[สำหรับเจ้าหน้าที่ สพอ.]


สพอ.เมืองพิษณุโลก


สพอ.นครไทย


สพอ.ชาติตระการ


สพอ.บางระกำ


สพอ.บางกระทุ่ม


สพอ.พรหมพิราม


สพอ.วัดโบสถ์


สพอ.วังทอง

สพอ.เนินมะปราง

 

ผลการส่งรายงานของแต่ละ สพอ.
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
อำเภอ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
เนินมะปราง งานยุทธศาสตร์ ส่งแบบประเมินโครงการฯ SSG (ส่วนที่ 2) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-02-15/12:30:34
2
เนินมะปราง งานยุทธศาสตร์ ส่งแบบประเมินโครงการฯ SSG ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-02-15/12:29:20
3
เนินมะปราง สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน แบบสรุปฐานข้อมูลการเงินชุมชน อำเภอเนินมะปราง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-02-12/12:05:23
4
วังทอง งานธุรการ ส่งแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ITA อ.วังทอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-02-07/14:27:12
5
บางกระทุ่ม OTOP แบบสำรวจรายชื่อกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-19/02:14:43
6
วังทอง จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และ กชช.๒ ค รายชื่อผู้บันทึกข้อมูล จปฐ. ปี 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-08/17:25:06
7
พรหมพิราม กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รายชื่อเครือข่ายกลุ่มอาชีพอำเภอพรหมพิราม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-08/16:20:25
8
บางกระทุ่ม หมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศ รายชื่อหมู่บ้านสารสนเทศ อ.บางกระทุ่ม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-03/13:19:09
9
เนินมะปราง หมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศ รายชื่อหมู่บ้านสารสนเทศ ปี 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-03/11:03:38
10
บางระกำ หมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศ แจ้งรายชื่อหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต อำเภอบางระกำ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-07/12:32:09
11
พรหมพิราม หมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศ รายชื่อหมู่บ้านตำบลสารสนเทศ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-06/12:47:24
12
วัดโบสถ์ หมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศ รายชื่อหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-24/16:00:21
13
เมืองพิษณุโลก งานยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์กรมฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-14/17:01:22
14
บางกระทุ่ม งานยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการฯ อำเภอบางกระทุ่ม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-14/16:50:42
15
ชาติตระการ งานยุทธศาสตร์ อ.ชาติตระการส่งแผนปฏิบัติราชการ (แก้ไขใหม่) ค่ะ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-14/15:27:57
16
วัดโบสถ์ งานยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ปี 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-14/15:03:38
17
พรหมพิราม งานยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ปี 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-14/13:15:59
18
ชาติตระการ งานยุทธศาสตร์ อ.ชาติตระการส่งแผนปฏิบัติราชการค่ะ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-14/09:29:21
19
บางระกำ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบรายงานผลการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฎิบัติจนเป็นวิถีชีวิตอำเภอบางระกำ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-30/14:36:12
20
เนินมะปราง จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และ กชช.๒ ค รายงานแบบแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 2560-2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-18/13:22:38
21
บางกระทุ่ม องค์กรสตรี รายงานข้อมูลคณะกรรมการพัฒนาสตรี 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.64 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-04/11:39:38
22
เมืองพิษณุโลก งานติดตามรายงานผล รายงานแผนการปฏิบัติงาน เดือน ต.ค. 60 /ผลการปฏิบัติงานเดือน ก.ย. 60 สพอ.เมืองฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-03/17:57:46
23
ชาติตระการ จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และ กชช.๒ ค อำเภอชาติตระการขอส่งแบบสรุปรายงานครัวเรือนจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-03/11:36:55
24
เมืองพิษณุโลก งานประชาสัมพันธ์ รายงานการประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายน 2560 อำเภอเมืองฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-02/17:19:20
25
บางระกำ งานติดตามรายงานผล แผน-ผลการปฎิบัติงานของ สพอ. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-25/17:35:02
26
บางระกำ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รายงานการส่งเงินคืนกองทุนสตรีกลุ่มกล้วยอบเนย ม.7 ต.คุยม่วง บางระกำ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-25/15:27:49
27
บางกระทุ่ม โครงการ กข.คจ. รายงานภาวะหนี้สินและฐานะการเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-21/20:35:30
28
บางระกำ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ส่งเงินชำระหนี้โครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นางนิภา ทับเงิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-19/10:39:50
29
วังทอง แก้จนแบบบูรณาการ แบบสำรวจครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ปี 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-14/14:43:45
30
นครไทย แก้จนแบบบูรณาการ แบบจำแนกสถานะครัวเรือนตกเกณฑ์ฯ ปี 2560 ตำบบ้านพร้าว ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-08/16:18:32

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ]