส.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6217902000นางสาวศิโรรัตน์ จันสีดา
6/มี.ค./2562 - 6/มี.ค./2562 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมกรมการพัฒนาชุมชนครั้งที่ 3/2562สำนักเลขานุการกรมREM6217891999นางสาวสรญา เชื้อเล็ก
11/ก.พ./2562 - 11/ก.พ./2562 เวลา 08:00 - 13:00 น.ห้องประชุม 3003ประชุมวางระบบการเงินและบัญชี สกส.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6217881998น.ส.ศิโรรัตน์ จันสีดา
27/ก.พ./2562 - 27/ก.พ./2562 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะทำงานตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงินกับบรรดาทรัพย์สินของสหกรณ์ คร้้งที่ 2สหกรณ์ออมทรัพย์REM6217871997นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
14/มี.ค./2562 - 14/มี.ค./2562 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001คณะทำงานตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงินกับบรรดาทรัพย์สินของสหกรณ์ ครั้งที่ 3สหกรณ์ออมทรัพย์REM6217861996นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
26/ก.พ./2562 - 26/ก.พ./2562 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001คณะทำงานสอบสวน กรณีนายชานนท ปิยะจันทรานนท์สหกรณ์ออมทรัพย์REM6217851995นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
13/ก.พ./2562 - 13/ก.พ./2562 เวลา 08:30 - 11:45 น.ห้องประชุม 5001การจำหน่ายสินค้า ณ องค์การตลาดและเทสโก้โลตัสสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6217821992นางสาวภัทรลภา สุริโย
28/มี.ค./2562 - 28/มี.ค./2562 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562กองคลังREM6217811991นางสาวจุฑาภรณ์ สุขบรรจง
21/มี.ค./2562 - 21/มี.ค./2562 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562กองคลังREM6217801990นางสาวจุฑาภรณ์ สุขบรรจง
14/มี.ค./2562 - 14/มี.ค./2562 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562กองคลังREM6217791989นางสาวจุฑาภรณ์ สุขบรรจง
7/มี.ค./2562 - 7/มี.ค./2562 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562กองคลังREM6217781988นางสาวจุฑาภรณ์ สุขบรรจง
28/ก.พ./2562 - 28/ก.พ./2562 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562กองคลังREM6217771987นางสาวจุฑาภรณ์ สุขบรรจง
6/มี.ค./2562 - 6/มี.ค./2562 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2562กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6217761986อธิชัย มณีวงศ์
7/ก.พ./2562 - 7/ก.พ./2562 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมวางแผนอัตรากำลังกองการเจ้าหน้าที่REM6217751985ชลิต นพรัตน์
14/ก.พ./2562 - 14/ก.พ./2562 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมกองแผนงานกองแผนงานREM6217741984นางสายชล สิงห์ซอม
14/ก.พ./2562 - 14/ก.พ./2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมกองประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์กองประชาสัมพันธ์REM6217731983นางสาวอภิญญา เปรมปรี
7/มี.ค./2562 - 7/มี.ค./2562 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003โครงการบรรยายขยายผลโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดำริฯ สถาบันการพัฒนาชุมชนREM6217721982นางสาวสุณี ภิรมยืรักษ์
11/ก.พ./2562 - 11/ก.พ./2562 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 1/2562สหกรณ์ออมทรัพย์REM6217711981นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
11/ก.พ./2562 - 11/ก.พ./2562 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะทำงานดำเนินการความรับผิดของคณะผู้ตรวจสอบกิจการฯ ครั้งที่ 7สหกรณ์ออมทรัพย์REM6217701980นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
8/มี.ค./2562 - 8/มี.ค./2562 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมจัดทำคู่มือมาตรฐานกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM6217691979นายกิตติทัศน์ นาสรร
26/ก.พ./2562 - 26/ก.พ./2562 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมจัดทำคู่มือมาตรฐานกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM6217681978นายกิตติทัศน์ นาสรร
12/ก.พ./2562 - 12/ก.พ./2562 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ ครั้งที่ 1/2562สหกรณ์ออมทรัพย์REM6217671977นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
8/ก.พ./2562 - 8/ก.พ./2562 เวลา 13:30 - 15:30 น.ห้องประชุม 3003ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานทุนชุมชนแก่เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREM6217661976นางจุฑารัตน์ ชุนเกาะ
25/ก.พ./2562 - 25/ก.พ./2562 เวลา 08:30 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 2/2562กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6217651975กฤษณา อนันตพฤทธิ์
6/ก.พ./2562 - 6/ก.พ./2562 เวลา 09:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5002การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานกองการเจ้าหน้าที่REM6217641974นายสราวุธ หูมวงค ์
12/ก.พ./2562 - 12/ก.พ./2562 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมพิจารณาเกณฑ์ค่านิยมกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM6217631973อรพรรณ หิรัญศิริวัฒน์
12/มี.ค./2562 - 12/มี.ค./2562 เวลา 06:00 - 11:00 น.ห้องประชุม 3003โครงการตรวจติดตามผล รอบ 4 เดือนสำนักเลขานุการกรมREM6217621972นางสาวปณิชา ริมทอง
28/ก.พ./2562 - 28/ก.พ./2562 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003การพัฒนาคุณภาพชีวิต และสมดุลเวลางานของข้าราชการกรมฯกองการเจ้าหน้าที่REM6217611971นายสามภพ ศิริจันทรางกูร
7/ก.พ./2562 - 7/ก.พ./2562 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003เพิ่มทักษะด้านการบริหารจัดการแองทุนชุมชนแก่เจ้าหน้าที่ สทอ.สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREM6217601970นางจุฑารัตน์ ชุนเกาะ
14/ก.พ./2562 - 14/ก.พ./2562 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือ:โครงการสร้างกลุ่มสู่ผู้ประกอบการชุมชน ( CE)สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM6217591969นางสาวพิศมัย ปิ่นบุตร
4/ก.พ./2562 - 4/ก.พ./2562 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003ประชุมผู้บริหารกองฯกองการเจ้าหน้าที่REM6217581967นายสุขุม ธรรมประทีป
13/ก.พ./2562 - 13/ก.พ./2562 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินงานประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ และการบริหารความเสี่ยง กรมการพัฒนาชุมชน กองแผนงานREM6217571966นางสาวดวงนภา เพชรแท้
8/ก.พ./2562 - 8/ก.พ./2562 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001จัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6217561965นางสาวธัญชนก นามเจิง
4/ก.พ./2562 - 4/ก.พ./2562 เวลา 09:30 - 16:30 น.ห้องประชุม 3001ประชุมเตรียมความพร้อมติดตามและสรุปผลงานเด่นการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM6217551964นางสุภา พรหมชูแก้ว
4/ก.พ./2562 - 4/ก.พ./2562 เวลา 16:00 - 18:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมมอบแนวทางสำนักตรวจราชการREM6217541963นางกิตติกานต์ โคตรมา
1/ก.พ./2562 - 1/ก.พ./2562 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002otopสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6217531962ชนกกมล
5/ก.พ./2562 - 5/ก.พ./2562 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002คณะกรรมการขับเคลื่อนสถาบันแห่งความเป็นเลิศ กรมการพัฒนาชุมชน (CD Academy) สถาบันการพัฒนาชุมชนREM6217511960นางสาวรุ่งนภา อุปมา
4/ก.พ./2562 - 4/ก.พ./2562 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมติดตามตรวจรับงานจ้างศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREM6217471956นายเทพวสันต์ จันพล
7/ก.พ./2562 - 7/ก.พ./2562 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมคณะทำงานการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเลขานุการกรม ให้เป็นระดับที่สูงขึ้นสำนักเลขานุการกรมREM6217461955นายพุฒินันท์ เกษทองมา
31/ม.ค./2562 - 31/ม.ค./2562 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3003ประชุมกลุ่มงานพัสดุ กองคลังREM6217451954นายสุเทพ มลัยทอง
14/มี.ค./2562 - 14/มี.ค./2562 เวลา 12:00 - 15:00 น.ห้องประชุม 3003โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2561 (ฟังผลการตรวจติดตาม)สำนักเลขานุการกรมREM6217441953นางสาวปณิชา ริมทอง
1/ก.พ./2562 - 1/ก.พ./2562 เวลา 09:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมทบทวนคุ๋มือการฝึกอบรมบันทึกข้อมูล สำหรับผู้ดูแลระบบระดับจังหวัดกองการเจ้าหน้าที่REM6217421951นางสมใจ คมกริช
8/ก.พ./2562 - 8/ก.พ./2562 เวลา 08:30 - 16:30 น.ห้องประชุม 5001ประชุมกองแผนงานกองแผนงานREM6217411950นางสายชล สิงห์ซอม
7/ก.พ./2562 - 7/ก.พ./2562 เวลา 08:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะทำงานสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีปรับปรุงห้อง fitness ครั้งที่ 3สหกรณ์ออมทรัพย์REM6217391948นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
21/ก.พ./2562 - 21/ก.พ./2562 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมหารือการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการ "ครอบครัวมหาดไทน ห่วงใยสิ่งแวดล้อม"สำนักเลขานุการกรมREM6217381947นางสาวรัชนีวรรณ แสงอรุณ
6/ก.พ./2562 - 6/ก.พ./2562 เวลา 08:30 - 16:30 น.ห้องประชุม 3001ประชุมสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREM6217371946นายสิทธิพงษ์ คงสุข
15/ก.พ./2562 - 15/ก.พ./2562 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานฯ PMQAกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM6217361945นายสุพงษ์ ยิ่งสมศาสตร์
14/ก.พ./2562 - 14/ก.พ./2562 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานฯ PMQAกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM6217351944นายสุพงษ์ ยิ่งสมศาสตร์
27/มี.ค./2562 - 27/มี.ค./2562 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001บรรยายขยายผลโครงการจิตอาสาฯ ของกระทรวงมหาดไทย (ส่วนกลาง)สำนักเลขานุการกรมREM6217341942นางสาวนวพร วิเศษพันธุ์
31/ม.ค./2562 - 31/ม.ค./2562 เวลา 09:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมติดตามผลการดำเนินงานสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6217321940น.ส.พรทิพย์ ศรีไกรรส
11/ก.พ./2562 - 11/ก.พ./2562 เวลา 14:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมพิจารณาคัดเลือกศิลปินOTOPครั้งที่2/62สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6217311939น.ส.พรทิพย์ ศรีไกรรส
29/ม.ค./2562 - 29/ม.ค./2562 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5002การดำเนินงานสถาบันแห่งความเป็นเลิศ กรมการพัฒนาชุมชน (CD Academy)สถาบันการพัฒนาชุมชนREM6217291937นางสาวรุ่งนภา อุปมา
5/ก.พ./2562 - 5/ก.พ./2562 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ปรชุมกรมการพัฒนาชุมชนครั้งที่ 2/2562สำนักเลขานุการกรมREM6217281936นางสาวสรญา เชื้อเล็ก
31/ม.ค./2562 - 31/ม.ค./2562 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองการประชุมกรมการพัฒนาชุมชนครั้งที่ 2/2562สำนักเลขานุการกรมREM6217271935นางสาวสรญา เชื้อเล็ก
1/ก.พ./2562 - 1/ก.พ./2562 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมสำนักสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM6217261934ศิราภรณ์ ทองแจ้ง
30/ม.ค./2562 - 30/ม.ค./2562 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001การดำเนินงานศูนย์การจำหน่ายสินค้า OTOP ทำเนียบรัฐบาลสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6217251933นางดวงนภา สงฆ์ประสิทธิ์
28/มี.ค./2562 - 28/มี.ค./2562 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003บรรยายขยายผลโครงการจิตอาสาฯ ของกระทรวงมหาดไทย (ส่วนกลาง) สำนักเลขานุการกรมREM6217241932นางสาวนวพร วิเศษพันธุ์
27/มี.ค./2562 - 27/มี.ค./2562 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003บรรยายขยายผลโครงการจิตอาสาฯ ของกระทรวงมหาดไทย (ส่วนกลาง)สำนักเลขานุการกรมREM6217231931นางสาวนวพร วิเศษพันธุ์
5/ก.พ./2562 - 5/ก.พ./2562 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะทำงานตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงินกับบรรดาทรัพย์สินของสหกรณ์ ครั้งที่ 1สหกรณ์ออมทรัพย์REM6217221930นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
21/ก.พ./2562 - 21/ก.พ./2562 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003การประชุทคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิต และสมดุลเวลาการทำงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562กองการเจ้าหน้าที่REM6217211929นายสามภพ ศิริจันทรางกูร
28/ม.ค./2562 - 28/ม.ค./2562 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 26สหกรณ์ออมทรัพย์REM6217201928นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
15/ก.พ./2562 - 15/ก.พ./2562 เวลา 08:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3003การประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิต และสมดุลเวลาการทำงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562กองการเจ้าหน้าที่REM6217191927นายสามภพ ศิริจันทรางกูร
22/ม.ค./2562 - 22/ม.ค./2562 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมโครงการนวัตวิถีกองคลังREM6217181926นางณัฐกานต์ สุดดี
31/ม.ค./2562 - 31/ม.ค./2562 เวลา 08:00 - 16:30 น.ห้องประชุม 3001รายงานตัวผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนง.กองทุนฯ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6217161924นายภัทราวุธ ปะตังถาโต
24/ม.ค./2562 - 24/ม.ค./2562 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM6217141922นางกมลมณี วงศ์สว่าง
23/ม.ค./2562 - 23/ม.ค./2562 เวลา 08:30 - 16:30 น.ห้องประชุม 5002ประชุมยุทธศาสตร์กองฯกองแผนงานREM6217131921นางสายชล สิงห์ซอม
25/ม.ค./2562 - 25/ม.ค./2562 เวลา 08:30 - 16:30 น.ห้องประชุม 5001ประชุมกองแผนงานกองแผนงานREM6217121920นางสายชล สิงห์ซอม
29/ม.ค./2562 - 29/ม.ค./2562 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002เตรียมการจัดงาน OTOP Midyear 2019สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6217111919นางสาวสุภาวดี ดำทรัพย์
8/ก.พ./2562 - 8/ก.พ./2562 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุม UNPSAกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM6217101918นายกิตติทัศน์ นาสรร
21/ม.ค./2562 - 21/ม.ค./2562 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002การประชุมสำนักงานเลขานุการ อกส.กทม.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6217091917นายอธิชัย มณีวงศ์
13/ก.พ./2562 - 13/ก.พ./2562 เวลา 13:30 - 16:30 น.ห้องประชุม 5001คณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานรับผิดชอบการดำเนินงานทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM6217081915นางสาวสุพัตรา สอแสง
18/ม.ค./2562 - 18/ม.ค./2562 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003ดำเนินการซ่อมบำรุงระบบห้องประชุมโดย บ.ธนารักษ์ พัฒนสินทรัพย์ (ธพส.)กองคลังREM6217071914นายสุเทพ มลัยทอง / นายศราวุธ ปังอุทา
24/ม.ค./2562 - 24/ม.ค./2562 เวลา 08:30 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมจัดทำยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสรีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6217061913นางสาวธัญชนก นามเจิง
24/ม.ค./2562 - 24/ม.ค./2562 เวลา 13:30 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานกองทุน ของสกส.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6217051912นายภัทราวุธ ปะตังถาโต
17/ม.ค./2562 - 17/ม.ค./2562 เวลา 09:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5002ความคุ้มค่าของโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM6217041911นางสาวธวัลรัตน์ เดชบุญมา
29/มี.ค./2562 - 29/มี.ค./2562 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003ประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREM6217021909นางสาวพัชรี ศรีสุวรรณ์
29/มี.ค./2562 - 29/มี.ค./2562 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREM6217011908นางสาวพัชรี ศรีสุวรรณ์
28/มี.ค./2562 - 28/มี.ค./2562 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREM6216991906นางสาวพัชรี ศรีสุวรรณ์
30/ม.ค./2562 - 30/ม.ค./2562 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุม ITAกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM6216981905นางสาวกิรติการต์ ขยายแก้ว
27/ม.ค./2562 - 27/ม.ค./2562 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003การคัดเลือกข้าราชการกองการเจ้าหน้าที่REM6216961903สุภาวดี สุขคำ
27/ม.ค./2562 - 27/ม.ค./2562 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001การคัดเลือกข้าราชการกองการเจ้าหน้าที่REM6216951902สุภาวดี สุขคำ
26/ม.ค./2562 - 26/ม.ค./2562 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003การคัดเลือกข้าราชการกองการเจ้าหน้าที่REM6216941901สุภาวดี สุขคำ
26/ม.ค./2562 - 26/ม.ค./2562 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001การคัดเลือกข้าราชการกองการเจ้าหน้าที่REM6216931900สุภาวดี สุขคำ
25/ม.ค./2562 - 25/ม.ค./2562 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001การคัดเลือกข้าราชการกองการเจ้าหน้าที่REM6216921899สุภาวดี สุขคำ
30/ม.ค./2562 - 30/ม.ค./2562 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003การคัดเลือกข้าราชการกองการเจ้าหน้าที่REM6216911898สุภาวดี สุขคำ
30/ม.ค./2562 - 30/ม.ค./2562 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001การคัดเลือกข้าราชการกองการเจ้าหน้าที่REM6216901897สุภาวดี สุขคำ
29/ม.ค./2562 - 29/ม.ค./2562 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003การคัดเลือกข้าราชการกองการเจ้าหน้าที่REM6216891896สุภาวดี สุขคำ
29/ม.ค./2562 - 29/ม.ค./2562 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001การคัดเลือกข้าราชการกองการเจ้าหน้าที่REM6216881895สุภาวดี สุขคำ
28/ม.ค./2562 - 28/ม.ค./2562 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003การคัดเลือกข้าราชการกองการเจ้าหน้าที่REM6216871894สุภาวดี สุขคำ
28/ม.ค./2562 - 28/ม.ค./2562 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001คัดเลือกข้าราชการกองการเจ้าหน้าที่REM6216861893สุภาวดี สุขคำ
16/ม.ค./2562 - 16/ม.ค./2562 เวลา 13:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 5001การประชุมกลั่นกรองตัวชี้วัดกองการเจ้าหน้าที่REM6216851892นางสาวโสภิดา สินปราณี
10/ม.ค./2562 - 10/ม.ค./2562 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมกลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6216841891นายอธิชัย มณีวงศ์
18/ม.ค./2562 - 18/ม.ค./2562 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมกรมการพัฒนาชุมชนครั้งที่ 1/2562สำนักเลขานุการกรมREM6216831890นางสาวสรญา เชื้อเล็ก
18/ม.ค./2562 - 18/ม.ค./2562 เวลา 13:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกศิลปิน OTOPสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6216821889น.ส.พรทิพย์ ศรีไกรรส
21/ม.ค./2562 - 21/ม.ค./2562 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003การคัดเลือกบุคคลกองการเจ้าหน้าที่REM6216811888ธันยนันท์ ชาญตะบะ
21/ม.ค./2562 - 21/ม.ค./2562 เวลา 08:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3001การคัดเลือกบุคคลกองการเจ้าหน้าที่REM6216801887ธันยนันท์ ชาญตะบะ
11/ม.ค./2562 - 11/ม.ค./2562 เวลา 15:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 5002ท่านรองทวีปพบกลุ่มจากส่ยวนกลางศึกษาดูงานดีโฮปที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นกองแผนงานREM6216791886SUKUNYA POLSRILA
16/ม.ค./2562 - 16/ม.ค./2562 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003การคัดเลือกบุคคลกองการเจ้าหน้าที่REM6216781885ธันยนันท์ ชาญตะบะ
14/ม.ค./2562 - 14/ม.ค./2562 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมกลุ่มการประสานงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM6216771884นางสาวพิมพ์ชนา
9/ม.ค./2562 - 9/ม.ค./2562 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREM6216751882นายสิทธิพงษ์ คงสุข
15/ม.ค./2562 - 15/ม.ค./2562 เวลา 13:00 - 16:30 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะทำงานกำหนดโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6216741881นายภัทราวุธ ปะตังถาโต
16/ม.ค./2562 - 16/ม.ค./2562 เวลา 08:30 - 16:30 น.ห้องประชุม 3001ประชุมสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6216721879นางสาวภัทรลภา สุริโย
11/ม.ค./2562 - 11/ม.ค./2562 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ทบทวนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6216711878นางสาวธัญชนก นามเจิง
8/ม.ค./2562 - 8/ม.ค./2562 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการศึกษา ครั้งที่ 12สหกรณ์ออมทรัพย์REM6216701877นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
25/ม.ค./2562 - 25/ม.ค./2562 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชนสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREM6216691876น.ส.สุธาสินี พุ่มกุมาร
24/ม.ค./2562 - 24/ม.ค./2562 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชนสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREM6216681875น.ส.สุธาสิีนี พุ่มกุมาร
23/ม.ค./2562 - 23/ม.ค./2562 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชนสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREM6216671874น.ส.สุธาสิีนี พุ่มกุมาร
22/ก.พ./2562 - 22/ก.พ./2562 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2562สหกรณ์ออมทรัพย์REM6216651872นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
22/ก.พ./2562 - 22/ก.พ./2562 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003สอ.โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์REM6216641871นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
22/ม.ค./2562 - 22/ม.ค./2562 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001การประชุมกลั่นกรองคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 1/2562กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6216631870กฤษณา อนันตพฤทธิ์
29/ม.ค./2562 - 29/ม.ค./2562 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 1/2562กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6216621869กฤษณา อนันตพฤทธิ์
17/ม.ค./2562 - 17/ม.ค./2562 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003การประชุมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ครั้งที่1/2562กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6216611868นส.กาญจนา ปาละกะวงศ์
22/ม.ค./2562 - 22/ม.ค./2562 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุม mouกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM6216601867นางสาวกิรติการต์ ขยายแก้ว
9/ม.ค./2562 - 9/ม.ค./2562 เวลา 15:00 - 17:30 น.ห้องประชุม 5001นำเสนอผลการประเมินสำเร็จโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีสถาบันการพัฒนาชุมชนREM6216591866นางสาวรุ่งนภา อุปมา
14/ม.ค./2562 - 14/ม.ค./2562 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์REM6216581865นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
3/ม.ค./2562 - 3/ม.ค./2562 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001คณะกรรมการสวัสดิการ ต่อรองราคาบริษัทประกันสหกรณ์ออมทรัพย์REM6216551862นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
27/ธ.ค./2561 - 27/ธ.ค./2561 เวลา 15:30 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมกลุ่มงานบริหารงบประมาณกองคลังREM6216541861นางสาวจุฑาภรณ์ สุขบรรจง
23/ม.ค./2562 - 23/ม.ค./2562 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชนสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREM6216511858น.ส.สุธาสินี พุ่มกุมาร
3/ม.ค./2562 - 3/ม.ค./2562 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมพิจารณาตัวชี้วัดกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM6216501856ฐิติมา สุทธิวาศ
9/ม.ค./2562 - 9/ม.ค./2562 เวลา 08:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3003แถลงข่าวรณรงค์เชิญชวนจัดเก็บ จปฐ.ปี2562กองประชาสัมพันธ์REM6216491855นายธนชล คูณสวัสดิ์
27/ธ.ค./2561 - 27/ธ.ค./2561 เวลา 13:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมสำนักงานเลขานุกากรมสำนักเลขานุการกรมREM6216481854นางสาวสรญา เชื้อเล็ก
25/ธ.ค./2561 - 25/ธ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001การประชุมหารือและมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563กองแผนงานREM6216471852นางสาวพิมพ์ลักษณ์ เฮงสมบูรณ์
21/ม.ค./2562 - 21/ม.ค./2562 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001การประชุม อ.ก.พ. กรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2562กองการเจ้าหน้าที่REM6216461851น.ส.สุพัตรา วันนู
26/ธ.ค./2561 - 26/ธ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003การประชุมเสริมสร้างจริยธรรมมูลนิธิร่มเกล้าเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM6216451850นายวีรกิตต์ เพชรโชติ
20/ธ.ค./2561 - 20/ธ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 3/2561สหกรณ์ออมทรัพย์REM6216441849นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
15/ม.ค./2562 - 15/ม.ค./2562 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะทำงาน PMQAกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM6216431848นายสุพงษ์ ยิ่งสมศาสตร์
10/ม.ค./2562 - 10/ม.ค./2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างกรมกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM6216421846นางสาวนุจรีย์ ตุ้มคง
11/ม.ค./2562 - 11/ม.ค./2562 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2562สำนักเลขานุการกรมREM6216411845นางสาวสรญา เชื้อเล็ก
7/ม.ค./2562 - 7/ม.ค./2562 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองประุชุมกรมฯ ครั้งที่ 1/2562สำนักเลขานุการกรมREM6216401844นางสาวสรญา เชื้อเล็ก
20/ธ.ค./2561 - 20/ธ.ค./2561 เวลา 09:00 - 10:00 น.ห้องประชุม 5002การเจรจาความร่วมมือในการรับนักศึกษาสหกิจศึกษาสถาบันการพัฒนาชุมชนREM6216391843พาฝัน ปานเปี่ยมโภช
21/ธ.ค./2561 - 21/ธ.ค./2561 เวลา 09:00 - 16:30 น.ห้องประชุม 5002โครงการ OTOP นวัตวิถีสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM6216381842นางกมลมณี วงศ์สว่าง
20/ธ.ค./2561 - 20/ธ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ(ส่วนกลาง)ศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREM6216371841อานุช ฉายาภักดี
18/ม.ค./2562 - 18/ม.ค./2562 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯสหกรณ์ออมทรัพย์REM6216361840นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
15/ม.ค./2562 - 15/ม.ค./2562 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสหกรณ์ออมทรัพย์REM6216351839นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
19/ธ.ค./2561 - 19/ธ.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002สัมภาษณ์ ชชกองการเจ้าหน้าที่REM6216341838สุภาวดี สุขคำ
7/ม.ค./2562 - 7/ม.ค./2562 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003เตรียมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒สำนักเลขานุการกรมREM6216321836นางสาวสรญา เชื้อเล็ก
8/ม.ค./2562 - 8/ม.ค./2562 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003กิจกรรมการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕62สำนักเลขานุการกรมREM6216311835นางสาวสรญา เชื้อเล็ก
31/ม.ค./2562 - 31/ม.ค./2562 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREM6216301832นางสาวดวงใจ พัทมุข
9/ม.ค./2562 - 9/ม.ค./2562 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001คณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินงานประเมินความคุ้มค่าในการปกิบัติภารกิจภาครัฐ และการริหารความสเี่ยงระดับโครงการ ประจำปี 2562กองแผนงานREM6216291831นางสาวขวัญดาว ลือเปี่ยม
26/ธ.ค./2561 - 26/ธ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมคัดเลือกพื้นที่รางวัลเลิศรัฐกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM6216281830นางวิภาวี นิยมสมิต
25/ม.ค./2562 - 25/ม.ค./2562 เวลา 08:30 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมคณะกรรมการ PSOสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6216271829นางสาวนวพร พิมพา
17/ธ.ค./2561 - 17/ธ.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะทำงานยกร่างกฎหมายด้านการศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์REM6216261828นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
24/ธ.ค./2561 - 24/ธ.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์REM6216241826นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
27/ธ.ค./2561 - 27/ธ.ค./2561 เวลา 08:30 - 12:30 น.ห้องประชุม 5001การคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM6216231825นางสาวพวงเพชร ทิพย์ทอง
17/ธ.ค./2561 - 17/ธ.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5002สอบคัดเลือกนักเรียนทุนรัฐบาลโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนกองการเจ้าหน้าที่REM6216221824นายสราวุธ หูมวงค ์
21/ธ.ค./2561 - 21/ธ.ค./2561 เวลา 08:30 - 16:30 น.ห้องประชุม 5001ประชุมกองแผนงานกองแผนงานREM6216191821นางสายชล สิงห์ซอม
11/ธ.ค./2561 - 11/ธ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ต้อนรับกงศุลจากต่างประเทศกองแผนงานREM6216181818นางณิชา เปรมจันทร์
15/ธ.ค./2561 - 15/ธ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการสมาชิกสหกรณ์ฯสหกรณ์ออมทรัพย์REM6216171817นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
12/ธ.ค./2561 - 12/ธ.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการควบคุมการสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์REM6216161816นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
6/ธ.ค./2561 - 6/ธ.ค./2561 เวลา 09:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001OTOP City 2018 โซน Modern Tradeสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6216151815นางสาวยุคลพร เขียวม่วง
27/ธ.ค./2561 - 27/ธ.ค./2561 เวลา 08:30 - 12:30 น.ห้องประชุม 5002การเตรียมประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ CEสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM6216141814นางสาวพิศมัย ปิ่นบุตร
11/ธ.ค./2561 - 11/ธ.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 23/2561 สหกรณ์ออมทรัพย์REM6216131813นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
25/ธ.ค./2561 - 25/ธ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมคณะทำงานคัดสรรบุคคลมาดำรงตำแหน่งผู้จัดการ สอ.พช. ครั้งที่ 3/2561สหกรณ์ออมทรัพย์REM6216111811นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
7/ธ.ค./2561 - 7/ธ.ค./2561 เวลา 09:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ยุทธศาสตร์ชาติฯ และแผนปฏิบัติราชการกรมฯกองแผนงานREM6216101810ประทีป คำดวง
6/ธ.ค./2561 - 6/ธ.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะทำงานคัดสรรบุคคลมาดำรงตำแหน่งผู้จัดการ สอ.พช. ครั้งที่ 2/2561สหกรณ์ออมทรัพย์REM6216091809นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
13/ธ.ค./2561 - 13/ธ.ค./2561 เวลา 08:00 - 14:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมคณะทำงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM6216081808สุพงษ์ ยิ่งสมศาสตร์
14/ธ.ค./2561 - 14/ธ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมกองการเจ้าหน้าที่REM6216071807สุภาวดี สุขคำ
25/ธ.ค./2561 - 25/ธ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมกลั่นกรองแผนแม่บทงานพัฒนาชุมชนในเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREM6216061806นางสาวเฉลิมศรี แหยมพลับ
27/ธ.ค./2561 - 27/ธ.ค./2561 เวลา 09:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREM6216051805นายสิทธิพงษ์ คงสุข
19/ธ.ค./2561 - 19/ธ.ค./2561 เวลา 08:30 - 12:00 น.ห้องประชุม 5001การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 10/2561กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6216041804กฤษณา อนันตพฤทธิ์
3/ธ.ค./2561 - 3/ธ.ค./2561 เวลา 10:30 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003ประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในอนาคตสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM6216031803สุภา พรหมชูแก้ว
4/ธ.ค./2561 - 4/ธ.ค./2561 เวลา 10:00 - 13:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมคณะทำงานการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ Big DataกองแผนงานREM6216021802นางสาวขวัญดาว ลือเปี่ยม
3/ธ.ค./2561 - 3/ธ.ค./2561 เวลา 14:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001การเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหมู่บ้านท่องเที่ยวสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6216011801น.ส.ณัฐพัชร์ แสงทอง
17/ธ.ค./2561 - 17/ธ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะกรรมการร่วมไทยญี่ปุ่นกองแผนงานREM6215991799พัลลภ ตันจริยภรณ์
7/ธ.ค./2561 - 7/ธ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมชี้แจงการประเมินผู้บริหารองค์การกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM6215981798นางสาวอรพรรณ หิรัญศิริวัฒน์
20/ธ.ค./2561 - 20/ธ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมชี้แจงการประเมินผู้บริหารองค์การ และการกำหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM6215971797นางสาวอรพรรณ หิรัญศิริวัฒน์
18/ธ.ค./2561 - 18/ธ.ค./2561 เวลา 13:30 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างกรมฯกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM6215961796นางสาวนุจรีย์ ตุ้มคง
19/ธ.ค./2561 - 19/ธ.ค./2561 เวลา 12:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 10/2561กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6215951795กฤษณา อนันตพฤทธิ์
6/ธ.ค./2561 - 6/ธ.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมหารือการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย เพื่อสมัครรับรางวัลเลิศรัฐกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM6215941794นางวิภาวี นิยมสมิต
19/ธ.ค./2561 - 19/ธ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003ประชุม PMQAกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM6215931793นายสุพงษ์ ยิ่งสมศาสตร์
11/ธ.ค./2561 - 11/ธ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003ประชุมผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณและตัวชี้วัดงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562กองแผนงานREM6215921792น.ส.ธันยนันท์ ศานติกรวาณิชย์
19/ธ.ค./2561 - 19/ธ.ค./2561 เวลา 12:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 10/2561กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6215901790กฤษณา อนันตพฤทธิ์
3/ธ.ค./2561 - 3/ธ.ค./2561 เวลา 13:00 - 16:30 น.ห้องประชุม 5002มูลนิธิร่มเกล้าสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM6215871787นางสาวธวัลรัตน์ เดชบุญมา
29/พ.ย./2561 - 29/พ.ย./2561 เวลา 08:30 - 16:30 น.ห้องประชุม 5002หารือการตรวจติดตามความคุ้มค่าโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีกองแผนงานREM6215861786นิภา เซ็มมี
4/ธ.ค./2561 - 4/ธ.ค./2561 เวลา 08:30 - 16:30 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการโครงการสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6215831783นางสาวนวพร พิมพา
29/พ.ย./2561 - 29/พ.ย./2561 เวลา 09:30 - 12:00 น.ห้องประชุม 5001การประชุมซักซ้อมการเปิดการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีกองแผนงานREM6215821782นายพชร พลายพิชิต
17/ธ.ค./2561 - 17/ธ.ค./2561 เวลา 13:30 - 16:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมคณะอำนวยการจัดการความรู้สถาบันการพัฒนาชุมชนREM6215811781นางสมทรง แสงสิทธิโยธิน
30/พ.ย./2561 - 30/พ.ย./2561 เวลา 08:30 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002กำหนดกรอบแนวทาง และหลักเกณฑ์การดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2562สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6215801780นางสาวฌานิฎา ศรีสิทธิชัยสกุล
6/ธ.ค./2561 - 6/ธ.ค./2561 เวลา 10:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5001การเปิดการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีกองแผนงานREM6215791779นายพชร พลายพิชิต
26/ธ.ค./2561 - 26/ธ.ค./2561 เวลา 08:30 - 16:30 น.ห้องประชุม 3001การประชุมพัฒนาระบบสารสนเทศของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6215781778สมฤทัย วิมลเศรษฐ
27/พ.ย./2561 - 27/พ.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุม UNPSA 2019กลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM6215771777นายกิตติทัศน์ นาสรร
27/พ.ย./2561 - 27/พ.ย./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะทำงานไฮไลท์โอทอปซิตี้สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6215761776นางสาวสุภาวดี ดำทรัพย์
26/พ.ย./2561 - 26/พ.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมการออกแบบหลักสูตรและจัดทำแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงสถาบันการพัฒนาชุมชนREM6215751775นายระวินันท์ นาคสินธุ์
13/ธ.ค./2561 - 13/ธ.ค./2561 เวลา 14:30 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมคณะอำนวยการจัดการความรู้สถาบันการพัฒนาชุมชนREM6215741774นางสาวศรัญยา ไม่เสื่อมสุข
14/ธ.ค./2561 - 14/ธ.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะทำงานร่างงบประมาณ ประจำปี 2562สหกรณ์ออมทรัพย์REM6215731773นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
26/พ.ย./2561 - 26/พ.ย./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์REM6215721772นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
20/พ.ย./2561 - 20/พ.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมจัดงานแสดงผลงานความสำเร็จของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM6215701770ศิราภรณ์ ทองแจ้ง
19/พ.ย./2561 - 19/พ.ย./2561 เวลา 16:45 - 18:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมเรื่องความก้าวหน้าโครงการ/งบประมาณ ของสำนักฯสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6215691769นางสาวพรทิพย์ ศรีไกรรส
25/ธ.ค./2561 - 25/ธ.ค./2561 เวลา 08:00 - 16:30 น.ห้องประชุม 3003สป.พม. ศึกษาดูงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM6215671767นายสุพงษ์ ยิ่งสมศาสตร์
20/พ.ย./2561 - 20/พ.ย./2561 เวลา 14:00 - 16:30 น.ห้องประชุม 3001ประชุมจัดทำโครงการของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6215661766นางสาวสมธัญ เล็กเซ้ง
18/ธ.ค./2561 - 18/ธ.ค./2561 เวลา 12:00 - 15:00 น.ห้องประชุม 5002ไจก้าประเทศเคนยาและจากประเทศไทยเข้าเยี่ยมและแลกเปลี่ยนงานด้านเศรษฐกิจของกรมกองแผนงานREM6215651765พัลลภ ตันจริยภรณ์
29/พ.ย./2561 - 29/พ.ย./2561 เวลา 09:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003การประชุมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สกส. ครั้งที่ 9/2561กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6215641764นส.กาญจนา ปาละกะวงศ์
30/พ.ย./2561 - 30/พ.ย./2561 เวลา 08:30 - 16:30 น.ห้องประชุม 3001รายงานตัวผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6215631763นายภัทราวุธ ปะตังถาโต
19/พ.ย./2561 - 19/พ.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ครั้งที่ 2/2561กองแผนงานREM6215611761นางสาวขวัญดาว ลือเปี่ยม
14/ธ.ค./2561 - 14/ธ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมJCCกองแผนงานREM6215601759พัลลถ ตันจริยภรณ์
19/ธ.ค./2561 - 19/ธ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREM6215581757นางสาวดวงใจ พัทมุข
18/ธ.ค./2561 - 18/ธ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREM6215571756นางสาวดวงใจ พัทมุข
19/พ.ย./2561 - 19/พ.ย./2561 เวลา 12:00 - 16:30 น.ห้องประชุม 3003การประชุมพัฒนาระบบสารสนเทศ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6215541753นางสาวอุดมพร ทับศฤงฆรา
26/พ.ย./2561 - 26/พ.ย./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5002จำหน่ายรถราชการ 1 คันกองคลังREM6215531752อัญชลี คะเชนทร์
14/พ.ย./2561 - 14/พ.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของกรมการพัฒนาชุมชนกองแผนงานREM6215521751นางสาวขวัญดาว ลือเปี่ยม
4/ธ.ค./2561 - 4/ธ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10/2561สำนักเลขานุการกรมREM6215511750นางสาวสรญา เชื้อเล็ก
13/ธ.ค./2561 - 13/ธ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10/2561สำนักเลขานุการกรมREM6215501749นางสาวสรญา เชื้อเล็ก
13/พ.ย./2561 - 13/พ.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมกลุ่มงานทะเบียนกองการเจ้าหน้าที่REM6215491748โสภิดา สินปราณี
19/พ.ย./2561 - 19/พ.ย./2561 เวลา 13:00 - 16:30 น.ห้องประชุม 5002เตรียมความพร้อมสมัครรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหาราชการแบบมีส่วนร่วม และบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562กลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM6215481746ชุมพล บุญแน่น
21/พ.ย./2561 - 21/พ.ย./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5002การประชุมเลขานุการภาครัฐ-เอกชน-บริษัทประชารัฐฯสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM6215471745จิตรานุช เกียรติอดิศร
12/พ.ย./2561 - 12/พ.ย./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์REM6215461744นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
16/พ.ย./2561 - 16/พ.ย./2561 เวลา 10:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจกรมฯ เพื่อขอรับรางวัล UNกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM6215441741นายกิตติทัศน์ นาสรร
15/พ.ย./2561 - 15/พ.ย./2561 เวลา 09:00 - 15:00 น.ห้องประชุม 5002การดำเนินโครงการพัฒนากลุ่มสัมมาชีพสู่ผู้ประกอบการชุมชนสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM6215431740นางสาวธิภาพรรณ มีแสงเงิน
27/พ.ย./2561 - 27/พ.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002การประชุมคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานการประเมินผล ครั้งที่ 2กองแผนงานREM6215421739นางสาวกนกนิจ พนาวาส
20/พ.ย./2561 - 20/พ.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002การประชุมคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานการประเมินผล ครั้งที่ 1กองแผนงานREM6215411738นางสาวกนกนิจ พนาวาส
13/พ.ย./2561 - 13/พ.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมหารือความร่วมมือ ส่งเสริม สนับสนุน ชุมชนโอทอปนวัตวิถีสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM6215401737นางสาวพิมพ์ชนา พิชาพันธ์โภคิน
3/ธ.ค./2561 - 3/ธ.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะทำงาน OTOP City 2018สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6215371734ปวิตรี อังกุลดี
14/พ.ย./2561 - 14/พ.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของกรมการพัฒนาชุมชนกองแผนงานREM6215361733นางสาวขวัญดาว ลือเปี่ยม
28/พ.ย./2561 - 28/พ.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะทำงานจัดทำเอกสารรายงานประจำปี 2561 กรมการพัฒนาชุมชน (Annual Report 2018)กองแผนงานREM6215351732นางสาวขวัญดาว ลือเปี่ยม
15/พ.ย./2561 - 15/พ.ย./2561 เวลา 16:00 - 18:00 น.ห้องประชุม 5002คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทส่วนกลางสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM6215341731น.ส.ทิพย์วัลย์ สมบูรณ์ธนรัชต์
21/พ.ย./2561 - 21/พ.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM6215331730นางสาวกิรติการต์ ขยายแก้ว
8/พ.ย./2561 - 8/พ.ย./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองเงินกู้พิเศษสหกรณ์ออมทรัพย์REM6215321729นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
15/พ.ย./2561 - 15/พ.ย./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมสำนักฯสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนREM6215311728นายสิทธิพงษ์ คงสุข
9/พ.ย./2561 - 9/พ.ย./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5002การประชุม 3 ฝ่าย (ประชารัฐ)สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM6215301727จิตรานุช เกียรติอดิศร
19/พ.ย./2561 - 19/พ.ย./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานประจำปี 2561 และเตรียมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562สหกรณ์ออมทรัพย์REM6215291725นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
4/ธ.ค./2561 - 4/ธ.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003แถลงข่าวการจัดงานโอทอปภูมิภาคสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6215281724นางสาวสุภาวดี ดำทรัพย์
6/พ.ย./2561 - 6/พ.ย./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001การประชุมผู้แทนสมาชิก สอ.พช.สำนักเลขานุการกรมREM6215271721นายเมธาพัฒน์ วงษ์ปา
6/พ.ย./2561 - 6/พ.ย./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์REM6215261720นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
5/พ.ย./2561 - 5/พ.ย./2561 เวลา 14:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมติดตามการดำเนินงานสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6215251719นางสาวเหมือนจันทร์ พัฒโร
2/พ.ย./2561 - 2/พ.ย./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 14 สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM6215241718นางสาวฉายาลักษณ์ แก้วศรีพจน์
7/พ.ย./2561 - 7/พ.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองแผนงานREM6215231717นางชุติมณฑน์ วงษ์คำหาร
9/พ.ย./2561 - 9/พ.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมกองแผนงานกองแผนงานREM6215221716นางชุติมณฑน์ วงษ์คำหาร
13/พ.ย./2561 - 13/พ.ย./2561 เวลา 09:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมเตรียมความพร้อมภาคีเครือข่าย การจังาน OTOP City 2018 สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6215211715ปวิตรี
15/พ.ย./2561 - 15/พ.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุม PMQAกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM6215201714นายสุพงษ์ ยิ่งสมศาสตร์
12/พ.ย./2561 - 12/พ.ย./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมขอใช้บัญชีกองการเจ้าหน้าที่REM6215181712ธันยนันท์ ชาญตะบะ
8/พ.ย./2561 - 8/พ.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะทำงานฯ กทม.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6215171711นายอธิชัย มณีวงศ์
16/พ.ย./2561 - 16/พ.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001หารือตัวชี้วัดกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM6215161710ฐิติมา สุทธิวาศ
1/พ.ย./2561 - 1/พ.ย./2561 เวลา 13:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 3001การประชุมกลุ่มอำนวยการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6215151709นส.กาญจนา ปาละกะวงศ์
1/พ.ย./2561 - 1/พ.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002หารือตัวชี้วัดกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM6215141708ฐิติมา สุทธิวาศ
30/ต.ค./2561 - 30/ต.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์REM6215131707นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
12/พ.ย./2561 - 12/พ.ย./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์REM6215121706นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
29/ต.ค./2561 - 29/ต.ค./2561 เวลา 13:30 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมกลุ่มงานบริหารงบประมาณ ครั้งที่ 1กองคลังREM6215101704นางสาวจุฑาภรณ์ สุขบรรจง
2/พ.ย./2561 - 2/พ.ย./2561 เวลา 09:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมคณะทำงาน UNกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM6215091703นายกิตติทัศน์ นาสรร
6/พ.ย./2561 - 6/พ.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมสำนักเสริมสร้างความเข้ทแข็งชุมชน ครั้บที่ 4/2561สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM6215081702นายสุวรรณ์ ตะเคียนเกลี้ยง
31/ต.ค./2561 - 31/ต.ค./2561 เวลา 13:00 - 16:30 น.ห้องประชุม 3001ประชุมของสำนักฯสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6215071701นางสาวฟารีดา ม่าเหร็ม
15/พ.ย./2561 - 15/พ.ย./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์REM6215061700นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
1/พ.ย./2561 - 1/พ.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2561สำนักเลขานุการกรมREM6215051699นางสาวสรญา เชื้อเล็ก
31/ต.ค./2561 - 31/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002การบริหารกำลังคนคุณภาพกองการเจ้าหน้าที่REM6215021696นายเฉลิมพงษ์ หัตถา
8/พ.ย./2561 - 8/พ.ย./2561 เวลา 08:30 - 12:00 น.ห้องประชุม 5001การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 9/2561กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6215001694กฤษณา อนันตพฤทธิ์
22/ต.ค./2561 - 22/ต.ค./2561 เวลา 14:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมกลุ่มงานวิเทศกองแผนงานREM6214981692พัลลภ ตันจริยภรณ์
24/ต.ค./2561 - 24/ต.ค./2561 เวลา 08:30 - 10:00 น.ห้องประชุม 5002การพิจารณาสถานที่ก่อสร้างอาคารหอพัก ขนาด 3 ชั้น 34 ห้อง ศพช.ลำปางกองคลังREM6214961690นายไชยรัตน์ กลั่นสกุล
26/ต.ค./2561 - 26/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001พรีเซ้นระบบสหกรณ์ฯสหกรณ์ออมทรัพย์REM6214951689นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
5/พ.ย./2561 - 5/พ.ย./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมกานคร ครั้งที่8/61กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6214941687อธิชัย มณีวงศ์
25/ต.ค./2561 - 25/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002พรีเซ้นระบบสหกรณ์ฯสหกรณ์ออมทรัพย์REM6214921685นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
22/ต.ค./2561 - 22/ต.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM6214911684นางสาวฉายาลักษณ์ แก้วศรีพจน์
28/ต.ค./2561 - 28/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003ประชุมคณะทำงานคัดสรรบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯสหกรณ์ออมทรัพย์REM6214891682นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
30/ต.ค./2561 - 30/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนกรุงเทพมหานคร ครั้งที่9/61กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6214881681นายอธิชัย มณีวงศ์
29/ต.ค./2561 - 29/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003การประชุมทำสัญญาสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กทม. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6214871680นายอธิชัย มณีวงศ์
30/ต.ค./2561 - 30/ต.ค./2561 เวลา 13:30 - 16:30 น.ห้องประชุม 5001การเข้าเปิดตรวจของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินกองคลังREM6214851678นางอำไพ พุฒิสนธิ
18/ต.ค./2561 - 18/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมสมาชิก สอ.พช.สภว.สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6214841677ผอ.สภว.
19/ต.ค./2561 - 19/ต.ค./2561 เวลา 15:30 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002การนำเสนอขอบเขตการประเมินผลสำเร็จโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีสถาบันการพัฒนาชุมชนREM6214831676นางสาวรุ่งนภา อุปมา
5/พ.ย./2561 - 5/พ.ย./2561 เวลา 13:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกรมการพัฒนาชุมชนสำนักเลขานุการกรมREM6214821675นายสิทธิชัย ปาหุไณยกุล
18/ต.ค./2561 - 18/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะทำงาน OTOP City 2018สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6214771670นายชัยวุฒิ ไชยชนะ
19/ต.ค./2561 - 19/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมคณะกรรมการควบคุมการสรรหาสหกรณ์ออมทรัพย์REM6214751668นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
27/พ.ย./2561 - 27/พ.ย./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ข้าราชการกรมฯกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมข้าราชการREM6214741667นางสาวจงกลนี งามทรง
22/ต.ค./2561 - 22/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 13:00 น.ห้องประชุม 3003รายงานตัวข้าราชการกองการเจ้าหน้าที่REM6214731666เพ็ญนภา วรรณทอง
17/ต.ค./2561 - 17/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ประเมินหมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยวสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6214721665นางสาวปราณี ทองแท่ง
16/ต.ค./2561 - 16/ต.ค./2561 เวลา 16:00 - 21:00 น.ห้องประชุม 5001OTOP นวัตวิถีกองแผนงานREM6214711664นางสาวดวงนภา เพชรแท้
16/ต.ค./2561 - 16/ต.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001อพช.พบปะ สภว.สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6214701663ผอ.สภว.
16/ต.ค./2561 - 16/ต.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กิจกรรมที่ 17 การประเมินผลสำเร็จ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOp นวัตวิถีสถาบันการพัฒนาชุมชนREM6214691662นายชนะพล ศิริวรรณ
29/ต.ค./2561 - 29/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์REM6214681661นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
16/ต.ค./2561 - 16/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001รายงานตัวพนักงานราชการทั่วไปกองการเจ้าหน้าที่REM6214641657นางสาวนันทวัน กังวาลวงศ์
2/พ.ย./2561 - 2/พ.ย./2561 เวลา 06:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3003โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2561 (ตรวจติดตาม)สำนักเลขานุการกรมREM6214631656นางสาวปณิชา ริมทอง
11/ต.ค./2561 - 11/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5002จัดเตรียมงานโครงการประชุมเชิิงปฏิบัติการฯศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREM6214621655วราพร หวังกลับ
12/ต.ค./2561 - 12/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002รายงานความก้าวหน้าประเมินหมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยวสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6214611654นางสาวปราณี ทองแท่ง
11/ต.ค./2561 - 11/ต.ค./2561 เวลา 10:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมคณะกรรมการตรวจรับ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 14สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM6214601653นางสาวชุติมา ภูมิแก้ว
20/พ.ย./2561 - 20/พ.ย./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุม อ.ก.พ.กรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 5/2561กองการเจ้าหน้าที่REM6214591652นายชลิต นพรัตน์
10/ต.ค./2561 - 10/ต.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมการบริหารทรัพยากรบุคคลกองการเจ้าหน้าที่REM6214581651นายพิเศษ นันต๊ะหม่น
10/ต.ค./2561 - 10/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลกองการเจ้าหน้าที่REM6214571650นางสาวโสภิดา สินปราณี
12/ต.ค./2561 - 12/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5002ประชุมคณะทำงานจัดทำเอกสารประจำปี 2561 กรมการพัฒนาชุมชนกองแผนงานREM6214561649นางสาวขวัญดาว ลือเปี่ยม
17/ต.ค./2561 - 17/ต.ค./2561 เวลา 14:00 - 15:00 น.ห้องประชุม 5001อธิบดีพบคณะสื่อมวลชนกองประชาสัมพันธ์REM6214541647นางสาวอภิญญา เปรมปรี
19/ต.ค./2561 - 19/ต.ค./2561 เวลา 07:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำนักเลขานุการกรมREM6214531646นางสาวศิริ ลือมงคล
18/ต.ค./2561 - 18/ต.ค./2561 เวลา 07:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำนักเลขานุการกรมREM6214521645นางสาวศิริ ลือมงคล
17/ต.ค./2561 - 17/ต.ค./2561 เวลา 07:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3003อบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำนักเลขานุการกรมREM6214511644นางสาวศิริ ลือมงคล
10/ต.ค./2561 - 10/ต.ค./2561 เวลา 08:30 - 12:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมติดตามงานฯสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6214501642ภัทรนันท์ สุริโย
22/พ.ย./2561 - 22/พ.ย./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ และการบริหารความเสี่ยงระดับโครงการ ประจำปี 2562กองแผนงานREM6214491641นางสาวขวัญดาว ลือเปี่ยม
12/ต.ค./2561 - 12/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 15:30 น.ห้องประชุม 3001ประชุมเตรียมความพร้อมบุคคลากรกองคลังกองคลังREM6214481640นางสาวอรจิรัฏฐ์ เกตะวันดี
11/ต.ค./2561 - 11/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมเตรียมการจัดงานกาชาดประจำปี 2561สำนักเลขานุการกรมREM6214471639นางสาวอำพา ดวงเนตร
10/ต.ค./2561 - 10/ต.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะทำงานติดตามการดำเนินคดี ครั้งที่ 1/2561สหกรณ์ออมทรัพย์REM6214451637นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
12/ต.ค./2561 - 12/ต.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001นำเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปี 2561กองแผนงานREM6214441636นางสาวกนกนิจ พนาวาส
22/ต.ค./2561 - 22/ต.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 20/2561สหกรณ์ออมทรัพย์REM6214431635นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
31/ต.ค./2561 - 31/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2561สำนักเลขานุการกรมREM6214421634นางสาวสรญา เชื้อเล็ก
25/ต.ค./2561 - 25/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองการประชุมกรมครั้งที่ 9/2561สำนักเลขานุการกรมREM6214411633นางสาวสรญา เชื้อเล็ก
19/ต.ค./2561 - 19/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001รับฟังนโยบายการขับเคลื่อนงานผู้นำ กลุุ่ม องค์กร และเครือข่าย สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งREM6214401632นายไพรัตน์ จงรักษา
8/ต.ค./2561 - 8/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมกลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6214391631นายอธิชัย มณีวงศ์
9/ต.ค./2561 - 9/ต.ค./2561 เวลา 08:30 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001การประชุมจัดทำโครงการฯ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชนREM6214381630นายมนตรี อำพันทอง
12/ต.ค./2561 - 12/ต.ค./2561 เวลา 09:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานจัดเตรียมของขวัญและของที่ระลึก สำหรับผู้นำและคู่สมรส และผู้เข้าร่วมการประชุมระดับต่างๆ ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๔ และ ๓๕ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ของกรมการพัฒนาชุมชน กองแผนงานREM6214371629นางจันทิมา โจนส์
5/ต.ค./2561 - 5/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001จัดเวทีกองการเจ้าหน้าที่REM6214351627เฉลิมพงษ์ หัตถา
19/ต.ค./2561 - 19/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมเตรีมความพร้อมคณะทำงานจัดงานกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน สำนักเลขานุการกรมREM6214341626นายนิคม นิรันดร์
21/พ.ย./2561 - 21/พ.ย./2561 เวลา 07:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการประเมินความคุ้มค่าฯ และการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2562 กองแผนงานREM6214311623นางสาวขวัญดาว ลือเปี่ยม
16/ต.ค./2561 - 16/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 13:00 น.ห้องประชุม 3003รายงานตัวข้าราชการกองการเจ้าหน้าที่REM6214281618เพ็ญนภา วรรณทอง
13/พ.ย./2561 - 13/พ.ย./2561 เวลา 12:00 - 15:30 น.ห้องประชุม 3003โครงการตรวจสุขภาพประจำปี (ตรวจติดตาม)สำนักเลขานุการกรมREM6214251615นางสาวปณิชา ริมทอง
25/ต.ค./2561 - 25/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001กองคลังกองคลังREM6214241614กองคลัง
5/ต.ค./2561 - 5/ต.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001กลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีREM6214221612นายอธิชัย มณีวงศ์
8/ต.ค./2561 - 8/ต.ค./2561 เวลา 09:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กองแผนงานREM6214201610กฤษฎา สาคร
10/ต.ค./2561 - 10/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะทำงานคัดสรรบุคคลมาดำรงตำแหน่งผู้จัดการ สอ.พช. ครั้งที่ 1/2561สหกรณ์ออมทรัพย์REM6214191609นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
3/ต.ค./2561 - 3/ต.ค./2561 เวลา 11:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001การบริหารทรัพยากรบุคคลกองการเจ้าหน้าที่REM6214181608นายเฉลิมพงษ์ หัตถา
17/ต.ค./2561 - 17/ต.ค./2561 เวลา 13:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3003ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สอ.สปน.สหกรณ์ออมทรัพย์REM6214171607นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
24/ต.ค./2561 - 24/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ครั้งที่ 10/2561สหกรณ์ออมทรัพย์REM6214161606นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์
5/ต.ค./2561 - 5/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมบูรณาการรางวัลกลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM6214151605ฐิติมา สุทธิวาศ
9/ต.ค./2561 - 9/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมมอบนโยบาย กลุ่มพัฒนาระบบบริหารREM6214141604ฐิติมา สุทธิวาศ
2/ต.ค./2561 - 2/ต.ค./2561 เวลา 14:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001การบริหารกำลังคนกองการเจ้าหน้าที่REM6214131603นายเฉลิมพงษ์ หัตถา
12/ต.ค./2561 - 12/ต.ค./2561 เวลา 08:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 503ประชุมไทยญี่ปุ่นกองแผนงานREM6214121602พัลลภ ตันจริยภรณ์
4/ต.ค./2561 - 4/ต.ค./2561 เวลา 12:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 5001ประชุมเตรียมขับเคลื่อนงานตามภารกิจกรมฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6214101600นางสาวพูพิศ ลาวัลย์
7/พ.ย./2561 - 7/พ.ย./2561 เวลา 07:00 - 17:00 น.ห้องประชุม 3001ประชุม Annual Report 2018 ครั้งที่ 3กองแผนงานREM6214091599นางสาวขวัญดาว ลือเปี่ยม
4/ต.ค./2561 - 4/ต.ค./2561 เวลา 14:00 - 16:00 น.ห้องประชุม 503ประชุม OTOP ขึ้นเครื่องบินสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชนREM6214081598ปวีร์ณรัชต์ ผ่องคณะ